edu.klimaka.gr

Οδηγός Υλοποίησης Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίων 2018 2019

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2018 2019

Αρ.Πρωτ.6085/07-12-2018/ΥΠΠΕΘ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ Β1
Ιστοσελίδα : www.epiteliki.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ευαγγελία Τζιβολιά
Τηλέφωνο : 210-344 2140
Email : tzivolia(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Fax : 210-344 2139

ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» με κωδικό ΟΠΣ 5031889, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη:
(...)

Αποφασίζουμε

Την έγκριση του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» με κωδικό ΟΠΣ 5031889 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ


ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19»
(MIS 5031889)

στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
(ΕΣΠΑ 2014-2020)

(...)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» με κωδικό ΟΠΣ 5031889 είναι η στήριξη και παρακολούθηση της λειτουργίας αυτοτελούς υποστηρικτικού Προγράμματος διδασκαλίας σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου οι οποίοι έχουν αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής στη διαδικασία της μάθησης ή επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα μαθήματα:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • Μαθηματικά,
 • Φυσική,
 • Χημεία και
 • Αγγλικά.

Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι:

 • η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση,
 • η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
 • η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Πράξη αφορά στην οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία (τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων) όπου υλοποιείται το Πρόγραμμα. Η οργάνωση και η λειτουργία της ΕΔ, η διαδικασία ορισμού των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων, τα διδασκόμενα μαθήματα, οι αρμοδιότητες και το πλαίσιο απασχόλησης των συμμετεχόντων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος καθορίζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Ν. 4368/2016 και σε Υπουργική Απόφαση του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. Την ευθύνη έκδοσης και εφαρμογής της εν λόγω απόφασης καθώς και των σχετικών εγκυκλίων (Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων, εγκύκλιος έναρξης κλπ.) έχει η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης / Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Τμήμα Α΄ που αποτελεί τον Φορέα Πρότασης και Λειτουργίας της Πράξης.

1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Πράξη «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» υλοποιείται μέσω:

• πέντε (5) Υποέργων τύπου «Ειδικές Περιπτώσεις ΕΚΤ», ένα (1) ανά κατηγορία Περιφέρειας (βλ. πίνακα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ»), που αφορούν αποκλειστικά την καταβολή της τακτικής μισθοδοσίας και των οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην Πράξη

Υποέργο Διευθύνσεις Εκπ/σης που υπάγονται στην κατηγορία Περιφέρειας
(βλ. πίνακα «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ»):
1 ΑΠ6-ΛΑΠ
2 ΑΠ6-ΜΕΤ
3 ΑΠ6-ΠΑΠ
4 ΑΠ8-ΜΕΤ
5 ΑΠ9-ΛΑΠ

• και ενός (1) Υποέργου με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία) που αφορά τις συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (οργάνωση και διαχείριση, λειτουργία Σ.Κ.Α.Ε., ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας κλπ.).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, προσλαμβάνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτήσεώς τους, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιοι για να διδάξουν στα τμήματα μαθημάτων των Σ.Κ.Α.Ε. της οικείας ΔΔΕ.

Η Πρόσκληση προς τους υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης/Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Τμήμα Α΄.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαδικασία κατάρτισης των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται από τις δομές του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Μετά την υποβολή αιτήσεων καταρτίζονται στις ΔΔΕ της χώρας, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση μειωμένου ωραρίου (από 9 έως και 15 ώρες την εβδομάδα). Είναι δυνατή η πρόσληψη εκπαιδευτικών και με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για απασχόληση με ωριαία αντιμισθία (από 1 έως και 8 ώρες την εβδομάδα).

Κατ’ εξαίρεση, στα Σ.Κ.Α.Ε. Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, προσλαμβάνονται αναπληρωτές με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους ωραρίου (23 ώρες την εβδομάδα).

Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω εκπαιδευτικών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιων των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Καλυπτόμενες δαπάνες των 5 Υποέργων «Ειδικές περιπτώσεις-ΕΚΤ»

 • Τακτική μηνιαία μισθοδοσία αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών: καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα. Η παρουσία των εκπαιδευτικών καταγράφεται σε παρουσιολόγια που τηρούνται στα Σ.Κ.Α.Ε.
 • Αποζημίωση για μη ληφθείσα άδεια: καταβάλλεται μετά τη λήξη των μαθημάτων.
 •  Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου λόγω διάθεσης σε άλλο Σ.Κ.Α.Ε. από το Σ.Κ.Α.Ε. τοποθέτησης.

Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται στους εκπαιδευτικούς από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει μισθολογικών καταστάσεων.

Καλυπτόμενες δαπάνες του Υποέργου με ίδια Μέσα (Αυτεπιστασία)

 • Αμοιβή Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης προκειμένου να λειτουργήσουν τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
 • Κόστος παραγωγής και διανομής υλικού δημοσιότητας της Πράξης (Αφίσα).
 • Αναλώσιμα για την ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας για τις ανάγκες της Πράξης.

1.3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών που εφαρμόζονται στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι επιλέξιμες δαπάνες των Πράξεων είναι οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της εκάστοτε Πράξης και χρησιμοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την επίτευξη των στόχων της Πράξης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της. Οι κανόνες επιλεξιμότητας έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και πρέπει να τηρούνται από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.

Επισημαίνεται ότι το διοικητικό έργο ΔΕΝ αποτελεί φυσικό αντικείμενο της εν λόγω Πράξης και ως εκ τούτου ΔΕΝ ανήκει στις επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 2.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΟΠΣΔ)

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (ΟΠΣΔ-https://payroll.espa.minedu.gov.gr) έχει υλοποιηθεί και υποστηρίζεται από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Η συντήρηση και η υποστήριξη του συστήματος αποτελεί μέρος των παραδοτέων του, ως επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου του ΥΠΠΕΘ και δεν βαρύνει την Πράξη. Το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί σε περιβάλλον web, προκειμένου να είναι διαθέσιμο, μέσω του Διαδικτύου, σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Οι βασικές λειτουργίες του ΟΠΣΔ είναι:

 • η διαχείριση και παρακολούθηση των μισθολογικών, ασφαλιστικών και προσωπικών στοιχείων των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται μέσω Πράξεων του ΕΣΠΑ, με στόχο την έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων
 • η έκδοση υποστηρικτικών εγγράφων που αφορούν τις Πράξεις
 • η εξαγωγή δεδομένων για την έκδοση στατιστικών στοιχείων.

