Εγκύκλιος Προγράμματος Erasmus+ Σχολικής Εκπαίδευσης 2018

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ‐ΙΚΥ
Ιστοσελίδα: www.iky.gr

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΙΚΥ, με την υπ’ αριθμ. 194858/ΙΑ/18-12-2013 Υ.Α. έχει οριστεί Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτερη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Ποιος θα ωφεληθεί;

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 650 000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500 000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης ένα μεγάλο εύρος χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται ενεργά με την τυπική και άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση, τη νεολαία και την άθληση. Παρέχει χρηματοδότηση για εργαζομένους στην εκπαίδευση και κατάρτιση, για νεαρούς εργαζομένους και για συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων, σχολείων, επιχειρήσεων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μια νέα προσέγγιση στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Το επταετούς διάρκειας πρόγραμμα Erasmus+ έχει προϋπολογισμό 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα ERASMUS+ αποκρυσταλλώνει την ανάγκη για μεγαλύτερη απλοποίηση και αποδοτικότητα στο χρηματοδοτικό μηχανισμό. Ο νέος τρόπος χρηματοδότησης βασίζεται κυρίως σε κατ’ αποκοπή ποσά με σκοπό να οδηγηθούμε σε έναν απλούστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης του προγράμματος για τους δικαιούχους φορείς.

Σε τι διαφέρει το Erasmus+ από τα προηγούμενα προγράμματα;

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Αντικαθιστά τα προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση - Erasmus (ανώτατη εκπαίδευση), Leonardo da Vinci (επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), Comenius (σχολική εκπαίδευση), Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων), το «Νεολαία σε δράση» και πέντε διεθνή προγράμματα (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με βιομηχανικές χώρες).

To πρόγραμμα δομείται σε τρεις βασικές Δράσεις (Key Actions):

Α) ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals)

Β) ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships)

Γ) KA3: Eνίσχυση σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής /Support for Policy Reform

Στο πλαίσιο του ορισμού του, ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τη δράση Jean Monnet και τον τομέα του Αθλητισμού, το ΙΚΥ διαχειρίζεται τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις:

Βασική Δράση 1 (ΚΑ1), Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων για τους τομείς της σχολικής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2), Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών: «Στρατηγικές Συμπράξεις» για τους ανωτέρω τομείς

Οι υπόλοιπες δράσεις του Προγράμματος είναι κεντρικές και τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Αυτό σημαίνει ότι οι αιτούντες συντονιστικοί φορείς υποβάλουν αίτηση σε αυτόν τον Οργανισμό, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται για κάθε δράση. Η εικόνα διαχείρισης με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

