edu.klimaka.gr

Μεταπτυχιακά Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

Ακολουθούν προκηρύκεις υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στα προγράμματα:

• Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές

Γλωσσολογία


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ"

Αρ.Πρωτ.1231/13-07-2016

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία
Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης
Τηλ. : 2310 99 1354
Fax: 2310 99 5168
e-mail: info(ΑΤ)auth.gr
Κτίριο : Διοίκησης, Γραφείο 308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Α’ κύκλου του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με κατεύθυνση «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές»

Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Συνεδρίαση αριθμ. 212/31-5-2016), το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής δώδεκα (12) υποψηφίων στο μονοετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

O Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, oι στόχοι, τα μαθήματα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την κατεύθυνση είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος gp.enl.auth.gr

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος (3ος όροφος, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή-Διοίκησης), 10.00-12.00 καθημερινά, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτησή τους να κρατήσουν το αποδεικτικό αποστολής και να μεριμνήσουν ώστε να φτάσουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από τις 2/9/2016.

Η έντυπη αίτηση βρίσκεται στον σύνδεσμο www.enl.auth.gr/files/MA_2016_AAS_gr.docx Οι υποψήφιοι χρειάζεται επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής στον σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/1cL5AwxlGLZDH9PLYECowK60OmjFzsKn5-ya7icowmxk/viewform

Προθεσμία Υποβολής: 14 Ιουλίου 2016 ως 29 Αυγούστου 2016

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση. Έντυπη και ηλεκτρονική.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου αυτό είναι απαραίτητο (βλ. άρθρο 73, παρ. 5 του Ν. 4316/2014).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5. Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).

6. Προσωπική δήλωση στην αγγλική γλώσσα (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων), όπου δίνονται σύντομες πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

7. Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, για τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας για αποφοίτους Τμημάτων εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

8. Ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. και επιπλέον συστατική επιστολή από εργοδότη (εφόσον υπάρχει).

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

11. Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους 15 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN GR 250172202000 5202072402367) για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης χρειάζεται να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου, ο κωδικός 93770, και το λεκτικό «για το Π.Μ.Σ. Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κατεύθυνση «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές»».

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2310 991354 & 2310 995183).

Τα αντίγραφα των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους/ες από τους/τις υποψήφιους/ιες πετύχουν στην εισαγωγική διαδικασία θα γίνει έλεγχος γνησιότητας τίτλων. Για όποιον/α διαπιστωθεί παρατυπία θα αποκλειστεί από το πρόγραμμα.

Ημερομηνία διεξαγωγής γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων: Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ώρα και αίθουσα: θα ανακοινωθούν

Γραπτή εξέταση

Η γραπτή, 3ωρη εξέταση, που αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογεί τις λογοτεχνικές γνώσεις και την κριτική και θεωρητική ικανότητα των υποψηφίων. Αποσκοπεί στην εξακρίβωση ουσιαστικών δεξιοτήτων, όχι απομνημόνευσης έργων ή γεγονότων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μια καλή, γενική κατάρτιση στην Αγγλική και στην Αμερικανική λογοτεχνία και κουλτούρα, ώστε να μπορούν να αντλούν παραδείγματα όπου απαιτείται, αλλά δεν υπάρχουν ορισμένα έργα, έναντι άλλων, που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν.

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας θεωρείται το έξι (6) στην κλίμακα 1-10. Υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες λαμβάνουν βαθμό κάτω από έξι (6) αποκλείονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης. Βιβλιογραφία: Για τους λόγους που διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία ή εξεταστέα ύλη για τις γραπτές εξετάσεις.

Προφορική εξέταση

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιτύχουν τουλάχιστον το βαθμό 6 στη γραπτή εξέταση θα κληθούν και σε προφορική εξέταση από μέλη της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων (γι αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στην αίτηση αριθμός τηλεφώνου ώστε να μπορεί ο/η υποψήφιος/α να ειδοποιηθεί εύκολα και γρήγορα για την ημερομηνία και ώρα). Στην προφορική εξέταση εκτός από τυπικές ερωτήσεις τίθενται και άλλες πιο ουσιαστικές που αφορούν στην προσέγγιση της λογοτεχνίας.

Ημερομηνία διεξαγωγής προφορικής εξέτασης: Θα ανακοινωθεί.

Ώρα και αίθουσα: θα ανακοινωθούν.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,

Μιχαήλ Μηλαπίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

Αρ.Πρωτ.1230/13-07-2016

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία
Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης
Τηλ. : 2310 99 1354
Fax: 2310 99 5168
e-mail: info(ΑΤ)auth.gr
Κτίριο : Διοίκησης, Γραφείο 308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Α’ κύκλου του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με κατεύθυνση «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας»


Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Συνεδρίαση αριθμ. 212/31-5-2016), το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής συνολικά τριάντα (30) υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με κατεύθυνση «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές (
α) πλήρους φοίτησης διάρκειας 12 μηνών και
(β) μερικής φοίτησης διάρκειας 24 μηνών.

O Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, oι στόχοι, τα μαθήματα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την κατεύθυνση είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος http://gp.enl.auth.gr

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος (3ος όροφος, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή-Διοίκησης), 10.00-12.00 καθημερινά, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτησή τους να κρατήσουν το αποδεικτικό αποστολής και να μεριμνήσουν ώστε να φτάσουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από τις 2/9/2016.

Η έντυπη αίτηση βρίσκεται στον σύνδεσμο www.enl.auth.gr/files/MA_2016_FLLT_gr.docx

Οι υποψήφιοι χρειάζεται επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής στον σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/1qmSsjqH2M1eNnc0uN_aw0dBzM_6XSjI_dw-MMFuS8Ww/viewform

Προθεσμία Υποβολής: 14 Ιουλίου 2016 ως 29 Αυγούστου 2016

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση. Έντυπη και ηλεκτρονική.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου αυτό είναι απαραίτητο (βλ. άρθρο 73, παρ. 5 του Ν. 4316/2014).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5. Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).

6. Προσωπική δήλωση στην αγγλική γλώσσα (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων), όπου δίνονται σύντομες πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

7. Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, για τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας για αποφοίτους Τμημάτων εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

8. Ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. και επιπλέον συστατική επιστολή από εργοδότη (εφόσον υπάρχει).

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

11. Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους 15 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN GR 250172202000 5202072402367) για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης χρειάζεται να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου, ο κωδικός 93770, και το λεκτικό «για το Π.Μ.Σ. Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κατεύθυνση «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας»».

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2310 991354 & 2310 995183).

Τα αντίγραφα των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους/ες από τους/τις υποψηφίους/ες επιτύχουν στην εισαγωγική διαδικασία θα γίνει έλεγχος γνησιότητας τίτλων. Για όποιον/α διαπιστωθεί παρατυπία θα αποκλειστεί από το πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,

Μιχαήλ Μηλαπίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
"ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ"

Αρ.Πρωτ.1229/13-07-2016

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Γραμματεία
Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης
Τηλ. : 2310 99 1354
Fax: 2310 99 5168
e-mail: info(ΑΤ)auth.gr
Κτίριο : Διοίκησης, Γραφείο 308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Α’ κύκλου του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με κατεύθυνση «Γλωσσολογία»

Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Συνεδρίαση αριθμ. 212/31-5-2016), το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής συνολικά είκοσι (20) υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με κατεύθυνση «Γλωσσολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για σπουδές
(α) πλήρους φοίτησης διάρκειας 12 μηνών και
(β) μερικής φοίτησης διάρκειας 24 μηνών.

O Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, oι στόχοι, τα μαθήματα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την κατεύθυνση είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος gp.enl.auth.gr

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος (3ος όροφος, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή-Διοίκησης), 10.00-12.00 καθημερινά, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτησή τους να κρατήσουν το αποδεικτικό αποστολής και να μεριμνήσουν ώστε να φτάσουν τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι αργότερα από τις 2/9/2016.

Η έντυπη αίτηση βρίσκεται στον σύνδεσμο www.enl.auth.gr/files/MA_2016_Ling_gr.docx Οι υποψήφιοι χρειάζεται επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής στον σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/1CBMODm4LfE548bitRt89CRkzMJi7CUl5XcMsRYm6vn0/viewform

Προθεσμία Υποβολής: 14 Ιουλίου 2016 ως 29 Αυγούστου 2016

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση. Έντυπη και ηλεκτρονική.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου αυτό είναι απαραίτητο (βλ. άρθρο 73, παρ. 5 του Ν. 4316/2014).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5. Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).

6. Προσωπική δήλωση στην αγγλική γλώσσα (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων), όπου δίνονται σύντομες πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

7. Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, για τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας για αποφοίτους Τμημάτων εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

8. Ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. και επιπλέον συστατική επιστολή από εργοδότη (εφόσον υπάρχει).

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

11. Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους 15 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN GR 250172202000 5202072402367) για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης χρειάζεται να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου, ο κωδικός 93770, και το λεκτικό «για το Π.Μ.Σ. Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, κατεύθυνση «Γλωσσολογία»».

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2310 991354 & 2310 995183).

Τα αντίγραφα των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για όσους/ες από τους/τις υποψήφιους/ιες επιτύχουν στην εισαγωγική διαδικασία θα γίνει έλεγχος γνησιότητας τίτλων. Για όποιον/α διαπιστωθεί παρατυπία θα αποκλειστεί από το πρόγραμμα.

Ημερομηνία, ώρα και αίθουσα διεξαγωγής συνέντευξης: Θα ανακοινωθούν.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,

Μιχαήλ Μηλαπίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχετικά Άρθρα