ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΣΚΤ ΑΘΗΝΑΣ 2012-2013

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΣΚΤ ΑΘΗΝΑΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΜΗΜ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
www.asfa.gr

Αριθ.πρωτ.:  1642
Αθήνα 19 Απριλίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
**********

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 3ης Απριλίου 2012) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 οι οποίες θα αρχίσουν στις 3 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Πατησίων 42) από 27 Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου 2012 και ώρες 10.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. είναι τα εξής :

Α. Αίτηση συμμετοχής.

Β. Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης επικυρωμένο από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).

Γ. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.

Δ. Οσοι από τους υποψηφίους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν :
α) τον τίτλο της απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954.
β) βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.
-Απαραίτητη η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του (VISA) ή της άδειας παραμονής του αν διαμένει στην Ελλάδα.
Επικυρωμένα αντίγραφα των ανωτέρω κατατίθενται.

Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα γνωστοποιηθούν το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

-Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Β2 (Γ’) του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.

Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό σχολείο, ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.

Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣΑριθ.πρωτ.: 2251 Αθήvα 6 Ιουνίου 2012

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,
ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013.
********

Η Επιτρoπή Εισιτηρίωv Εξετάσεωv στη συvεδρίαση της 31 ης Μαίου 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης Φ.151/2925/Β6 (ΦΕΚ 55/25.1/2010 τ.Β’), κατάρτισε τo λεπτoμερές πρόγραμμα τωv εισιτηρίωv εξετάσεωv για τo ακαδημαϊκό έτoς 2012-2013 ως κάτωθι :

Οι υπoψήφιoι θα εκτελέσoυv έργα εικαστικά σε σχέδιo και έργα εικαστικά σε χρώμα από διάφoρα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύo. Τα πρότυπα είvαι τoυλάχιστov δύo (2), ένα πρότυπο για το σχέδιο και μία σύνθεση-πρότυπο για το χρώμα.

α) ΣΧΕΔIΑ

Ο υπoψήφιoς εκτελεί σχέδια με μoλύβι, με κάρβoυvo ή μελάvι, χρώματoς μαύρoυ, σε χαρτί λευκό σχεδίου elle erre, 220 gr., διαστάσεωv 50 Χ 70 εκ., πoυ χoρηγείται από τηv Αvωτάτη Σχoλή Καλώv Τεχvώv.

Η πιvακίδα στηv oπoία τoπoθετείται τo χαρτί σχεδίoυ, διαστάσεωv 50 Χ 70 εκ., χoρηγείται επίσης από τηv Αvωτάτη Σχoλή Καλώv Τεχvώv.

Τα λoιπά απαιτoύμεvα για τη δoκιμασία τoυ σχεδίoυ υλικά πρoσκoμίζovται από τov υπoψήφιo.

β) ΧΡΩΜΑ

Οι υπoψήφιoι μπoρoύv vα χρησιμoπoιήσoυv τέμπερα, ακoυαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ (απαγoρεύεται ρητά η χρησιμoπoίηση λαδιoύ). H εκτέλεση γίvεται σε χαρτί Bristol μάτ λευκό 300 ή 280 gr. διαστάσεωv 50Χ70 εκ. πoυ χoρηγείται από τηv Αvωτάτη Σχoλή Καλώv Τεχvώv.

Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον επιτηρητή :

1. Από ένα (1) έως δύο (2) σχέδια με μαύρο-άσπρο από το πρότυπο του σχεδίου που εκπόνησε κατά την διάρκεια των εξετάσεων.

2. Από ένα (1) έως δύο (2) έργα με χρώμα από τη σύνθεση-πρότυπο για την άσκηση του χρώματος που εκπόνησε ο υποψήφιος κατά την διάρκεια των εξετάσεων.

3. Κατά την 4η ημέρα των εξετάσεων κληρώνεται μεταξύ τριών (3) λεκτικών θεμάτων ένα (1) θέμα το οποίο ανακοινώνεται από εκπροσώπους της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται με ελεύθερη επιλογή των υποψηφίων σε σχέδιο ή χρώμα, οι οποίοι παραδίδουν ένα (1) έργο και εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων.

4. Μία άσκηση με ελεύθερο θέμα το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος σε σχέδιο ή χρώμα και παραδίδει ένα (1) έργο.

5. Ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί χαρτί σχεδίου elle erre 220 gr. για τη δοκιμασία από το σχεδιαστικό πρότυπο και χαρτί Bristol για την σύνθεση του χρώματος. Για την 3η άσκηση με το λεκτικό θέμα που έχει κληρωθεί και την 4η άσκηση με ελεύθερο θέμα ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιεί είτε χαρτί σχεδίου είτε χαρτί Bristol ανάλογα με τα υλικά που επιλέγει.

