Μεταπτυχιακό στην "Ερμηνεία Ενόργανης & Φωνητικής Μουσικής"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ & ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ & ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και θέτει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-7 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2016) και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 141/12-4-2016) και την Πρυτανική Απόφαση 211/16-5-2016 (Φ.Ε.Κ. 1531/Β’/31-5-2016).

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής τρεις κατευθύνσεις:

i. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:
1. Σύνθεση
2. Όργανα συμφωνικής ορχήστρας: ειδικεύσεις Βιολιού, Κλαρινέτου, Κόρνου
3. Πιάνο

ii. Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής, με τις ακόλουθες ειδικότητες και ειδικεύσεις:
1. Παραδοσιακό Τραγούδι
2. Παραδοσιακά Μουσικά Όργανα
2α.ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις:
ούτι,κανονάκι, πολίτικη λύρα
2β.ΑΕΡΟΦΩΝΑ, με τις ακόλουθες ενδεικτικές ειδικεύσεις:
λαϊκό κλαρίνο
2γ.ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ:
παραδοσιακά κρουστά

iii. Ψαλτική Τέχνη

Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους χιλίων (1.000,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

Στο ΠΜΣ του ΤΜΣ γίνονται δεκτοί:

i. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντιστοίχων της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).

ii. Πτυχιούχοι οποιουδήποτε άλλου Τμήματος ή Σχολής Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης νομοθεσίας) μπορούν να γίνουν δεκτοί ύστερα από σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), εφόσον διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

iii. Γίνονται επίσης δεκτοί οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ), συναφούς με το ΠΜΣ αντικειμένου.

iv. Οι υποψήφιοι της 1ης και της 3ης κατεύθυνσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει κύκλο καλλιτεχνικών μουσικών σπουδών σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να κατέχουν δίπλωμα με βαθμό άριστα, απόλυτα συναφές προς την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν, από αναγνωρισμένο από το κράτος μη ανώτατο ίδρυμα μουσικών σπουδών (Ωδείο ή Μουσική Σχολή) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υπό τον όρο ότι ισχύουν οι αναγραφόμενες στις παραπάνω παραγράφους 8i-iii προϋποθέσεις.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά την εισαγωγή κατ’ ανώτατο όριο 47 φοιτητών του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-7,οι οποίοι κατανέμονται στις ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις ως εξής:

i. Εκτέλεση /Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής: 17 φοιτητές (5 για πιάνο και ανά τρεις για τις λοιπές υπό προκήρυξη ειδικεύσεις)

ii. Εκτέλεση /Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής: 20 φοιτητές

iii. Ψαλτική Τέχνη: 10 φοιτητές

Γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων που ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) είναι τουλάχιστον 7,5 (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν πρόκειται για πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής). Η ΓΣΕΣ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί κατά την κρίση της να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους τον βαθμό 7,5, εφόσον διαθέτουν δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο καλλιτεχνικό, συγγραφικό ή ερευνητικό έργο ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.

Η επιλογή των φοιτητών θα βασιστεί στη συνεκτίμηση:

i. Της επίδοσής τους σε γραπτές εξετάσεις σχετικές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ, με βάση τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούνται σ’ αυτό. Στο στάδιο αυτό απαιτείται η πιστοποίηση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας βασικής των ευρωπαϊκών γλωσσών. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος (επιπέδου C 1) ή έπειτα από εξέταση. Οι όροι της εξέτασης καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΤΜΣ. Oι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα.

ii. Της επίδοσής τους σε πρακτική εξέταση ενώπιον επιτροπής καθηγητών, στο μουσικό όργανο, τη μονωδία ή την εν γένει καλλιτεχνική ειδίκευση την οποία επιδιώκουν να ακολουθήσουν. Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα της σύνθεσης αντί πρακτικής εξέτασης προσκομίζουν φάκελο με έργα τους.

