edu.klimaka.gr

Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές 2022

Εκτύπωση  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2022

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" στην ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2022)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ΚΛΑΔΟΣ/ Β2/ΤΜΗΜΑ 1
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
27 Ιάν 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗΝ
ΕΔΥΕΘΑ Φ.337/4/348081/Σ.610

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Οι περιπτώσεις πού αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ Α΄ 38, όπως παρακάτω:

«Άρθρο 11 Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ Α΄ 38»
Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

1. α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ−ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

  1. Τέκνα πολυτέκνων.
  2. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον ένα άτομο, εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:

  1. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
  2. Τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
  3. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

γ. Οι Έλληνες/ίδες του εξωτερικού, του άρθρου 3 παράγραφος 1 του Ν.1351/1983 (ΦΕΚ Α' 56), όπως οι διατάξεις αυτού τροποποιήθηκαν επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. Α1 και 4 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α' 266).

2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων οι οποίες δεν δύνανται να καλυφθούν από επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς.

« Άρθρο 12 Ν. 2552/1997 ΦΕΚ Α΄ 266»

Α.1) Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση πέραν του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων, η εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.1351/1983, όπως τροποποιήθηκαν, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων των άρθρων 1 και 11 παρ. 4 του Ν.1911/1990, όπως ισχύει σήμερα. Το ποσοστό των υποψηφίων των παραπάνω ειδικών κατηγοριών, που εισάγεται κατ' έτος σε καθεμία από τις Σχολές, καθορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων της γενικής σειράς κάθε Σχολής και είναι ενιαίο για το σύνολο των υποψηφίων όλων των κατηγοριών αυτών.

«Ν. 1294/1982 ΦΕΚ 122 Α'»

Άρθρο μόνον

1. Στο άρθρο 1 του Ν. 3298/1955 προστίθεται, παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

"3. Επί πλέον του αριθμού εισακτέων που καθορίζεται με την πιο πάνω προκήρυξη εισάγονται στη Σχολή σε ποσοστό 20% από τους υπόλοιπους επιτυχόντες μόνιμοι Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς. Η εισαγωγή τους γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας εκείνων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής ως μόνιμοι Υπαξιωματικοί, τουλάχιστον ένα έτος κατά την ημερομηνία εισαγωγής τους στη Σχολή. Ως αποδεικτικό της πιο πάνω ιδιότητάς τους ορίζεται το Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο εκδίδεται από τη Μονάδα στην οποία υπηρετεί ο υποψήφιος".

2. Για την κάθε ειδική κατηγορία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Τέκνα Πολυτέκνων

Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή).

β. Τέκνα Οικογενειών με τρία παιδιά

(1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του υποψηφίου/ας ή ο γονέας από τον οποίο αντλεί το δικαίωμα ένταξης στην ειδική κατηγορία, στο οποίο να φαίνονται τα εν ζωή τέκνα.

(2) Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω δευτέρου ή και περισσοτέρων γάμων, απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών (π.χ. δικαστική απόφαση) που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών.

γ. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(1) Βεβαίωση από ΔΕΠΑΘΑ όπως το Υπόδειγμα «2» του Παραρτήματος «Θ».

(2) Γνωμάτευση Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) του αντίστοιχου Κλάδου, που να έχει εκδοθεί εντός τελευταίου εξαμήνου και να βεβαιώνει το ποσοστό αναπηρίας 67%.

(3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για συνταξιούχο στρατιωτικό ή χρηματικό ένταλμα εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος.

(4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου..

δ. Τέκνα ή αδελφοί των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

(1) Βεβαίωση όπως το Υπόδειγμα «1» του Παραρτήματος «Θ».

(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου..

ε. Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγ.Θεοδώρους της Κύπρου.

(1) Βεβαίωση από το αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο (ΓΕΣ/ΔΙΣ – ΓΕΑ/Μουσείο Ιστορίας ΠΑ – ΓΕΝ/Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού), στην οποία θα φαίνεται ότι ο πατέρας του υποψηφίου συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στα αναφερόμενα πολεμικά γεγονότα.

(2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα (τελευταίου τριμήνου)..

στ. Οι Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού

Όπως στα Παραρτήματα «Ε» και «ΣΤ» της παρούσας εγκυκλίου.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς.

Αντιναύαρχος Ι. Δρυμούσης ΠΝ
Υπαρχηγός

 

{jcomments on}

Pin It

Εκτύπωση