Εγκύκλιος ΕΙσαγωγής υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις

Εγκύκλιος Εισαγωγής Ατόμων με Σοβαρές Παθήσεις (Ποσοστό 5%) 2019

Εκτύπωση  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2019- 2020 σε ΠΟΣΟΣΤΟ 5%

Αρ.Πρωτ.Φ.151/150224/Α5/26-09-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Ε. Πλατάνα, Χ. Δημοπούλου
Τηλέφωνο : 210-3442693, 210-3442074
FAX : 210-3442098

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»

ΣΧΕΤ.: 1. Η με αρ. πρωτ. Φ.151/ 185455 /Α5/01-11-2018 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2019-20».
2. Η με αριθμό Φ.153/146145/Α5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Φ.153/146145/Α5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, και ειδικότερα της παρ 5. του άρθρου 3 και του συνημμένου παραρτήματος, αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, και μετά από την προσθήκη 16 νέων Κωδικών Παθήσεων με την εν λόγω ΚΥΑ, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ειδικά και μόνον για τις νέες παθήσεις με κωδικούς από 65 έως 80 καθώς για την πάθηση με κωδικό 57 λόγω αλλαγής ποσοστού αναπηρίας που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα του παραρτήματος, καλούνται οι υποψήφιοι να απευθυνθούν , από 27-09-2019 έως και 01-10-2019, σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των παρακάτω δύο (2) Νοσοκομείων: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που έχουν οριστεί για την έκδοση Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδ. έτος 2019-20.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από:
i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή
ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή
iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από κάποια από τις παθήσεις στις οποίες αναφέρεται και ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να καταθέσουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας που να έχει μόνιμη ισχύ ή άλλως να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην Ειδική Επταμελή Επιτροπή προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την εν λόγω Επιτροπή.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Μετάβαση στο άρθρο για Διαπίστωση Σοβαρών Παθήσεων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων

Μετάβαση στο άρθρο με τα με τα Νοσοκομεία και τους κωδικούς παθήσεων


Αρ.Πρωτ.Φ.151/185455/Α5/01-11-2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες : Ε. Πλατάνα
Τηλέφωνο : 210-3442693
FAX : 210-3442098

ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση επταμελών επιτροπών εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων, πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ 4. του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’) όπως ισχύει, καθώς και της με αριθ. Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 (ΦΕΚ 358/Β’/7-2-2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην ενεργοποίηση των επταμελών Επιτροπών διαπίστωσης πάθησης, τις οποίες και θα πρέπει να κοινοποιήσετε στην υπηρεσία μας, το αργότερο μέχρι 08-11-2018 (αρχικά με fax στο 210-3442098 και στη συνέχεια ταχυδρομικώς), ώστε η υπηρεσία μας να προχωρήσει στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου που θα αφορά το χρονικό διάστημα λειτουργίας των εν λόγω επιτροπών, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στα στοιχεία κάθε επταμελούς επιτροπής παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και τηλέφωνα επικοινωνίας, fax και e-mail του/της υπεύθυνου/ης που θα αναλάβει καθήκοντα της γραμματειακής υποστήριξης.

Σας επισημαίνουμε ότι στην αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/Β’/7-2-2014) Κ.Υ.Α όπως ισχύει, υπάρχει υπόδειγμα Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης και παρακαλούμε όπως το τηρήσετε προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις πιστοποιητικών από επιτροπή σε επιτροπή. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφονται από τον Πρόεδρο της επιτροπής, τον/την Γραμματέα και τουλάχιστον την πλειοψηφία των
υπόλοιπων μελών της επιτροπής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει:

«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»

Επισημαίνουμε ότι τα πιστοποιητικά ποσοστού αναπηρίας που λήγουν οποτεδήποτε μέσα στο 2018 γίνονται δεκτά. Σας υπενθυμίζουμε ακόμη ότι η τελευταία τροποποίηση της με αριθ. Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης έγινε, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 108 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄), με την με αριθ. Φ. 153/104779/Α5/25-06-2018 (ΦΕΚ 2416/Β’/25-06-2018), στην οποία περιλαμβάνεται και ο Πίνακας των Παθήσεων όπως ισχύει εφεξής.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία και αναγνωρίζουμε ότι έχετε εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εξυπηρέτησης των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

{jcomments on}

Pin It

Εκτύπωση