Οδηγίες χρήσης του ΟΠΣΔ παρέχονται μέσω του Εγχειριδίου Χρήσης, του Συνοπτικού Εγχειριδίου Χρήσης και του Εγχειριδίου περιγραφής των αλγορίθμων υπολογισμού μισθοδοσίας. Επιπλέον, παρέχεται υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Σε περιπτώσεις που:
- το ΟΠΣΔ μισθοδοσίας είναι εκτός λειτουργίας ή
- απαιτείται η εξαγωγή εγγράφου/αρχείου που δεν υποστηρίζεται από το ΟΠΣΔ ή
- απαιτείται η εξαγωγή εγγράφου/αρχείου που διαφέρει από τα τυποποιημένα έγγραφα/αρχεία που εκδίδονται από το ΟΠΣΔ

η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παράγει τα απαιτούμενα έγγραφα/αρχεία χειρόγραφα ή με χρήση άλλων λογισμικών (τέτοιες περιπτώσεις είναι η εξαγωγή αρχείου ΑΠΔ μετά από διορθώσεις σε μισθολογικές καταστάσεις, η εξαγωγή βεβαιώσεων αποδοχών σε περιπτώσεις που έχουν γίνει εξωλογιστικοί υπολογισμοί, κλπ.).

2.2. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ & ΠΔΕ (INVOICES)

Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας έχει δημιουργήσει διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση: https://invoices.espa.minedu.gov.gr

Η πρόσβαση πραγματοποιείται με κωδικούς εισόδου που δίνονται από την ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και σε αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς (π.χ. ΕΥΔ, ΕΔΕΛ).

Σκοπός της πλατφόρμας είναι ενδεικτικά:

1. Η ανάρτηση παραστατικών (Εκκαθάρισης, Αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας, Οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου, Διοικητικών εγγράφων, Συμμόρφωσης σε Επιτόπιες Επαληθεύσεις, Δεικτών κλπ.) από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή/και την ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας,

2. Η αποστολή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όταν αυτό ζητείται από την ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας (μέσω εδικής φόρμας συλλογής στοιχείων),

3. Η ανάρτηση ανακοινώσεων από την ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας,

4. Η προβολή και διαχείριση των αναρτηθέντων παραστατικών από την ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας,

5. Η προβολή των αναρτηθέντων παραστατικών σε αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς (πχ. ΕΥΔ, ΕΔΕΛ),

6. Η ανάρτηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και εφαρμογών (π.χ. Εφαρμογή Ελέγχου Μισθοδοσίας) για την ομαλή υλοποίηση της Πράξης.

Η εν λόγω πλατφόρμα δύναται να επικαιροποιηθεί από την ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να υποστηρίξει την ομαλή υλοποίηση της εν λόγω Πράξης.

Επισημαίνεται ότι, ήδη από το σχολικό έτος 2017-2018, οι μισθοδοτικές καταστάσεις και όλα τα σχετικά παραστατικά πληρωμής αναρτώνται στην πλατφόρμα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και δεν αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στην ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.

2.3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

2.3.1. ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας του ΥΠΠΕΘ, φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα:

 1. την έκδοση των απαραίτητων Αποφάσεων και διοικητικών εγγράφων για την ομαλή υλοποίηση της Πράξης,
 2. την κεντρική διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣΔ μισθοδοσίας της Πράξης και της Πλατφόρμας Ανάρτησης Παραστατικών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (Invoices),
 3. τη συγκέντρωση και επεξεργασία των συνολικών στοιχείων της Πράξης,
 4. την εκκαθάριση των αμοιβών των απασχολούμενων εκπαιδευτικών και των Υ.Σ.Κ.Α.Ε., την παρακράτηση και απόδοση του προβλεπόμενου φόρου και κρατήσεων,
 5. τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο της Πράξης.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της Πράξης, προβλέπεται η διενέργεια επιτόπιων προγραμματισμένων ελέγχων (επαληθεύσεων) ή/και τεχνικών συναντήσεων από στελέχη της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή/και σε Σ.Κ.Α.Ε., με στόχο την παροχή οδηγιών ή, εφόσον απαιτείται, συστάσεων για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

 2.3.2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.-Τμήμα Α΄, ως Φορέας Πρότασης και Λειτουργίας της Πράξης, ενδεικτικά, είναι αρμόδια για:

 • την έκδοση και εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για την οργάνωση και λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,
 • την έκδοση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων διδασκόντων,
 • την έκδοση εγκυκλίων (εγκύκλιος έναρξης κλπ.) με σκοπό το συντονισμό και την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σ.Ο.Δ.Α.Ε. κλπ.),
 • την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης ορισμού και λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.),
 • τη συλλογή στοιχείων που αφορούν τους δείκτες παρακολούθησης της Πράξης και την αποστολή τους στην ΕΔ ΕΣΠΑ,
 • την έκδοση εγκυκλίων για την αντιμετώπιση θεμάτων των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • την υποστήριξη των ΔΔΕ και της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας σε θέματα της αρμοδιότητάς της,
 • το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

2.3.3. Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για:

 • την υποστήριξη των ΔΔΕ και της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας σε θέματα της αρμοδιότητάς της,
 • το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

2.3.4. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης /Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι αρμόδιος για τον ορισμό:

 • των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.),
 • των Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) και των αντικαταστατών τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί,
 • των μελών της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.).

2.3.5. Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.)

Σε επίπεδο ΔΔΕ συστήνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) η οποία, ενδεικτικά, είναι αρμόδια για:

 • την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της δομής,
 • την υποβολή μίας ενδιάμεσης και μίας τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του Προγράμματος προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ., σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.-Τμήμα Α΄.
 • την επιτόπια εποπτεία της λειτουργίας των Σ.Κ.Α.Ε.

Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και λειτουργίας Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης καθώς και στην Απόφαση ορισμού της, όπως αυτές συμπληρώνονται, τροποποιούνται και ισχύουν.

2.3.6. Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης Ελέγχου και Συντονισμού (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.)

Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης, ορίζεται σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λειτουργεί με ευθύνη του Φορέα Πρότασης και Λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της. Τα ειδικότερα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι όροι συγκρότησης και λειτουργίας της καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης καθώς και σε σχετική διοικητική πράξη του Φορέα Λειτουργίας.

Ενδεικτικά, η Κ.Ε.Π.Ε.Σ. είναι αρμόδια για:

 • τη συνολική εποπτεία του Προγράμματος και την άμεση επίλυση θεμάτων που τυχόν προκύψουν στο πλαίσιο της Πράξης,
 • τη διαβίβαση εισηγήσεων στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τελική έγκριση, σχετικών θεμάτων λειτουργίας των τμημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,
 • τη διενέργεια επιτόπιας εποπτείας στα Σ.Κ.Α.Ε.
 • τη διαβίβαση στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ. στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους δείκτες παρακολούθησης της Πράξης, όταν αυτό απαιτηθεί.

2.3.7. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπεύθυνοι μισθοδοσίας και εκκαθάρισης των μηνιαίων αποδοχών, έως την ημερομηνία λήξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, ορίζονται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την υπ’ αρ. 3844/24-8-2018 (ΑΔΑ: 6ΞΖ14653ΠΣ-ΙΨΧ) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επισημαίνεται ότι, βάσει της υπ’ αρ. 84172/ΙΒ/2010 Απόφασης (ΦΕΚ 1180/τ.Β/2010), οι Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι εκκαθαριστές του προσωπικού των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Δ/ντή της ΔΕ καθορίζονται και στην Υπουργική Απόφαση Οργάνωσης και λειτουργίας Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία όπως αυτή συμπληρώνεται, τροποποιείται και ισχύει.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενδεικτικά, είναι υπεύθυνος για:

1. την ορθή εφαρμογή της υπ’αρ. πρωτ. 1744/18-04-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ) εγκυκλίου περί τήρησης διαδικασιών πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ,

2. την ορθή εφαρμογή της υπ’αρ. πρωτ. 164700/Δ2/03-10-2018 (ΦΕΚ 4517/τ.Β΄/16-10-2018) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019»,

3. τον ορισμό του καταχωριστή της Πράξης (Υπεύθυνου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης),

4. το συντονισμό των τμημάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τη σύνταξη, έκδοση και διάθεση στον καταχωριστή όλων των απαιτούμενων εγγράφων/παραστατικών, προκειμένου να υλοποιηθεί ομαλά η εν λόγω Πράξη.

5. Λαμβάνει υπόψη του:

 • το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί οργανογράμματος των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
 • τις αρμοδιότητες του κάθε τμήματος
 • το ισχύον ανθρώπινο δυναμικό της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
 • και έχει την τελική ευθύνη και το συντονισμό των τμημάτων της οικείας Διεύθυνσης για την τελική κατανομή των εργασιών, προκειμένου να υποστηρίξουν τον καταχωριστή στην ομαλή υλοποίηση της Πράξης.

2.3.8. Υπεύθυνος Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Καταχωριστής)

Ο καταχωριστής είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης στο ΟΠΣΔ μισθοδοσίας, τη συνολική διαχείριση της μισθοδοσίας και των οδοιπορικών εξόδων των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, της αμοιβής των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. αλλά και την έκδοση όλων των σχετικών εγγράφων για τους εκπαιδευτικούς και τους Υ.Σ.Κ.Α.Ε. Οι καταχωριστές είναι υπάλληλοι που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση.

Ειδικότερα, το έργο του καταχωριστή είναι:

1. η συλλογή των Παρουσιολογίων από τις Σχολικές Μονάδες/Σ.Κ.Α.Ε. και ο έλεγχός τους ως προς την ορθότητα και την πληρότητα συμπλήρωσης,

2. η συλλογή λοιπών στοιχείων/εγγράφων/παραστατικών από τα αρμόδια τμήματα της οικείας Διεύθυνσης και ο έλεγχός τους, προκειμένου να καταχωρηθούν στο ΟΠΣΔ Μισθοδοσίας (όπου αυτό απαιτείται),

3. η ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΟΠΣΔ μισθοδοσίας όλων των απαραίτητων για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας στοιχείων (στοιχεία αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στοιχεία Συμβάσεων αναπληρωτών, άδειες, κλπ.),

4. η έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων μέσω του ΟΠΣΔ μισθοδοσίας (τακτικής μισθοδοσίας, αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας, οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου) των αναπληρωτών και των καταστάσεων αμοιβής των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης καθώς και η πίστωση των λογαριασμών τους με τα αντίστοιχα ποσά,

5. η πληρωμή των ασφαλιστικών φορέων,

6. η τήρηση σε αρχείο όλων των απαιτούμενων στοιχείων/παραστατικών στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαραίτητη διαδρομή ελέγχου,

7. η αποστολή παραστατικών σε εμπλεκόμενους φορείς (ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, Ε.Δ.ΕΛ. κλπ.),

8. η εξαγωγή στοιχείων από το ΟΠΣΔ Μισθοδοσίας (όπου υποστηρίζεται) για τις υποχρεώσεις της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προς άλλους φορείς (π.χ. ΕΦΚΑ, ΓΓΠΣ, ΟΑΕΔ),

9. η συμμετοχή του στη Σ.Ο.Δ.Α.Ε. ως γραμματέας.

2.3.9. Λοιπά Τμήματα Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (π.χ. Τμήμα αδειών, Τμήμα Προσωπικού) συγκεντρώνουν από τους αναπληρωτές της Πράξης και τις αρμόδιες σχολικές μονάδες/ΣΚΑΕ τα απαιτούμενα στοιχεία/έγγραφα/δικαιολογητικά/παραστατικά, συντάσσουν, εκδίδουν τα σχετικά έγγραφα/αποφάσεις και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στον καταχωριστή της Πράξης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη α) για την ομαλή υλοποίηση της εν λόγω Πράξης και β) για την ορθή και πλήρη τήρηση του αρχείου της Πράξης.

2.3.10. Σ.Κ.Α.Ε. / Υ.Σ.Κ.Α.Ε.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.), ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε Σ.Κ.Α.Ε. ορίζονται ένας Υπεύθυνος (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) και ο αντικαταστάτης του (σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του πρώτου), μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπογράφουν Σύμβαση Έργου.

Ο Υ.Σ.Κ.Α.Ε., ενδεικτικά, είναι αρμόδιος για:

1. την απασχόληση των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών αποκλειστικά για τις ανάγκες της Πράξης,

2. την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος του Σ.Κ.Α.Ε.,

3. την τήρηση Παρουσιολογίων εκπαιδευτικών και μαθητών ανά τμήμα και ανά ώρα μαθήματος και την άμεση διαβίβασή τους στην οικεία ΔΔΕ (βλ. Υποδείγματα 5 και 19),

4. την αυθημερόν ενημέρωση των καταχωριστών, σε περίπτωση άδειας η οποία επηρεάζει τη μισθοδοσία (ασθένεια, κύηση, λοχεία, παράσταση σε δίκη), απεργίας/στάσης εργασίας, απουσίας των εκπαιδευτικών,

5. την αυθημερόν ενημέρωση του myschool με τις άδειες που επηρεάζουν την μισθοδοσία (απουσίες/απεργίες/στάσεις εργασίας) των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άντληση στοιχείων από τις ΔΔΕ για την ορθή έκδοση της μισθοδοσίας,

6. την άμεση αποστολή στην οικεία ΔΔΕ όλων των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. πράξεις ανάληψης, άδειες), προκειμένου να ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος του εκπαιδευτικού, 7. την υποβολή στη Σ.Ο.Δ.Α.Ε. μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της ΕΔ, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.-
Τμήμα Α΄,

8. την τήρηση κανόνων προβολής και δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 9. την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή των στοιχείων που ζητούνται, καθώς και την ενημέρωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης,

10. την ευθύνη τήρησης του αρχείου της Πράξης στο Σ.Κ.Α.Ε.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων της ΕΔ, ο Υ.Σ.Κ.Α.Ε. αποστέλλει στην οικεία ΔΔΕ:

α) προς την επιτροπή παραλαβής παραδοτέων: την Έκθεση πεπραγμένων του (βλ. Υπόδειγμα 11) η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από το αρχείο του Σ.Κ.Α.Ε.,

β) προς τον Υπεύθυνο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης: τα δικαιολογητικά για την αμοιβή του.

Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση οργάνωσης και λειτουργίας της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως συμπληρώνεται, τροποποιείται και ισχύει, καθώς και στη σύμβασή του.

2.3.11. Επιτροπή Παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υ.Σ.Κ.Α.Ε.

Σε επίπεδο ΔΔΕ ορίζεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, Επιτροπή Παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υ.Σ.Κ.Α.Ε., (Υπόδειγμα 14), η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. (πλην του Διευθυντή ΔΔΕ).

Η εν λόγω Επιτροπή:

 • παραλαμβάνει τα παραδοτέα των συμβάσεων έργου των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. (εκθέσεις πεπραγμένων των Υ.Σ.Κ.Α.Ε., οι οποίες συνοδεύονται από το αρχείο των Σ.Κ.Α.Ε.),
 • πιστοποιεί την πληρότητά τους,
 • βεβαιώνει ότι οι Υ.Σ.Κ.Α.Ε. περαίωσαν επιτυχώς το έργο τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβασή τους,
 • συντάσσει το σχετικό πρακτικό παραλαβής.

Αντίγραφα των πρακτικών παραλαβής (με συνημμένη την πρωτότυπη έκθεση πεπραγμένων του εκάστοτε Υ.Σ.Κ.Α.Ε., η οποία θα συνοδεύεται απαραίτητα από το αρχείο του Σ.Κ.Α.Ε.) θα τηρούνται στο αρχείο της Πράξης στη ΔΔΕ. Τα πρωτότυπα πρακτικά παραλαβής απαιτούνται προκειμένου να γίνει η πληρωμή των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. Οι εργασίες της τριμελούς επιτροπής διαρκούν μέχρι τη λήξη της Πράξης, ενώ οι όροι συγκρότησης και λειτουργίας της καθορίζονται με σχετική διοικητική Πράξη με ευθύνη του Διευθυντή ΔΔΕ και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

2.3.12. Αναπληρωτές / Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί

Οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης υποχρεούνται να υπογράφουν στα Παρουσιολόγια, προκειμένου να καταβάλλονται οι ανάλογες αποδοχές.

 2.4. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Κάθε ΔΔΕ θα προβεί στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού με σύνδεση Internet Banking, με τα στοιχεία της ΔΔΕ και υπόλογο τον εκάστοτε Διευθυντή της ΔΔΕ, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση της παρούσας Πράξης. Ο λογαριασμός πρέπει να έχει τα ακόλουθα στοιχεία της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» με κωδικό ΟΠΣ 5031889

Εν συνεχεία, η ΔΔΕ αναρτά άμεσα στην Πλατφόρμα Invoices το έντυπο της τράπεζας με τα στοιχεία του λογαριασμού (αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και το IBAN του λογαριασμού της Πράξης).

Η Μονάδα Δ΄ της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας πιστώνει τον συγκεκριμένο λογαριασμό της ΔΔΕ με τα ποσά των δικαιούχων και των ασφαλιστικών ταμείων και αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο, μετά από έλεγχο των παραστατικών.

Η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών και η αμοιβή των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. καταβάλλεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αποκλειστικά μέσω Internet Banking, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών και των Υ.Σ.Κ.Α.Ε.

Επίσης, με ευθύνη του Διευθυντή ΔΔΕ γίνεται η εξόφληση των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία.

