Διαγωνισμός Μελετών και Φωτογραφίας "Ναυτικής Επιθεώρησης" ΓΕΝ

Εκτύπωση  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" ΓΕΝ 2018

Αρ.Πρωτ.Φ13.1/30487/Δ2/23-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα
Π. Σακκοπούλου
Ο. Μαραγκού
Τηλέφωνα: 210 344 3272
210 344 3023
210 344 2212

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαγωνισμού μελετών-διατριβών και φωτογραφίας
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 20627/Δ2/7-2-2018 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ. 073.922/4/315417/Σ 417/13-12-2017 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 6/01-02-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του,

εγκρίνεται η ενημέρωση μέσω των σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών σχετικά με τον διαγωνισμό μελέτης ή διατριβής της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση», το οποίο εκδίδεται από το Γ.Ε.Ν.) και

β) την ενημέρωση μέσω των σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών σχετικά με τον διαγωνισμό φωτογραφίας της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση», το οποίο εκδίδεται από το ΓΕΝ).

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό φωτογραφίας θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του ατομική συμμετοχή. Επίσης, η συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν θα εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου, ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού.

Οι γενικές και ειδικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού καθώς και ενδεικτική θεματολογία καθορίζονται λεπτομερώς στα επισυναπτόμενα Φ.073.922/4/315417//Σ.417 – 13/12/2017 και Φ.073.922/3/315257//Σ.257 – 09/08/2017 της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ.Φ. 073.922/4/315417/Σ. 417/13-12-2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
& ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Τηλέφ. 210-6551122

ΘΕΜΑ: Ετήσιος Διαγωνισμός Μελετών και Φωτογραφίας Περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» Έτους 2017
ΣΧΕΤ.: Φ.073.922/3/315257//Σ.257//09/08/17//ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ

1. Σε συνέχεια παραγράφου 1 β σχετικσύ που αφορά στην δlενέργεια διαγωνισμού φωτογραφίας του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση», γνωρίζονται τα ακόλουθα:

α. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018, τις φωτογραφίες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (να συνοδεύονται από τa αρνητικά τους ή εάν είναι από ψηφιακή κάμερα να εμπεριέχονται σε CD) απευθείας στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) εντός σφραγισμένου φακέλου που θα φέρει την ένδειξη "Φωτογραφία για το διαγωνισμό- του περιοδικού «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» έτους 2017".
Το ονοματεπώνυμο του αποστολέα θα εμπεριέχεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (εσώκλειστο). Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας ουδεμία συμμετοχή θα γίνεται δεκτή.

β. Οι φωτόγραφίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεiς: (1) Να απεικονίζουν θέματα ναυτικού ενδιαφέροντος, που θα προβάλλουν την αγάπη προς τη θάλασσα και τη vαυτική ιστορία καθώς κάι θέματα από τις δραστηριότητες και τη ζωή στο ΠΝ.

(2) Να μην έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, μοντάζ, τονισμό, καθώς και χρωματικές αλλαγές.

(3) Κάθε φωτογραφία απαιτείται να έχει εκτυπωμένο μέγεθος 25 Χ 30 εκατοστά, να συνοδεύεται από κείμενο, το οπgίο να επεξηγεί το αντικείμενο της και να αναγράφει τον τόπο στον οποίο λήφθηκε.

(4) Να είναι πρωτότυπες, ήτοι να μην έχουν ξαναδημοσιευτεί έντυπα ή ψηφιακά.

γ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος. δύναται να συμμετέχει στον διαγωνισμό αποστέλλοντας μέχρι τρεις (3) φωτογραφίες (όλες στον ίδιο φάκελο).

δ. Οι συμμετοχές που δεν θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές / προϋποθέσεις θα ακυρώνονται.

ε. Οι φωτογραφίες θα υποστούν έλεγχο πληρότητας προδιαγραφών από επιτροπή που θα συσταθεί στην ΥΙΝ και όσες πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα αναρτηθούν στη σελίδα facebook της ΥΙΝ σε ειδικό φάκελο (Folder) από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2018. Εκεί θα είναι ελεύθερο το κοινό να εκδηλώνει την προτίμησή του σε αυτές κάνοντας 'Ίike". Μετά την 31  Μαΐου 2018, οι 10 πιο δημοφιλείς στο κοινό φωτογραφίες θα αξιολογηθούν από την επιτροπή της ΥΙΝ ώστε να επιλεγούν οι βραβευόμενες (ανεξάρτητα από την σειρά προτίμησης του κοινού στην ιστοσελίδα).

στ. Η επιτροπή θα υποβάλει προς ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ συνολικό πρωτόκολλο αξιολόγησης διαγωνισμού (μελετών και φωτογρά(ρίας) μέχρι 30 Ιουνίου 2018. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου και εντός του έτους θα γίνει και η ·τελετή βράβευσης.

2. Χειριστής θέματος, Υποπλοίαρχος (Ε) Μαρία Βερούχη ΠΝ, Τηλ. 210 6551122.

Πλοίαρχος Α. Μιχέλης ΠΝ
Διευθυντής ΔΕΔΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ. 073.922/3/315257/Σ. 257/09-08-2017

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Τηλέφωνο 210-6551122

<<Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση» - Διαγωνισμός>>

Έχοντες υπόψη το άρθρο 14 της υπ'αριθμ. Φ.073/6/Σ.21345/28 Δεκ 05/Αποφάσεως ΓΕΝ/81-1 "Περί εκδόσεως του περιοδικού «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» όπως αυτή επικυρώθη·κε από το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 30 Τεύχος Δεύτερο από 17 Ιαν 06.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την προκήρυξη για την ανάδειξη πρωτότυπων διατριβών ή μελετών και φωτογραφιών για τo έτος 2017 ως ακολούθως:

α. Για τη συγγραφή πρωτότυπων, μη δημοσιευμένων στο διαδίκτυο, διατριβών ή · μελετών που πραγματεύονται θέματα τα οποία καθορίζονται στα Παραρτήματα «Α» και «Β».