Key Action 1-Βασική Δράση ΚΑ1

Κινητικότητα ατόμων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης

1 Φεβρουαρίου 2018 

 ΙΚΥ 

Κινητικότητα ατόμων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

1 Φεβρουαρίου 2018 

 ΙΚΥ 

Κινητικότητα ατόμων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

1 Φεβρουαρίου 2018 

 ΙΚΥ 

Κινητικότητα ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

1 Φεβρουαρίου 2018 

 ΙΚΥ 

Κινητικότητα ατόμων στον τομέα της νεολαίας

15 Φεβρουαρίου 2018  26 Απριλίου 2018 

 4 Οκτωβρίου 2018 

 ΙΝΕΔΙ ΒΙΜ 

Erasmus Joint Master Degrees

15 Φεβρουαρίου 2018 

EACEA

Key Action 2-Βασική Δράση ΚΑ2

 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης 

 21 Μαρτίου 2018 

 ΙΚΥ 

 Στρατηγικές Συμπράξεις τον τομέα της ανώτατης  εκπαίδευσης 

 21 Μαρτίου 2018 

 ΙΚΥ 

 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 21 Μαρτίου 2018 

 ΙΚΥ 

 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

 21 Μαρτίου 2018 

 ΙΚΥ 

 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας 

15 Φεβρουαρίου 2018 

26 Απριλίου 2018 

 4 Οκτωβρίου 2018

 ΙΝΕΔΙ ΒΙΜ 

 Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων- Sector Skills Alliances

28 Φεβρουαρίου 2018 

EACEA

 Συμμαχίες Γνώσης- Knowledge alliances

28 Φεβρουαρίου 2018 

EACEA

Capacity Building in the field of higher education

8 Φεβρουαρίου 2018 

EACEA

Capacity Building in the field of youth

8 Μαρτίου 2018 

EACEA

Key Action 3-Βασική Δράση ΚΑ3

Meetings between young people and decision-makers in the field of youth

 ΙΝΕΔΙ ΒΙΜ 

15 Φεβρουαρίου 2018  26 Απριλίου 2018

 4 Οκτωβρίου 2018 

Jean Monnet Actions

Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects

EACEA

22 Φεβρουαρίου 2018 

Sport Actions

Collaborative Partnerships

EACEA

5 Απριλίου 2018 

Small collaborative Partnerships

EACEA

5 Απριλίου 2018 

Not-for-profit European Sport events

EACEA

5 Απριλίου 2018 

 Για κάθε μία από τις ανωτέρω δράσεις οι αιτούντες φορείς θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό του Προγράμματος, Erasmus+ Guide 2018.

Key Action 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων /Learning Mobility of Individuals

Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος, περιλαμβάνει σχέδια που τελούν υπό τη διαχείριση των Εθνικών Μονάδων.

Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στο προσωπικό και στους μαθητές/σπουδαστές/μαθητευόμενους των δικαιούχων φορέων τη δυνατότητα να πραγματοποιούν διακρατική κινητικότητα σε μια άλλη χώρα που θεωρείται χώρα του Προγράμματος (Programme Countries), με σκοπό να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες

Μόνον οργανισμοί με νομική προσωπικότητα δύνανται να υποβάλλουν και να υλοποιούν ενέργειες κινητικότητας. Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

Παραδείγματα μαθησιακής κινητικότητας ατόμων:

 • Εκπαιδευτική περίοδος ή πρακτική άσκηση για μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Key Action 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών / Cooperation for Innovation and Good Practices- Υπο-δράση Στρατηγικές Συμπράξεις Strategic Partnerships

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις συνίστανται στη συνεργασία διακρατικών φορέων που ανήκουν στο χώρο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και της αγοράς εργασίας με στόχο την προώθηση καινοτόμων πρακτικών, ιδεών, μεθοδολογιών, εργαλείων, την ανταλλαγή και τη συγκριτική αποτίμηση καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κομβικός γνώμονας στην ανάπτυξη και δραστηριοποίηση μιας διακρατικής σύμπραξης πρέπει να είναι η αποτελεσματική κάλυψη είτε τουλάχιστον μίας οριζόντιας προτεραιότητας της Δράσης είτε τουλάχιστον μίας συγκεκριμένης προτεραιότητας σχετικής με τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ανάλογα με την προτεραιότητα που καλύπτει το σχέδιο, οι στρατηγικές συμπράξεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους πλέον κατάλληλους εταίρους που προέρχονται από διάφορους τομείς ώστε να αξιοποιούνται οι διαφορετικές εμπειρίες, τα χαρακτηριστικά και η εμπειρογνωμοσύνη τους και να παράγονται συναφή και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (ισχύει για τους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων):

• Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και μεταφορά καινοτομίας:

Τα σχέδια εστιάζουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων παραδοτέων προϊόντων, στη διοργάνωση μεγάλου βεληνεκούς δραστηριοτήτων διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν καθώς και των καινοτόμων ιδεών. Οι αιτούντες φορείς θα πρέπει να αιτηθούν χρηματοδότησης ειδικά στην κατηγορία προϋπολογισμού «Πνευματικά Προϊόντα» και ως εκ τούτου και στην κατηγορία προϋπολογισμού «Πολλαπλασιαστικές Δράσεις» προκειμένου να ανταποκριθούν στη συγκεκριμένη στόχευση. Σε αυτή την κατηγορία στρατηγικών συμπράξεων δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Η διάρκεια των σχεδίων κυμαίνεται από 12 έως 36 μήνες.

• Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών:

Πρωταρχικός στόχος των εν λόγω στρατηγικών συμπράξεων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η προώθηση μιας κουλτούρας που μαθαίνει τους εμπλεκόμενους οργανισμούς πώς να μάθουν να αφομοιώνουν καλές πρακτικές μέσω μεθόδων συγκριτικής αποτίμησης, η ενδυνάμωση της ικανότητάς τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να μοιράζονται και να ανταλλάσουν ιδέες και πρακτικές. Τα σχέδια μπορούν να δημιουργήσουν συγκεκριμένα απτά προϊόντα, μετρήσιμες εκροές και αναμένεται να διαδώσουν τα αποτελέσματα των διακρατικών δραστηριοτήτων τους. Αυτά τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες θα συγχρηματοδοτηθούν μέσω της βασικής κατηγορίας προϋπολογισμού «Διαχείριση και Υλοποίηση Σχεδίου». Οι αιτούντες οργανισμοί δε δύνανται να αιτηθούν χρηματοδότησης για τις κατηγορίες προϋπολογισμού «Πνευματικά Προϊόντα» και «Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις». Η διάρκεια των σχεδίων κυμαίνεται από 12 έως 36 μήνες.

