ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟ 2014-2015

Εκτύπωση  

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.21310/Δ4/14-02-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β
Email : t09dypd2(ΑΤ)minedu.gov.gr (Β΄/θμια)
Πληροφορίες : Μαργ. Δαναλάτου
Τηλέφωνο : 210 344 2255
FAX : 210 344 2256

ΘΕΜΑ: «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015»

Σε συνέχεια της αρ. 169106/Δ4/07-11-2013 εγκυκλίου μας με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015» και μετά την έκδοση της αρ. 7213/Γ2/20-01-2014 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν.3475/2006 και του Ν.4186/2013» ,παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι 21-02-2014:

1) Να αποστείλουν εγγράφως τις προτάσεις τους για τις προσθήκες νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 και του Ν. 4203/2013 (άρ. 25, παρ. 5, περ. 3).

Διευκρινίζεται ότι:
α) Οι ήδη λειτουργούντες τομείς και ειδικότητες που ιδρύθηκαν με το Ν.3475/2006 και αντιστοιχούν στους τομείς και ειδικότητες του Ν. 4186/2013, όπως ορίστηκε με την με αρ. 7213/Γ2/20-01-2014 εγκύκλιο δεν θα προταθούν για ίδρυση και
β) Για την πρόταση ίδρυσης ειδικοτήτων θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους τομείς που ήδη λειτουργούν σε κάθε σχολική μονάδα.

Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Σύστημα Καταγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (survey) θα ληφθούν υπόψη ως έχουν , οπότε οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ήδη καταχωρήσει τις προτάσεις τους δεν υποχρεούνται να τις καταθέσουν εκ νέου, εκτός αν επιθυμούν νέες τροποποιήσεις.

2) Να ζητήσουν εγγράφως τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί των προτάσεων για κάθε είδους προσθήκη.

Αφού γνωμοδοτήσουν έγκαιρα τα δημοτικά συμβούλια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), οι Διευθυντές Δ.Ε. θα συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων αρμοδιότητάς τους και θα τις διαβιβάσουν μέχρι 28-02-2014 στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υποβάλουν εγγράφως την εισήγησή τους μέχρι 07-03-2014.

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να είναι αναλυτικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς:

1. Το μαθητικό δυναμικό του ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2013-2014,

2. Το εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό του σχολείου για το σχολικό έτος 2014-2015

3. Το εκτιμώμενο μαθητικό δυναμικό των προτεινόμενων προς ίδρυση νέων τομέων και ειδικοτήτων

4. Η εξασφάλιση της στέγασης των προτεινόμενων προς ίδρυση νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων

5. Αν ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι εξασφαλισμένος ή προκύπτει ανάγκη νέου.

Επισημαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαμαρτυριών.

Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των παραπάνω προθεσμιών για την υποβολή των προτάσεων – εισηγήσεων και την αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να εκδοθούν οι προβλεπόμενες αποφάσεις και να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι διαδικασίες προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2014-2015, σε ότι αφορά τα θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και του προσωπικού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφές / Μετεγγραφές Κρατουμένων Μαθητών σε ΕΠΑΛ

ΓΑΛΛΙΚΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΑΛ (Οδηγίες Διδασκαλίας - Ύλη)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΠΑΛ (Οδηγίες Διδασκαλίας - Ύλη)

Εγγραφές Μαθητών

Εγγραφές Μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου 2019

Ολιγομελή τμήματα ΕΠΑΛ

Έγκριση Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ 2019 - 2020