Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνάσιο - Λύκειο)

Εκτύπωση  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/
(Γυμνάσιο - Λύκειο)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4262/2018)

Αρ.Πρωτ.139657/Δ2/28-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422
FAX: 210-3443390

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 106486/Δ2/29-06-2016 Υ.Α. (Β΄ 2107) όπως ισχύει ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 42 και της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α. (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων».
4) Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
5) Το Προεδρικό Διάταγμα με αριθ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6) Την με αρ. πρωτ. 106486/Δ2/29-06-2016 Υ.Α. (Β΄ 2107) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ. πρωτ. 22573/Δ2/09-02-2018 Υ.Α. (Β΄ 991).
7) Την με αρ. πρωτ. 180168/Δ2/10-11-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 850 /τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9) Τις με αρ. 27/05-06-2018 (2η Ανακοινοποίηση 12-07-2018) και 30/28-06-2018 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
10) Την με αρ. 9/24-07-2018 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/300/138232/Β1/23-08-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 106486/Δ2/29-06-2016 Υ.Α. (Β΄ 2107) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης και Β΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου και συγκεκριμένα:

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου Συνθετική εργασία (πρότζεκτ) αντικαθίσταται με το μάθημα Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες.

Η παρ. 4 της ενότητας ΙΙ.Α αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες αναφέρονται σε θέματα μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας, τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:»

Η παρ. 4 της ενότητας ΙΙ.Β αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες αναφέρονται σε θέματα μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας, τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:»

Το μάθημα Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αντικαθίσταται με το μάθημα «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 28-08-2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.22573/Δ2/09-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες :Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο :210-3443422

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α. (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων».
4) Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
5) Το Προεδρικό Διάταγμα με αριθ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6) Την με αρ. πρωτ. 106486/Δ2/29-06-2016 Υ.Α. (Β΄ 2107) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου».
7) Την με αρ. πρωτ. 180168/Δ2/10-11-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 850 /τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9) Την με αρ. 42/12-10-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
10) Την με αρ. 313/06-11-2017 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 17907/Β1/02-02-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Γ΄ τάξης Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 09-02-2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2107/2016)

Αριθμ. 106486/Δ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β' και Γ' τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α', Β' και Γ' τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 11 περ. β και γ και του άρθρου 8 παρ. 9 περ. γ και δ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α' 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 παρ. 16 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ Α' 267) «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
β) Της παρ. 12 της υπ' αριθμ. 3345/02-09-1988 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων», η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ Α' 296).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. δ και του άρθρου 45 παρ. 6 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α'193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 45 παρ. 8 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α' 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 43 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α' 164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α'83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
10. Την υπ' αριθμ. 67798/Δ2/21-04-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 1342) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων», όπως ισχύει.
11. Την υπ' αριθμ. 88739/Γ7/12-04-2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 1840) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
12. Την υπ' αριθμ. 180168/Δ2/10-11-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 850) «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων».
13. Την με αριθμ. 20/09-06-2016 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
14. Την με αριθμ. 283/09-06-2016 πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
15. Την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των Ωρολογίων Προγραμμάτων των μαθημάτων των Καλλιτεχνικών Σχολείων.
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α', Β' και Γ' τάξεων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ως εξής:

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α'

Β'

Γ'

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

3

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

2

2

2

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

4

4

4

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

1

1

1

Γεωγραφία

1

1

-

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

-

1

Θρησκευτικά

1

1

1

Αγγλικά

2

2

2

Γαλλικά/Γερμανικά

2

2

2

Πληροφορική

 

1

1

1

Φυσική Αγωγή

 

2

1

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

26

26

27

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

Α'

Β'

Γ'