Επισημαίνεται ότι διακρατικές συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης αποκλειστικά μεταξύ σχολείων μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε αυτή την κατηγορία σχεδίων.

Συμβουλεύουμε τους αιτούντες φορείς να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική ενότητα στον Οδηγό του Προγράμματος, σελ. 120-138 (αγγλική έκδοση).

II. ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τους αιτούντες φορείς του Προγράμματος Erasmus+ κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για τις Δράσεις ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals) και ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών- Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships). Συμβουλεύουμε τους αιτούντες φορείς να διαβάσουν διεξοδικά τα ακόλουθα έγγραφα:

- τον Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide 2018) ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.iky.gr/eggrafa-eplus/odigos-eplus

- το έγγραφο «Erasmus+ Technical guidelines for completing application e- Forms», που εμπεριέχει τις τεχνικές οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων, https://www.iky.gr/downloads-el/item/1453-texnikes-odigies-simplirosis-giato- erasmusplus

- τον Οδηγό προς τους Αξιολογητές, https://www.iky.gr/erasmus-plus-key1- action-1/aitiseis-ka1-mathisiaki-kinitikotita/item/1461

Επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις για τις δράσεις του προγράμματος και ειδικότερα για τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης υποβάλλονται μόνο από νομικές οντότητες με νομική προσωπικότητα σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά. Για παράδειγμα, αιτήσεις που υποβάλλονται από ατομικές επιχειρήσεις στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης του προγράμματος Erasmus+, θα κρίνονται μη επιλέξιμες από το πρώτο στάδιο.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες των αιτήσεων για τις δράσεις που διαχειρίζεται η Εθνική Μονάδα ορίζονται ως εξής:

ΚΑ1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων (Learning Mobility of Individuals), προθεσμία υποβολής: 1/2/2018, ώρα 12.00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών (13.00 ώρα Ελλάδος

ΚΑ2: Στρατηγικές Συμπράξεις (Strategic Partnerships), προθεσμία υποβολής: 21/3/2018, ώρα 12.00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών (13.00 ώρα Ελλάδος).

III. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

i. School Education Gateway

Το School Education Gateway είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία ανέπτυξε και υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία μέσω των διαθέσιμων εργαλείων της, υποστηρίζει τα σχολεία διευκολύνοντάς τα ώστε να προετοιμάσουν πιο εύκολα τις αιτήσεις τους.

Τα εργαλεία που προσφέρει το School Education Gateway και είναι στη διάθεση των σχολείων είναι:
α) Κατάλογος Σεμιναρίων
β) Ευκαιρίες Κινητικότητας γ) Αιτήματα για Στρατηγικές Συμπράξεις

α) Κατάλογος Σεμιναρίων:

Πρόκειται για μια βάση εξεύρεσης σεμιναρίων η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικές με προγράμματα διαρθρωμένων μαθημάτων ή σεμινάρια κατάρτισης στο εξωτερικό. Το εργαλείο προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης σεμιναρίων με βάση: το θέμα, την χώρα υποδοχής, τη γλώσσα, το κοινό στο οποίο απευθύνεται κ.α.

β) Ευκαιρίες Κινητικότητας:

Η επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού και άλλων μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων μπορεί να επιτευχθεί και μέσω δραστηριοτήτων όπως: περίοδοι παρακολούθησης/παρατήρησης εργασίας (job shadowing) & διδασκαλίας σε σχολείο ή άλλο φορέα στο εξωτερικό.

Δραστηριότητες αυτού του τύπου συνεισφέρουν στη διεύρυνση της αντίληψης για την εκπαίδευση και εξασφαλίζουν την ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Στόχος του εργαλείου είναι η διευκόλυνση της δικτύωσης των σχολικών μονάδων με φορείς υποδοχής στο εξωτερικό.

