edu.klimaka.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εξετάσεις θα γίνουν µε βάση το πρόγραµµα που έχει ήδη ανακοινωθεί και αναρτηθεί στις προθήκες ανακοινώσεων όλων των Νοµαρχιών και Επαρχείων της Χώρας και στο οποίο αναφέρονται οι πόλεις και τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι.

Η εξέταση των µαθηµάτων θα γίνει σε δύο (2) θεµατικές ενότητες ανά κλάδο: η πρώτη το πρωί, που θα καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο και η δεύτερη το απόγευµα, που θα καλύπτει τη διδακτική µεθοδολογία και τα παιδαγωγικά.

Η διάρκεια της εξέτασης κάθε θεµατικής ενότητας αναγράφεται στο πρόγραµµα και αρχίζει από τη διανοµή των θεµάτων στους υποψήφιους. Τα θέµατα για την εξέταση του κάθε µαθήµατος µαζί µε τις επεξηγήσεις θα διανεµηθούν γραπτά στους υποψήφιους από τους επιτηρητές µε την έναρξη της εξέτασης. Λόγω του αναγκαίου χρόνου για την τηλεµετάδοση και αναπαραγωγή των θεµάτων, θα υπάρξει ένα διάστηµα αναµονής από την έναρξη της εξέτασης, που αναγράφεται στο πρόγραµµα, µέχρι και το χρόνο που θα δοθούν τα θέµατα, από τον οποίο πάντως µετράται η διάρκεια της εξέτασης.
Στους υποψήφιους, θα δοθεί πλήρως, ο προβλεπόµενος για την εξέταση χρόνος των τεσσάρων (4) ωρών, ανεξάρτητα από την ώρα που θα διανεµηθούν τα θέµατα. Εντός του χρονικού αυτού διαστήµατος ο διαγωνιζόµενος έχει την ευχέρεια, εφόσον στην εξέταση περιλαµβάνονται δύο (2) ή περισσότερα µαθήµατα, να διαθέσει για κάθε µάθηµα όση ώρα κρίνει απαραίτητη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβεί το σύνολο της ώρας που ορίζεται στο πρόγραµµα.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνει το αργότερο µία ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης της κάθε θεµατικής ενότητας, προκειµένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και να βρίσκονται εντός της αίθουσας που θα διαγωνισθούν τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.

Οι υποψήφιοι, για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο επίσηµο έγγραφο παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου, εφόσον τούτο φέρει επικυρωµένη φωτογραφία (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδηγήσεως). Εάν δεν διαπιστώνεται η ταυτότητα του υποψηφίου, δεν θα επιτραπεί η είσοδός του στην αίθουσα.

Οι υποψήφιοι κατανέµονται στις αίθουσες µε βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους, σύµφωνα µε τους καταλόγους που θα βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα.

Όλοι οι υποψήφιοι, ανάλογα µε το επώνυµό τους, τον κλάδο και τον τόπο εξέτασης που είχαν δηλώσει, πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν ήδη οριστεί και ανακοινωθεί.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν µαζί τους δύο στυλό διαρκείας (µπλέ ή µαύρο) και µία γοµολάστιχα εάν το επιθυµούν.
∆εν επιτρέπεται
όµως η χρήση διορθωτικού (blanco), καθώς και η χρήση οιασδήποτε υπολογιστικής µηχανής.
∆εν επιτρέπεται
επίσης να έχουν µαζί τους βιβλία, σηµειώσεις γραπτές, ή άλλου είδους βοηθήµατα, καθώς και κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήµατα τηλεπικοινωνίας.
Μπορούν όµως να έχουν µαζί τους ένα θερµός µε νερό ή αναψυκτικό, εάν το επιθυµούν.
Το κάπνισ
µα κατά την διάρκεια παραµονής στην αίθουσα εξετάσεων δεν επιτρέπεται.

Οι επιτηρητές της αίθουσας επικολλούν στα οικεία πλαίσια των τετραδίων ή των απαντητικών φύλλων ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες (barcodes), µε τα ατοµικά στοιχεία των υποψηφίων, τα οποία, πρέπει να ελεγχθούν από τους υποψηφίους, οι οποίοι στη συνέχεια υπογράφουν στον προβλεπόµενο χώρο πάνω από την κάθε ετικέτα. Η υπογραφή δεν θα πρέπει να βγει έξω από το οικείο πλαίσιο και φυσικά δεν πρέπει να αλλοιώσει τις ετικέτες (barcodes), οι οποίες, κατά την παράδοση των τετραδίων ή απαντητικών φύλλων θα καλυφθούν µε αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυµµα από τους επιτηρητές.

Η έξοδος δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους αν δεν έχει περάσει µία (1) ώρα από την έναρξη της εξέτασης.

Μετά τη λήξη της διάρκειας των εξετάσεων, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν το τετράδιο ή το απαντητικό φύλλο µαζί µε όλο το άλλο γραπτό υλικό που τους έχει δοθεί (θέµατα, οδηγίες κλπ), πριν την έξοδό τους από την αίθουσα.

Οι επιτηρητές κατά την παράδοση των τετραδίων ή των απαντητικών φύλλων ελέγχουν τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου, τα οποία καλύπτονται µε µαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυµµα, παρουσία του και υπογράφουν στην τελευταία σελίδα των απαντήσεων του τετραδίου ή στις αντίστοιχες θέσεις του απαντητικού φύλλου. Επιπλέον, καταστρέφουν το βοηθητικό µέρος του απαντητικού φύλλου, καθώς και το υπόλοιπο γραπτό βοηθητικό υλικό (θέµατα, οδηγίες, πρόχειρο).

Μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης, που µετριέται από την διανοµή των θεµάτων, οι διαγωνιζόµενοι που έχουν παραµείνει στην αίθουσα εγείρονται και οι επιτηρητές µαζεύουν τα τετράδιά τους, ανεξάρτητα αν αυτοί ολοκλήρωσαν ή όχι τις απαντήσεις τους. Μετά την παράδοση των τετραδίων, οι υποψήφιοι πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν το τετράδιο ή χρησιµοποιούν βοηθήµατα ή αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο τετράδιο σηµεία αναγνωρίσεως ή δεν συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις ή οδηγίες των υπευθύνων της αίθουσας ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιµοποιούν µέσα επικοινωνίας µε το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από το διαγωνισµό, αφού προηγουµένως κληθούν προφορικώς σε άµεση ακρόαση.

Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται
.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2005 Από το Α.Σ.Ε.Π

Σχετικά Άρθρα