Προώθηση Κατανάλωσης Φρούτω στα Σχολεία (ΦΕΚ 591/2013)

Εκτύπωση  

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 591/2013)

Αρ.Πρωτ.Φ.14/179/31630//Γ1/06-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
e-mail:  spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κ.Παπαχρήστος, Σ. Λαπατά
Τηλέφωνο: 210- 344 2247

ΘΕΜΑ: Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2012-2013 στην Ελλάδα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α/ 21-6-2012) περί «Ίδρυσης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάργησης υπηρεσιών».
β) Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141Α/ 21-6-2012) περί «Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
γ) Των άρθρων 3,4,5,6 παρ. 2-3,9 παρ.2,13,14 της με αριθμ. 726/17829/14−02−2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 610Β/ 5-3-2012) των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονομικών, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά στον «Καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου και 288/2009 της Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία».
δ) Του άρθρου 1 της με αριθμ .2969/80478(ΦΕΚ 2169Β/20-7-12) Κ.Υ.Α των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά στον Καθορισμό περιοχών υλοποίησης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία το σχολικό έτος 2012−2013.
ε) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135Α/5-6-2003) που αφορά στη «Ρύθμιση θεμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π».
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του υπ΄ αριθ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α/22-4-2005).

2. Τον Κανονισμό (Ε.Κ):
288/2009 της Επιτροπής (L 94/8−4−2009) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στο πλαίσιο σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. α) Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις».
β) Τη με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002) Υ.Α του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αφορά στον «Καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
γ) Τα άρθρα 8 & 9 της με αριθμ. Φ.12.1/545/85812/Γ1 (ΦΕΚ 1280Β/13-9-2005) Υ.Α του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α που αφορά στη «Γενίκευση εφαρμογής του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
δ) Το άρθρο 13, παρ. 3, εδ. 6δ(1) και παρ. 4, εδ. α του Π.Δ 201 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998).

4. Την από 20-2-2013 υπογραφή Σύμβασης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και της εταιρείας ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα Απόφαση θεσπίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2012-2013.

Άρθρο 2
Στόχοι

Με την εφαρμογή του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία αναμένεται :

1. Η ενίσχυση των θετικών στάσεων των μαθητών ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες, μέσα από τη συγκεκριμένη, οργανωμένη, παρέμβαση.

2. Η ανάπτυξη επιχειρηματολογίας στο πεδίο της υγιεινής διατροφής, μέσω ομαδοσυνεργατικής αλληλεπίδρασης.

3. Η αλλαγή των διαιτητικών συμπεριφορών στην κατεύθυνση της αναχαίτισης του επιδημικού φαινομένου της παιδικής παχυσαρκίας.

4. Ο περιορισμός του κόστους της Δημόσιας υγείας.

Άρθρο 3
Ομάδα-στόχος

Το «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία» θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στα δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία των Περιφερειών : Ηπείρου (Δ/νσεις Π.Ε. : Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας), Θεσσαλίας (Δ/νσεις Π.Ε Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων), Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης (Δ/νσεις Π.Ε.: Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης), Δυτ. Μακεδονίας (Δ/νσεις Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας), Βορείου Αιγαίου (Δ/νσεις Π.Ε. : Λέσβου, Σάμου, Χίου), Δυτικής Ελλάδας (Δ/νσεις Π.Ε.: Αιτωλ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας), Ιονίων Νήσων (Δ/νσεις Π.Ε. Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφ/νίας, Λευκάδας), Κρήτης (Δ/νσεις Π.Ε.: Ηρακλείου, Λασιθίου Ρεθύμνης, Χανίων), Νοτίου Αιγαίου (Δ/νσεις Π.Ε. : Δωδεκανήσου, Κυκλάδων), Πελοποννήσου (Δ/νσεις Π.Ε. : Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Λακωνίας) και στις Περιφερειακές Ενότητες: Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

Άρθρο 4
Περίοδος υλοποίησης

Ως περίοδος υλοποίησης του «Σχεδίου Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία» ορίζεται το χρονικό διάστημα Μάρτιος έως Ιούνιος 2013.

Άρθρο 5
Συνοδευτικά μέτρα

Ως συνοδευτικά μέτρα ορίζονται οι στρατηγικές που πρόκειται να υιοθετηθούν ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή του Σχεδίου. Τα μέτρα αυτά εστιάζουν στη βελτίωση των γνώσεων της ομάδας-στόχου, όσον αφορά στις υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Κάθε σχολείο, που συμμετέχει στο πρόγραμμα, επωφελείται από τα παρακάτω συνοδευτικά μέτρα τα οποία καλείται να υλοποιήσει. Ειδικότερα :

α) Διαγωνισμός αφίσας για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων και Διαγωνισμός σύντομου προωθητικού κειμένου για τις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων. Οι λεπτομέρειες του Διαγωνισμού θα καθοριστούν με σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί από τη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (άρθρο 6).

β) Προαιρετική οργάνωση εκδηλώσεων – ομιλιών προς τους μαθητές και τους Γονείς και Κηδεμόνες αυτών, αναφορικά με τους στόχους του προγράμματος (άρθρο 2).

γ) Προαιρετικές επισκέψεις των μαθητών σε Εγκαταστάσεις Οργανώσεων Παραγωγής, Δημοτικές Αγορές, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Συσκευαστήρια, Τυποποιητήρια, Χυμοποιεία οπωροκηπευτικών .