Εικαστικών Τεχνών

Εικαστικό εργαστήρι

8

9

8

Ιστορία Τέχνης

2

2

2

Χορός

1

1

1

Θέατρο

2

1

1

Μουσική

1

1

1

Θεάτρου - Κινηματογράφου

Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός

4

-

3

Υποκριτική

-

3

-

Αγωγή Προφορικού Λόγου

1

1

1

Θεατρολογία

1

1

1

Θεατρική Κίνηση - Χορός

1

2

1

Κινηματογράφος

3

3

3

Εικαστικά

1

1

1

Μουσική

1

1

1

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

2

2

2

Χορού

Κλασικός Χορός

4

4

3

Σύγχρονος Χορός

4

4

4

Παραδοσιακός Χορός

2

2

2

Μουσική

2

2

2

Θέατρο

1

1

1

Εικαστικά

1

1

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

14

14

13

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

40

40

40

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Οι σύλλογοι διδασκόντων αποφασίζουν σε ποιο μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας θα γίνεται εκ περιτροπής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους το κοινό εργαστήριο όλων των κατευθύνσεων με στόχο την τελική παρουσίαση εκδήλωσης του σχολείου.

Στο μάθημα ΘΕΑΤΡΟ της Α' γυμνασίου για τις κατευθύνσεις ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ και ΧΟΡΟΥ, υλοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών «ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ», όπως είναι στην υπουργική απόφαση 7888/Δ2 (ΦΕΚ 166/Β/1-2-2016).

Στο μάθημα ΘΕΑΤΡΟ της Β', Γ' γυμνασίου για τις κατευθύνσεις ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ και ΧΟΡΟΥ, υλοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών «ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ -ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» και «ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» όπως είναι στην υπουργική απόφαση 7888/Δ2 (ΦΕΚ 166/ Β/1-2-2016).

II. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α', Β' και Γ' τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ως εξής:

Α. Στην Α' τάξη Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας, Επιλογής και Καλλιτεχνικής Παιδείας διάρκειας συνολικά σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α' Τάξης Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων ανά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

2

Ερευνητική Εργασία (project) (*4)

1

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 1 ΑΠΟ ΤΑ 4

ΩΡΕΣ

Εφαρμογές Πληροφορικής

1

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

1

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

1

Καλλιτεχνική Παιδεία
* Ώρα που συνιστάται για έρευνα και προετοιμασία των Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

30 ΩΡΕΣ

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Εικαστικών Τεχνών

Ζωγραφική

3

Γλυπτική

3

Χαρακτική

2

Φωτογραφία

1

Ιστορία Τέχνης

1

Θεάτρου - Κινηματογράφου

Κινησιολογία

1

Υποκριτική

3

Φωνητική - Ορθοφωνία

1

Δραματοποίηση κειμένου

2

Ιστορία Κινηματογράφου

1

Αισθητική Κινηματογράφου - Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου

2

Χορού

Κλασικός Χορός

4

Τεχνικές Σύγχρονου χορού

4

Ρυθμός - Μετρική - Κίνηση

 

• Συνιστάται μέρος του προγράμματος να καλύπτεται από μάθημα παραδοσιακών χορών

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

10 ΩΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

40 ΩΡΕΣ

1. Ελληνική Γλώσσα, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές επιστήμες, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

4. Η Συνθετική Εργασία (πρότζεκτ), αναφέρεται σε θέματα μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας, τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Πολυμέσα

Σκηνογραφία

Περφόρμινγκ Άρτ

Κόσμημα

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

Εργαστήρι Σκηνογραφίας

Μουσικό Θέατρο

Ιστορία Κοστουμιού

Τεχνική Σεναρίου - Ντεκουπάζ

Κινηματογραφική Τεχνολογία - Μοντάζ

Κατεύθυνση Χορού

Εργαστήρι Σκηνογραφίας

Μουσικό θέατρο

Ιστορία Κοστουμιού

Β. Στη Β' τάξη Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού και Καλλιτεχνικής Παιδείας διάρκειας σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β' τάξης Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων καθορίζεται ως εξής:

Β' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

Ελληνική Γλώσσα (1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Φιλοσοφία

1

Θρησκευτικά

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά (2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

1

Φυσικές Επιστήμες (3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

1

Πολιτικ ή Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

1

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Ερευνητική Εργασία ( project)

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

26

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(5 ΩΡΕΣ)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών ( Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

