edu.klimaka.gr

Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος (ΦΕΚ 783/2019)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2019-2020

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 783
06 Μαρτίου 2019

Αριθμ. 462/41906
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/39 της Επιτροπής (EE L 5 της 10.01.2017 σ. 1) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/40 της Επιτροπής (EE L 5 της 10.01.2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄135).
β) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).
γ) Των άρθρων 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).
δ) Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
ε) Του άρθρου 2, υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015 (Α΄94). στ) Του άρθρου 4, του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α’/ 30-09-1985) περί «Δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (EE L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
β) (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (EE L 139 της 30.4.2004, σ. 1).
γ) (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (EE L 165 της 30.4.2004, σ. 1).
δ) (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (EE L 338, 13.11.2004, σ. 4).
ε) (ΕΚ) αριθμ. 396/ 2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.03.2005 σελ. 1).
στ) (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών
η) (ΕΚ) αριθμ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 608/2004 της Επιτροπής (EE L 304 της 22.11.2011, σ. 18).
θ) (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).
ι) (ΕΕ) αριθμ. 2016/795 του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1370/2013 για την θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 135, 24.5.2016, σ. 115).
ια) (ΕΕ) αριθμ. 2016/791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 όσον αφορά στο καθεστώς ενίσχυσης για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΕΕ L 135, 24.5.2016, σ. 1).
ιβ) (ΕΕ) αριθμ. 2017/39 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (EE L 5 της 10.01.2017 σ. 1).
ιγ) (ΕΕ) αριθμ. 2017/40 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 907/2014 της Επιτροπής (EE L 5 της 10.01.2017, σ. 11).
3. Του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. -Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
4. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).
5. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄145), όπως ισχύει.
6. Του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α’/01-08-2017).
7. Του π.δ. 97/2017 « Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138).
8. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α’/29-08-2018) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την 1γ/ Γ.Π/οικ 81025/2013 (Β 2135) Υυπουργική απόφαση για «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
10. Την 91589/03.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη». (ΦΕΚ Β’ 3814).
11. Την 2429/119958/06.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).
12. Την 11226/133908/30.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη», (Β΄ 3903), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2428/119952/06-09-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη» (Β΄3936/2018).
13. Τα αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ.70772/14.09.2015, Υ1/Γ.Π. 72736/01.10.2015 και Υ1α/Γ.Π.38679/13.06.2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, το με αριθμ. Υ1/Γ.Π. 116370/09.11.2011 της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.
14. Την Εθνική Στρατηγική, όπως έχει κοινοποιηθεί στην ΕΕ στις 31.07.2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 2017/40.
15. Την 1824/4675/10.01.2018 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 753.278€ σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 5423 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2018, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 5668 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ., ΑΔΑ 6ΥΒΣ4653ΠΓ-Ω0Μ.

16. Τα αριθμ. 103240/24.10.2017, 110587/06.11.2017, 116262/24.11.2017 124259/04.12.2017 και 18/870/ 03.01.2018, 5/516/02.01.2019 και 219/13657/23.01.2019 έγγραφα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17. Το αριθμ. 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «Ένταξη στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Υπ.Α.Α. και Τ.».
18. Την αριθμ. 44/13085/22.01.2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 5, περ. ε΄ του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2018 έως 2020 συνολικού ύψους 16.537.758,68€, η οποία αναλύεται σε 14.308.710€ ενωσιακή χρηματοδότηση (4.769.570,00€ για κάθε οικονομικό έτος 2018, 2019, 2020), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛΕΓΕΠ και 2.229.048,68€ εθνική δαπάνη (753.278€ για το οικονομικό έτος 2018 και 737.885,34 € για κάθε οικονομικό έτος 2019, 2020), η οποία για το οικονομικό έτος 2018 καλύφθηκε από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, Κ.Α.Ε. 5423 «Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Ε.» και για τα οικονομικά έτη 2019,2020 θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΣΑΕ 082/2, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 22, 23 και 217 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 όπως ισχύει, των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2017/40 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/39, σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος εφεξής του «Σχολικού Προγράμματος».

Άρθρο 2
Στόχοι εθνικής στρατηγικής

Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει:

 1. Στην αύξηση της κατανάλωσης των φρούτων-λαχανικών και γάλακτος στην διατροφή των παιδιών.
 2. Στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά.

Άρθρο 3
Ομάδα στόχος – Δικαιούχοι του Προγράμματος

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 22 του Καν. 1308/2013 όπως ισχύει, και της παρ. 1 του άρθρου 2 του Καν (ΕΕ) 2017/39, το «Σχολικό Πρόγραμμα» θα εφαρμοστεί κατά τα σχολικά έτη 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020 σε περίπου 150.000 μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης.

2. Δικαιούχοι του Προγράμματος, ορίζονται οι μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες επιλεγμένων περιοχών της Χώρας όπως ορίζονται στην σχετική διακήρυξη και όπως αυτά καθορίζονται από τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης

Η υλοποίηση του προγράμματος αφορά τα σχολικά έτη 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020.

Άρθρο 5
Επιλέξιμα προϊόντα

1. Η επιλογή των προϊόντων που πρόκειται να διανεμηθούν στην ομάδα-στόχο κατά την περίοδο υλοποίησης, βάσει της εποχικότητας και της διαθεσιμότητας τους, θα γίνει από τα παρακάτω εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας προϊόντα: Μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια, ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, τοματάκια τύπου cherry, αγγουράκια τύπου Κνωσσού, και πλήρες παστεριωμένο γάλα.

2. Τα προϊόντα της παρ. 1 δεν περιέχουν καθόλου πρόσθετα σάκχαρα ή πρόσθετες γλυκαντικές ουσίες, ή πρόσθετα μη φυσικά ενισχυτικά γεύσης Ε 620 έως Ε 650, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23 του Καν. 1308/2013 όπως ισχύει και το άρθρο 10 παρ. 1 του Καν. 2017/40.