Άρθρο 6
Αρμόδια Στελέχη Εκπαίδευσης για την υλοποίηση του Σχεδίου

Το «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία» θα υλοποιηθεί με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπ/σης, των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., των Διευθυντών Π.Ε., των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων Δημ. Εκπ/σης, των Διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων.

Ειδικότερα :

α) Οι Περιφερειακοί Δ/ντες Εκπ/σης εποπτεύουν και παρακολουθούν την υλοποίηση του Σχεδίου, αναφέρουν τυχόν προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων στις κατά τόπους αρμόδιες επιτροπές ποιοτικού ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συστήνουν τις δύο (2) τριμελείς επιτροπές της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, αναφορικά με τους διαγωνισμούς του άρθρου 5 (συνοδευτικά μέτρα).

β) Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. συμμετέχουν στις δύο (2) τριμελείς επιτροπές της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης, αναφορικά με τους διαγωνισμούς του άρθρου 5 (συνοδευτικά μέτρα).

γ) Οι Διευθυντές Π.Ε. εποπτεύουν και παρακολουθούν την υλοποίηση του Σχεδίου στα σχολεία περιοχής ευθύνης τους και συστήνουν μία (1) τριμελή επιτροπή στην οικεία Δ/νση Π.Ε., αποτελούμενη από δύο (2) εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 και έναν (1) εκπαιδευτικό ΠΕ 08, αναφορικά με τους διαγωνισμούς του άρθρου 5 (συνοδευτικά μέτρα).

δ) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημ. Εκπ/σης έχουν την ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου, στο πλαίσιο έξι (6) διδακτικών ωρών της Ευέλικτης Ζώνης, να υλοποιηθεί πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, αναφορικά με το άρθρο 2 -Στόχοι του Προγράμματος και να πραγματοποιηθούν οι διαγωνισμοί του άρθρου 5. Επιπλέον, αυτοί οι οποίοι θα οριστούν από τον οικείο Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης συμμετέχουν στις δύο (2) τριμελείς επιτροπές της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης.

ε) Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων :
1) σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων εισηγούνται τα μέλη δύο (2) τριμελών επιτροπών, ως ακολούθως :
1α) Πρώτη τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τρεις (3) εκπαιδευτικούς, η οποία θα επιλέξει την καλύτερη αφίσα και το καλύτερο γραπτό, σύμφωνα με το άρθρο 5, στην οποία, εφόσον υπάρχει εκπαιδευτικός Π.Ε. 08, συμμετέχει υποχρεωτικά.
1β) Δεύτερη τριμελής επιτροπή, στην οποία οι ίδιοι προεδρεύουν υποχρεωτικά, που θα είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των προϊόντων.
2) Συμπληρώνουν και υπογράφουν το «Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής οπωροκηπευτικών στο Δημοτικό Σχολείο» (Υπόδειγμα 1), το οποίο αφού συμπληρώσουν εις τριπλούν, αποστέλλουν ένα (1) αντίγραφο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε , ένα (1) παραδίδουν στον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης και ένα (1) διατηρούν στο αρχείο του σχολείου τους.
3) Τηρούν το «Δελτίο παραλαβής και διανομής του προϊόντος» (Υπόδειγμα 2), το οποίο αφού συμπληρώσουν εις τριπλούν, αποστέλλουν ένα (1) αντίγραφο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, ένα (1) παραδίδουν στον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης και ένα (1) διατηρούν στο αρχείο του σχολείου τους.
4) Συμπληρώνουν και υπογράφουν το «Δελτίο παραλαβής και διανομής επικοινωνιακών μέτρων» (Υπόδειγμα 3), το οποίο αφού συμπληρώσουν εις τριπλούν, αποστέλλουν ένα (1) αντίγραφο στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής, ένα (1) παραδίδουν στον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης και ένα (1) διατηρούν στο αρχείο του σχολείου τους.

στ) Ο Σύλλογος διδασκόντων :
1) στην ειδική συνεδρίαση ορίζει τους εκπαιδευτικούς της πρώτης τριμελούς επιτροπής, η οποία θα επιλέξει την καλύτερη αφίσα και το καλύτερο γραπτό, σύμφωνα με το άρθρο 5.
2)ορίζει τους εκπαιδευτικούς της δεύτερης τριμελούς επιτροπής, η οποία με πρόεδρο το Δ/ντή της σχολικής μονάδας παραλαμβάνει το τελικό προϊόν από τον εκπρόσωπο του φορέα εκτέλεσης, το διανέμει μαζί με τα επικοινωνιακά μέτρα στην ομάδα-στόχο και μεριμνά για την ανάρτηση της συνοδευτικής αφίσας σε εμφανές σημείο του σχολείου.

Άρθρο 7
Παραρτήματα- Υποδείγματα

Τα παρακάτω παραρτήματα- υποδείγματα προσαρτώνται στην παρούσα Απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

1) Παραρτήματα :
Παράρτημα 1 – Αποδέκτες

2) Υποδείγματα
Υπόδειγμα 1- Πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής οπωροκηπευτικών στο Δημοτικό Σχολείο
Υπόδειγμα 2- Δελτίο παραλαβής και διανομής του προϊόντος
Υπόδειγμα 3- Δελτίο παραλαβής και διανομής επικοινωνιακών μέτρων

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Λήψη του ΦΕΚ 591/2013 με οδηγίες για προώθηση κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία

Μετάβαση στο άρθρο με Οδηγίες υλοποίησης Σχεδίου Προώθησης Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία

Pin It

Εκτύπωση