2

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(5 ΩΡΕΣ)

Φυσική

3

Μαθηματικά

2

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Εικαστικών Τεχνών

Ζωγραφική

4

Γλυπτική

2

Χαρακτική

1

Πολυμέσα

1

Ιστορία Τέχνης

1

Θεάτρου - Κινηματογράφου

Κινησιολογία - Σωματική Έκφραση

1

Υποκριτική

2

Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου

2

Φωνητική - Τραγούδι

1

Ιστορία Θεάτρου - Ιστορία Κινηματογράφου

1

Αισθητική Κινηματογράφου - Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου

2

Χορού

Κλασικός Χορός

3

Τεχνικές Σύγχρονου Χορού

4

Μουσική - Μετρική - Αυτοσχεδιασμός

1

Ιστορία Τέχνης

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

9 ΩΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

40 ΩΡΕΣ

1. Ελληνική Γλώσσα, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

3. Φυσικές Επιστήμες, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

4. Η Συνθετική Εργασία, αναφέρεται σε θέματα μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας τα οποία καθορίζονται ως ακολούθως:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Κεραμική

ΓραμμικόΣχέδιο

Θεωρία Τέχνης - Στοιχεία Αισθητικής

Βιομηχανικό Σχέδιο

 

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

Σκηνογραφία

Θεατρικό Τραγούδι

Φωτισμός Θεάτρου

Τεχνική Σεναρίου - Ντεκουπάζ

Κινηματογραφική Τεχνολογία - Μοντάζ

Κινούμενο Σχέδιο

Κατεύθυνση Χορού

Εργαστήρι Σκηνογραφίας

Θεατρικό Τραγούδι

Φωτισμός Θεάτρου

Γ. Στη Γ' τάξη Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας, Ομάδων Προσανατολισμού και Καλλιτεχνικής παιδείας συνολικής διάρκειας σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ' τάξης Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΩΡΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

Ιστορία

2

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2

Βιολογία

2

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

1

Θρησκευτικά

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσική Αγωγή

1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

14

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

lη Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(15 ΩΡΕΣ)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

5

Ιστορία

3

Λατινικά

3

Λογοτεχνία

2

Κοινωνιολογία

2

2η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(15 ΩΡΕΣ)

Μαθηματικά

5

Φυσική

3

Χημεία

3

Βιολογία

2

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

2

3η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(15 ΩΡΕΣ)

Μαθηματικά

5

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

3

Ιστορία

3

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)

2

Κοινωνιολογία

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

15

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 1 ΑΠΟ ΤΑ 13

Ελεύθερο Σχέδιο

2

Γραμμικό Σχέδιο

2

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)

2

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ)

2

Χορός για την Κάμερα (Video Dance)

2

Κεραμική

2

Εργαστήρι Μάσκας και Θεατρικών εξαρτημάτων

2

Σκηνογραφία - Ενδυματολογία

2

Ντοκιμαντέρ

2

Θεωρία Τέχνης-Στοιχεία Αισθητικής

2

Φωτισμός θεάτρου

2

Δημιουργική γραφή

2

Κινηματογραφική Τεχνολογία - Φωτογραφία Κινηματογράφου

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Εικαστικών Τεχνών

Ζωγραφική

3

Γλυπτική

2

Χαρακτική

2

Βιομηχανικό Σχέδιο

1

Εργαστήρια Πολυμέσα

1

Θεάτρου - Κινηματογράφου

Κινησιολογία - Σωματική Έκφραση

1

Υποκριτική

2

Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου

2

Φωνητική - Τραγούδι

1

Ιστορία Θεάτρου

1

Αισθητική Κινηματογράφου - Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου

2

Χορού

Κλασικός Χορός

3

Τεχνικές Σύγχρονου Χορού

3

Κινησιολογία

3

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

9 ΩΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

40 ΩΡΕΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 

 


(Μετάβαση στο ΦΕΚ 1840/2015 με το προηγούμενο ωρολόγιο πρόγραμμα Καλλιτεχνικών Λυκείων)


Εκτύπωση  

Σχετικά Άρθρα