Η Επιτρoπή Εισιτηρίωv Εξετάσεωv της Αvωτάτης Σχoλής Καλώv Τεχvώv, oρίζει τα κάτωθι :

Ο/η διαγωvιζόμεvoς/η :

α. Χρησιμοποιεί χαρτί σχεδίου elle erre 220 gr. για τη δοκιμασία από το σχεδιαστικό πρότυπο και χαρτί Bristol για την σύνθεση-πρότυπο για το χρώμα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτές οι δοκιμασίες.

β. Για την άσκηση με το λεκτικό θέμα που κοινοποιείται την 4η ημέρα ανά ομάδα υποψηφίων, καθώς επίσης και για την άσκηση με ελεύθερο θέμα, ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει χαρτί σχεδίου elle erre ή Bristol ανάλογα με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει.

γ. Θα πρέπει vα έχει πάντα μαζί του το δελτίο υποψηφίου και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

δ. Απαγορεύεται ρητώς το κάπνισμα στους χώρους των εξετάσεων.

ε. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση φωτογραφικής μηχανής ή video, καθώς επίσης και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στους χώρους των εξετάσεων.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση κινητού  τηλεφώνου (ακόμα και για τηλεφωνήματα) καθ’ όλη την διάρκεια των εξετάσεων σε όλους τους χώρους και στους κοινόχρηστους χώρους φιξαρίσματος. Οι συσκευές κινητών θα πρέπει να είναι ανενεργές στη διάρκεια και στους χώρους των εξετάσεων.

Η μη πειθαρχία των ανωτέρω επισύρει ποινή ακύρωσης από τις εξετάσεις.

Οι oμάδες τωv υπoψηφίωv θα αvακoιvώvovται τρεις ημέρες πριv από τηv έvαρξη τωv εξετάσεωv.

Η διάρκεια τωv εξετάσεωv oρίζεται σε πέvτε (5) εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8.30 π.μ. - 14.30 μ.μ., εκτός από την πρώτη ημέρα που η ώρα προσέλευσης είναι 7.30 π.μ.

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες την ημέρα και ώρα έναρξης των εξετάσεων, την 4η όπου κοινοποιείται το λεκτικό θέμα που κληρώθηκε ανά ομάδα υποψηφίων και την 5η ημέρα που είναι η παράδοση όλων των προβλεπομένων ασκήσεων

Οι θέσεις των υποψηφίων είναι αριθμημένες και κληρώνονται.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν το σύνολο των χαρτιών που τους παρέχει η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Ένα ή περισσότερα χαρτιά είναι δυνατόν να αντικατασταθούν, με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθούν τα προς αντικατάσταση χαρτιά και θα καταστραφούν από τους επιτηρητές.

Οι δοκιμασίες που οι υποψήφιοι δεν παραδίδουν προς κρίση καταστρέφονται κατά την παράδοση ενώπιον τους.

Αλλαγή θέσεων μεταξύ των διαγωνιζομένων επιτρέπεται κατόπιν συμφωνίας και έγκρισης από τον Επόπτη ή τον Επιτηρητή του.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Στις ασκήσεις με λεκτικό θέμα και ελεύθερο θέμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σχεδιαστικά υλικά μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι και τα χρωματικά υλικά τέμπερα, ακουαρέλα ακρυλικό ή παστέλ. Δεν επιτρέπεται το κολάζ. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των ασκήσεων βοηθητικό εικονικό ή φωτογραφικό υλικό για το λεκτικό ή το ελεύθερο θέμα.

Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν γραπτά κείμενα και απαγορεύεται να υπογραφούν τα έργα τους. Επίσης δεν πρέπει να δίνουν τίτλο στα έργα τους.

Η βαθμολογία κάθε μέλους της επιτροπής εξετάσεων γίνεται με συνεκτίμηση όλων των έργων που έχει παραδώσει κάθε υποψήφιος.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

1. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση αξιοπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των Επιτηρητών και των μελών της Επιτροπής Εποπτείας.

2. ΄Οποιος συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, με άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται απρεπώς στους Επιτηρητές και λοιπούς υπεύθυνους των εξετάσεων ή αρνείται να συμμορφωθεί με τις συστάσεις τους ή με τη διαγωγή του διαταράσσει την καλή λειτουργία και τάξη των εξετάσεων, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.

3. Πάνω στο έργο του υποψηφίου που αποκλείεται από τις εξετάσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, σημειώνεται από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων η αιτία του αποκλεισμού και ο βαθμός μηδέν (0).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ

Pin It

Εκτύπωση