Παράταση Θητείας Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

Εκτύπωση  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.70565/Δ6/09-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Φ. Χατζητζώτζιας, Ι. Βαρελάς,
Α.Χατζηευστρατίου
Τηλέφωνα :2103443966,2103443961,2103443141
Email: depps(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο μέχρι 31-8-2021, σε εφαρμογή της παρ. 1 του αρθ. 63 του ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄)».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. παρ. 1. του αρθ.63 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»( Α΄134),
β. του Ν.4610/2019 «Μέρος Γ’ – Πειραματικά Σχολεία» όπως έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν (Α’ 70 ) & των παρ.5 & 6 του αρθ. 167 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»,
γ. του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄/23.02.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
δ. του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ε. του Π.Δ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ. της με αρ. 6631/Υ1 Απόφασης (ΦΕΚ 3009 Β’/25-7-2019) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη και στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη»,
ζ. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
η. της αρ. 122795/Γ1/30-7-2019 (ΦΕΚ 523 Υ.Ο.Δ.Δ) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γεν. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής»,
θ. του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/7-8-2019), όπως ισχύουν,
ι. του αρ. 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98/Α΄) όπως ισχύει,
ια. της με αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 8/Β’) «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
2. Τα με αρ. πρωτ. 50602/4.5.2020 και 57904/18-5-2020 έγγραφα της Γεν. Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» & «Ενημέρωση για την αποστολή στοιχείων σχετικά με την παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» αντίστοιχα.
3. α’) Το με αρ. πρωτ. 10904/14-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 55984/Δ6/14-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία». β’) Το με αρ. πρωτ. 14357/15-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 57529/Δ6/18-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας με θέμα: «Διαβίβαση πίνακα εκπαιδευτικών που επιθυμούν παράταση θητείας σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. ΠΕΙ.Σ.)» και το με αρ. πρωτ. 16082/27-5-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 64165/Δ6/28-5-2020) έγγραφο με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την εκπαιδευτικό Δημουλά Ευαγγελία». γ’) Το με αρ. πρωτ. Φ.11.2/11244/15-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 56698/Δ6/15-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας με θέμα: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΠΟΥ ΥΠΗΤΕΤΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ». δ’) Το με αρ. πρωτ. 11773/18-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 58428/Δ6/19-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη παράταση της Θητείας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ.ΠΕΙ.Σ)». ε’) Το με αρ. πρωτ. 12591/15-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 57276/Δ6/15-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας με θέμα: «Αποστολή πινάκων». στ’) Το με αρ. πρωτ. Π.Ε. 6921/15-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 57177/Δ6/15-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά με θέμα: «Παράταση θητείας εκπαιδευτικών Πειραματικών Σχολείων». ζ’) Το με αρ. πρωτ. 12342/21-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 61233/Δ6/22-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά με θέμα: «Αποστολή στοιχείων σχετικά με την παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία». η’) Το με αρ. πρωτ. 57178/Δ6/15-5-2020 και αρ. πρωτ. 57845/Δ6/18-5-2020 έγγραφο και ανακοινοποίηση με αρ. πρωτ. 10548/19-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 59446/Δ6/20-05-2020) και αρ. πρωτ. 10548/27-5-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 64018/Δ6/27-5-2020) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την παράταση της θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πειραματικά Σχολεία». θ’) Το με αρ. πρωτ. 12638/15-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 59425/Δ6/19-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Αποστολή πίνακα με τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν την παράταση της θητείας στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.». ι’) Το με αρ. πρωτ. 6408/14-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 57127/Δ6/15-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Πίνακας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν την παράταση της θητείας τους στο 3ο Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου». ια’) Το με αρ. πρωτ. 14033/14-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 57053/Δ6/15-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Παράταση θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πειραματικά σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς μας». ιβ’) Το με αρ. πρωτ. 5947/20-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 59706/Δ6/20-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας με θέμα: «Αποστολή πίνακα με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να παραταθεί η θητεία τους στα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία». ιγ’) Το με αρ. πρωτ. Φ.11.2/9654/18-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 58929/Δ6/19-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. ΠΕΙ.Σ.)». ιδ’) Το με αρ. πρωτ. 3554/15-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 57093/Δ6/15-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων με θέμα: «Παράταση θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία». ιε’) Το με αρ. πρωτ. Φ.11.1/5821/15-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 57472/Δ6/15-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων με θέμα: «Ενημέρωση και αποστολή στοιχείων σχετικά με την παράταση της θητείας εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα Πειραματικά σχολεία της ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». ιστ’) Το με αρ. πρωτ. 11.2/10904/19-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 58520/Δ6/19-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την παράταση της θητείας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα Πειραματικά Σχολεία της ΔΔΕ Ηρακλείου». ιζ’) Το με αρ. πρωτ. Φ11.2/4722/18-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 57840/Δ6/18-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ρεθύμνης με θέμα: «Διαβίβαση Πινάκων». ιη’) Το με αρ. πρωτ. 4308/14-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 56891/Δ6/14-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου με θέμα: «Αποστολή στοιχείων εκπαιδευτικών». ιθ’) Το με αρ. πρωτ. Φ11.2/3029/15-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 57225/Δ6/15-5-2020 και 57310/Δ6/15-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου με θέμα: «Παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πειραματικά και Πρότυπα σχολεία». κ’) Το με αρ. πρωτ. Φ11.2/3215/15-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 57224/Δ6/15-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών με θέμα: «Διαβίβαση πίνακα εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία». κα’) Το με αρ. πρωτ. 1848/07-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 52607/Δ6/08-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας με θέμα: «Στοιχεία εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας». κβ’) Το με αρ. πρωτ. 3307/14-05-2020 (αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 56069/Δ6/14-5-2020 και 56493/Δ6/15-05-2020) έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την παράταση θητείας των εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Δωδεκανήσου στα Πειραματικά Σχολεία».
4. Το με αρ. πρωτ. 65841/Δ6/1-6-2020 της Γεν. Δ/νσης Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ προς τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά με θέμα «Παράταση θητείας εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» και το με αρ. πρωτ. 13187/1-6-2020 (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ 66346/Δ6/1-6-2020) έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά με θέμα «Παράταση θητείας εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία».
5. Την με αρ. πρωτ. 68120/Δ6/4-6-2020 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ0Ο846ΜΤΛΗ-ΤΔΞ) του Γεν. Δ/νσης Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ με θέμα : «Συμπλήρωση της με αρ. 72822/Δ1/29.5.2013 ΑΔΑ: ΒΕΧΒ9-ΩΝΝ Υ.Α. με θέμα “Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν θετικά στα πλαίσια της αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία».
6. Την αρ. πρωτ 181528/Δ6/25-10-2017 Υ.Α (ΑΔΑ: ΨΡΜΑ4653ΠΣ-3Λ3) με θέμα «Διαπιστωτική Πράξη Λήξης 5ετούς θητείας εκπαιδευτικών στα Πειραματικά & Πρότυπα Σχολεία»
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/251/66555/Β1/2-6-2020 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παράταση της θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο μέχρι 31-8-2021 σε εφαρμογή της παρ. 1 του αρθ. 63 του ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄), ως εξής:

(...) (Αναφέρεται παράταση της θητείας 718 εκπαιδευτικών)

Λήψη του εγγράφου με την Παράταση Θητείας Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία


Εκτύπωση