edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακό "Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με ΤΠΕ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
"ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ (e-Learning)" ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΠΜΣ)
ΣΤΙΣ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ (e-Learning)»

[Αριθμ. ΦΕΚ 2615 τ.Β΄/5.7.2018]

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. (ΦΕΚ 114 Α΄).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ (e-Learning)».

Το ΠΜΣ προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και παρέχει με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πέραν του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ισοδύναμη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) βάσει του Ν. 2525/1997, αρθ. 6, παρ. 4 και του υπ’ αρίθμ. 6780/Β7/20-1-2006 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ) και κατ’ ελάχιστο όριο σε είκοσι οχτώ (28) κατ’ έτος.

Ημεδαποί και αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. καθώς και αλλοδαποί υπότροφοι άλλων θεσμικών φορέων εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. χωρίς να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής και δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των εισακτέων με την προϋπόθεση η υποτροφία τους να είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων υψηλού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-Learning) με έμφαση στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας και στην προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

i) στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών μαθησιακών περιβαλλόντων στο διαδίκτυο τόσο στο επίπεδο σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας) όσο και στο πεδίο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/δια βίου μάθησης καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ii) στις σχέσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της και

iii) στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού διαδραστικού υλικού ψηφιακής αφήγησης με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μεθοδολογία δημιουργίας υλικού αξιοποιώντας της τεχνική του 3d Animation και των εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

• Να σχεδιάσουν και να υλοποιούν και να αξιολογούν περιβάλλοντα μάθησης στο διαδίκτυο και για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, στην εκπαίδευση ενηλίκων).

• Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό ψηφιακής αφήγησης με την βοήθεια των προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών διαδικτύου εφαρμογών εικονικής και επαυξημένες πραγματικότητας και τις αρχές και την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

• Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμες δράσεις σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είτε αυτοδύναμης είτε συμπληρωματικής με τη χρήση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

• Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και για τις ανάγκες των δομών δια βίου μάθησης/ ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

• Να απασχοληθούν σε ανάλογες θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου

• Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

• Να προετοιμαστούν για επιτυχημένη σταδιοδρομία σε ερευνητικά ιδρύματα και στον παραγωγικό τομέα.

• Να προωθήσουν τη σύγχρονη έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα.

• Να διδάσκουν σε υψηλού επιπέδου σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΜΣ)

2.1 Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι πλήρης. Δεν παρέχεται στους ΜΦ η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

2.2 Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ ανέρχονται σε ενενήντα (90) και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται πλήρους φοίτησης.

Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει: (α) κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών να συγκεντρώσει συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή αξιολόγηση υποχρεωτικών μαθημάτων, στα οποία η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και (β) να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

2.3 Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο

 

Κωδικός

ΤίτλοςΜαθήματος

ECTS

Α1

Εισαγωγή στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

10

Α2:

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

10

Α3:

Μεθοδολογία Έρευνας Ι

10

Σύνολο ECTS

30

Β' Εξάμηνο

 

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Β1

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού με τη μέθοδο της ΕξΑΕ

10

Β2

Σχεδιασμός  Περιβαλλόντων ΕΞΑΕ στο Διαδίκτυο

10

Β3

Μεθοδολογία Έρευνας IΙ και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

10

Σύνολο ECTS

30

Γ' Εξάμηνο

 

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

ΔΕ

Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

30

2.4 Το 35% των ωρών διδασκαλίας κάθε εξαμήνου δύναται να πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

2.5 Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής:

α) Μεταπτυχιακά μαθήματα που περιγράφονται στον οδηγό σπουδών (τίτλος, εξάμηνο, διάρκεια, προαπαιτούμενα και πιστωτικές μονάδες ECTS -European Credit Transfer System).

  • Κάθε ΜΦ οφείλει να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά μαθήματα ώστε να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες ECTS.
  • Συστηματική απουσία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (μέγιστο επιτρεπόμενο όριο 3 απουσίες ανά εξαμηνιαίο μάθημα) οδηγεί σε διαγραφή του ΜΦ από το ΠΜΣ μετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ στην ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ.
  • Στο τέλος κάθε μαθήματος, αξιολογείται η επίδοση του ΜΦ από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.
  • Το περιεχόμενο και ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής
  • Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα δίδεται η ευκαιρία στον ΜΦ να εξεταστεί εκ νέου σε αυτό. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας ο ΜΦ διαγράφεται αυτομάτως από το ΠΜΣ.

2.6 Οι ΜΦ οφείλουν να συμμετέχουν σε εργαστηριακές ή άλλες εκπαιδευτικές / επιμορφωτικές δραστηριότητες του Τμήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εάν τους ζητηθεί.

3. ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται καταβολή ποσού συνολικού ύψους 2.400 €, τα οποία καταβάλλονται σε 4 δόσεις ως εξής:

Εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι φοιτητές/ήτριες καταβάλλουν το ποσό των 600 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 1.800 € καταβάλλεται κατανεμημένο σε 3 ισόποσες δόσεις (600 € ανά εξάμηνο) κατά την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται.

4.ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ

- Υποτροφίες

Χορηγούνται υποτροφίες με βάση κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

- Παροχές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσα από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, υποστηρίζει και προωθεί δράσεις στήριξης των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως:

  • Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)
  • Υγειονομική Περίθαλψη
  • Σίτιση και Στέγαση

Αναλυτικές πληροφορίες και προϋποθέσεις: www.merimna.uoc.gr

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

5.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να διαθέτουν:

α. Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

β. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2 (Αναλυτικές πληροφορίες δείτε στο Παράρτημα1).

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να συνεκτιμηθούν τα ειδικά τους προσόντα.

5.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να διαθέτουν:

α. Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

β. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2 (Αναλυτικές πληροφορίες δείτε στο Παράρτημα1).

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να συνεκτιμηθούν τα ειδικά τους προσόντα.

Τα Κριτήρια αξιολόγησης εισακτέων έχουν ως εξής:

 

Πίνακας 1: Κριτήρια Αξιολόγησης Εισακτέων

Κριτήρια αξιολόγησης εισακτέων: Σύνολο Μορίων 100

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Μόρια:70

Περιγραφή

Μόρια

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών
(Λαμβάνει τόσες μονάδες όσες και ο βαθμός του πτυχίου του, με ανώτατο όριο τις10)

10

Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με ΤΠΕ και εκπαίδευση
(Κάθε μάθημα σχετικό με ΤΠΕ και εκπαίδευση λαμβάνει 1 μονάδα, με ανώτατο όριο τις 10 μονάδες )

10

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σχετικής (ή μη) με ΤΠΕ και εκπαίδευση
Μη εκπόνηση = 0 μονάδες
Μη σχετική εργασία = 2 μονάδες
Σχετική εργασία = 5 μονάδες

5

Γνώση Αγγλικής σε επίπεδο Γ1 (C1) και άνω

5

Δημοσιεύσεις σχετικές με ΤΠΕ και εκπαίδευση

(1 μονάδα ανά δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοίνωση σε πρακτικά συνεδρίων με κρίση από επιστημονική επιτροπή με ανώτατο όριο τις 5)

5

Συμμετοχές σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια

(Για κάθε 100 ώρες επιμορφωτικών σεμιναρίων 1 μονάδα, με ανώτατο όριο τις 1000 ώρες)
Βεβαιώσεις που δεν αναγράφουν τις ώρες επιμόρφωσης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

10

Συμμετοχές ως σύνεδρος σε Πανελλήνια/Διεθνή Συνέδρια/ Ημερίδες

(Για κάθε συμμετοχή 0,5 μονάδα, με ανώτατο όριο τις 10 συμμετοχές)

5

Βραβεύσεις, διακρίσεις, αριστείες ΥΠΕΘ για συμμετοχές σε καινοτομικά εκπαιδευτικά προγράμματα εθνικά/ ευρωπαϊκά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, -καλές πρακτικές ως εκπαιδευτικός

(Για κάθε βράβευση / συμμετοχή/ καλή πρακτική 1 μονάδα, με ανώτατο όριο τις 10 συμμετοχές)

10

Επαγγελματική εμπειρία (θεωρείται η εμπειρία που έχουν οι υποψήφιοι ως εκπαιδευτικοί ή ως στελέχη δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών/ εταιρειών (Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας αντιστοιχεί σε 1 μονάδα, με ανώτατο όριο τα 5 χρόνια)

5

Άλλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σχετικό ή μη με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Καθόλου: 0 μονάδες
Μη σχετικό: 1 μονάδα
Σχετικό: 2.5 Μονάδες

2.5

Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης
(Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης)

2.5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Μόρια 30

Περιγραφή

Μόρια

Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ

10

Υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας ή καλής εκπαιδευτικής πρακτικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας

10

Διάγνωση ικανοτήτων επικοινωνίας

10

5.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (EE), η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ΕΕ θα συνεκτιμήσει α) τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως προκύπτουν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και β) την αξιολόγησή τους κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης.

2. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται σε τρία στάδια:

Α΄ στάδιο – Έλεγχος προϋποθέσεων
Β΄ στάδιο – Αξιολόγηση ειδικών προσόντων
Γ΄ στάδιο – Συνέντευξη

- Α΄ στάδιο − Έλεγχος προϋποθέσεων: Κατά το στάδιο αυτό η ΕΕ ελέγχει τις απαιτούμενες από την παρούσα πρόσκληση προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων [5.1.α, 5.1.β] βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αποκλείει από την περαιτέρω διαδικασία όσους δεν τα διαθέτουν.