2.5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η διαδικασία καταβολής μισθοδοσίας εκτελείται αναλυτικά ως εξής:

Βήμα 1: Ενημέρωση ΟΠΣΔ μισθοδοσίας (https://payroll.espa.minedu.gov.gr)

Oι Υ.Σ.Κ.Α.Ε., οφείλουν να ενημερώνουν αυθημερόν τον καταχωριστή της Πράξης καθώς και το σύστημα myschool με τις άδειες, απεργίες και απουσίες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο δε καταχωριστής με τη σειρά του οφείλει να ενημερώνει αυθημερόν το ΟΠΣΔ-https://payroll.espa.minedu.gov.gr (πρώην bglossa).Σελ. 21 από 82

Βήμα 2: Έλεγχος και έκδοση μισθοδοτικής κατάστασης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους, εκδίδει και αναρτά την μισθοδοτική κατάσταση, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή και τον Καταχωριστή ή ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή, στην Πλατφόρμα Ανάρτησης Παραστατικών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (invoices.espa.minedu.gov.gr). Δεδομένου ότι η μισθοδοτική κατάσταση εκδίδεται πριν την ολοκλήρωση του μήνα που εκκαθαρίζεται, προβλέπεται να προκύπτουν διαφορές. Οι διαφορές αυτές θα συμψηφίζονται στην επόμενη μισθοδοσία. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται στα ακόλουθα σημεία:

1. στην ορθή αποτύπωση όλων των στοιχείων που αφορούν την τρέχουσα μισθοδοσία μέχρι τη στιγμή της έκδοσής της (μισθολογικά στοιχεία, ασφαλιστικά στοιχεία, άδειες, απεργίες, απουσίες)

2. στον ορθό συμψηφισμό των διαφορών που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση του προηγούμενου μήνα

Βήμα 3: Έλεγχος μισθοδοτικής κατάστασης από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ελέγχει την μισθοδοτική κατάσταση που αναρτήθηκε και, εάν απαιτηθεί, πραγματοποιεί διορθώσεις σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Κατά το βήμα αυτό, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης οφείλει να είναι διαθέσιμη για να παρέχει διευκρινίσεις και να πραγματοποιεί διορθώσεις άμεσα. Σε περίπτωση διορθώσεων, η τελική έκδοση της μισθοδοτικής κατάστασης αναρτάται εκ νέου από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην Πλατφόρμα Ανάρτησης Παραστατικών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ (invoices.espa.minedu.gov.gr) και χαρακτηρίζεται ως «Ελεγμένη» από την ΕΔ ΕΣΠΑ. Μετά το τέλος του βήματος αυτού, η ΕΔ ΕΣΠΑ μεταφέρει το ποσό που αντιστοιχεί στη μισθοδοτική κατάσταση στον τραπεζικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την εν λόγω Πράξη.

Βήμα 4: Πίστωση Λογαριασμών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών της Πράξης

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης πιστώνει τους λογαριασμούς των εκπαιδευτικών της Πράξης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά Μισθοδοτική Κατάσταση.

Βήμα 5: Ανάρτηση παραστατικών στην Πλατφόρμα (invoices.espa.minedu.gov.gr)

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναρτά άμεσα στην Πλατφόρμα Ανάρτησης Παραστατικών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ αποδεικτικά εκκαθάρισης της Μισθοδοσίας (μαζικές πιστώσεις, παραστατικά εκκαθάρισης ασφαλιστικών ταμείων & κίνηση λογαριασμού). Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο περαιτέρω ελέγχων και διοικητικών επαληθεύσεων, δύναται να ζητηθεί η ανάρτηση επιπλέον παραστατικών που αφορούν τη μισθοδοσία.

Βήμα 6: Έλεγχος παρουσιολογίων και συμψηφισμοί

Μετά το πέρας του μήνα που εκκαθαρίζεται, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συλλέγει τα Παρουσιολόγια και ελέγχει για διαφορές σε σχέση με τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση της μισθοδοσίας. Σε περίπτωση διαφορών, προβαίνει στις απαιτούμενες αλλαγές στο σύστημα έτσι ώστε να εμφανιστούν οι σχετικοί συμψηφισμοί στην εκκαθάριση της επόμενης μισθοδοσίας. Επισημαίνεται ότι το βήμα αυτό θα πρέπει να γίνεται άμεσα, με το πέρας του μήνα που εκκαθαρίζεται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Από την ανωτέρω διαδικασία προκύπτει ότι, η έκδοση της μισθοδοτικής κατάστασης πραγματοποιείται με στοιχεία που συλλέγει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης από τις σχολικές μονάδες/ΣΚΑΕ και ότι τα Παρουσιολόγια επικυρώνουν την εγκυρότητά της. Παρότι οι διαφορές που δύναται να προκύψουν συμψηφίζονται στην επόμενη μισθοδοσία, είναι πιθανό να απαιτηθούν χειροκίνητες ενέργειες όσον αφορά την ΑΠΔ. Για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων, ενδείκνυται η στενή συνεργασία των σχολικών μονάδων/ΣΚΑΕ με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2. Αναφορικά με την εκκαθάριση του Μαΐου, δεδομένου ότι είναι η τελευταία τακτική μισθοδοσία, δε δύναται να πραγματοποιηθεί συμψηφισμός σε επόμενο μήνα. Για το λόγο αυτό, η εκκαθάριση Μαΐου θα γίνει βάσει παρουσιολογίων και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι βέβαιες για την ορθότητα των στοιχείων που επηρεάζουν την εκκαθάριση Μαΐου καθώς επίσης και ότι δεν εκκρεμεί κανένας άλλος συμψηφισμός από προηγούμενο μήνα.

3. Σε περίπτωση που, μετά τη λήξη της εκκαθάρισης Μαΐου, προκύψουν συμψηφισμοί για αναδρομικά ποσά (π.χ. λόγω λανθασμένης καταχώρησης ΜΚ, κλπ.), οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να ενημερώσουν την ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας, το αργότερο μέχρι τις 31/10/2019, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εν λόγω συμψηφισμοί δεν θα δύναται να ολοκληρωθούν μέσω της Πράξης ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» και οι Διευθυντές ΔΔΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν ανάλογες πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό.