3. Τα νωπά προϊόντα της παρ. 1 προέρχονται από καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζεται Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, και για τα προϊόντα που προβλέπεται (μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια, ροδάκινα, νεκταρίνια, και τοματάκια τύπου cherry), είναι τουλάχιστον ποιοτικής κατηγορίας I.

4. Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν θα εμπεριέχονται σε ατομική συσκευασία με κατάλληλο, για τρόφιμο, περιέκτη και είναι έτοιμα προς άμεση κατανάλωση. Ειδικότερα το πλήρες παστεριωμένο γάλα διατίθεται σε ατομική συσκευασία 250 ml.

Σε περίπτωση μη διάθεσης του συνόλου της συμβατικής ποσότητας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου η αντίστοιχη ποσότητα διανέμεται σε συμπληρωματική διανομή μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας και μια ημέρα πριν την λήξη του σχολικού έτους, κατόπιν εκδόσεως Υπουργικής απόφασης

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του προγράμματος

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

α) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εποπτεύει και παρακολουθεί την υλοποίηση του «Σχολικού Προγράμματος», καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των Φορέων Υλοποίησης και προβολής, των συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων και της αξιολόγησής του και συντάσσει τη/ις σχετική/ες διακήρυξη/εις.

Αναλυτικότερα:

αα) Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, ορίζονται ως επισπεύδουσες Υπηρεσίες για την εφαρμογή του «Σχολικού Προγράμματος».

ββ) Η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, συμβάλει στην εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, με την αποστολή προτάσεων για την επιλογή των προϊόντων, των συνοδευτικών μέτρων και μέτρων προβολής και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της διατροφικής πολιτικής του ΥΠΑΑΤ.

γγ) Τα αρμόδια Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, για τους επιτόπιους ελέγχους κατά περίπτωση όπως αναφέρεται στις υποπαραγράφους 2α, 2β, 2γ και 2ε της παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας.

δδ) Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι αρμόδια για την έκδοση των αποφάσεων αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ σε κάθε στάδιο του/ των διαγωνισμών καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που ανακύπτει σχετικά με τους διαγωνισμούς.

β) Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ορίζονται ως αρμόδιες για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών, την υπογραφή των συμβάσεων, τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών. Ειδικότερα:

αα) Η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, την με απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύσταση των τριμελών επιτροπών και την υπογραφή των συμβάσεων. Στις τριμελείς επιτροπές συμμετέχουν δυο υπάλληλοι ΠΕ Γεωπόνων του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένας υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ.

ββ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση των ελέγχων και την εξαγωγή του σχετικού δείγματος. Οι έλεγχοι διενεργούνται από την ανωτέρω Διεύθυνση και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή/και από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.

γγ) Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς είναι αρμόδια για το διοικητικό έλεγχο όλων των αιτήσεων καθώς και για την αναγνώριση και εκκαθάριση των υποβληθέντων φακέλων δικαιολογητικών πληρωμής.

γ) Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δια της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και εκπαίδευσης για την Αειφορία, εποπτεύει τις εκπαιδευτικές δράσεις, εγκρίνει τα συνοδευτικά μέτρα του προγράμματος και μεριμνά για την υλοποίησή τους. Επιπλέον, μεριμνά για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τη διαδικασία της παραλαβής των προϊόντων, αποστολής και συγκέντρωσης ανά σχολική μονάδα των υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων-κηδεμόνων για τη συμμετοχή των παιδιών-μαθητών στο Πρόγραμμα, καθώς και τις τυχόν αλλεργίες και δυσανεξίες αυτών, και στη συνέχεια ενημερώνει τη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και τις αρμόδιες κατά προϊόν Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ. Επίσης, μεριμνά για την, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, πραγματοποίηση ενημερώσεων και βιωματικών δράσεων σχετικά με την υγιεινή διατροφή και ειδικότερα την αναγκαιότητα ένταξης των φρούτων, των λαχανικών και του γάλακτος στο καθημερινό διαιτολόγιο των παιδιών.

δ) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 7
Αξιολόγηση Σχολικού Προγράμματος

Η αξιολόγηση του Σχολικού Προγράμματος, βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 του εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής και του άρθρου 9 του κατ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2017/40 παρ. 2 και 5, θα γίνει με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

α) Του βαθμού αύξησης της κατανάλωσης φρούτωνλαχανικών και γάλακτος παιδιών-μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης,

β) του κατά πόσο το εφαρμοζόμενο Πρόγραμμα λειτούργησε αποτελεσματικά,

γ) των διαφόρων παραμέτρων του Προγράμματος που επηρέασαν την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και σχετικότητα του Προγράμματος

Άρθρο 8
Φορείς υλοποίησης του Σχολικού Προγράμματος – Σύναψη συμβάσεων

1. Φορέας ή Φορείς υλοποίησης του σχολικού προγράμματος (παροχή προϊόντων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή και τη διανομή των επιλέξιμων προϊόντων, τον εξοπλισμό, την προβολή, την αξιολόγηση και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα) του άρθρου 23, παρ. 1 του Καν 1308/2013 είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.

2 α) Για την ανάδειξη του φορέα ή των φορέων της παρ. 1 εφαρμόζεται η κείμενη, εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του σχετικού/ων διαγωνισμού/ων του Προγράμματος καθώς και τα συγκεκριμένα παραδοτέα του/των αναδόχου/ων καθορίζονται στις οικείες διακηρύξεις.

β) Οι συμβάσεις με τους αναδόχους συνάπτονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου.