iii. Των αποτελεσμάτων προσωπικής συνέντευξής τους από την ΣΕ, όπου κρίνεται η γενική ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Η παρούσα παράμετρος ισχύει, συγκεκριμένα, μόνο για την ειδικότητα της σύνθεσης.
iv. Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 30% στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις, κατά 70% στην επίδοσή τους στην πρακτική εξέταση (στην περίπτωση των υποψηφίων για την ειδικότητα της σύνθεσης, το ποσοστό αυτό αναλύεται σε 50% για την εξέταση του φακέλου με τα έργα τους και σε 20% για την προσωπική συνέντευξη).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από 15ης Ιουνίου έως 31ης Αυγούστου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 31η Αυγούστου 2016 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Νικολάου Φλεριανού) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2016. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

• Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη· χορηγείται και από τη Γραμματεία του ΠΜΣ: Φιλοσοφική Σχολή - Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 3ος όροφος, Γραμματεία Τμήματος, τηλ. 2107277772, είναι δε διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ [:www.music.uoa.gr]).

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας) το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.

• Αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια.

• Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

• Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (επιπέδου C 1).

• Αποδεικτικά περαιτέρω μουσικών σπουδών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.

• Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής, καλλιτεχνικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

• Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με την προκήρυξη και με τον Κανονισμό Σπουδών.

• Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ελληνικών ή Ξένων Πανεπιστημίων.

• Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα πρωτότυπων εγγράφων και δεν επιστρέφονται.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Εκτέλεση/Ερμηνεία της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Ως προς το σκέλος της γραπτής εξέτασης οι υποψήφιοι/ες θα εξετασθούν:
• στην ιστορία της δυτικής έντεχνης μουσικής, από την Αναγέννηση έως τις μέρες μας,
• στην αρμονική ανάλυση ενός σύντομου κομματιού για πιάνο κλασικού ή ρομαντικού ύφους,
• στη μορφολογική ανάλυση ενός σύντομου κομματιού για πιάνο κλασικού ή ρομαντικού ύφους.
Για την ιστορία της μουσικής οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν βιβλιογραφικά στις τρέχουσες επίτομες γενικές ιστορίες της μουσικής.

β) Ως προς το σκέλος της πρακτικής εξέτασης οι υποψήφιοι/ες ερμηνεύουν τρείς διαφορετικής εποχής συνθέσεις της επιλογής τους, επιπέδου Διπλωματικών Εξετάσεων των μεγάλων αναγνωρισμένων Ωδείων της Χώρας (π.χ. Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή Ωδείο Αθηνών). Οι συνθέσεις αποδίδονται ολόκληρες. Η επιτροπή επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τον/την υποψήφιο/α σε οποιοδήποτε σημείο, κατά την κρίση της. Ο/Η υποψήφιος/α φροντίζει για τον/την συνοδό του στο πιάνο όπου αυτό είναι απαραίτητο.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής

α) Ως προς το σκέλος της γραπτής εξέτασης οι υποψήφιοι/ες καλούνται να έχουν μελετήσει τα ακόλουθα κεφάλαια από τα βιβλία:
• Ανωγειανάκης Φοίβος, Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα, Εκδ. Μέλισσα 1991 (β΄εκδ.), Εισαγωγή, σελ.13-47.
• Χαψούλας Αναστάσιος, Εθνομουσικολογία. Ιστοριογραφικές και εθνογραφικές διαστάσεις, Εκδ. Νήσος 2010, σελ. 35-65.
• Baud-Bovy Samuel, Δοκίμιο για το Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 1984, κεφ. Γ΄: Θαλασσινή και στεριανή Ελλάδα, σελ. 25-40.

β) Ως προς το σκέλος της πρακτικής εξέτασης οι υποψήφιοι/ες καλούνται να ερμηνεύσουν ένα μουσικό πρόγραμμα διάρκειας περίπου 15΄που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1. Ένα μελισματικό τραγούδι ελεύθερου ρυθμού: κλέφτικο ή καθιστικό Θράκης-Μικράς Ασίας ή αμανές.
2. Τρία τραγούδια σε διαφορετικούς ρυθμούς (πεντάσημα, επτάσημα, εννεάσημα) από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
3. Ένα αστικό λαϊκό τραγούδι της Πόλης ή της Σμύρνης ή ρεμπέτικο.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνοδεύουν οι ίδιοι το τραγούδι τους με κρουστό ή άλλο όργανο επιλογής τους σε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω.

