Ορισμός Στελεχών Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠΕΣ) σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Εκτύπωση  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΕΠΕΣ) ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.43398/Δ6/11-03-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Χατζηευστρατίου
E-mail: depps(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 3443141
Fax: 210 3442365

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Προέδρου, παιδαγωγικά υπεύθυνου και μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία»

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1) Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
β) Του άρθρου 5 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184/τ.Α’/30-12-2015) «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.»
γ) Του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
δ) Του Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114 Α ) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ε) Του Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116 Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) της αριθμ. Υ27/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου» (Φ.Ε.Κ. 2168 Β΄) και της αριθμ. 165597/19-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Θεοδόσιο Πελεγρίνη» (Φ.Ε.Κ. 2293 Β΄).
2) Την με αριθ. πρωτ. 196637/Δ6/3-12-2015 «Πρόσκληση Συμμετοχής σε Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία».
3) Την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία διατυπώθηκε στην με αριθ. 2/2016 Πράξη της.
4) Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
5) Την ανάγκη στελέχωσης των ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τους Προέδρους, τους παιδαγωγικά υπεύθυνους και τα μέλη των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, ως εξής:

α/α

Κωδικός
Σχολείου

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΕΠ.Ε.Σ.

ΜΕΛΗ ΕΠ.Ε.Σ.

1

9110248

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

• ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αν. Καθηγητής Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης (Πρόεδρος)

• ΚΥΒΙΡΤΖΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Δ/ντής

• ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

• ΔΟΥΛΑΜΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

• ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

2

9050020

9050020

9050923

• 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

• 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

• 3/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

• ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ, Αν. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. (Πρόεδρος)

• ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δ/ντρια 1ου 12/θ Δ.Σ.

• ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ, Προϊσταμένη 1/0 Δ.Σ.

• ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, Προϊστάμενη 3/0 Δ.Σ.

• ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

• ΚΑΠΡΟΪΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

• ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

3

0501040

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

• ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, Επ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. (Πρόεδρος)

• ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ/ντής

• ΜΑΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ15

• ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ19

4

0551040

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

• ΤΣΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Επ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. (Πρόεδρος)

• ΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ/ντής

• ΛΑΖΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑ0ΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

5

9050659

0501001

0551001

• ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

• ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

• ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α. (ΛΥΚΕΙΟ)

• ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας (Πρόεδρος)

• ΔΑΝΙΛΗ ΕΛΕΝΗ, Δ/ντρια Γ/σίου & Λυκείου

• ΤΣΙΑΜΠΑΣΗ ΦΑΝΗ, Δ/ντρια Δ.Σ.

• ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

• ΞΑΝ0Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ09

• ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

6

9520037

9520271

9520272

• 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΡΑΛΛΕΙΟ

• 3/0 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ-ΡΑΛΛΕΙΟ

• 1/0 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας(Πρόεδρος)

• ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ/ντής 1ου 12/Θ, 3/Θ & 1/0 Δ.Σ.

• ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

• ΔΕΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ08

• ΚΟΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ16

7

0501002

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

• ΚΟΥΝΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Αν. Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ (Πρόεδρος)

• ΡΟΥΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δ/ντρια

• ΜΠΙΣΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.01

• ΠΑΖΑΡΣΚΗ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ01

8

0551002

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

• ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ, Αν. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. (Πρόεδρος)

• ΣΕΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ/ντρια

• ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΓΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΛΥΓΑΤΣΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ03

9

0501003

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

• ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Αν. Καθηγήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας (Πρόεδρος)

• ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, Δ/ντρια

• ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ03

10

0551003

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

• ΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αν. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. (Πρόεδρος)

• ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Δ/ντής

• ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.02

11

0501004

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

• ΚΟΛΕΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών (Πρόεδρος)

• ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ/ντής

• ΣΑΚΚΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΜΕΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ03

12

0551004

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

• ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (Πρόεδρος)

• ΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Δ/ντής

• ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04

• ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.01

• ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ03

13

0501005

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

• ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά (Πρόεδρος)

• ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ/ντής

• ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04

• ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ06

• ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

14

0551015

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

• ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Επ. Καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (Πρόεδρος)

• ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, Δ/ντρια

• ΚΩΤΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΜΠΑΚΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ03

15

0501130

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

• ΚΥΝΗΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. (Πρόεδρος)

• ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗ ΧΑΪΔΩ, Δ/ντρια

• ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04

• ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ03

• ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

16

0551010

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ

• ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, Αν. Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ (Πρόεδρος)

• ΤΣΙΚΙΖΑ ΝΙ ΚΟΛΑ ΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Δ/ντρια

• ΜΠΑΛΤΑ ΒΕΝΕΤΙΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΝΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ19

• ΣΑΛΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.02

17

0501904

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

• ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Πρόεδρος)

• ΑΝΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Δ/ντής

• ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ12.10

• ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ19

18

0551904

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

• ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητής Παν/μίου Πειραιά (Πρόεδρος)

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ/ντής

• ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ03

19

0501905

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

• ΠΟΤΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Αν. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. (Πρόεδρος)

• ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ/ντής

• ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03

• ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ19

• ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ04

20

0551905

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ

• ΦΡΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. (Πρόεδρος)

• ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/ντρια

• ΠΑΥΛΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04

• ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.01

21

3351010

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

• ΚΛΩΝΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αν. Καθηγήτρια Παν/μίου Αιγαίου (Πρόεδρος)

• ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δ/ντρια

• ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ11

• ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ19

22

0601002

0651002

• ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

• ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ)

• ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων (Πρόεδρος)

• ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Δ/ντρια Γ/σίου

• ΣΦΑΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ/ντής Λυκείου

• ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛΓΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04

• ΚΩΤΣΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.01

23

9060552

9060439

9060479

• 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

• 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.)

