edu.klimaka.gr

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ

Η βαθμολογία των υποψηφίων που προσέρχονται σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ξεπερνούν τη "βάση" στις γραπτές εξετάσεις, δεν καθορίζεται μόνο από τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών.

Υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που προσθέτουν μόρια σε αυτά των γραπτών εξετάσεων, διαμορφώνοντας και τον τελικό βαθμό του υποψηφίου.

Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για να υπάρξει προσαύξηση μορίων, είναι ο υποψήφιος να συγκαταλέγεται στους επιτυχόντες του διαγωνισμού, δηλαδή να έχει συγκεντρώσει περισσότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα μόρια στις γραπτές εξετάσεις

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η προσαύξηση των μορίων στο βαθμό της γραπτής εξετάσεως  ώστε να προκύψει ο τελικός συνολικός βαθμός, επιρεάζεται από τρία κύρια κριτήρια:

Α. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Στα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προστίθενται το υπόλοιπο του βαθμού πτυχίου, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη βάση 5. Προστίθεται δηλαδή ο βαθμός του βασικού πτυχίου, ακέραιος ή κλασματικός, αφού αφαιρεθεί το 5 που αποτελεί τη βάση για την απονομή του.

Με αυτόν τον τρόπο, υποψήφιος με βαθμό πτυχίου 6,35 θα προσθέσει 6,35-5,00=1,35 μονάδες στη βαθμολογία του.
Για αυτό άλλωστε κατά την κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής, εάν ο βαθμός πτυχίου είναι σε άλλη κλίμακα (λεκτική) ανάγεται και αναγράφεται σε δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το δέκα (10).

Για την προσθήκη των, πέραν του 5, μονάδων του βαθμού του πτυχίου και των κλασμάτων των μονάδων αυτών πρέπει στο αποστελλόμενο κυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου να γίνεται μνεία της ακριβούς αριθμητικής βαθμολογίας. Εάν η βαθμολογία αναφέρεται σε ακέραιο αριθμό, το αντίγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύει και βεβαίωση της οικείας σχολής περί της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας και όχι της τυχόν στρογγυλοποιημένης σε επόμενη ή προηγούμενη ακέραια μονάδα. (Ίσως να χρειαστεί να απευθυνθείται στη σχολή σας για να σας παραδώσουν το απαιτούμενο έντυπο αναγραφής του βαθμού σε δεκάβαθμη κλίμακα)

Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στην προσαύξηση της βαθμολογίας λόγων μεταπτυχιακών σπουδών, λαμβάνονται υπόψη μόνο αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι διάρκειας φοιτήσεως τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους.

Οι δυνατές περιπτώσεις προσαύξησης είναι:

Για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών:

Α. Μεταπτυχιακός τίτλος στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, προσαύξηση 2 μονάδες

Β. Μεταπτυχιακός τίτλος στην διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, ή στα παιδαγωγικά, προσαύξηση 3 μονάδες

Για διδακτορικό τίτλο σπουδων:

Α. Διδακτορικό στην ειδικότητα του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, προσαύξηση 4 μονάδες

Β. Διδακτορικό στην διδακτική της ειδικότητας του κλάδου για την οποία διαγωνίζεται ο υποψήφιος, ή στα παιδαγωγικά, προσαύξηση 5 μονάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης ή του πιστοποιητικού αναγνώρισής του από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αντίστοιχα

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Για να υπάρξει προσαύξηση της βαθμολογίας λόγω προϋπηρεσίας, υπολογίζεται μόνο η υπάρχουσα προϋπηρεσία η οποία προσφέρθηκε από τον υποψήφιο σε περιπτώσεις όπως:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160/Α΄) η προϋπηρεσία ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ του άρθ. 9 παρ. 11 του ν. 1566/1985, η υπηρεσία εκπαιδευτικών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας για μουσουλμάνους μαθητές καθώς και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α΄) η προϋπηρεσία ως προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους (παρ.2 άρθρ.23 του ν. 3467/2006, ΦΕΚ 128Α΄), ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄), ιδ) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών−μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 10, του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄).