ΟΥΤΙ
 1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ:
ραστ, ουσάκ, χιτζάζ, χουζάμ, με μία τουλάχιστον αλλαγή σε συγγενικό ήχο-μακάμ, με διάρκεια έως 5΄.
 2. Ένας οργανικός σκοπός από τη Θράκη ή τη Μακεδονία (π.χ. Ζωναράδικος με γύρισμα, Συγκαθιστός με γύρισμα, Μπαϊντούσκα, Ράικο, Πατρούνιννο κλπ) ή από τη Μικρά Ασία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (π.χ. Καρσιλαμάς, Ζεϊμπέκικο, Κόνιαλι) με ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
 3. Ένας οργανικός σκοπός από την αστική παράδοση της Ηπείρου ή της Ρούμελης και του Μοριά (π.χ. Γράβα, Αλάμπεης, Κλάματα, Γενοβέφα, Λιούλιος, Παπαδοπούλα κλπ) προσαρμοσμένος για ούτι.
 4. Μια ενότητα από τη λόγια μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης (Πεσρέφ, Σεμάι) που να περιλαμβάνει μικρό εισαγωγικό αυτοσχεδιασμό καθώς και έναν γρήγορο οργανικό σκοπό (Λόνγκα).
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΚΑΝΟΝΑΚΙ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΡΑ
 1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ:
ραστ, ουσάκ, χιτζάζ, χουζάμ, με μία τουλάχιστον αλλαγή σε συγγενικό ήχο-μακάμ, με διάρκεια έως 5΄.
 2. Ένας οργανικός σκοπός από τη Θράκη (π.χ. Ζωναράδικος με γύρισμα, Συγκαθιστός με γύρισμα, Μπαϊντούσκα κλπ) ή από τη Μικρά Ασία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (π.χ. Καρσιλαμάς, Ζεϊμπέκικο, Κόνιαλι) με ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
 3. Μια ενότητα από τη λόγια μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης (Πεσρέφ, Σεμάι) που να περιλαμβάνει μικρό εισαγωγικό αυτοσχεδιασμό καθώς και έναν γρήγορο οργανικό σκοπό (Λόνγκα).
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΛΑΪΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ
 1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ: ουσάκ, χιτζάζ, ραστ, χουζάμ, με τουλάχιστον δύο εναλλαγές σε συγγενικούς ήχους- μακάμ με διάρκεια έως 5΄.
 2. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Ηπείρου ή της Ρούμελης με επιλογή από τους παρακάτω: Μοιρολόι, Σκάρος, Αλάμπεης, Φράσια με γυρίσματα, Αρβανίτικο, Παπαδιά, Ζαγορίσιος, Κλάματα, Γενοβέφα, Χειμαριώτικο, Μπεράτι με γύρισμα σε Τσακιστό, Λιασκοβίκι, Οσμαντάκας, Φράσια πρεβεζιάνικη, Ποταμιά, Άρτα, Παλιά Ιτιά, Καρακωστέικο, Σβαρνιάρα, Λιβανατέικο, Ήλιος με γύρισμα σε ραστ, Αγιοθοδωρίτικο.
 3. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Μακεδονίας, με επιλογή από τους παρακάτω: Πουστσένο, Γκάιντα, Ζάραμο με γύρισμα σε χασαπιά, Στάνκενα, Μουσταμπέικος, Πατρούνινο, Ράικο.
 4. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Θράκης, με επιλογή από τους παρακάτω: Ζωναράδικος με γύρισμα, Συγκαθιστός με γύρισμα, Μπαϊντούσκα με γύρισμα.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ
 1. Ρυθμικός αυτοσχεδιασμός σε ένα από τα παρακάτω όργανα: νταούλι, τουμπελέκι, ντέφι ηπειρώτικο, νταχαρές, μπεντίρ, με διάρκεια έως 5΄.
 2. Μια άσκηση από παρτιτούρα κρουστών, με παραλλαγές σε δέκατα έκτα, με μπεντίρ ή τουμπελέκι.
 3. Ρυθμική συνοδεία ενός τραγουδιού με όργανα ή χωρίς, με τουμπελέκι, μπεντίρ ή ντέφι ηπειρώτικο.
 4. Συνοδεία 2 παραδοσιακών χορών, με νταούλι (από Πόντο-Διπάτ και Θράκη- Συγκαθιστός) ή με τουμπελέκι (από Θράκη-Ζωναραδικος κσι Μ. Ασία- Καρσιλαμάς).
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τα όργανα συνοδείας.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) Για τη θεωρητική γραπτή εξέταση οι υποψήφιοι καλούνται να έχουν μελετήσει το ακόλουθο εγχειρίδιο:
• Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ Μαδύτων, εκδοθέν δε υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου, δια φιλοτίμου συνδρομής των ομογενών, εν Τεργέστη [...] 1832[= Αθήνα 1977].

