edu.klimaka.gr

19ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης MUN 2022

19ο ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022

Αρ.Πρωτ.Φ16/21895/Δ2/25-02-2022/ΥΠAIΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες
: Βάρλα Ά.
: Χριστοδούλου Μ.
Τηλέφωνο
: 210-34.43.272
: 210-34.42.242

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο «19ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (MUN)» για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.
Σχετικά έγγραφα: α) το με αρ. πρ. 4795/Δ2/17-01-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
β) 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020).

Απαντώντας στην από 08-07-2021 αίτηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Έγκριση του 19ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 2/13-01-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων Γενικής Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2021-22.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2022, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με την εν λόγω δράση να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
 2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην προσομοίωση να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
 3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην προσομοίωση, καθώς και η προετοιμασία για τη συμμετοχή τους, να πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
 4. Οι υπεύθυνοι/ες εκπαιδευτικοί να μπορούν να παρίστανται και να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε όλες τις επιμέρους ομάδες εργασίας.
 5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
 6. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να γίνεται με την σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 7. Η χρήση/παρουσίαση του έργου των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που υλοποιεί τη συνδιάσκεψη ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
 8. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και μαγνητοφώνηση των μαθητών και μαθητριών.
 9. Η διαδικασία της προσομοίωσης (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
 10. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην προσομοίωση να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 11. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται, ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στη δράση και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της σε ηλεκτρονικό μέσο ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
 12. Να δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, καθώς και ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά της.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2310471711 με τις Υπεύθυνες κ.Διαμαντή Νανά και κ.Πανοπούλου Έλενα ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα : www.aristoteliocollegemun.weebly.com

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα