Αποτελέσματα Υποτροφικών ΙΚΥ για Προπτυχιακές Σπουδές ΕΚΟ 2020

Εκτύπωση  

Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ για Προπτυχιακές Σπουδές σε Φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων ΕΚΟ 2020

(Μετάβαση στο άθρο με την Προκήρυξη Υποτροφικών Προπτυχιακών Σπουδών ΕΚΟ)

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Π.2256/10-03-2021

Ανακοίνωση προθεσμίας επιλεγέντων υποψηφίων- εν δυνάμει υποτρόφων, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης και καταβολής υποτροφίας, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2018-19».

Σε εφαρμογή της απόφασης της 5ης/ 04.03.2021 του Δ. Σ. του ΙΚΥ, καλούνται οι περιλαμβανόμενοι στους κατωτέρω επισυναπτόμενους πίνακες, εν δυνάμει υπότροφοι οι οποίοι δεν έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες έναρξης και καταβολής της υποτροφίας που τους έχουν αποσταλεί στο e-mail που δήλωσαν στην αίτησή τους, εάν αποδέχονται την υποτροφία και πληρούν τις προϋποθέσεις του τελικού παραδοτέου, να προβούν, αυστηρά έως την Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021, στις απαραίτητες ενέργειες για την σύναψη της προβλεπόμενης σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου, διαβάζοντας προσεκτικά και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που τους έχουν ήδη αποσταλεί στο e-mail που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

  • Πίνακας εκ 57 επιλεγέντων υποψηφίων - εν δυνάμει υποτρόφων-, οι οποίοι δεν έχουν προβεί στην ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού και στην σύναψη της προβλεπόμενης σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου. Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα καλούνται, αυστηρά έως 22/3/2021, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-Υποτρόφου , σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν ήδη αποσταλεί στο e-mail που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
  • Πίνακας εκ 67 επιλεγέντων υποψηφίων - εν δυνάμει υποτρόφων-, οι οποίοι δεν έχουν αποστείλει στο ΙΚΥ την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη σύμβαση ΙΚΥ-Υποτρόφου συνοδευόμενη από το τελικό παραδοτέο. Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα καλούνται, αυστηρά έως 22/3/2021, να αποστείλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία), ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία Courier, την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη σύμβαση ΙΚΥ-Υποτρόφου συνοδευόμενη από το τελικό παραδοτέο, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν ήδη αποσταλεί στο e-mail που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σε αντίθετη περίπτωση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την επικείμενη ολοκλήρωση της πράξης, δεν θα είναι δυνατή η χορήγηση της υποτροφίας και οι περιλαμβανόμενοι στους ανωτέρω πίνακες υποψήφιοι-εν δυνάμει υπότροφοι, χωρίς άλλη ειδοποίηση, θα διαγραφούν από τον Πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων.

Οι περιλαμβανόμενοι στους ανωτέρω πίνακες επιλεγέντες υποψήφιοι οι οποίοι -για οιονδήποτε λόγο- αδυνατούν να λάβουν ηλεκτρονική αλληλογραφία στο e-mail που δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση, παρακαλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα αλλαγής του e-mail επικοινωνίας μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής: https://www.iky.gr/support/, στο οποίο θα επισυνάπτεται αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας και θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου.

 

Μετάβαση στο άρθρο στη σελίδα του ΙΚΥ


ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α.Π.16704/07-10-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (EKO) – ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) 1ος Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων και β) 1ος Πίνακας Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκό έτος 2018/19».

Οι ανωτέρω πίνακες αφορούν το αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων με σειρά κατάταξης από 1 έως 5730 και έχουν αναρτηθεί, ταξινομημένοι βάσει του Αριθμού Πρωτοκόλλου της Ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου υποψηφίου, στην ιστοσελίδα του προγράμματος:  https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2018-2019

Oι υποψήφιοι, μπορούν να λάβουν και εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αίτησή τους, εισάγοντας Αριθμό Πρωτοκόλλου της Ηλεκτρονικής Αίτησης (χωρίς την ημερομηνία) και ΑΦΜ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής στον σύνδεσμο: http://portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω Πινάκων δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα, ήτοι έως και την Τετάρτη 14-10-2020. Οι ενστάσεις (πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) υποβάλλονται στο ΙΚΥ (Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία)., συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά, με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά – courier.

Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει και η διαδικασία έναρξης της υποτροφίας στους επιλεγέντες υποψήφιους οι οποίοι θα ενημερωθούν σχετικά με εξατομικευμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία και παρακαλούνται να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες που θα τους δοθούν.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

---

Μετάβαση στο άρθρο του ΙΚΥ με τα αποτελέσματα


Εκτύπωση