β) Για την πρακτική προφορική εξέταση οι υποψήφιοι καλούνται να ερμηνεύσουν (από τα υποδεικνυόμενα μουσικά βιβλία) τα εξής μελοποιήματα:
• Ένα καλοφωνικό ειρμό, μελοποιημένο σε διατονικό γένος, με ομόηχό του κράτημα {: Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν, μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων διδασκάλων, μεταφρασθέν δε εις την νέαν της μουσικής μέθοδον και μετά πάσης επιμελείας διορθωθέν παρά του ενός των τριών διδασκάλων της ρηθείσης μεθόδου Γρηγορίου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, νυν πρώτον εκδοθέν εις τύπον παρά Θεοδώρου Π.Παράσχου Φωκέως, επιστασία του αυτού, αναλώμασι δε του τε ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της τυπογραφίας Κάστρου εις Γαλατάν, αωλε’. 1835 [= Αθήνα 1983]}.
• Ένα δοξαστικό, μελοποιημένο σε χρωματικό γένος {: Δοξαστάριον, περιέχον τα δοξαστικά όλων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, των τε εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού, του τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, μελοποιηθέν παρά Ιακώβου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εξηγηθέν δε απαραλλάκτως εις την νέαν της μουσικής μέθοδον παρά Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ενός των εφευρευτών της ρηθείσης μεθόδου, νυν πρώτον εκδοθέν εις τύπον παρά Θεοδώρου Π.Π.Παράσχου Φωκέως, επιστασία του αυτού, αναλώμασι δε του τε ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών, τόμοι πρώτος & δεύτερος, εκ της εν Γαλατά τυπογραφίας Ισάκ δε Κάστρου, αωλς’. 1836 [= Κατερίνη 1990]}.
• Ένα στίχο από την ενότητα των αργών Ανοιξανταρίων {: Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, εκδοθείσα υπό Ιωάννου λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α' δομεστίκου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τόμος 1, περιέχων τα μαθήματα του Εσπερινού, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, αων’. 1850[= Κατερίνη 1993], σσ. 1-38}.
• Ένα ζεύγος καταληκτικών δοξαστικών μαθημάτων από την ενότητα των πολυελέων {: Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, εκδοθείσα υπό Ιωάννου λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α' δομεστίκου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τόμος 2, περιέχων τα μαθήματα του όρθρου, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, αωνα’. 1851 [= Κατερίνη 1992], σσ. 36-354}.
• Ένα χερουβικό, μελοποιημένο σε τρίτο ή σε βαρύ ήχο {: Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, εκδοθείσα υπό Ιωάννου λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α' δομεστίκου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τόμος 4, φυλλάδιον 1, περιέχων όλα τα μαθήματα της ιεράς Λειτουργίας, εν Κωνσταντινουπόλει, αωνα’. 1851[= Κατερίνη 2001], σσ. 59-431}.

Η εξέταση των υποψηφίων φοιτητών θα διεξαχθεί κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2016 (ο ακριβής χώρος και χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν έγκαιρα).

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2016-7: 15 Οκτωβρίου 2016

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Αν. Καθ. Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης


Εκτύπωση