γ) Αιτήματα για Στρατηγικές Συμπράξεις:

Στόχος του εργαλείου είναι η υποστήριξη της υλοποίησης διακρατικών συνεργασιών καθώς και η μεταφορά αλλά και η ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου δίνεται η δυνατότητα στις σχολικές μονάδες, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ή να αναζητήσουν ευκαιρίες για υλοποίηση μιας Στρατηγικής Σύμπραξης.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται είτε: α) η δημιουργία λογαριασμού School Education Gateway ή β) χρήση στοιχείων υπάρχοντος λογαριασμού eTwinning

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: School Education Gateway

ii. Ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning)

Η Ηλεκτρονική αδελφοποίηση προωθεί τη συνεργασία και τη δικτύωση των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παρέχει συμβουλές, ιδέες και εργαλεία ώστε να διευκολύνει τα σχολεία να αναπτύσσουν συμπράξεις και να συμμετέχουν σε συλλογικά σχέδια σε οποιονδήποτε θεματικό τομέα.

Όσον αφορά τις Στρατηγικές Συμπράξεις η Ηλεκτρονική αδελφοποίηση προσφέρει:

• την εύρεση εταίρων/οργανισμών υποδοχής στο εξωτερικό και τη συνεργασία με αυτούς πριν από την υποβολή αίτησης επιχορήγησης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και του αντίκτυπου των σχεδιαζόμενων έργων.

• τη χρήση των εργαλείων που διατίθενται στο πλαίσιο του σχεδίου για την υλοποίηση περισσότερο στρατηγικών σχεδίων και την καλύτερη αξιοποίηση της συνεισφοράς των εταίρων.

Δεν απαιτείται η υποβολή επίσημης αίτησης για την ανάληψη δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης. Μοναδική προϋπόθεση είναι η εγγραφή του σχολείου στη διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική αδελφοποίηση.

IV. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α) EU Login - Σύστημα Διαπίστευσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Σύστημα Διαπίστευσης – EU Login (πρώην ECAS) στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικές σελίδες και ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Ο λογαριασμός EU Login απαιτείται για την εγγραφή οργανισμού στην Πύλη Συμμετεχόντων και τη λήψη PIC καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του.

Για τη δημιουργία λογαριασμού EULogin χρειάζεται μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ένας κωδικός πρόσβασης (password) που ορίζεται από τον χρήστη.

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού EULogin, βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/eu-logininformation_
en.pdf και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας-ΙΚΥ https://www.iky.gr/component/k2/item/944-iky-ecas.

Β) PIC Code και Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal)

Για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Erasmus+ απαιτείται οι αιτούντες οργανισμοί, καθώς και οι οργανισμοί-εταίροι, να έχουν λάβει έναν μοναδικό 9-ψηφιο κωδικό (PIC).

Η εγγραφή των οργανισμών για λήψη κωδικού PIC γίνεται στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής (URF) και η είσοδος γίνεται μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων (Participant Portal) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Επισημαίνουμε ότι οργανισμοί οι οποίοι έχουν λάβει ήδη PIC από προηγούμενα έτη δεν χρειάζεται να λάβουν καινούργιο κωδικό, καθώς ο πρώτος κωδικός PIC που λαμβάνεται ισχύει για όλη τη διάρκεια του προγράμματος και είναι ένας και μοναδικός κωδικός που ταυτοποιεί τον συμμετέχοντα οργανισμό.

Αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι αιτούντες φορείς είναι τα ακόλουθα:

1. Εγγραφή και λήψη PIC code /Ενημέρωση στοιχείων στην Πύλη Συμμετεχόντων

2. Συμμόρφωση με τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό του Erasmus+

3. Έλεγχος των οικονομικών όρων

4. Συμπλήρωση και υποβολή των προτάσεων/αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής αίτησης e-Form

Βήμα 1: Εγγραφή/ Ενημέρωση στοιχείων στην Πύλη Συμμετεχόντων

Περίπτωση 1: Οργανισμοί που έχουν ήδη PIC

Όλοι οι φορείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και έχουν ήδη PIC θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
• http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Οδηγίες για την τροποποίηση των στοιχείων δίνονται στο εγχειρίδιο χρήστη (έντυπο και video) στη σελίδα:
• https://www.iky.gr/urf-registration

