Μεταπτυχιακό στις "Επιστήμες Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με ΤΠΕ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
"ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ (e-Learning)"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) ΣΤΙΣ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ (e-Learning)»

[ΦΕΚ B 636/09.03.2016 τ.Β΄].

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)» και το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)» ,από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Το ΠΜΣ προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και παρέχει πέραν του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ισοδύναμη της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) βάσει του Ν. 2525/1997, αρθ. 6, παρ. 4 και του υπ’ αρίθμ. 6780/Β7/20-1-2006 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επαγγελματική ανάπτυξη - εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων υψηλού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-Learning) με έμφαση στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της

καινοτομίας και στην προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

i) στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθησιακών περιβαλλόντων στο διαδίκτυο, τόσο στο επίπεδο σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας) όσο και στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πεδίο της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

ii) στις βασικές λειτουργίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στις σχέσεις της με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς,

iii) στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού διαδραστικού υλικού με βάση τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Έτσι, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

- Να προωθήσουν τη σύγχρονη έρευνα στον τομέα της ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ.

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο διαδίκτυο για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια).

- Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό με τη βοήθεια των προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών διαδικτύου και σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμες δράσεις σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο αυτοδύναμης όσο και συμπληρωματικής, με τη χρήση των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των ΤΠΕ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

- Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των ΤΠΕ στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

- Να απασχοληθούν σε ανάλογες θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.

- Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

-Να προετοιμαστούν για επιτυχημένη σταδιοδρομία σε ερευνητικά ιδρύματα και στον παραγωγικό τομέα.

-Να διδάσκουν σε υψηλού επιπέδου σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο της ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΔΕ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα προσφέρονται τα απαιτούμενα μαθήματα ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Δεν παρέχεται στους ΜΦ η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται:

α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε έξι (6) μαθήματα (60 ECTS).
Τα μαθήματα προσφέρονται στο α΄ και β΄ εξάμηνο σπουδών. Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δεκατρία (13) τρίωρα.
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων θεωρείται υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων καθώς και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ.

β) η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS).
Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής εκπονεί τη Διπλωματική Εργασία στο γ΄εξάμηνο σπουδών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης διδασκαλίες που απαιτούν φυσική παρουσία στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.


Οι διδασκαλίες διαρθρώνονται σε θεματικούς κύκλους κατά τη διάρκεια με χρήση και μη εργάσιμων ημερών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές οι οποίοι έχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις σε άλλες περιοχές της χώρας.

4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα τωνμαθημάτων έχει ως εξής:

(Α’εξάμηνο)

Α' Εξάμηνο

 

Κωδικός

ΤίτλοςΜαθήματος

ECTS

Α1

Εισαγωγή στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

10

Α2:

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού με τη μέθοδο της ΕξΑΕ

10

Α3:

Μεθοδολογία Έρευνας Ι

10

Σύνολο ECTS

30


Β' Εξάμηνο

 

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

Β1

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου στην ΕξΑΕ

10

Β2

Σχεδιασμός  Περιβαλλόντων ΕΞΑΕ στο Διαδίκτυο

10

Β3

Μεθοδολογία Έρευνας IΙ και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

10

Σύνολο ECTS

30

Γ' Εξάμηνο

 

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

ΔΕ

Διπλωματική Εργασία

30

4. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται καταβολή ποσού ύψους 2.000 €, τα οποία καταβάλλονται σε 4 δόσεις ως εξής:

Εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι φοιτητές/ήτριες καταβάλλουν το ποσό των 500 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 1.500 € καταβάλλεται κατανεμημένο σε 3 ισόποσες δόσεις (500 € ανά εξάμηνο) κατά την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Χορηγούνται υποτροφίες με βάση κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος

Παροχές Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσα από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, υποστηρίζει και προωθεί δράσεις στήριξης των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως:
-Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)
- Υγειονομική Περίθαλψη
- Σίτιση και Στέγαση

Αναλυτικές πληροφορίες και προϋποθέσεις: www.merimna.uoc.gr

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

5.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να διαθέτουν:

α. Τίτλο Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

β. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2
(Αναλυτικές πληροφορίες δείτε στο Παράρτημα1).

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να συνεκτιμηθούν τα ειδικά τους προσόντα.

5.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή των υποψηφίων που θα εισαχθούν στο ΠΜΣ, θα συνεκτιμηθούν:

α. Τα ειδικά προσόντα τους, με βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν. Η αξιολόγηση των ειδικών προσόντων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 70 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με τα αντίστοιχα μόρια όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα 1.

β. Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 30 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με τα αντίστοιχα μόρια, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα 1.