• 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε. -ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

• ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών (Πρόεδρος)

• ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ/ντής 8/Θ Δ.Σ.

• ΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Προϊστάμενη 2/Θ Δ.Σ.

• ΝΤΟΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Προϊσταμένη 2/Θ Ν/γείου

• ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

• ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ60

• ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ11

24

0601001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

• ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών (Πρόεδρος)

• ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ/ντής

• ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΚΙΖΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ19

25

0651001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

• ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών (Πρόεδρος)

• ΤΣΕΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑ ΡΟΖΙΤΑ, Δ/ντρια

• ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ09

• ΚΟΥΝΑΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ19

26

9470186

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

• ΣΠΥΡΤΟΥ ΑΝΝΑ, Αν. Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας (Πρόεδρος)

• ΣΕΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ/ντής

• ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

• ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ19

• ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

27

9200405

9200406

• 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

• 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζ.Π.Α. (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

• ΦΥΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων (Πρόεδρος)

• ΖΑΡΡΑ ΦΛΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ, Δ/ντρια 1ου Δ.Σ.

• ΚΥΡΚΟΥ ΒΕΡΕΝΙΚΗ, Δ/ντρια 2ου Δ.Σ.

• ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Σχ. σύμβουλος ΠΕ70

• ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

• ΛΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

28

2001030

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων (Πρόεδρος)

• ΚΡΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ/ντής

• ΡΟΥΜΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΝΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΝΕΙΛΑ ΙΩΑΝΝΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.04

29

9190494

9190498

• 2ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

• 3ο 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ)

• ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

• ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Προϊσταμένη 2ου 2/Θ Ν/γείου

• ΓΩΤΗ ΔΟΥΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ60

• ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ60

• ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ60

30

9190664

9190412

1901001

• 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Ο.)

• ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (6/0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

• ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

• ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ. (ΛΥΚΕΙΟ)

• ΜΠΙΜΠΟΥ ΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

• ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ/ντής Γ/σίου & Λυκείου

• ΛΑΓΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ, Δ/ντρια Δ.Σ.,

• ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Προϊσταμένη Ν/γείου

• ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

• ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03

• ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ03

• ΓΑΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

31

9190016

1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)

• ΚΑΛΛΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, Επ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

(Πρόεδρος)

• ΚΟΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ/ντής

• ΚΑΛΛΑΡΑ ΑΘΗΝΑ, Σχ. σύμβουλος ΠΕ70

• ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

• ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ11

32

9190130

3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ

• ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

• ΤΑΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ/ντής

• ΚΟΠΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

• ΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ06

• ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

33

9521475

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ"

• ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Καθηγητής Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας (Πρόεδρος)

• ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Δ/ντής

• ΠΡΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

• ΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

• ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, εκπαιδευτικός ΠΕ11

34

1901004

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας (Πρόεδρος)

• ΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Δ/ντρια

• ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04

• ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

35

1951004

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ"

• ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ, Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

• ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δ/ντής

• ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04

• ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΛΑΙΡΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.01

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.01

36

1901050

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΚΟΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

• ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ, Δ/ντής

• ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΔΡΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ11

• ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

37

1951005

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

• ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Δ/ντρια

• ΒΟΡΒΗ ΙΩΑΝΝΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ09

• ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

38

1915018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)

• ΜΟΥΖΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ, Δ/ντρια

• ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.02

• ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

39

1965018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Αν. Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας (Πρόεδρος)

• ΣΥΒΑΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Δ/ντρια

• ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ03

• ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

40

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

• ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης(Πρόεδρος)

• ΜΑΡΚΑΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ/ντής

• ΚΑΨΑΣΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΑΡΣΕΝΑΚΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ01

• ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ03

41

4151040

5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

• ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αν. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης(Πρόεδρος)

• ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ/ντής

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ ΚΑΛΑΪΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.01

42

1701001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

• ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης (Πρόεδρος)

• ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Δ/ντής

• ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΛΗΔΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ11

• ΑΣΠΡΑΚΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

• ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ03

43

1751001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

• ΚΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Ερευνήτρια στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας(Πρόεδρος)

• ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ/ντής

• ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

• ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ04.02

• ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, εκπαιδευτικός ΠΕ02

44

9100040

9100203

• 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

• 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

• ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ, Αν. Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου (Πρόεδρος)

• ΑΟΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ , Δ/ντής 1ου Δ.Σ. Πόλεως Ρόδου

• ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, Δ/ντρια 2ου Δ.Σ. Πόλεως Ρόδου

• ΨΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

• ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ20

45

9100214

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

• ΔΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ, Λέκτορας Παν/μίου Αιγαίου (Πρόεδρος)

• ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Δ/ντρια

• ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ70

• ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ, εκπαιδευτικός ΠΕ11

• ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εκπαιδευτικός ΠΕ70

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση