Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΠΣΕΚ --

Εκτύπωση  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΠΣΕΚ) 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017

Αρ.Πρωτ.ΔΠ/64446/24-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
TMHMA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ. : ΒΙΒΗ ΜΠΑΣΔΡΑ
ΤΗΛ.: 2102709138

Θέμα: Απόφαση της υπ’ αρ. 286/24.11.2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 10o: «Έναρξη και καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), 2ης περιόδου 2017».

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄24 /30-01-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Κοινή Απόφαση 1320/Δ51/2014 (Β΄134) των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ίδρυση και λειτουργία Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Καλαμακίου και Ηρακλείου Κρήτης».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2944/2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1098/30-4-2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 87928/Γ1/4-6-2015 (Φ.Ε.Κ. 407/τ. ΥΟΔΔ/08-06-2015) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 82147/Γ1/2017 (Φ.Ε.Κ. 235/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18-05-2017) Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».
7. Την υπ’ αριθμ. 1222/10-07-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)» όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 1548/10-10-2017 όμοια απόφαση.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112 /13-07-2010).
9. Την απόφαση της 35ης Συνεδρίασης της ΚΕΕΠΕΚ θέμα 5: Έναρξη και καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), 2ης περιόδου 2017.

Αποφασίζει

Την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), 2ης περιόδου 2017, ως ακολούθως:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Α. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτιση τους στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3.

Β. Χρόνος – Τόπος Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:

1. Οι παραπάνω Απόφοιτοι των Π.Σ.Ε.Κ., καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ως εξής:

Από 27.11.2017 έως και 01.12.2017, οι απόφοιτοι των Π.Σ.Ε.Κ. αποστέλλουν σε κλειστό φάκελο την προβλεπόμενη υπογεγραμμένη Αίτηση σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41 - Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής, με τους εξής τρόπους:

  • Μέσω ταχυδρομείου με την ένδειξη «συστημένο», υπό την προϋπόθεση ότι ο κλειστός φάκελος θα φέρει σφραγίδατ αχυδρομείου με καταληκτική ημερομηνία την 01η/12/2017.
  • Μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier) με αποστολή έως την 01η/12/2017 στις 15:30.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα φέρει την παρακάτω ένδειξη:

Προς: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), 2ης περιόδου 2017.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.Κ.: …………………………………

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: (ΝΟΜΟΣ) ……………………………..

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ………………………….

(Προσοχή! Οι υποψήφιοι αναγράφουν το νομό και την περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν).

Τελευταία ημέρα κατάθεσης εξετάστρων στο λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Εθνική Τράπεζα ορίζεται η 01η.12.2017.

2. Μαζί με τις αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Σ.Ε.Κ. συνυποβάλλονται από τους
υποψηφίους και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

i. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3.

ii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ ή φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως και το όνομα πατρός, προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.

iii. Απόδειξη καταβολής των εξέταστρων που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν σε κάθε μέρος της εξέτασης.

Ειδικότερα:

α) για τη συμμετοχή στο Θεωρητικό Μέρος: πενήντα ευρώ (50,00 €)

β) για τη συμμετοχή στο Πρακτικό Μέρος: πενήντα ευρώ (50,00 €)

(Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/540044-94, ΙΒΑΝ GR89 0110 1250 0000 1255 4004 494).

Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του στο ένα (1) μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο (2).

3. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους.

4. Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός των ως άνω χρονικών διαστημάτων θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή.

5. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παραλαμβάνει και ελέγχει τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

6. Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Σ.Ε.Κ. χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον το επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Πτυχίου, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Π.Σ.Ε.Κ. (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Γ. Πρόγραμμα Εξετάσεων

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού ληφθεί υπόψη ο αριθμός των υποψηφίων ανά
ειδικότητα και Περιφέρεια.

Δ. Ανακοίνωση

Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: www.eoppep.gr υπόδειγμα της Αίτησης, καθώς και σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, με αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.), 2ης περιόδου 2017.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Βασίλειος Δαγδιλέλης


Εκτύπωση