Τα Κριτήρια αξιολόγησης εισακτέων έχουν ως εξής:

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης εισακτέων: Σύνολο Μορίων 100

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Μόρια:70

Περιγραφή

Μόρια

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών
(Λαμβάνει τόσες μονάδες όσες και ο βαθμός του πτυχίου του, με ανώτατο όριο τις10)

10

Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με ΤΠΕ και εκπαίδευση
(Κάθε μάθημα σχετικό με ΤΠΕ και εκπαίδευση λαμβάνει 1 μονάδα, με ανώτατο όριο τις 10 μονάδες )

10

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας σχετικής (ή μη) με ΤΠΕ και εκπαίδευση
Μη εκπόνηση = 0 μονάδες
Μη σχετική εργασία = 2 μονάδες
Σχετική εργασία = 5 μονάδες

5

Γνώση Αγγλικής σε επίπεδο Γ1 (C1) και άνω

5

Δημοσιεύσεις σχετικές με ΤΠΕ και εκπαίδευση

(1 μονάδα ανά δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοίνωση σε πρακτικά συνεδρίων με κρίση από επιστημονική επιτροπή με ανώτατο όριο τις 5)

5

Συμμετοχές σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια

(Για κάθε 100 ώρες επιμορφωτικών σεμιναρίων 1 μονάδα, με ανώτατο όριο τις 1000 ώρες)

10

Συμμετοχές ως σύνεδρος σε Πανελλήνια/Διεθνή Συνέδρια/ Ημερίδες

(Για κάθε συμμετοχή 0,5 μονάδα, με ανώτατο όριο τις 10 συμμετοχές)

5

Βραβεύσεις, διακρίσεις, αριστείες ΥΠΕΠ , συμμετοχές σε καινοτομικά εκπαιδευτικά προγράμματα εθνικά/ ευρωπαϊκά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καλές πρακτικές, κ.ά.

(Για κάθε βράβευση / συμμετοχή 1 μονάδα, με ανώτατο όριο τις 10 συμμετοχές)

10

Επαγγελματική εμπειρία – προϋπηρεσία

Σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ θεωρείται η εμπειρία που έχουν οι υποψήφιοι ως εκπαιδευτικοί ή ως στελέχη δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών/εταιρειών

(Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας αντιστοιχεί σε 1 μονάδα, με ανώτατο όριο τα 5 χρόνια)

5

Άλλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σχετικό ή μη με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Καθόλου: 0 μονάδες
Μη σχετικό: 1 μονάδα
Σχετικό: 2.5 Μονάδες

2.5

Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης
(Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης)

2.5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Μόρια 30

Περιγραφή

Μόρια

Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ

10

Υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας ή καλής εκπαιδευτικής πρακτικής ή άλλης ερευνητικής δραστηριότητας

10

Διάγνωση ικανοτήτων επικοινωνίας

10

 

5.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (EE), η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και έχει συγκροτηθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ. Η ΕΕ θα συνεκτιμήσει (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008) α) τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως προκύπτουν από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και β) την αξιολόγησή τους κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης.

2. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται σε τρία στάδια:
Α΄ στάδιο – Έλεγχος προϋποθέσεων
Β΄ στάδιο – Αξιολόγηση ειδικών προσόντων
Γ΄ στάδιο – Συνέντευξη

- Α΄ στάδιο − Έλεγχος προϋποθέσεων: Κατά το στάδιο αυτό η ΕΕ ελέγχει τις απαιτούμενες από την παρούσα πρόσκληση προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων [5.1.α, 5.1.β, 5,1,γ] βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών και αποκλείει από την περαιτέρω διαδικασία όσους δεν τα διαθέτουν.

-Β΄ στάδιο − Αξιολόγηση ειδικών προσόντων: Κατά το στάδιο αυτό η ΕΕ αξιολογεί τους υποψηφίους βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται παραπάνω, βαθμολογώντας με τα αντίστοιχα μόρια, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.

-Γ΄ στάδιο – Συνέντευξη: Η παρουσία του υποψηφίου στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη προσέλευσης η υποψηφιότητα του καθίσταται άκυρη. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων, στην συνέντευξη θα κληθούν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι με βάση την αξιολόγηση των ειδικών προσόντων (Β’ στάδιο).

3. Η ΕΕ καταρτίζει προσωρινό πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων, η σειρά κατάταξης των οποίων θα καθοριστεί από τη βαθμολογία που θα προκύψει από το άθροισμα των μορίων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος στο Β και Γ στάδιο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα γίνει κλήρωση από την ΕΕ σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο προσωρινός πίνακας επικυρώνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ.

4. Η ΕΕ ενημερώνει με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους υποψήφιους για τα μόρια που έλαβαν και την αξιολογική σειρά που κατέλαβαν.

5. Τυχόν ενστάσεις οι οποίες πρέπει να είναι επώνυμες και πλήρως αιτιολογημένες, υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ενημέρωσης των υποψηφίων.

