Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Πανεπιστήμια / ΤΕΙ 2019 2020 (Συμπληρωματικές)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας σε ΑΕΙ ΤΕΙ
Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ) 2019 - 2020

ΣΥΜΠΗΛΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Αρ.Πρωτ.134192/Ε2/30-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Aιμιλία Λυμπεράκη
τηλ.: 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2019-2020»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Toυ άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ. 6 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν.2740 /1999 (ΦΕΚ 186Α΄)
β) Tου άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
γ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α΄)
δ) Tου ν.4485/2017(ΦΕΚ 114Α΄)
ε) Tου άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α’΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
και
στ) Tου ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α') «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την με αριθμ. 6631/Υ1/2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
7. Την υπ’ αριθμ. 56641/E2/10-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020»
8. Την με αρ. 126288/Ε2/7-8-2019 Υ.Α.
9. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι. και
10. Τις ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε την με αρ. 126288/Ε2/7-8-2019 Υ.Α. αποσπάσεων και αποσπούμε για το σχολικό έτος 2019-2020 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 15 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις 15 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 35 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Αρ.Πρωτ.126288/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Μαρούσι, 7-8-2019
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 126288/Ε2
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βαθμός Προτερ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-mail: ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Aιμιλία Λυμπεράκη
τηλ.: 210 3443266

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2019-2020»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ. 6 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2740 /1999 (ΦΕΚ 186Α΄)
β) του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
γ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄)
δ) του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114 Α΄)
ε) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και
στ) του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α') «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
4. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
6. Την με αριθμ. 6631/Υ1/ 2019 (Β΄ 3009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
7. Την υπ’ αριθμ. 56641/E2/10-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο αποσπάσεων «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υ π η ρ ε σ ί ε ς και φ ο ρ ε ί ς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020»
8. Τις προτάσεις που υπέβαλαν τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι. και
9. Τις αιτήσεις απόσπασης των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για το σχολικό έτος 2019-2020 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ 35 αποσπάσεις)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις αποσπάσεις 35 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.164339/Ε2/03-10-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πανεπιστήμια της χώρας, για το σχολικό έτος 2018-2019».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
- του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
- του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (Α΄ 86).
- του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
5. Τη με αριθμ. αρ. πρωτ.:97056 /Ε2 /13-06-2018 Υ.Α.,με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., για το σχολικό έτος 2018-2019».
6. Τις σχετικές προτάσεις των αρμοδίων οργάνων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
7. Τις ενστάσεις, τις αιτήσεις επανεξέτασης και την αίτηση ανάκλησης των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Α. Αποσπούμε σε Πανεπιστήμια της χώρας, για το σχολικό έτος 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), όπως ακολούθως:

(...) (σ.σ 16 αποσπάσεις)

Β. Ανακαλούμε τη με αριθμ. πρωτ.: 97056 /Ε2 /13-06-2018 Υ.Α. απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, ως προς το μέρος που αφορά, στην απόσπαση της εκπαιδευτικού Τσάρπα Ιωάννας (ΑΜ 618772), κλάδου ΠΕ 70 της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδεκανήσου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λόγω επιλογής της σε θέση Υποδιευθύντριας σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, με την αριθμ. Κ1/96425/12-06-2018 Υ.Α.

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί ή ανακαλείται η απόσπαση, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Η παρούσα απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις 16 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

 


 Αρ.Πρωτ.97056/Ε2/13-06-2018/ΥΠΠΕΘ

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442467

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. για το σχολικό έτος 2018-2019».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
- του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
- του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (Α΄ 86).
- του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.
5. Τις σχετικές προτάσεις των αρμοδίων οργάνων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019 ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), όπως ακολούθως:

(...) (σ.σ 47 αποσπάσεις εκπαιδευτικών)

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις αποσπάσεις 47 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

 

Pin It

Εκτύπωση