γ) Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζει σε κάθε στάδιο των διαγωνισμών και προβαίνει στην έκδοση των σχετικών κατακυρωτικών αποφάσεων κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.

Άρθρο 9
Αιτήσεις ενίσχυσης, καταβολή της ενίσχυσης, αναστολή και ανάκληση της έγκρισης

1. Η αίτηση ενίσχυσης για να είναι έγκυρη υποβάλλεται από τους φορείς του άρθρου 5 παρ. 2 του Καν. 2017/40 συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 4 του παρόντος, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα V του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16 της παρούσας.

2. Οι αιτήσεις ενίσχυσης:

α) Που αφορούν την προμήθεια και διανομή προϊόντων και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα μπορούν να καλύπτουν περίοδο από δύο εβδομάδες έως ολόκληρο το σχολικό έτος και υποβάλλονται εντός τριών μηνών από τη λήξη της ανωτέρω περιόδου κατά περίπτωση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Καν. (ΕΕ) 2017/39.

β) Που αφορούν στην παρακολούθηση, στην αξιολόγηση και στην προβολή - διαφήμιση υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του υλικού ή της υπηρεσίας όπως αυτό περιγράφεται στη σχετική διακήρυξη.

Υπέρβαση της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας επιφέρει μείωση της ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Καν. (ΕΕ) 2017/39.

(γ) Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αφορούν στις ανωτέρω αιτήσεις ενίσχυσης μεταφορτώνονται από τον Ανάδοχο στην ηλεκτρονική εφαρμογή που τηρεί και διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

3. α) Η καταβολή της ενίσχυσης της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καν. 2017/39 στους αιτούντες, πραγματοποιείται κατόπιν:

αα) Υποβολής στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. του τιμολογίου για τις ποσότητες των προϊόντων που πράγματι παραδόθηκαν και διανεμήθηκαν, στο οποίο αναγράφονται οι αριθμοί των αντίστοιχων Δελτίων Αποστολής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, καθώς και η τιμή ανά μονάδα προϊόντος.

ββ) Υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 4, κατά περίπτωση.

β) Η καταβολή της ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του Καν. 2017/39 στους αιτούντες, πραγματοποιείται κατόπιν:

αα) Ολοκλήρωσης της παράδοσης του σχετικού υλικού ή υπηρεσιών και

ββ) κατόπιν προσκομίσεως των σχετικών δικαιολογητικών της παρ. 4, κατά περίπτωση.

4. α) Η αίτηση ενίσχυσης, που αφορά τα προϊόντα του άρθρου 4, παρ. 1, σημείο α του Καν 2017/40, όπως ορίζονται από το άρθρο 5, παρ. 1 της παρούσας συνοδεύεται από:

αα) Τη σχετική απόφαση κατακύρωσης.

ββ) Αντίγραφο της σχετικής σύμβασης μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και Φορέα εκτέλεσης.

γγ) Αναλυτική κατάσταση διανομής, η οποία περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες στις οποίες διανεμήθηκε το προϊόν, τον αριθμό των μαθητών που έχουν εγγραφεί στο σχολείο στην αρχή του σχολικού έτους καθώς και τον επιβεβαιωμένο αριθμό μαθητών και τον αριθμό των προϊόντων ανά είδος που διανεμήθηκαν σε κάθε διανομή ανά Σχολική Μονάδα και Περιφερειακή Ενότητα και φάση διανομής όπως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα με το υπόδειγμα VI του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16 της παρούσας.

δδ) Τα έντυπα ελέγχου του υποδείγματος Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16 της παρούσας.

εε) Τα δελτία ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων της παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 16 της παρούσας.

στστ) Δελτία αποστολής των προϊόντων, τα οποία φέρουν την υπογραφή του υπευθύνου παραλαβής και τη σφραγίδα του σχολείου − παραλήπτη, τον αριθμό της παρούσας απόφασης, βάσει της οποίας υλοποιείται το έργο, τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και την ένδειξη «για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων»

ζζ) Τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής και διανομής του προϊόντος στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Υπόδειγμα II του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16).

(ηη) Τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΑΦΜ 099019314, ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ για τις ποσότητες των προϊόντων που πράγματι παραδόθηκαν και διανεμήθηκαν, στο οποίο αναγράφονται οι αριθμοί των αντίστοιχων Δελτίων Αποστολής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, καθώς και η τιμή ανά μονάδα προϊόντος.

β) Η αίτηση ενίσχυσης που αφορά στη μεταφορά και διανομή των προϊόντων στους μαθητές του άρθρου 4 του Καν 2017/40, η οποία αποστέλλεται από τον ανάδοχο στο Τμήμα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην οδό Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα, συνοδεύεται από:

αα) Τιμολόγιο παροχής των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών επιβάλλονται επιβαρύνσεις Φ.Π.Α. καθώς και οι νόμιμες παρακρατήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

ββ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου, που εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Η αίτηση ενίσχυσης που αφορά στην ετήσια αξιολόγηση του άρθρου 4, παρ. 1, σημείο ε του Καν. 2017/40, συνοδεύεται από:

αα) Τιμολόγιο παροχής των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν με τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

ββ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

γγ) Τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής ερωτηματολογίων στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Υπόδειγμα VIII του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16).

δδ) Σχετική έκθεση αποτελεσμάτων της ετήσιας αξιολόγησης του Σχολικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης, η οποία διαβιβάζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις Διευθύνσεις (αα) και (ββ) του σημείου (α) του άρθρου 6 της παρούσας.

δ) Η αίτηση ενίσχυσης που αφορά στην προβολή - διαφήμιση του προγράμματος του άρθρου 4, παρ. 1, σημείο γ, του Καν 2017/40, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 16 της παρούσας συνοδεύεται από:

αα) Τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής των μέτρων προβολής-διαφήμισης στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Υπόδειγμα III του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16) όπου αυτό απαιτείται.

