Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Πανεπιστήμια / ΑΣΠΑΙΤΕ 2020 2021

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας σε ΑΕΙ ΤΕΙ
Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ / ΑΣΠΑΙΤΕ) 2020-2021

Αρ.ΠΡωτ.77596/Ε2/19-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αιμιλία Λυμπεράκη
Τηλέφωνο: 210 344 3266

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2020-20

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ. 6 του Ν.1566/1985 (Α’ 167΄), «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740 /1999 (Α’ 186).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (Α’ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’224 ), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν.4473/2017 (Α’ 78)
4. Τις διατάξεις του Ν.4485/2017(Α’ 114) « Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (Α 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
6. Το Π.Δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. To Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 8. To Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
10. Την υπ’ αριθμ.47102/E2/16-04-2020 (ΑΔΑ:ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021».
11. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Παν/μίων και της ΑΣΠΑΙΤΕ.
12. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2020-2021 σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (Αναφέρονται 72 αποσπάσεις σε Πανεπιστήμια)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις αποσπάσεις 72 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Πανεπιστήμια 2020-2021

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ 2019-2020

Αρ.Πρωτ.134192/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Aιμιλία Λυμπεράκη
τηλ.: 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2019-2020»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Toυ άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ. 6 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν.2740 /1999 (ΦΕΚ 186Α΄)
β) Tου άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
γ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α΄)
δ) Tου ν.4485/2017(ΦΕΚ 114Α΄)
ε) Tου άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α’΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
και
στ) Tου ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α') «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την με αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
7. Την υπ’ αριθμ. 56641/E2/10-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020»
8. Την με αρ. 126288/Ε2/7-8-2019 Υ.Α.
9. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι. και
10. Τις ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε την με αρ. 126288/Ε2/7-8-2019 Υ.Α. αποσπάσεων και αποσπούμε για το σχολικό έτος 2019-2020 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 15 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις 15 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 35 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Αρ.Πρωτ.126288/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Μαρούσι, 7-8-2019
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 126288/Ε2
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βαθμός Προτερ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Aιμιλία Λυμπεράκη
τηλ.: 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2019-2020»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ. 6 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2740 /1999 (ΦΕΚ 186Α΄)
β) του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
γ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄)
δ) του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114 Α΄)
ε) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και
στ) του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α') «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
7. Την υπ’ αριθμ. 56641/E2/10-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020»
8. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι. και
9. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2019-2020 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ 35 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις αποσπάσεις 35 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Pin It

Εκτύπωση