edu.klimaka.gr

ΕΠΙΤΑΓΗ (ΚΟΥΠΟΝΙ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ

Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ (ΚΟΥΠΟΝΙ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ

Αρ.Πρωτ.1133/24-10-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθήνα: 24.10.2011
Ιστοσελίδα: http://www.gslll.edu.gr
Τηλέφωνα: 213 13 11 587, 213 13 11 560

ΘΕΜΑ: ‘ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ’ / ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ /Ενημερωτική Εγκύκλιος

Κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές ανάγκες και τις κοινωνικές συνθήκες της χώρας, πέρα από την παροχή της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, στόχοι μας είναι μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τους καταρτιζόμενους:

- Ο προσανατολισμός τους σε ειδικότητες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που θα μπορέσουν να υπηρετήσουν ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα και που ταυτόχρονα θα προσφέρουν στους ίδιους υψηλότερες προοπτικές απασχόλησης

- Η υποστήριξη των κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια και Ιδιωτικά), οι οποίοι λόγω συνθηκών θα είχαν πρόβλημα συμμετοχής και ολοκλήρωσης της επαγγελματικής τους κατάρτισης.

Προς τούτο, η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σχεδίασε την πράξη ‘Χορήγηση Επιταγής (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης’.

Α) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έναρξη – Λήξη: Η χορήγηση επιταγών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει ως έναρξη το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του 2011 και λήξη το εαρινό εξάμηνο του 2015.

Αξία Επιταγής: Η «επιταγή» συνίσταται, για όλους τους καταρτιζόμενους σε Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ., σε ένα εφάπαξ χρηματικό ποσό.

- Το ποσό αυτό ισούται με τα δίδακτρα, τα οποία καταβάλλουν για δύο εξάμηνα κατάρτισης οι έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε. που καταρτίζονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, ήτοι 367€ ανά εξάμηνο, ή συνολικά σε αυτή τη φάση στα 734€ (2Χ 367€) για το έτος κατάρτισης.

- Ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα αίτησης επανυποβολής για συμμετοχή του για ως και δύο ακόμη εξάμηνα, εφόσον το τρέχον εξάμηνο της φοίτησής του το επιτρέπει και ο οδηγός κατάρτισης της ειδικότητας το προβλέπει. (Στον δικαιούχο η επιταγή χορηγείται αρχικά για τα δύο εξάμηνα (φθινοπωρινό και εαρινό εξάμηνο) και κατόπιν επανυποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την ετήσια πρόσκληση ενδιαφέροντος).

- Το ποσό της «επιταγής» προσαρμόζεται κάθε φορά στο ποσό των ανωτέρω διδάκτρων, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία.

- Ειδικά, στην περίπτωση των καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ. που δικαιούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να καταβάλλουν δίδακτρα μειωμένα σε σχέση με αυτά που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, το ποσό της «επιταγής» ισούται με το ύψος των μειωμένων αυτών διδάκτρων.

• Δικαιούχοι: Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση της «επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης» έχουν:
- Oι καταρτιζόμενοι, έλληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και
- Οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών
που εγγράφονται σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) και δύο (2) εξαμήνων σε όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. της χώρας.

• Κριτήρια επιλογής δικαιούχων: Τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγονται οι δικαιούχοι της επιταγής και οι αναπτυξιακές ειδικότητες καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής από τους αρμόδιους Υπουργούς και θα ισχύσουν με την υπογραφή της. (επισυνάπτεται Παράρτημα Ι - για κριτήρια και ειδικότητες)

• Πρόσθετη ενημέρωση / Διαδικτυακή εφαρμογή: Προς υποστήριξη του προγράμματος έχει αναπτυχθεί η διαδικτυακή εφαρμογή: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα τα στάδια του προγράμματος και την εξέλιξη της διαδικασίας ανάδειξη των δικαιούχων. Στη διάθεσή σας θα βρίσκεται και η γραμμή υποστήριξης (τηλ: 213.1311587 & 213.1311560)

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) με την ακόλουθη διαδικασία:

• Δημοσιοποίηση: Για κάθε ετήσιο κύκλο υλοποίησης της πράξης, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιείται στον τύπο αλλά και με κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέσο, πριν την έναρξη της κατάρτισης, καλεί τους εγγεγραμμένους στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στους ωφελούμενους της πράξης.

• Υποβολή Αιτήσεων από ενδιαφερόμενους: Για το τρέχον έτος κατάρτισης η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ξεκινάει τη Δευτέρα 24/10/2011 και θα ολοκληρωθεί στις 25/11/2011. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση και κατόπιν δημοσιεύεται από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε πίνακας Αρχικής Κατάρτισης των υποψηφίων ωφελουμένων βάσει της μοριοδότησης που προκύπτει από τις ηλεκτρονικές δηλώσεις τους.

• Υποβολή δικαιολογητικών από τους επιλεγέντες & επιλαχόντες: Οι δυνητικοί ωφελούμενοι και οι επιλαχόντες υποβάλουν στα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης Δημόσια Ι.Ε.Κ. που εδρεύουν στην ίδια Περιφέρεια με το φορέα κατάρτισης τους, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική ΚΥΑ, μαζί με τις βεβαιώσεις εγγραφής τους στον φορέα κατάρτισης τους, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

• Πιστοποίηση Δικαιούχων: Εφόσον πιστοποιηθεί από την εξέταση των δικαιολογητικών ότι είναι όντως δικαιούχοι και εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το εξάμηνο φοίτησης τότε καταβάλλεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους το ποσό της επιταγής Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

• Καταβολή επιταγής/ισότιμου ποσού: Το ποσό της «επιταγής» καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του φθινοπωρινού και εαρινού εξάμηνου κατάρτισης αντίστοιχα. Η επιτυχής παρακολούθηση των εξαμήνων κατάρτισης αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις από τους φορείς κατάρτισης των ωφελούμενων.