ββ) Τιμολόγιο/α αγοράς που περιλαμβάνουν τη χρηματοδοτική κατανομή ανά δραστηριότητα και λεπτομερή στοιχεία των σχετικών δαπανών. Επί των τιμολογίων αγοράς επιβάλλονται επιβαρύνσεις Φ.Π.Α. καθώς και οι νόμιμες παρακρατήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

γγ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου, που εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε) Η αίτηση ενίσχυσης που αφορά στα συνοδευτικά μέτρα του άρθρου 4, παρ. 1, σημείο β, του Καν 2017/40, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 16 της παρούσας, συνοδεύεται από:

αα) Τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής των συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων στα αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Υπόδειγμα IV του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16).

ββ) Τιμολόγιο του αναδόχου προς το Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΑΦΜ 099019314, ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, για την αξία των συνοδευτικών μέτρων.

γγ) Παραστατικά (ιδίως τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια αγοράς υλικών), τα οποία πιστοποιούν την υλοποίηση της δράσης και περιλαμβάνουν τη χρηματοδοτική κατανομή ανά δραστηριότητα και λεπτομερή στοιχεία των σχετικών δαπανών. Επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών επιβάλλονται επιβαρύνσεις Φ.Π.Α. καθώς και οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

δδ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου, που εκδίδονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Οι Φορείς υλοποίησης κατά τη σύναψη των συμβάσεων του άρθρου 8 της παρούσας, υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία δεσμεύονται για την τήρηση των οριζόμενων στις παρ. 1, 2, 3 και 4, κατά περίπτωση, του άρθρου 6 του Καν. 2017/40.

6. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους αιτούντες εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα υποβολής της ορθά συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης ενίσχυσης.

7. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους αιτούντες ενίσχυση δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 6 του Καν. 2017/40 και του άρθρου 4 του Καν 2017/39 ή κάθε άλλη υποχρέωση που προκύπτει από αυτούς ή/ και από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η έγκριση αναστέλλεται ή ανακαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Καν. 2017/40. Οι λεπτομέρειες ανάκλησης ή αναστολής ορίζονται στην κατά περίπτωση διακήρυξη.

Άρθρο 10
Παραλαβή και διάθεση προϊόντων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

α) Ενημερώνει τις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες ώστε σε κάθε σχολική μονάδα να συγκροτείται Επιτροπή Παραλαβής, αρμόδια για τον έλεγχο της ποσοτικής παραλαβής των προϊόντων από τον εκπρόσωπο των Φορέων υλοποίησης. Η ως άνω Επιτροπή, μετά από κάθε διανομή των προϊόντων και το αργότερο μέσα σε δυο εργάσιμες μέρες από τη διανομή, καταχωρίζει σε ηλεκτρονική εφαρμογή, που τηρεί και διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το σκοπό αυτό, τα σχετικά κατά περίπτωση στοιχεία των διανομών, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής καθώς και με τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κ.α.).

Προκειμένου να συμμετέχουν οι Σχολικές μονάδες στο Σχολικό Πρόγραμμα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά τις σχολικές μονάδες για την διαδικασία και τις προθεσμίες εγγραφής σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

β) Μεριμνά για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων ώστε να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από την Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολείου:

αα) Το «Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής φρούτων λαχανικών και γάλακτος στο Δημοτικό Σχολείο» (υπόδειγμα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16).

ββ) Το «Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής μέτρων για την προβολή του προγράμματος στο Δημοτικό Σχολείο» (υπόδειγμα ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16).

γγ) Το «Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής συνοδευτικών μέτρων στο Δημοτικό Σχολείο» (υπόδειγμα ΙV του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16).

δδ) Το «Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής ερωτηματολογίων στο Δημοτικό Σχολείο» (Υπόδειγμα VΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16)

Τα πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης προϊόντων, ερωτηματολογίων, προβολής- διαφήμισης και συνοδευτικών μέτρων συμπληρώνονται στη φάση διανομής που αυτά παραλαμβάνονται. Το ένα αντίγραφο του ορθά συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου κατά περίπτωση πρωτοκόλλου παραμένει στη σχολική μονάδα και το δεύτερο παραδίδεται στον ανάδοχο.

γ) Μεριμνά για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων σε ό,τι αφορά τη διανομή του τελικού προϊόντος.

δ) Μεριμνά για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με την ανάρτηση της αφίσας του άρθρου 12 του Καν. 2017/40 μόνιμα στην κύρια είσοδο του σχολείου σε σημείο τέτοιο ώστε να είναι εμφανής και ευανάγνωστη.

ε) Μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, της κατάστασης των σχολείων στα οποία γίνεται η διανομή, με επικαιροποιημένο τον αριθμό των μαθητών ανά σχολείο.

στ) Μεριμνά για την έγκριση του έντυπου, του ψηφιακού υλικού και των ερωτηματολογίων που θα διανεμηθούν στον μαθητικό πληθυσμό κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 11
Παρακολούθηση- έλεγχοιυποχρεώσεις των αναδόχων- κυρώσεις

1. Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις των Καν. 2017/40, Καν 2017/39 και της παρούσας, διενεργούνται διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι ως εξής:

α) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί τους διοικητικούς ελέγχους σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του Καν. 2017/39 και τους επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 10 του Καν. 2017/39 στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις εγκαταστάσεις του αναδόχου κατά την υλοποίηση του Προγράμματος κατά την διάρκεια του σχολικού έτους όσον αφορά την προμήθεια και τη διανομή προϊόντων και τα συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα. Ο έλεγχος στις εγκαταστάσεις του αναδόχου δύναται να διεξαχθεί κατά την διάρκεια του σχολικού έτους ή/και εντός των επόμενων οκτώ μηνών. Το δείγμα των επιτόπιων ελέγχων ορίζεται βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 10 του εκτελεστικού Καν. αριθμ. (ΕΕ) 2017/39.

β) Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Καν. αριθμ. (ΕΕ) 2017/39 η οποία λαμβάνει υπόψη το έντυπο ελέγχου του Υποδείγματος Ι.

Η Έκθεση Ελέγχου επιπλέον των οριζόμενων στην παρ. 6 του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 2017/39 καλύπτει: αα) Στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου (για την προμήθεια και διανομή προϊόντων)

 • Τα στοιχεία του αιτούντος ενίσχυση, την καλυπτόμενη περίοδος ενίσχυσης, καθώς και τα σχετικά στοιχεία αναγνώρισης των σχολικών μονάδων στις οποίες έγινε η διανομή των προϊόντων.
 • Την ορθότητα των σχετικών αρχείων στα οποία αποτυπώνονται οι ποσότητες των προϊόντων ανά κατηγορία που πωλήθηκαν ή διανεμήθηκαν.
 • Την τήρηση των οριζόμενων προδιαγραφών - εγγυήσεων ποιότητας - καταλληλότητας, των παρεχόμενων προϊόντων στην σχετική διακήρυξη και στην υπουργική απόφαση. ββ) Στις σχολικές μονάδες - Αποδέκτες του Προγράμματος
 • Την ορθότητα των σχετικών αρχείων στα οποία αποτυπώνονται οι ποσότητες των ληφθέντων προϊόντων ανά κατηγορία προϊόντος.
 • Τον αριθμό των παιδιών που έχουν εγγραφεί στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες που δικαιούνται να λάβουν τα προϊόντα του Σχολικού Προγράμματος στην αρχή του σχολικού έτους, καθώς και τον επιβεβαιωμένο αριθμό μαθητών της σχολικής μονάδας σύμφωνα με επικαιροποιημένους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας.
 • Την τήρηση των οριζόμενων προδιαγραφών - εγγυήσεων ποιότητας - καταλληλότητας, των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην σχετική διακήρυξη και στην υπουργική απόφαση και κατά περίπτωση την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 11 του Καν. (ΕΕ)2017/40.

2. Επιπρόσθετα έλεγχοι διενεργούνται:

2.α Έλεγχοι υπολειμματικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης του Αναδόχου ή του Προμηθευτή του Αναδόχου, από την αρμόδια Υπηρεσία στην περιοχή ευθύνης της οποίας βρίσκονται οι εν λόγω εγκαταστάσεις. Ο Ανάδοχος/ή ο Φορέας Εκτέλεσης του Προγράμματος, ειδοποιεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την αρμόδια Υπηρεσία, ενημερώνει και συνεννοείται για τις ημερομηνίες και τις εγκαταστάσεις όπου θα πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία για τον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για κάθε παρτίδα της εν λόγω πρώτης ύλης ή του συσκευασμένου προϊόντος λαμβάνεται δείγμα για τον ανωτέρω έλεγχο. Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 3316/36486/28.03.2012 κατευθυντήρια Οδηγία διενέργειας δειγματοληψίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πρωτογενή τρόφιμα φυτικής προέλευσης όπως ισχύει. Συγκροτείται διμελές κλιμάκιο για την διασφάλιση των ελέγχων. Οι αναλύσεις διεξάγονται σε εργαστήρια διαπιστευμένα για αναλύσεις υπολειμμάτων φππ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/I.E.C. 17025/2005 και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Aνάδοχο. Η αποστολή του δείγματος στο Εργαστήριο ελέγχου γίνεται το συντομότερο δυνατό μετά τη δειγματοληψία και κατά προτίμηση την ίδια ημέρα.

Ο Ανάδοχος αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα αποτελέσματα του ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου στην Υπηρεσία που διενήργησε την ανωτέρω δειγματοληψία η οποία μεταφορτώνει το αρχείο στην ηλεκτρονική εφαρμογή που τηρείται και διαχειρίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ του άρθρου 10 περ. α.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε επίπεδα υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όταν η ανάλυση πραγματοποιείται σε ιδιωτικό εργαστήριο, ενημερώνονται σχετικά οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον επίσημο έλεγχο της υπολειμματικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων της Χώρας από την Υπηρεσία που διενήργησε τη δειγματοληψία για περαιτέρω ενέργειες. Η εν λόγω παρτίδα αποκλείεται από τις διανομές στις σχολικές μονάδες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος.

Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από τα αρμόδια Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, όταν οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή του Προμηθευτή του Αναδόχου βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα που έχουν έδρα τα εν λόγω Κέντρα με εξαίρεση την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, όπου σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι διενεργούνται από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ. Στις λοιπές περιπτώσεις διενεργούνται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αξιολογούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο.

2.β Ποιοτικός έλεγχος στα φρούτα και λαχανικά

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης των φρούτων και λαχανικών σύμφωνα με το Παράρτημα V του Καν. (ΕΕ) 543/2011 από αρμόδιους ελεγκτές των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην έδρα των οποίων βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης του Αναδόχου ή του Προμηθευτή του Αναδόχου. Στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης είναι σε Περιφερειακή Ενότητα εντός της οποίας έχει έδρα Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, τότε οι έλεγχοι διενεργούνται από το εν λόγω Περιφερειακό Κέντρο με εξαίρεση την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, όπου σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι διενεργούνται από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ.

Ο Ανάδοχος ειδοποιεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουλάχιστον 24 ώρες πριν την αποστολή των προϊόντων, την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Οι ποιοτικοί ελεγκτές μετά την ολοκλήρωση το ελέγχου συντάσσει έντυπο ελέγχου εις τριπλούν σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16 της παρούσας. Ο/οι αρμόδιος/οι χρήστης/ες της αρμόδιας Υπηρεσίας μεταφορτώνει/ουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή σαρωμένο το σχετικό έντυπο ελέγχου υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος III του άρθρου 16 της παρούσας πλήρως συμπληρωμένο. Επίσης θα συμπληρώνει και θα επικυρώνει τα απαιτούμενα στην εφαρμογή στοιχεία. Ένα αντίγραφο του εντύπου ελέγχου τηρείται στο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας και τα δυο παραδίδονται στον Aνάδοχο. Το ένα αντίγραφο του εντύπου ελέγχου τηρείται στον φάκελο με τα δικαιολογητικά, ο οποίος αποστέλλεται/κατατίθεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το τρίτο αντίγραφο του εντύπου ελέγχου συνοδεύει το φορτηγό-ψυγείο με τα προς διανομή φρούτα και λαχανικά και παραδίδεται στους ελεγκτές κατά τον έλεγχο αποσφράγισης των φορτηγών-ψυγείων ή κατά τη μεταφόρτωση σε μικρότερα φορτηγά-ψυγεία.

Τα φορτηγά ψυγεία στα οποία φορτώνονται τα νωπά προϊόντα από το χώρο τυποποίησης, σφραγίζονται από τους ελεγκτές μόνο όταν τα προϊόντα συμμορφώνονται βάσει των ελέγχων των περιπτώσεων 2.α και 2.β.

Σε όλες τις περιπτώσεις ποιοτικού ελέγχου της περ. 2β εκτός της περίπτωσης που αρμόδια Υπηρεσία είναι το ΠΚΠΚΠκαιΦΕ Θεσσαλονίκης, το χρονικό διάστημα μεταξύ της σφράγισης και της διανομής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δυο ημέρες.

2.γ Αποσφράγιση των φορτηγών-ψυγείων για τα φρούτα και τα λαχανικά

i) Οι έλεγχοι αποσφράγισης των φορτηγών διενεργούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που πρόκειται να γίνει η διανομή, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης όπου η αποσφράγιση γίνεται από το Π.Κ.Π.Φ.Π. και Φ.Ε. Θεσσαλονίκης. Η αποσφράγιση των φορτηγών-ψυγείων σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται από Υπαλληλο του ΠΚΠΦΠ και ΦΕ στο πρώτο σχολείο διανομής ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που ελέγχθησαν είναι τα προϊόντα που διανέμονται ενώ ο ποιοτικός έλεγχος και η σφράγιση της περ. 2β θα πρέπει να γίνεται από την εν λόγω Υπηρεσία το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της διανομής.

Οι έλεγχοι αποσφράγισης διενεργούνται κατά την άφιξη των φρούτων και λαχανικών στην Περιφερειακή Ενότητα διανομής των προϊόντων από αρμόδιους υπαλλήλους των ως άνω Yπηρεσιών.

Ειδικότερα ο ανάδοχος ειδοποιεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηρώντας το αποδεικτικό παράδοσης στο αρχείο του, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα την αρμόδια Υπηρεσία του τόπου προορισμού του φορτίου, σχετικά με την ημέρα, τον τόπο και την ώρα άφιξής του, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Με την άφιξη του φορτηγού οι αρμόδιοι υπάλληλοι ελέγχουν τη σφράγιση του φορτίου και αποσφραγίζουν αυτό, ελέγχουν την προβλεπόμενη ποσότητα, την ορθή σήμανση και συσκευασία, την ψύξη και διενεργούν μακροσκοπικό-ποιοτικό έλεγχο του προς διανομή προϊόντος και εν συνεχεία συντάσσουν πρακτικό Αποσφράγισης εις τριπλούν, σύμφωνα με το υπόδειγμα VII-Α του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16 της παρούσας. Ένα αντίγραφο του ανωτέρω πρακτικού παραμένει στην αρμόδια Υπηρεσία και δύο παραλαμβάνει ο ανάδοχος, προκειμένου να διαβιβάσει το ένα εξ’ αυτών στη Διεύθυνση Άμεσων

Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Αν οι ελεγκτές διαπιστώσουν κάποια παράβαση σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, την καταγράφουν στο ανωτέρω πρακτικό, το οποίο διαβιβάζουν αυθημερόν στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και το κοινοποιούν στην Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Π.Φ.Π. και το προϊόν αντικαθίσταται με έξοδα του αναδόχου.

Η παράδοση του έτοιμου προϊόντος στους δικαιούχους φορείς εκπροσώπησης γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η εκφόρτωση και παράδοση του προϊόντος γίνεται στους χώρους των σχολικών μονάδων. ii) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανάγκη μεταφόρτωσης των φρούτων και λαχανικών σε μικρότερα φορτηγά ψυγεία για λόγους προσβασιμότητας στα σχολεία, ιδίως σε δυσπρόσιτες περιοχές, η μεταφόρτωση θα γίνεται ως εξής:

 • Σε περίπτωση που το φορτηγό ψυγείο που μεταφέρει τα φρούτα και λαχανικά προορίζεται για διανομή σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε περιοχή ευθύνης μιας μόνο ΔΑΟΚ, η αποσφράγιση, ο ποιοτικός έλεγχος και η εκ νέου σφράγιση των μικρών φορτηγών ψυγείων θα γίνεται από τους ελεγκτές της εν λόγω ΔΑΟΚ.
 • Σε περίπτωση που το φορτηγό που μεταφέρει τα φρούτα και λαχανικά προορίζεται για σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε περιοχή ευθύνης περισσότερων ΔΑΟΚ, η αποσφράγιση, και ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται από κοινού. Η σφράγιση των μικρών φορτηγών ψυγείων θα γίνεται από την ΔΑΟΚ στην περιοχή ευθύνης της ανήκουν οι σχολικές μονάδες που αφορά η διανομή.
 • Εξαίρεση των παραπάνω αποτελεί η περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου ο έλεγχος αποσφράγισης γίνεται από το ΠΚΠΦΠκαιΦΕ Θεσσαλονίκης όπως περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο της περ. 2.γ. και συνεπώς όλες οι εργασίες ελέγχου αποσφράγισης, μεταφόρτωσης και εκ νέου σφράγισης θα γίνονται από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις συμπληρώνεται το Έντυπο Ελέγχου του Υποδείγματος VIIB του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 16 της παρούσας.