Για τον υπολογισμό της προσαύξησης δίδεται 0,5 μονάδα για κάθε εξάμηνο (σ.σ έχει μετατραπεί σ πεντάμηνο) συμπληρωμένης πραγματικής υπηρεσίας που έχει προσφέρει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός, ως ακολούθως:
Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 1 εξαμήνου, προσαύξηση 0.5 μονάδες
Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 2 εξαμήνων, προσαύξηση 1.0 μονάδα
Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 3 εξαμήνων, προσαύξηση 1.5 μονάδες
Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 4 εξαμήνων, προσαύξηση 2.0 μονάδες
Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 6 εξαμήνων, προσαύξηση 2.5 μονάδες
Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 8 εξαμήνων, προσαύξηση 3.0 μονάδες
Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 10 εξαμήνων, προσαύξηση 3.5 μονάδες
Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 12 εξαμήνων, προσαύξηση 4.0 μονάδες
Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 16 εξαμήνων, προσαύξηση 4.5 μονάδες
Προϋπηρεσία ή υπηρεσία τουλάχιστον 20 εξαμήνων και άνω, προσαύξηση 5.0 μονάδες

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ανωτέρω προσαύξηση δίδεται σε σχέση με την ολική διάρκεια του ισοδύναμου διδακτικού χρόνου εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας, ήτοι:

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Ή ΙΣΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Α/ΘΜΙΑ

4 ΜΗΝΕΣ + 26 ΗΜΕΡΕΣ
9 ΜΗΝΕΣ + 21 ΗΜΕΡΕΣ
14 ΜΗΝΕΣ + 17 ΗΜΕΡΕΣ
19 ΜΗΝΕΣ + 12 ΗΜΕΡΕΣ
29 ΜΗΝΕΣ + 3 ΗΜΕΡΕΣ
38 ΜΗΝΕΣ + 24 ΗΜΕΡΕΣ
48 ΜΗΝΕΣ + 15 ΗΜΕΡΕΣ
58 ΜΗΝΕΣ + 6 ΗΜΕΡΕΣ
77 ΜΗΝΕΣ + 18 ΗΜΕΡΕΣ
97 ΜΗΝΕΣ + 0 ΗΜΕΡΕΣ

Β/ΘΜΙΑ

5 ΜΗΝΕΣ
10 ΜΗΝΕΣ
15 ΜΗΝΕΣ
20 ΜΗΝΕΣ
30 ΜΗΝΕΣ
40 ΜΗΝΕΣ
50 ΜΗΝΕΣ
60 ΜΗΝΕΣ
80 ΜΗΝΕΣ
100 ΜΗΝΕΣ

 

0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,50

Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας απαιτούνται βεβαιώσεις των αρμοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) από τις οποίες αποδεικνύεται η προϋπηρεσία αυτή.
Κατ’ εξαίρεση, η βεβαίωση για προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο, στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας του Ε.Ι.Ν. θα εκδίδεται από τον αντίστοιχο φορέα.
Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας που έχει αποκτηθεί στα δημόσια σχολεία κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα, απαιτούνται βεβαιώσεις από τον αρμόδιο/αρμόδιους φορείς, στις οποίες θα αναγράφονται τα εξής:
1. ότι τα σχολεία πρόσληψης τελούν υπό τη Διοικητική εποπτεία του Αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου περί της Παιδείας,
2. η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους,
3. τα ακριβή χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία,
4. η εργασιακή σχέση, με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία,
5. το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου, του αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,
6. στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα.
Η βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση
Σε κάθε περίπτωση στη βεβαίωση θα αναγράφεται ότι η αποκτηθείσα προϋπηρεσία είναι δημόσια και δεν είναι ιδιωτική.

Επίσης υπολογίζεται προϋπηρεσία εκπαιδευτικού που έχει αποκτηθεί στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ε.Ε.

{jcomments on}

Σχετικά Άρθρα