Περίπτωση 2: Οργανισμοί που δεν έχουν PIC

Όλοι οι φορείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και δεν έχουν PIC θα πρέπει να εγγραφούν και να παρέχουν τα βασικά τους νομικά και οικονομικά στοιχεία στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
• http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Δείτε οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη (έντυπο και video) στη σελίδα:
• https://www.iky.gr/urf-registration

Κωδικός PIC (Personal Identification Code)

Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή στην Πύλη Συμμετεχόντων, ο οργανισμός θα λάβει έναν 9- ψηφιο κωδικό (PIC). Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός για κάθε φορέα, θα χρησιμοποιείται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την επικοινωνία με την Εθνική Μονάδα.

Βήμα 2: Ανάρτηση νομιμοποιητικών εγγράφων

Κατά το στάδιο της εγγραφής, οι οργανισμοί θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν (upload) τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν στο νομικό πρόσωπο και στα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού:

Σημειώνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί υποχρεούνται να αναρτήσουν το έντυπο νομικής οντότητας στο URF, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αρμοδίως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Οργανισμού. Ειδικότερα το Έντυπο Νομικής Οντότητας πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστον από τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα:

 • Στη Βασική Δράση 1
  Για τις Δημόσιες Σχολικές Μονάδες
  - Απόφαση Τοποθέτησης του Διευθυντή στη Σχολική Μονάδα.
  - Για τους Συντονιστές Κοινοπραξίας
  - Απόφαση Τοποθέτησης του Διευθυντή της εκπαιδευτικής αρχής που υποβάλει την αίτηση
 • Στη Βασική Δράση 2
  Για τις Δημόσιες Σχολικές Μονάδες
  - Απόφαση Τοποθέτησης του Διευθυντή στη Σχολική Μονάδα
  - Για όλους τους υπόλοιπους φορείς
  - Τελευταίο επικυρωμένο, κωδικοποιημένο καταστατικό σύστασης του αιτούντος φορέα ή καταστατικό σύστασης και τροποποιήσεις αυτού κατά περίπτωση.
  - ΦΕΚ δημοσίευσης των ως άνω καταστατικών και τροποποιήσεων ή γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ κατά περίπτωση.
  -Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών νομικού προσώπου από την αρμόδια
  για τη φορολογία ΔΟΥ.

Ωστόσο μόνο ο αιτών οργανισμός υποχρεούται εκτός από το έντυπο νομικής οντότητας να αναρτήσει επίσης το:

I. Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων (Financial Identification), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αρμοδίως από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Οργανισμού,
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_ en.cfm#el

*Οι Δημόσιες Σχολικές Μονάδες, εφόσον δε διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής μονάδας θα υποχρεωθούν να αναρτήσουν το Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων εάν και εφόσον εγκριθούν.

II. καθώς και τα κατωτέρω έγγραφα αξιολόγησης της οικονομικής επάρκειας:
Οι ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι αιτούνται χρηματοδότησης άνω των 60.000,00 €, θα πρέπει επιπρόσθετα να αναρτήσουν:
 I. νόμιμα συνταγμένο και δημοσιευμένο Ισολογισμό της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, συνοδευόμενο από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και το προσάρτημα σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
 II. νόμιμα συνταγμένο απολογισμό της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης  (εφόσον υφίσταται), ή
 III. τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος συνοδευόμενη από το έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

Ειδικές περιπτώσεις αιτούντων φορέων:

- Νεοσύστατοι φορείς, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση, ενδέχεται να κληθούν να υποβάλλουν εγγυητική επιστολή τραπέζης ή ασφαλιστικού οργανισμού με σκοπό να αποδείξουν την οικονομική τους επάρκεια, σε συνδυασμό με επιπρόσθετα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα ζητηθούν κατά περίπτωση.

- Φορείς, οι οποίοι προέρχονται από πρόσφατη μετατροπή, εξαγορά, συγχώνευση ή και απορρόφηση θα εξετάζονται για την οικονομική τους επάρκεια στη βάση των οικονομικών δεδομένων όλων των φορέων από τους οποίους προήλθαν.

- Στην περίπτωση συνεργαζόμενων, συνδεδεμένων επιχειρήσεων και κοινοπραξιών οι οποίες υποβάλλουν αίτηση ως ενιαία οντότητα, τα κριτήρια οικονομικής επάρκειας θα πρέπει να τηρούνται για κάθε μέλος της οντότητας τα οποία και θα εξετάζονται ξεχωριστά.Επισημαίνεται ότι οι ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής τους, θα πρέπει να αναρτούν τα σχετικά στοιχεία εσόδων και δαπανών στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10Β’ (Ν.3861/10).