Γ) ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΙΣΗΣ

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου καλούνται όπως:

• Eνημερώσουν άμεσα τους καταρτιζόμενούς τους για την έναρξη της διαδικασίας.

• Παροτρύνουν τους καταρτιζόμενους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην διαδικτυακή εφαρμογή http://www.voucher-iek-ggdvm.gr μέχρι και τις 25/11/2011 που είναι η ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Γ) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Οι ωφελούμενοι αναδεικνύονται μέσα από την κατάταξη τους σε πίνακα μοριοδότησης βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

α) Η ανεργία των γονέων των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25o έτος της ηλικίας τους μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες όταν είναι άνεργοι και οι δύο γονείς και με δεκαπέντε (15) μονάδες όταν είναι άνεργος μόνο ο ένας γονέας.

β) Η κατάταξη του καταρτιζομένου στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες. Η κατάταξη του γονέα ή του τέκνου ή του συζύγου του καταρτιζομένου, στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, μοριοδοτείται με πέντε (5) μονάδες.

γ) Η έλλειψη ενός γονέα λόγω θανάτου, των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, μοριοδοτείται με δεκαπέντε (15) μονάδες. Η έλλειψη και των δύο γονέων λόγω θανάτου, των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, μοριοδοτείται με τριάντα (30) μονάδες.

δ) Ο καταρτιζόμενος που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας μοριοδοτείται με πέντε (5) μονάδες.

ε) Το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του καταρτιζόμενου βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, μοριοδοτείται ως εξής:


Πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα

Μονάδες

Του καταρτιζόμενου

Των γονέων του σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος θεωρείται
προστατευόμενο μέλος κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Έως 8.000,00 €

Έως 16.000,00 €

20

Από 8.000,01 € έως 12.000,00€

Από 16.000,01 € έως 24.000,00 €

10

Από 12.000,01 € έως 16.000,00€

Από 24.000,01 € έως 32.000,00 €

5

Για εισοδήματα του καταρτιζόμενου άνω των 16.000,00 € και των γονέων του στην περίπτωση που θεωρείται προστατευόμενο μέλος άνω των 32.000,00 € δεν προβλέπεται μοριοδότηση του υποψήφιου και δεν απαιτείται η προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.
 Γενικότερα η μη υποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος από τον υποψήφιο ωφελούμενο νοείται ως δήλωση ότι το εισόδημα του εκκαθαριστικού σημειώματος δεν εμπίπτει στα ως άνω κλιμάκια και στη σχετική μοριοδότηση.

στ) Η επιλογή ειδικότητας αναπτυξιακού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες.

ζ) Θεωρούνται αυτοδίκαια ωφελούμενοι και κατατάσσονται κατά προτεραιότητα στον πίνακα μοριοδότησης:
ζ.1. Οι καταρτιζόμενοι που εκτίουν την ποινή τους σε καταστήματα κράτησης.
ζ.2. Οι φιλοξενούμενοι ή όσοι έχουν φιλοξενηθεί και δεν έχει παρέλθει πενταετία από τη διαγραφή τους από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Για να προσμετρηθούν οι ανωτέρω μονάδες στους υποψήφιους ωφελούμενους, αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν κατά περίπτωση:

α) Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία αποδεικνύεται η ανεργία ενός ή και των δύο γονέων των καταρτιζομένων.

β) Γνωματεύσεις που έχουν χορηγηθεί από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, με τις οποίες αποδεικνύεται ότι ανήκουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή τα τέκνα τους ή οι σύζυγοι τους στις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα.

ε) Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας.

στ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους:
στ.1. Του καταρτιζόμενου, εφόσον είναι άγαμος και υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.
στ.2. Των γονέων του καταρτιζόμενου, εφόσον περιλαμβάνεται ως προστατευόμενο μέλος ο ίδιος στη φορολογική δήλωση που υποβάλλουν οι γονείς του.
στ.3. Των καταρτιζόμενων και των συζύγων αυτών, εφόσον είναι έγγαμοι. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του καταρτιζόμενου.
  Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης εκκαθαριστικού σημειώματος χωρίς την υπαιτιότητα του καταρτιζόμενου θα προσκομίζεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων του αντίγραφου.

ζ) Έγγραφο βεβαιωτικό της νόμιμης διαμονής για αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών.

η) Κάθε άλλο πιστοποιητικό του κατά νόμο αρμόδιου φορέα που βεβαιώνει την κοινωνική κατάσταση

σε σχέση με τα κριτήρια που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Δ) ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

3. Για την μοριοδότηση των υποψήφιων ωφελουμένων με βάση το κριτήριο της επιλογής ειδικότητας αναπτυξιακού χαρακτήρα, ως τέτοιες ορίζονται οι εξής ειδικότητες:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – SPA
3. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – SPA
4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
7. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ
9. ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
10. ΒΟΗΘΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
11. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
14. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
16. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
17. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
19. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
20. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
21. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
22. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
23. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑΣ / ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
24. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET – INTERNET
25. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
26. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
27. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)
28. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
29. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
30. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES)
31. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
32. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (Web Designer - Developer)
33. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INTERNET

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
34. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
35. ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
36. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
37. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
38. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
39. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
40. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
41. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
42. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ
43. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
44. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
45. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
46. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
47. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
48. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
49. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
50. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
51. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
52. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
53. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
54. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
55. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
56. ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
57. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ
58. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
59. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
60. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Εκτύπωση