6. Οι αιτιολογημένες ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου, στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κρήτης - Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. , Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο, υπόψη της ΕΕ του ΜΠΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ (e-Learning)»

7. Οι ενστάσεις κρίνονται τελεσίδικα από την ΕΕ του ΠΜΣ, η οποία ενημερώνει σχετικά τη ΓΣΕΣ.

8. Τα τελικά αποτελέσματα επικυρώνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

9. Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να εγγραφούν στο ΠΜΣ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων. Όσοι επιτυχόντες/ούσες δεν εγγραφούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους, και θα κληθούν να αναπληρώσουν τις κενές θέσεις, οι επιλαχόντες βάσει της σειράς κατάταξης.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Α. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο www.edivea.org

Β. Υποβολή Φάκελου Υποψηφιότητας:

Ο Φάκελος Υποψηφιότητας παραδίδεται ιδιοχείρως από τον υποψήφιο την ημέρα της προφορικής συνέντευξης. Ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και δίδεται στον υποψήφιο σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που ο φάκελος της υποψηφιότητας δεν κατατεθεί στη συγκεκριμένη ημερομηνία ή κατατεθεί και είναι ελλιπής, η ΕΕ δεν πρόκειται να εξετάσει τα δικαιολογητικά και η υποψηφιότητα θα θεωρηθεί ως άκυρη.

Ο Φάκελος Υποψηφιότητας θα περιλαμβάνει τα εξής:

α/α

Περιγραφή

 

1.

Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας που θα υποβληθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, η οποία θα εμπεριέχει υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι
α) «μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης του ΠΜΣ και ότι αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκεια της φοίτησης του και

β) «τα στοιχεία που δήλωσε και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε είναι αληθινά γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου».

Υποχρεωτικό

2.

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Υποχρεωτικό

3.

Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

- Αν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΣΤΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του αλλά δεν έχει γίνει η τελετή ορκωμοσίας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση από τη γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος.

Υποχρεωτικό

4.

Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών, στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

Υποχρεωτικό

5.

Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (Αγγλικής) επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση).
Για τα πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά δείτε στο Παράρτημα.

Υποχρεωτικό

6.

Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (Αγγλικής) επιπέδουC1

Εάν Υπάρχει

7.

Αντίγραφα δημοσιεύσεων σχετικών με ΤΠΕ και εκπαίδευση σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεων σε συνέδρια με κρίση (στέλνετε την 1η σελίδα της κάθε δημοσίευσης, στην οποία θα είναι ευδιάκριτο το όνομα του συγγραφέα καθώς και το όνομα του περιοδικού/συνεδρίου)

Εάν Υπάρχουν

8.

Αντίγραφα βεβαιώσεων συμμετοχών ως συνέδρου σε πανελλήνια/διεθνή συνέδρια και ημερίδες

Εάν Υπάρχουν

9.

Αντίγραφα βεβαιώσεων βραβεύσεων, διακρίσεων, αριστείων ΥΠΕΠΘ καθώς και συμμετοχών σε καινοτομικά εκπαιδευτικά προγράμματα εθνικά/ευρωπαϊκά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καλές πρακτικές κ.ά.

Εάν Υπάρχουν

10.

Αντίγραφα βεβαιώσεων συμμετοχής του υποψηφίου σε επιμορφωτικά σεμινάρια

Εάν Υπάρχουν

11.

Βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία του υποψηφίου ως εκπαιδευτικού ή ως στελέχους δημόσιων ήι διωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών/εταιρειών

Εάν Υπάρχουν

12.

Αντίγραφο τίτλου Διδασκαλείου εκπαίδευσης (Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Εάν Υπάρχει

13.

Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Πανεπιστημίων. Αν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΣΤΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Εάν Υπάρχει

14.

Αντίγραφο του συνόλου της πτυχιακής εργασίας

Εάν Υπάρχει

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις με ξενόγλωσσο κείμενο πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα (βλ. στο Παράρτημα

6. Σημαντικές ημερομηνίες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

1 Ιουνίου - 8 Ιουλίου 2016

Προφορική Συνέντευξη :
Η συνέντευξη θα γίνει στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α [1ος όροφος πάνω από την Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.]

13,14 &15 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα (επιτυχόντων και επιλαχόντων) :

Σεπτέμβριος 2016

Επικύρωση Τελικού Πίνακα (επιτυχόντων και επιλαχόντων) - Ολοκλήρωση εγγραφών

Οκτώβριος 2016

Έναρξη Μαθημάτων

Νοέμβριος 2016

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, Κτίριο Γ1, Α’ όροφος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο καθώς και να επικοινωνούν είτε μέσω του Help Desk της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είτε στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αναλυτικές Πληροφορίες για το ΜΠΣ: www.edivea.org

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ»
Καθηγητής Παναγιώτης Αναστασιάδης

Η Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελένη Βασιλάκη


Εκτύπωση