Σημειώσεις:

• Ειδικότερα για τις δράσεις ΚΑ1 όπου η υποβολή της αίτησης γίνεται από κοινοπραξία καθώς και για τη δράση KA2 Στρατηγικές συμπράξεις, ο αιτών φορέας-συντονιστής είναι υπεύθυνος να υποβάλει την αίτηση εκ μέρους της κοινοπραξίας.

• Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα έγγραφα για την εξακρίβωση της νομικής και οικονομικής επάρκειας των αιτούντων φορέων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ασθενής οικονομική επάρκεια, η Εθνική Μονάδα δύναται να ζητήσει εξασφαλίσεις για την ικανοποιητική τήρηση των οικονομικών όρων του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία εξακρίβωσης της οικονομικής επάρκειας, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/evaluation-grants_en.htm.

• Όλα τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των αιτούντων πρέπει να είναι σκαναρισμένα πρωτότυπα. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της Αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, θεωρημένα από τις κατά νόμο αρμόδιες Αρχές ή πρόσωπα, εκτός εάν από ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά. Τυχόν ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται μεταφρασμένα από τις κατά Νόμο αρμόδιες Αρχές (πλην της αγγλικής) και να είναι νομίμως θεωρημένα. Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου ή έτους, εκτός εάν από ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά.

Βήμα 3: Συμπλήρωση και υποβολή των προτάσεων/αιτήσεων μέσω φόρμας ηλεκτρονικής αίτησης

Οι αιτήσεις eForms για τη δράση με κωδικό ΚΑ101 Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης θα είναι σε μορφή PDF. Λόγω του ότι οι αιτήσεις δεν είναι έτοιμες προς ανάρτηση, Υποδείγματα αυτών είναι διαθέσιμα στην στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/item/1447-ka1-prosopikou-sxolikisekpedeusis) ώστε να λάβετε γνώση του περιεχομένου και να προετοιμάσετε τη συγγραφή της πρότασής σας.

Οι αιτήσεις eForms για τις Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ201) και οι αιτήσεις για Συμπράξεις Ανταλλαγών Μεταξύ Σχολείων (ΚΑ229) θα είναι σε μορφή WEB. Λόγω του ότι ο σχετικός ιστότοπος της ΕΕ δεν περιλαμβάνει ακόμα τις αιτήσεις, στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (https://www.iky.gr/el/erasmus-plus-key2-action-2/aitiseis-ka1-kainotomia-kales-praktikes/item/1465 και https://www.iky.gr/el/downloadsel/item/2118-ka2-stratigikes-simpraxeis-school-to-school) θα βρείτε το Υπόδειγμα της αίτησης ώστε να λάβετε γνώση του περιεχομένου και να ξεκινήσετε την συγγραφή της πρότασής σας.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές τεχνικές οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων ΚΑ1 στη σελίδα: https://www.iky.gr/downloads-el/item/1453-texnikes-odigies-simplirosis-gia-toerasmusplus.

Για τις αιτήσεις ΚΑ1, η ηλεκτρονική αίτηση είναι ένα αρχείο PDF, το οποίο πρέπει να ανοιχθεί και να τύχει επεξεργασίας με τη χρήση του προγράμματος Adobe Reader.

Ειδικότερα:

• Απαιτείται Αποθήκευση της ηλεκτρονικής φόρμας e-form στον υπολογιστή και Άνοιγμα ως ξεχωριστού αρχείου.
Επιβάλλεται να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του προγράμματος Adobe Reader την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://get.adobe.com/reader/

Αν κάποια από τις ειδικές απαιτήσεις δεν ικανοποιείται η ηλεκτρονική φόρμα e-form ανοίγει κενή με μήνυμα ειδοποίησης και οδηγίες για ενέργειες διόρθωσης.

Παράδειγμα:

The form has been opened inside a web browser window. Please download the form to your PC in order to be able to properly save the form after filling it in.

Η ηλεκτρονική φόρμα μπορεί να αποθηκευτεί και να κλείσει ανά πάσα στιγμή χωρίς να χάσετε τα κωδικοποιημένα δεδομένα.