4. Μετά την οριστικοποίηση της μισθοδοτικής κατάστασης δεν είναι δυνατή η επαναφορά της σε μη οριστικοποιημένη κατάσταση. Ο εν λόγω χειρισμός είναι απαραίτητος, προκειμένου να είναι ομαλή η μετάβαση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (εφόσον αυτό απαιτηθεί).

2.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.)

Οι αμοιβές των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. είναι σύμφωνες με όσα προβλέπονται στην υπ’ αρ. πρωτ.164700/Δ2/03-10-2018 (ΦΕΚ 4517/τ.Β΄/16-10-2018) Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019» και στο άρθρο 26 του Νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α), όπως συμπληρώνονται, τροποποιούνται και ισχύουν. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 Α΄201) καταβάλλονται από τον εργοδότη και δεν συμπεριλαμβάνονται στο μικτό μηνιαίο ποσό των 150 ευρώ.

Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 150 ευρώ και καταβάλλεται στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. από την οικεία ΔΔΕ για κάθε μήνα λειτουργίας του Σ.Κ.Α.Ε. Καταβάλλεται από τον μήνα έναρξης λειτουργίας της ΕΔ έως τον μήνα λήξης λειτουργίας του Σ.Κ.Α.Ε., ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερος του μήνα λήξης της ΕΔ. Ο μήνας θεωρείται πλήρης και το ποσό των 150 ευρώ καταβάλλεται στο ακέραιο, ανεξαρτήτως των ημερών λειτουργίας του Σ.Κ.Α.Ε. εντός του μήνα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η εκκαθάριση της αμοιβής των Υ.Σ.Κ.Α.Ε., για κάθε μήνα λειτουργίας του Σ.Κ.Α.Ε., γίνεται μετά τη λήξη των μαθημάτων συγκεντρωτικά για όλους τους μήνες. Η αποστολή των παραστατικών πληρωμής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 31/10/2019 προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Διευθυντές ΔΔΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν ανάλογες πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Για την εκκαθάριση της αμοιβής των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο της ΔΔΕ τα ακόλουθα παραστατικά:

1) Κατάσταση αμοιβής Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε., υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή ΔΔΕ (εξάγεται από το ΟΠΣΔ της Πράξης).

2) Απόφαση ορισμού των Σ.Κ.Α.Ε., των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. και των Αντικαταστατών Υ.Σ.Κ.Α.Ε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με ΑΔΑ (βλ. Υπόδειγμα 8).

3) Ατομικά στοιχεία Υ.Σ.Κ.Α.Ε. και αντικαταστάτη Υ.Σ.Κ.Α.Ε. (προσκομίζονται κατά την ημέρα υπογραφής σύμβασης) (βλ. Υπόδειγμα 3).

4) Συμβάσεις Έργου με ΑΔΑ για κάθε έναν από τους Υ.Σ.Κ.Α.Ε. (βλ. Υπόδειγμα 9).

5) Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως Υ.Σ.Κ.Α.Ε., για όσους Υ.Σ.Κ.Α.Ε. δεν είναι Διευθυντές ή Υποδιευθυντές (βλ. Υπόδειγμα 10).

6) Απόφαση σύστασης της «Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υ.Σ.Κ.Α.Ε.» με ΑΔΑ (βλ. Υπόδειγμα 14).

7) Πρακτικό της «Επιτροπής Παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υ.Σ.Κ.Α.Ε.» (βλ. Υπόδειγμα 15). Στην ΕΔ ΕΣΠΑ αποστέλλεται μόνο το πρωτότυπο πρακτικό (υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη και μονογραμμένο σε κάθε σελίδα).

8) Απόφαση έγκρισης πρακτικού της «Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υ.Σ.Κ.Α.Ε.» με ΑΔΑ (βλ. Υπόδειγμα 16).

9) Έκθεση πεπραγμένων του κάθε Υ.Σ.Κ.Α.Ε. (βλ. Υπόδειγμα 11) και το αρχείο του Σ.Κ.Α.Ε. που τη συνοδεύει.

10) Υπεύθυνες Δηλώσεις για πρόσθετες αμοιβές του κάθε Υ.Σ.Κ.Α.Ε. (βλ. Υπόδειγμα 12).

11) Φωτοτυπίες βιβλιαρίων με τα στοιχεία λογαριασμού και ΙΒΑΝ του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. και του αντικαταστάτη Υ.Σ.Κ.Α.Ε.

12) Βεβαίωση Σ.Ο.Δ.Α.Ε. (βλ. Υπόδειγμα 17).

13) Διαβιβαστικό εγγράφων αμοιβής Υ.Σ.Κ.Α.Ε., υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή ΔΕ (βλ. Υπόδειγμα 18).

14) Τιμολόγια Λήψης Υπηρεσιών για κάθε Υ.Σ.Κ.Α.Ε. (εξάγονται από το ΟΠΣΔ της Πράξης).

Η διαδικασία εκκαθάρισης εκτελείται αναλυτικά ως εξής:

1) Ο Υ.Σ.Κ.Α.Ε. αποστέλλει στη ΔΔΕ μετά τη λήξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας τα κάτωθι:

 • Διαβιβαστικό αμοιβής του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε. (βλ. Υπόδειγμα 13).
 • Έκθεση πεπραγμένων (βλ. Υπόδειγμα 11), η οποία συνοδεύεται από το αρχείο του Σ.Κ.Α.Ε.
 • Υπεύθυνη Δήλωση για τις πρόσθετες αμοιβές του (βλ. Υπόδειγμα 12).
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου με ευκρινή τα στοιχεία λογαριασμού και ΙΒΑΝ.

2) Ο καταχωριστής διαβιβάζει στην Επιτροπή παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υ.Σ.Κ.Α.Ε., μία φορά συγκεντρωτικά για όλους τους Υ.Σ.Κ.Α.Ε., τις Εκθέσεις πεπραγμένων των Υ.Σ.Κ.Α.Ε., οι οποίες συνοδεύονται από το αρχείο των Σ.Κ.Α.Ε.