 

-Β΄ στάδιο − Αξιολόγηση ειδικών προσόντων: Κατά το στάδιο αυτό η ΕΕ αξιολογεί τους υποψηφίους βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται παραπάνω, βαθμολογώντας με τα αντίστοιχα μόρια, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.

-Γ΄ στάδιο – Συνέντευξη: Η παρουσία του υποψηφίου στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη προσέλευσης η υποψηφιότητα του καθίσταται άκυρη. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων, στην συνέντευξη θα κληθούν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι με βάση την αξιολόγηση των ειδικών προσόντων (Β’ στάδιο).

3. Η ΕΕ καταρτίζει προσωρινό πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων, η σειρά κατάταξης των οποίων θα καθοριστεί από τη βαθμολογία που θα προκύψει από το άθροισμα των μορίων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος στο Β και Γ στάδιο.

4. Η ΕΕ εξουσιοδοτεί την γραμματεία του ΠΜΣ να ενημερώσει με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους υποψήφιους για τα μόρια που έλαβαν και την αξιολογική σειρά που κατέλαβαν.

5. Τυχόν ενστάσεις οι οποίες πρέπει να είναι επώνυμες και πλήρως αιτιολογημένες, υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσμία 7 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ενημέρωσης των υποψηφίων.

6. Οι αιτιολογημένες ενστάσεις αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου, στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κρήτης - Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. , Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο, υπόψη της ΕΕ του ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ (e-Learning)»

7. Οι ενστάσεις κρίνονται τελεσίδικα από την ΕΕ του ΠΜΣ, η οποία ενημερώνει σχετικά τη ΓΣΕΣ.

8. Τα τελικά αποτελέσματα επικυρώνονται από τη Γ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα γίνει κλήρωση από στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.)

9. Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να εγγραφούν στο ΠΜΣ εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων. Όσοι επιτυχόντες/ούσες δεν εγγραφούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους, και θα κληθούν να αναπληρώσουν τις κενές θέσεις, οι επιλαχόντες βάσει της σειράς κατάταξης.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Α. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο www.edivea.org

Β. Υποβολή Φάκελου Υποψηφιότητας:

Ο Φάκελος Υποψηφιότητας παραδίδεται ιδιοχείρως από τον υποψήφιο την ημέρα της προφορικής δια ζώσης συνέντευξης. Ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και δίδεται στον υποψήφιο σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που ο φάκελος της υποψηφιότητας δεν κατατεθεί στη συγκεκριμένη ημερομηνία ή κατατεθεί και είναι ελλιπής, η ΕΕ δεν πρόκειται να εξετάσει ταδικαιολογητικά και η υποψηφιότητα θα θεωρηθεί ως άκυρη.

Ο Φάκελος Υποψηφιότητας θα περιλαμβάνει τα εξής:

α/α

Περιγραφή

 
1.

Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας που θα υποβληθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, η οποία θα εμπεριέχει υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι α) «μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης του ΠΜΣ και ότι αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του και β) «τα στοιχεία που δήλωσε και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε είναι αληθινά γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου».

Υποχρεωτικό
2.

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Υποχρεωτικό
3.

Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ.- Αν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΣΤΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του αλλά δεν έχει γίνει η τελετή ορκωμοσίας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση από τη γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος.

Υποχρεωτικό
4.

Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών, στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

Υποχρεωτικό
5.

Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (Αγγλικής) επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Για τα πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά δείτε στο Παράρτημα.

Υποχρεωτικό
6.

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

Εάν Υπάρχει
7.

Αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας ή καλής εκπαιδευτικής πρακτικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας την οποία θα υποστηρίξει ο υποψήφιος στην προφορική συνέντευξη

Εάν Υπάρχει
8.

Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (Αγγλικής) επιπέδου C1

Εάν Υπάρχει
9.

Αντίγραφο τίτλου Διδασκαλείου εκπαίδευσης
(Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Εάν Υπάρχει
10.

Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Πανεπιστημίων. Αν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Εάν Υπάρχει
11.

Βεβαιώσεις Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, Βεβαιώσεις Δημοσιεύσεων/Εισηγήσεων, Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια

Εάν Υπάρχουν

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις με ξενόγλωσσο κείμενο πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα (βλ. στο Παράρτημα)

7. Σημαντικές ημερομηνίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

20 Μαΐου - 5 Ιουλίου 2019

Προφορική Συνέντευξη :

Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ΕΔΙΒΕΑ (πάνω από κεντρικό κυλικείο) Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο καθώς και να επικοινωνούν στο email: info(ΣΤΟ)courses.epimorfosi.org.gr

Αναλυτικές Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: www.edivea.org

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.
Καθηγητής Γιάννης Σπαντιδάκης

Σχετικά Άρθρα