Βασικά σημεία που πρέπει να έχετε υπόψιν όταν συμπληρώνετε την αίτηση

• Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο για να ολοκληρώσετε ορισμένες λειτουργίες όπως ο έλεγχος κωδικού PIC, η επικύρωση της ηλεκτρονικής φόρμας και ο υπολογισμός της αιτούμενης χρηματοδότησης με βάση τις καταχωρημένες δραστηριότητες.

• Συστήνεται να επικυρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα, πατώντας το κουμπί “Επικυρώστε” ή “Validate” σε κάθε σελίδα του ηλεκτρονικού εντύπου ή ανά δύο- τρεις σελίδες ώστε να μην μένουν λανθασμένα ή μη συμπληρωμένα πεδία.

• Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του ποντικιού ή tab για να περιηγηθείτε. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα πεδία που εμφανίζονται με γκρι χρώμα είναι «Προ-συμπληρωμένα πεδία ή πεδία υπολογισμού», στα οποία δεν μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα.

• Στα στοιχεία των οργανισμών μην ξεχάσετε να ενημερώσετε με τη σωστή τιμή το πεδίο “Τύπος Οργανισμού” ή “Type of Organisation”.

• Στα στοιχεία διεύθυνσης του Νόμιμου Εκπροσώπου του οργανισμού σας συμπληρώστε τη διεύθυνση του οργανισμού στην εθνική γλώσσα.

• Εάν υπάρχουν πίνακες και πεδία της φόρμας, όπου είναι δυνατόν να καταχωρήσετε πολλαπλές εισαγωγές ή τμήματα / ενότητες που μπορούν να επαναληφθούν, μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε γραμμές ή τμήματα κάνοντας κλικ στα κουμπιά «Add» και «Delete Last» ή «+» και «-».

• Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι θα πρέπει να αποθηκεύετε την αίτησή σας καθώς προχωράτε για να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που έχετε εισαγάγει διατηρούνται στη φόρμα. Παρακαλούμε να δώσετε επαρκή χρόνο για να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα καθώς λειτουργίες όπως αντιγραφή και επικόλληση δεν λειτουργούν πάντα μέσα στη φόρμα.

• Για να υποβάλετε την τελική αίτηση θα πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Ηλεκτρονική Υποβολή» ή «Submit Online». Η επιτυχής υποβολή της αίτησης πιστοποιείται στην Ενότητα «Υποβολή» ή «Submission» από σχετικό μήνυμα, λήψη ενός Submission ID και εμφάνισης Ημερομηνίας και Ώρας υποβολής (εντός προθεσμίας).

• Μετά την επιτυχή υποβολή Αποθηκεύστε και Εκτυπώστε την Αίτηση για ιδία χρήση.

• Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία αποτελεί μέρος της αίτησης χρηματοδότησης) συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο και πρέπει να επισυνάπτεται σκαναρισμένη στην αίτηση.

Ειδικότερα,

στην αίτηση για τη δράση ΚΑ1, που υποβάλλεται από συντονιστή κοινοπραξίας πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Έγγραφο εξουσιοδότησης (mandate letter) Τα έγγραφα εξουσιοδότησης προς τον Συντονιστή της κοινοπραξίας πρέπει να επισυναφθούν από κάθε οργανισμό Μέλος της κοινοπραξίας και να είναι υπογεγραμμένα αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή και του κάθε Μέλους. Το σχετικό υπόδειγμα βρίσκεται αναρτημένο στην διεύθυνση: http://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/1460- eksousiodotisi-erasmusplus

2. Yπεύθυνη Δήλωση (Declaration of honour) Είναι ενότητα της ηλεκτρονικής αίτησης. Τυπώνεται και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ιδρύματός σας.

στην αίτηση για τη δράση KA2-Στρατηγικές Συμπράξεις πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Έγγραφο εξουσιοδότησης (mandate letter). Τα έγγραφα εξουσιοδότησης προς τον οργανισμό Συντονιστή πρέπει να επισυναφθούν από κάθε οργανισμό Εταίρο και να είναι υπογεγραμμένα αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε συμμετέχοντος οργανισμού Εταίρου. Το σχετικό υπόδειγμα βρίσκεται αναρτημένο στην διεύθυνση: http://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/1460-eksousiodotisi-erasmusplus .
*Εξαίρεση: Δεν απαιτείται έντυπο εξουσιοδότησης στις αιτήσεις στρατηγικών συμπράξεων αποκλειστικά μεταξύ σχολείων (School Exchange Partnerships)

2. Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Gantt Chart). Το χρονοδιάγραμμα εργασιών αφορά στον προγραμματισμό των πακέτων εργασίας και των επιμέρους ενεργειών που τα στοιχειοθετούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους εταίρους και να υποβληθεί από τον αιτούντα-συντονιστή οργανισμό. Υπόδειγμα χρονοδιαγράμματος βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα στον κάτωθι σύνδεσμο: http://www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/1459-prosxedio-gia-toxronodiagramma- ton-drasthriotiton .