Τα αντίστοιχα κατά περίπτωση VII έντυπα ελέγχου της παρούσας μεταφορτώνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρμόδιες για τους ελέγχους Υπηρεσίες.

2δ. Έλεγχοι στο γάλα

Έλεγχοι που αφορούν στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις τεχνικές προδιαγραφές δύναται να πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ή συσκευασίας ή διανομής του τελικού προϊόντος από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες και υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Στην τελευταία κοινοποιούνται τα πρακτικά ελέγχου που συντάσσονται από δύο τουλάχιστον αρμοδίους υπαλλήλους. Σε περίπτωση ευρημάτων, πέραν των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ενεργειών εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου, η Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων προβαίνει σε αξιολόγηση των ευρημάτων και τυχόν ενέργειες.

2.ε Έκτακτοι ποιοτικοί έλεγχοι στις σχολικές μονάδες

Σε περίπτωση αναφορών σχετικά με ποιοτικές αποκλίσεις των φρούτων λαχανικών και του γάλακτος από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβών των σχολικών μονάδων διενεργούνται έκτακτοι ποιοτικοί έλεγχοι από την Υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο αποσφράγισης και από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία για το γάλα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ποιοτικές αποκλίσεις των προϊόντων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου οι Ποιοτικοί Ελεγκτές ή οι υπάλληλοι των οικείων ΔΑΟΚ για το γάλα επιβεβαιώνουν την σχετική ποσότητα που αφορά η απόκλιση ώστε ο Ανάδοχος να προβεί στην άμεση αντικατάσταση του προϊόντος.

Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται το αντίστοιχο πρακτικό Αντικατάστασης σύμφωνα με το Υπόδειγμα VII-Γ της παρούσας και αποστέλλεται αυθημερόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρακτικό Αντικατάστασης μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Δευτεροβάθμιοι επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να διεξαχθούν από επιτροπή υπαλλήλων των τμημάτων Δενδρωδών Καλλιεργειών της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, αρμόδια για το Σχολικό Πρόγραμμα, όποτε κριθεί απαραίτητο στη διάρκεια της υλοποίησης του. Οι εκθέσεις ελέγχου υποβάλλονται στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά ελέγχου και ενημερώσεις σε περίπτωση παρατυπιών θα αποστέλλονται και στην αρμόδια κατά προϊόν υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

5. α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει για κάθε παρτίδα «δελτίο ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων» για τα προϊόντα.

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τα νωπά προϊόντα και το γάλα με φορτηγά ψυγεία, τα μέτρα για την προβολή του προγράμματος και τα συνοδευτικά μέτρα με κατάλληλα μεταφορικά μέσα και να τα παραδίδει σε καθορισμένους χώρους από τους υπεύθυνους των σχολείων.

γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί άρρηκτη την ψυκτική αλυσίδα καθ΄όλη τη διαδικασία φόρτωσης, μεταφοράς και διανομής των προϊόντων. δ) Ο ανάδοχος είναι υπόχρεος:

αα) Να τηρεί τις διατάξεις του Καν(ΕΚ) αριθμ. 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίμων» και ειδικότερα το παράρτημα II «Γενικές απαιτήσεις υγιεινής για όλους τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων»,

ββ) μέσω της διενέργειας ελέγχων, να τηρεί τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με θέματα ποιότητας, ασφάλειας, υγιεινής και ιχνηλασιμότητας των προς διανομή προϊόντων,

γγ) να τηρεί τα όσα προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

6. Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζεται το άρθρο 11 του Καν. (ΕΕ) 2017/39. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, εκτός από την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιβάλλεται στον ανάδοχο δικαιούχο διοικητική κύρωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 του Καν. (ΕΕ) 2017/40.

Άρθρο 12
Χρηματοδότηση του προγράμματοςκατανομή δαπανών

Το ύψος της χρηματοδότησης του Σχεδίου για την περίοδο υλοποίησης 2017/2018, 2018/2019 και 2019-2020 ανέρχεται σε 16.537.758,68 €, και αναλύεται ως εξής: α) Η ενωσιακή δαπάνη ύψους 14.308.710,00 €, για τα τρία έτη, όπως ορίζεται στο Παράρτημα I του Καν 2017/795 και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν 2017/39 κατανέμεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
  ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
Προϊόν 7.642.905,00 3.451.947,00 11.094.852,00
ΦΠΑ προϊόντων 0 0 0
Μεταφορά και διανομή προϊόντων 900.000,00 292.608,00 1.192.608,00
ΦΠΑ μεταφοράς και διανομής 0 0 0
Μέτρα προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του
προγράμματος
202.500,00 217.500,00 420.000,00
ΦΠΑ μέτρων προβολής του προγράμματος 0 0 0
Συνοδευτικά μέτρα 911.250,00 690.000,00 1.601.250,00
ΦΠΑ συνοδευτικών μέτρων 0 0 0
Έλεγχοι 0 0 0
Σύνολο 9.656.655,00 4.652.055,00 14.308.710,00

β) Η εθνική δαπάνη ύψους 2.229.048,68€, για για τα τρία έτη κατανέμεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
  ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
Προϊόν 0,00 0,00 0,00
ΦΠΑ προϊόντων 993.577,65 448.753,11 1.442.330,76
Μεταφορά και διανομή προϊόντων 0,00 0,00 0,00
ΦΠΑ μεταφοράς και διανομής προϊόντων 216.000,00 70.225,92 286.225,92
Μέτρα προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος 0,00 0,00 0,00
ΦΠΑ μέτρων προβολής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος 48.600,00 52.200,00 100.800,00
Συνοδευτικά μέτρα 0,00 0,00 0,00
ΦΠΑ συν/κων μέτρων 218.700,00 165.600,00 384.300,00
Σύνολο 1.476.877,65 736.779,03 2.213.656,68
Έλεγχοι 2018     15.392,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     2.229.048,68

Άρθρο 13
Ένταξη εθνικής δαπάνης έργου στο ΠΔΕ και χρηματοδότηση του ΕΛΕΓΕΠ

Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Α. και Τ. όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της εθνικής συμμετοχής στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμενες πιστώσεις) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ισχύει. Μετά την έγκριση της σχετικής Συλλογικής απόφασης (ΣΑ), η διάθεση χρηματοδότησης από το ΠΔΕ στον ΕΛΕΓΕΠ πραγματοποιείται ως ακολούθως: η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Α. και Τ. για τις απαιτούμενες δαπάνες του έργου. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Α. και Τ. υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Α. και Τ. εκδίδει εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και ζητά τη μεταφορά του ποσού σε αναλυτικό λογαριασμό υπό τον ΕΛΕΓΕΠ, που τηρείται σε τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Άρθρο 14
Κάλυψη δαπάνης

1. Το πρόγραμμα υλοποιείται με εθνικές και ενωσιακές πιστώσεις ύψους 16.537.758,68 €. Τεύχος Β’ 783/06.03.2019 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9487

2. Η ενωσιακή δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος για τα έτη 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020 ύψους 14.308.710,00 € βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.).

3. Η επιπλέον της ενωσιακής δαπάνης, εθνική δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος, ύψους 2.229.048,68 € καλύφθηκε κατά το ποσό των 753.278€ για το οικονομικό έτος 2018 από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, Κ.Α.Ε. 5423 «Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Ε.» και το υπόλοιπο ποσό των 1.475.770,68€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 082/2.

4. Τυχόν δαπάνες οδοιπορικών για ελέγχους υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα έτη 2019, 2020 στο πλαίσιο της παρούσας θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των αναλυτικών λογαριασμών εξόδων των μετακινήσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ. των αντίστοιχων οικονομικών ετών.

Άρθρο 15
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται οι διατάξεις της 429/22087/09.02.2018 (ΦΕΚ Β΄594) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄594/22.02.2018), καθώς και κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 16
Παραρτήματα

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τρία (3) Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής:

Άρθρο 17
Εξουσιοδότηση

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ειδικότερες τεχνικές ρυθμίσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής των ελέγχων της παρούσας.

Τίτλος Στόχος Περιεχόμενο
Επισκέψεις σε αγροκτήματα/
παραγωγούς/αγορές/
γαλακτοκομικές μονάδες/
αγροτικούς συνεταιρισμούς
Μαθαίνουν τα παιδιά την προέλευση
των φρούτων-λαχανικών και γάλακτος
και τον κύκλο παραγωγής τους
Επισκέψεις σε αγροκτήματα,
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,
αγορές, γαλακτοκομικές μονάδες,
αγροτικούς συνεταιρισμούς κτλ.
Μαθήματα γευσιγνωσίας /
εργαστήρια - μαθήματα
μαγειρικής
Γνωριμία των μαθητών με ποικιλία
γεύσεων και τη διαδικασία μαγειρικής
τους
Ενθάρρυνση παιδιών να δοκιμάσουν
και να υλοποιήσουν συνταγές
χρησιμοποιώντας φρούτα –
λαχανικά και γάλα
Μαθήματα, σεμινάρια,
εργαστήρια, παιχνίδια
Παροχή γνώσεων υγιεινής διατροφής,
σημαντικότητας φρούτων-λαχανικών
και γάλακτος στη διατροφή ώστε
να προωθηθεί η ανάπτυξη υγιεινών
διατροφικών συνηθειών
Παροχή εκπαιδευτικού υλικού
στα παιδιά και στους δασκάλους
σχετικά με τις υγιεινές διατροφικές
συνήθειες και την αναγκαιότητα
άσκησης

Συνοδευτικά μέτρα για την εφαρμογή του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β, του Καν. 2017/40.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Μέτρα για την προβολή του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ, του Καν. 2017/40

1. Ανάπτυξη στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ ειδικού ενεργού πεδίου με πληροφόρηση και ενημερωτικό υλικό, νέα, δελτία τύπου και κάθε άλλο σχετικό υλικό.

2. Δελτία τύπου και ενημερωτικές εκστρατείες στα ΜΜΕ.

3. Αφίσα για κάθε συμμετέχων εκπαιδευτικό ίδρυμα, η οποία θα τοποθετηθεί μόνιμα στην κύρια είσοδο του συμμετέχοντος εκπαιδευτικού ιδρύματος σε σημείο ώστε να είναι εμφανής σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καν 2017/40.

4. Διαφημιστικό αναμνηστικό σε κάθε μαθητή από την ομάδα – στόχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(σ.σ. Υποδείγματα εντύπων)

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019

Οι Υπουργοι

Υφυπουργός Οικονομίας Και Ανάπτυξης
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Παιδείας, Έρευνας Και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 783/2019

Σχετικά Άρθρα