β. Για την επιλογή φωτογραφιών, μη δημοσιευμένων στο διαδίκτυο, που προβάλλουν τους δεσμούς, παλαιούς και νέους, των Ελλήνων με τη θάλασσα τις παραδόσεις και τη ζωή στο Πολεμικό Ναυτικό, λοιπές λεπτομέρειες καθώς και η διαδικασία υποβολής τους, θα γνωστοποιηθεί με νεότερο καθόσον εξετάζεται η διεξαγωγή του μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (instagram).

2, Οι διατριβές/μελέτες απαιτείται:

α. Να είναι γραμμένες στη δημοτική·χρησιμοποιώντας το μονοτονικό σύστημα.

β. Να έχουν έκταση από πλευράς κειμένου από 6.000 έως 8.000 λέξεις περίπου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή, κατά την κρίση της επιτροπής, η βράβευση των μελετών μεγαλύτερης εκτάσεως.

γ. Να περιλαμβάνουν απαραιτήτως πίνακα με την βιβλιογpαφία η οποία χρησιμοποιήθηκε (ακριβή στοιχεία εκδότη και χρονολογία εκδόσεως).

δ. Να μην περιλαμβάνουν υλικό, διαβαθμισμένης φύσεως ή πολιτικού χαρακτήρα.

ε. Να αποσταλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε τρία (3) αντίτυπα απευθείας (χωρίς έγγραφο), στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (Μαρκόνι 20 Βοτανικός, Τ.Κ. 10447 ΑΘΗΝΑ), μέσα σε σφpaγισμένο φάκελο, με την -ένδειξη "Για τον διαγωνισμό του περιοδικού ((Ναυτική Επιθεώρηση» έτους 2017".
Το ονοματεπώνυμο του αποστολέα δεν θα αναγράφεται στη διατριβή/μελέτη, αλλά αντ' αυτού θα αναγράφεται ένα ρητό. Μέσα στο φάκελο · θα εμπεριέχεται και δεύτερος σφραγισμένος φάκελος, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται το ρητό της διατριβης/μελέτης και εσωτερικά θα περιέχει, το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, φωτογραφία καθώς και σύντομο βιογραφικό του.

3. Ο συντάκτης της διατριβής/μελέτης έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής, τόσο από πλευράς των διαλαμβανομένων απόψεων, όσο και από πλευράς άδειας για τη χρησιμοποίηση των πηγών.

4. Μετά παρέλευση δεκαπενθημέρου, από την ημερομηνία λήξεως της υποβολής των μελετών του διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή θα συγκληθεί για να κρίνει τις διατριβές/μελέτες, οι οποίες θα έχουν υποβληθεί και αφού αποφασίσει, θα αποσφραγίσει τους φακέλους με σκοπό την υποβολή πρότασης προς στον Αρχηγό ΓΕΝ, για την απονομή:

α. Τριών (3) χρηματικών βραβείων, διατριβών/μελετών ως εξής:
(1) Α' Βραβείο διατριβής/μελέτης, 700,00 ευρώ.
(2) Β' Βραβείο διατριβής/μελέτης, 500,00 ευρώ.
(3) Γ Βραβείο διατριβής/μελέτης, -300,00 ευρώ.

β. Τριών (3) χρηματικών βραβείων για την καλύτερη φωτογραφία ως εξής:
(1) Α' Βραβείο φωτογραφίας, 250,00 ευρώ.
(2) Β · Βραβείο φωτογραφίας, 200,00 ευρώ.
(3) Γ Βραβείο φωτογραφίας, 150,00 ευρώ.

5. Οι μελέτες οι οποίες θα βραβευθούν, δύναται να δημοσιευτούν εν συνεχεία σε τακτικό ή έκτακτο τεύχος του περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση», άνευ αμοιβής του αποστολέα τους, αλλά με τα στοιχεία αυτού.

6. Οι υποβληθείσες μελέτες δεν επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

7. Λήξη προθεσμίας για την υποβολή-- των μελετών ορίζεται· η 31η Ιανουαρίου 2018.

8. Οι Υπηρεσίες κοινοποίησης παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για γνωστοποίηση της εν λόγω απόφασης στους καθ' αρμοδιότητα φορείς, για περαιτέρω ενημέρωση του προσωπικού.

9. ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΑ παρακαλούνται για ανάρτηση στις ιστοσελίδες τους σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό.

10. Οι Υπηρεσίες του πίνακα «Ε» της Διαταγής ΑΔ Φ.072.1/1/350033//Σ.10/09 Ιαν 17/ΓΕΝ/ΔΓ-11, να μεριμνήσουν για την ανάλογη γνωστοποίηση της διαταγής αυτής στο προσωπικό του ΠΝ, το οποίο υπηρετεί σε αυτές.

11. Για τον διαγωνισμό δεν υφίσταται περιορισμός ως προς το ποιος θα συμμετέχει (στρατιωτικό προσωπικό, πολιτικό πρ9_σωπικό ή ιδιώτες).

12. Η απονομή των βραβείων και αναμνηστικών διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί σε επίσημη τελετή που θα καθοριστεί με νεότερο.

13. Χειριστής θέματος, Υποπλοίαρχος Βασίλειος Μαμαλης ΠΝ, Τηλ. 210 6551122.

Πλοίαρχος Α. Μιχέλης ΠΝ
Διευθυντής ΔΕΔΗΣ

Pin It

Εκτύπωση