edu.klimaka.gr

Στεγαστικό Επίδομα σε Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΕΝ

Αρ.Πρωτ.2800.0/62609/2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλης διατάξεις» (Α' 204).
β) του άρθρου 10 του ν.3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (Α' 15), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) του κεφαλαίου Γ «Έλεγχος για εκκαθάριση για πληρωμή δαπανών δημοσίου» του ν.4446/2012 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.» (Α' 240).
δ) του ν.4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102).
ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν.4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α' 17).
στ) του π.δ. 136/1998 «Περιορισμοί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων» (Α' 107).
ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» του κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( Α' 98).
η) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170) όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 2800.0/2745/2017 ΚΥΑ «Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 58 .του ν.4438/2016 (Α' 220)» (Β'120).
θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού ... και Τουρισμού» (Α' 114).
ι) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ( Α' 145).
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
ιβ) της αριθμ. Υ29/08-10-2015 Απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
2. Το αριθ. πρωτ.: 2800.1/42356/2017/12-06-2017 Εισηγητικό Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ
3. Την αριθ. πρωτ. 2811.23/31023/2017/02-05-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ (Α/Α: 35256) Βιβλίου Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ) (ΑΔΑ:6ΤΟΡ4653ΠΩ-ΟΚΤ).
4. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος που χορηγείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες των σπουδαστών των Α.Ε.Ν.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Καταβολή στεγαστικού επιδόματος σπουδαστών Α.Ε.Ν.

1. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (άρθρ.10, του ν. 3220/2004, όπως ισχύει) ελέγχεται, εκκαθαρίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με τακτικά χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις.

2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υ.ΝΑ.Ν.Π., τον ειδικό φορέα 41/140 «ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και τον ΚΑΕ 2754 «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους» στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.

Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά

1.Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σπουδαστών, ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π.) της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. μεριμνά για την κατανομή των απαιτούμενων πιστώσεων στον ειδικό φορέα 41/140 και στον ΚΑΕ 2754 «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους».

2.α. Οι δικαιούχοι του σπουδαστικού στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλουν σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσής της, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα «Α»).

β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων, στις οποίες αναφέρονται όλα τα στοιχεία της περ. δ της παρούσης ενότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 3-8 της ενότητας Β, υποβάλλονται στο Γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής.

γ. Για την έκδοση του τακτικού Χρηματικού Εντάλματος απαιτούνται τα ακόλουθα:

γα. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

γβ. Κατάσταση δικαιούχων σπουδαστών στεγαστικού επιδόματος, ως Παράρτημα «Β» που περιλαμβάνει:

ί) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,

ίί) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,

ίίί) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ΙΒΑΝ],

ίν) την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα,

ν) το πληρωτέο ποσό,

Εν συνεχεία εκδίδονται τα τακτικά Χρηματικά Εντάλματα από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (Δ.Ο.Δ.) του Υ.ΝΑ.ΝΠ .

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, ως Παράρτημα «Α». Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.

2.α. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης, ως Παράρτημα «Γ» που χορηγείται από την Α.Ε.Ν. όπου φοιτά ο σπουδαστής.

Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:

ί) Ο σπουδαστής σημείωσε επιτυχώς τις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.

ίί) Η διάρκεια των σπουδών.

β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Εντύπου El) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9), του δικαιούχου και των γονέων του.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του σπουδαστή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο σπουδαστής βεβαίωση τουλάχιστον εξάμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κώστας Γαβρόγλου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Παναγιώτης Κουρουμπλής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γεώργιος Χουλιαράκης

Σχετικά Άρθρα