3) Η Επιτροπή παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. συνεδριάζει και συντάσσει το πρακτικό παραλαβής (βλ. Υπόδειγμα 15).

4) Ο Διευθυντής ΔΔΕ εκδίδει απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής (βλ.Υπόδειγμα 16).

5) Ο Διευθυντής ΔΔΕ διαβιβάζει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Μονάδα Β1, τα έγγραφα για την αμοιβή των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. (βλ. Υπόδειγμα 18).

6) Η ΕΔ ΕΣΠΑ μετά από έλεγχο των ανωτέρω εγγράφων, πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό της ΔΔΕ για την Πράξη με τα ποσά των δικαιούχων.

7) Με ευθύνη του Διευθυντή ΔΔΕ και του καταχωριστή γίνεται άμεσα, η εξόφληση μέσω Internet Banking, των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. (με πίστωση του ποσού στον λογαριασμό Τράπεζας που έχει δηλώσει ο κάθε Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) και η ΔΔΕ αναρτά άμεσα στην Πλατφόρμα Ανάρτησης Παραστατικών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ τα αποδεικτικά εκκαθάρισης.

8) Ο καταχωριστής, την ημέρα πληρωμής στην Τράπεζα, εκδίδει από το ΟΠΣΔ Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών για κάθε έναν Υ.Σ.Κ.Α.Ε., το οποίο υπογράφεται από τον Διευθυντή ΔΔΕ και τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. και τηρείται στο αρχείο της Πράξης στη ΔΔΕ.

2.7. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ Σ.Κ.Α.Ε.

Η εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 1566/1985, Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α’), Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’), της ΥΑ 2/73/ΔΕΠ/2016-ΦΕΚ B/20/14.1.2016, της γνωμοδότησης 103/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των υπ’ αρ. πρωτ.2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 και 2/37616/ΔΕΠ/30-05-2016 εγγράφων του Γ.Λ.Κ. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση των οδοιπορικών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που διατίθενται σε άλλη Σχολική Μονάδα/ΣΚΑΕ για συμπλήρωση ωραρίου, θα πρέπει να τηρούνται στο Αρχείο της Διεύθυνσης τα ακόλουθα παραστατικά:

Η καταβολή των οδοιπορικών εξόδων προϋποθέτει την ανάρτηση στην Πλατφόρμα Ανάρτησης ΕΣΠΑ και ΠΔΕ των παρακάτω:
- Τα παραστατικά 1, 2, 3, 4 και 7 της ανωτέρω λίστας.
- Βεβαίωση τήρησης αρχείου παραστατικών οδοιπορικών εξόδων (βλ. Υπόδειγμα 7).

1. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη εις διπλούν από τον εκάστοτε υπόχρεο εκπαιδευτικό και τον Διευθυντή της ΔΔΕ. (βλ. Υπόδειγμα 6).

2. Κατάσταση «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ» από το ΟΠΣΔ μισθοδοσίας, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της ΔΔΕ και τον καταχωριστή, σε κάθε σελίδα.

3. Ατομική Κατάσταση Οδοιπορικών εξόδων ανά μήνα για κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικό από το ΟΠΣΔ μισθοδοσίας, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της ΔΔΕ και τον καταχωριστή σε κάθε σελίδα.

4. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την τοποθέτηση και διάθεση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

5. Παρουσιολόγια των Σχολικών Μονάδων στις οποίες διατίθεται ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός.

6. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας του αναπληρωτή εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους .

7. Έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων, μεταξύ Σχολείου Τοποθέτησης ή της κατοικίας τους και του Σχολείου Διάθεσης, όπως αυτό εκδίδεται από τη διαδικτυακή εφαρμογή «Δ.Ε.Υ.Χ.Α.» με χρήση του Διαδραστικού Εργαλείου Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://kmd.ggde.gr.

8. Για τους μετακινούμενους με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και της άδειας οδήγησης του ιδίου.

9. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση που υπάρχουν στη διαδρομή. Όσοι μετακινούμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική κάρτα διέλευσης μπορούν να προσκομίσουν από την Εταιρεία Διαχείρισης Διοδίων κατάσταση διελεύσεων στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία, και η ώρα διέλευσης από τον σταθμό διοδίων

10.Για τους μετακινούμενους με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα εισιτήρια ή οι αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
 Για τα λοιπά παραστατικά της ανωτέρω λίστας θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας.

Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας πιστώνει το λογαριασμό της εκάστοτε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με τα ποσά των Δικαιούχων, και στη συνέχεια ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης πιστώνει τους λογαριασμούς των δικαιούχων.

 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, η ΔΔΕ αναρτά στην Πλατφόρμα Ανάρτησης ΕΣΠΑ και ΠΔΕ.

 1.  τα αποδεικτικά πίστωσης των λογαριασμών
 2.  την μηνιαία κίνηση λογαριασμού ……………………
  όπως εξάγονται από την εφαρμογή του Internet Banking.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Όλα τα παραστατικά για την εκκαθάριση των οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου αναρτώνται στην Πλατφόρμα Ανάρτησης ΕΣΠΑ και ΠΔΕ, το αργότερο μέχρι τις 31/10/2019.
 Παραστατικά εκκαθάρισης οδοιπορικών συμπλήρωσης ωραρίου που θα αναρτηθούν μετά τις 31/10/2019 δεν θα δύναται να εκκαθαριστούν μέσω της ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενης Πράξης για το σχολικό έτος 2018-2019, και οι Διευθυντές ΔΔΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν ανάλογες πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τηρείται υποχρεωτικά για το σύνολο των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και να καταστούν σαφείς οι υποχρεώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις διαδικασίες πρόσληψης/τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και με τα δικαιολογητικά που απαιτείται να αναζητούνται/διατηρούνται στους φακέλους των εκπαιδευτικών, έχει εκδοθεί ήδη από το σχολικό έτος 2017-2018, η με αρ. πρωτ.1744/18-04-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ) εγκύκλιος Τήρησης διαδικασιών/παραστατικών πρόσληψης/τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η εν λόγω εγκύκλιος περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ/ΕΕΠ/ΕΒΠ
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΕΕΠ/ΕΒΠ
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
5. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6. ΑΔΕΙΕΣ
7. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ή ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Καλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να προβούν στην άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου και για το σχολικό έτος 2018-2019. Σε περίπτωση που απαιτηθούν αλλαγές, προβλέπεται η διαδικασία της τροποποίησης της εν λόγω εγκυκλίου.

Σημειώνεται ότι, οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ΕΣΠΑ δέχονται πολλούς και ενδελεχείς ελέγχους από εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και η διαπίστωση παρατυπιών ως προς την ορθή και ακριβή τήρηση των ανωτέρω, έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και την απώλεια κοινοτικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πολύ σημαντική η ορθή και ακριβής τήρηση των οδηγιών της εν λόγω εγκυκλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΔ ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Για την αλληλογραφία με την ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας που αφορά την υλοποίηση της συγκεκριμένης Πράξης, οι ΔΔΕ θα απευθύνονται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 151 80, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ Β1

Για την Πράξη
«ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19» με κωδικό ΟΠΣ 5031889

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για την τήρηση του Αρχείου στις ΔΔΕ και για το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020», ακολουθείται ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ. Το Αρχείο της Πράξης φυλάσσεται τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ή όσο απαιτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και την Εθνική νομοθεσία.

 

Επιπρόσθετα, για την Πράξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στις ΔΔΕ τηρείται αρχείο με:

 • τις αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στο πρόγραμμα της ΕΔ,
 • τους πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών για πρόσληψη στο πρόγραμμα της ΕΔ,
 • τους πίνακες αιτούντων μαθητών στο πρόγραμμα της ΕΔ,
 • τα πρωτότυπα παρουσιολόγια μαθητών των Σ.Κ.Α.Ε. με λογότυπα, υπογραφές, σφραγίδες και τα εγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα,
 • τα έγγραφα / παραστατικά που ορίζονται στον παρόντα Οδηγό για την Αμοιβή των Υ.Σ.Κ.Α.Ε.,
 • τις εκθέσεις πεπραγμένων των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε.,
 • τις πρωτότυπες ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις των Υ.Σ.Κ.Α.Ε.,
 • αντίγραφα των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων της Σ.Ο.Δ.Α.Ε.,
 • το ηλεκτρονικό αρχείο Βεβαιώσεων αμοιβών για τους Υ.Σ.Κ.Α.Ε., που έχει υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,
 • τις Βεβαιώσεις αμοιβής για τους Υ.Σ.Κ.Α.Ε.,
 • τα τιμολόγια λήψης υπηρεσιών των Υ.Σ.Κ.Α.Ε.

Στα Σ.Κ.Α.Ε. τηρείται αρχείο με:

 • τα αντίγραφα των παρουσιολογίων εκπαιδευτικών και μαθητών,
 • αντίγραφο του ωρολογίου προγράμματος του Σ.Κ.Α.Ε.,
 • τα αντίγραφα των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων που αποστέλλονται στη Σ.Ο.Δ.Α.Ε.,
 • το αντίγραφο της έκθεσης πεπραγμένων του Υ.Σ.Κ.Α.Ε.,
 • οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδίδεται και αφορά τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς (π.χ. Πράξεις ανάληψης υπηρεσίας, αιτήσεις και εγκρίσεις αδειών κλπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ

Οι δείκτες εκροών της Πράξης είναι:

 • «Αριθμός Σχολικών Μονάδων που επωφελούνται από Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις» και
 • «Αριθμός Μαθητών που Επωφελούνται»

Η συλλογή στοιχείων που αφορούν τους δείκτες της Πράξης πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ./Τμήμα Α΄, (μέσω των ΔΔΕ) και αποστέλλονται συγκεντρωτικά στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Τομέα Παιδείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Στο πλαίσιο δημοσιότητας της Πράξης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα Σ.Κ.Α.Ε. και όλοι οι εμπλεκόμενοι που υλοποιούν την Πράξη στα έγγραφα που εκδίδουν (διαβιβαστικά, πρωτόκολλα ανάληψης υπηρεσίας, μισθοδοτικές καταστάσεις, αποφάσεις τοποθέτησης/διάθεσης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, αλληλογραφία, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κλπ.) έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν την κάτωθι σήμανση: (...) ή (...)

Το λογότυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας του ΥΠΠΕΘ http://www.epiteliki.minedu.gov.gr στην ενότητα Λογότυπα.

Επίσης, έχουν την υποχρέωση, για την ευρύτερη προβολή και δημοσιότητα της Πράξης, να αναρτούν την αφίσα της Πράξης που θα τους αποσταλεί σε εμφανές σημείο στους χώρους των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΠΕ και ΔΕ, των ΔΔΕ και των ΣΚΑΕ που υλοποιούν την Πράξη.

Η αφίσα θα είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της ΕΔ ΕΣΠΑ, Τομέας Παιδείας του ΥΠΠΕΘhttp://www.epiteliki.minedu.gov.gr,σε μορφή αρχείου pdf.

Με σκοπό την απρόσκοπτη και συνεχή εξασφάλιση της προβολής και δημοσιότητας της Πράξης, στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας του ΥΠΠΕΘ έχει αναρτηθεί προσωρινή αφίσα προβολής και δημοσιότητας, την οποία όλες οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) καθώς και τα ΣΚΑΕ της Πράξης οφείλουν να την εκτυπώσουν σε μέγεθος χαρτιού Α3 ή μεγαλύτερο και να την αναρτήσουν στους χώρους τους μέχρι την ολοκλήρωση της δημιουργίας, ανατύπωσης και αποστολής της νέας αφίσας.

Η προσωρινή αφίσα έχει δημιουργηθεί με τη χρήση της εφαρμογής παραγωγής αφισών για συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020, εργαλείου της Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ)

Ο Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Ι. Γεωργαντάς

Σχετικά Άρθρα