Σχολές Χωρίς Αντιστοιχίες που δεν προσφέρουν Μετεγγραφή

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2520/2018)

Μετάβαση στο άρθρο με την Εγκύκλιο Μεταφοράς Θέσης - Μετεγγραφή - Φοιτητών

Αριθμ. 97719/Ζ1
Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76 - Διορθ. σφαλμ. Α΄ 88), ως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 77 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),
β) των π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) και 18/2018 (Α΄ 31).
2. Το με αριθμ. πρωτ. 186364/Ζ1/1.11.2017 έγγραφο προς την ΑΔΙΠ για την εξέταση του αιτήματος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να καθοριστεί το Τμήμα για την κατεύθυνση της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ως αντίστοιχο με τα Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την αρνητική γνώμη του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ (57η συνεδρίαση/5.12.2017) επί του παραπάνω αιτήματος.
3. Το με αριθμ. 76781/Ζ1/11.5.2018 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
4. Τη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), που ελήφθη στην 59η/23.5.2018 συνεδρίασή του και διαβιβάστηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το αριθμ.5584 ΕΞ/25.5.2018 έγγραφο της Προέδρου της Αρχής.
5. Το γεγονός ότι στη γνώμη της ΑΔΙΠ (57η συνεδρίαση/5.12.2017) δεν λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μαθημάτων που παρέχονται στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά μόνο τα μαθήματα της ειδίκευσης «Κοινωνικής Ανθρωπολογίας». Συνυπολογίζοντας ωστόσο το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών του ως άνω Τμήματος, προκύπτει σχεδόν πλήρης ταύτιση αυτού με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Επιπλέον στο παραπάνω Τμήμα λειτουργεί πρόγραμμα ΠΜΣ και κύκλος διδακτορικών σπουδών στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, που παρέχουν πτυχία διεθνώς αναγνωρισμένα.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως ακολούθως:

Α' - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

(...) Μετάβαση στο άρθρο με τις Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων για Μετεγγραφές

Β΄ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ

(...) Μετάβαση στο άρθρο με τις Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ για Μετεγγραφές

Γ΄ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

(...) Μετάβαση στο άρθρο με τις Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ και  Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Δ΄- ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

Δ΄- ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΔΡΑΜΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (Μεταβατική

λειτουργία έως το 2018)

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (Μεταβατική

λειτουργία έως το 2018)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΛΗΜΝΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΑΤΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΑΣΚΤ

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΤΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΡΟΔΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  (Μεταβατική

λειτουργία έως το 2018)

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΠ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΙΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΝΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΡΟΣ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ -

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ

ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
(Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ

ΚΟΖΑΝΗ

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΜΠ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

ΔΡΑΜΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΑΙΓΙΟ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΠΑΡΤΗ

ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
(Μεταβατική λειτουργία έως το 2018)

ΠΥΡΓΟΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΛΗΞΟΥΡΙ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΕΚΠΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι,13 Ioυνίου 2018
O Υπουργός
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Μετάβαση στο άρθρο με την Εγκύκλιο Υποβολής Αιτήσεων για Μεταφορά Θέσης - Μετεγγραφής Φοιτητών

 


Εκτύπωση