3. Υπεύθυνη Δήλωση (Declaration of Honour. Είναι ενότητα της ηλεκτρονικής αίτησης. Τυπώνεται και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ιδρύματός σας.

V. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2

1. Οι αιτούντες φορείς πρέπει να διαθέτουν επιχειρησιακή και οικονομική επάρκεια.
Ειδικότερα, οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, να δύνανται δηλαδή να προσκομίσουν, όποτε απαιτηθεί από την Εθνική Μονάδα, μετά την έγκριση της αίτησής τους, αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς παρακράτηση για είσπραξη ποσού από φορείς κεντρικής διοίκησης.

2. Σχετικά με τον Μετρητή Απόστασης (Distance Calculator) διευκρινίζεται ότι η απόσταση, όπως προβλέπεται και στις «Erasmus+ Technical guidelines for completing application e-forms», υπολογίζεται από το σημείο εκκίνησης έως τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας χωρίς την προσθήκη των ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών κάθε διαδρομής. Η εξαίρεση στον κανόνα, είναι, μόνο όταν το σημείο αναχώρησης είναι το αεροδρόμιο που βρίσκεται πιο μακριά από τον τόπο του οργανισμού αποστολής, (π.χ. αν ταξιδεύετε από την Πάτρα στο Παρίσι, τότε υπολογίζετε στον μετρητή απόστασης την διαδρομή Αθήνα-Παρίσι, καθώς λαμβάνεται υπόψη η απόσταση μεταξύ του αεροδρομίου και του τόπου προορισμού). Η απόσταση μιας μετακίνησης απλής μετάβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της κοινοτικής επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής. Μπορείτε να βρείτε τον Μετρητή Απόστασης εδώ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm

3. Πρόσθετες δαπάνες για την κάλυψη ταξιδίου υψηλού κόστους: Χορηγείται πρόσθετη χρηματοδότηση έως το 80% των πραγματικών δαπανών, για την κάλυψη ταξιδίου υψηλού κόστους, σε περίπτωση που το μοναδιαίο κόστος με βάση το μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων δεν καλύπτει το 70% των πραγματικών δαπανών. Οι πρόσθετες δαπάνες αφορούν στη διαφορά μεταξύ του μοναδιαίου κόστους και του 80% του πραγματικού κόστους, σύμφωνα με τον ανωτέρω περιορισμό.

Παράδειγμα:
έστω ότι με βάση το μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων, προκύπτει ότι ο μετακινούμενος θα πρέπει να λάβει 360 ευρώ (μεταξύ 2000-2999 χιλιομέτρων). Οι πραγματικές όμως δαπάνες βάσει παραστατικών για τη συγκεκριμένη μετακίνηση ανέρχονται στα 550 ευρώ.

Υπολογίζουμε: 550* 70% = 385 ευρώ. Άρα τα 360 € δεν καλύπτουν το 70% των πραγματικών δαπανών και ο μετακινούμενος έχει δικαίωμα να λάβει 440 ευρώ πολλαπλασιάζοντας το πραγματικό κόστος με το 80% (δηλαδή στο συγκεκριμένο παράδειγμα 550*80%). Συνεπώς, για τον συγκεκριμένο μετακινούμενο, θα πρέπει στον προϋπολογισμό του σχεδίου να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης της μετακίνησης με βάση το μοναδιαίο κόστος στο σχετικό πεδίο (δηλαδή 360 ευρώ) και επιπλέον να υποβληθεί αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης (440 – 360 = 80 €), ώστε να λάβει τελικά ο μετακινούμενος 440 € ( δηλαδή 360 ευρώ/ μοναδιαίο κόστος + 80 ευρώ πρόσθετη χρηματοδότηση από τις ειδικές δαπάνες).

Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να εισαχθούν οι εξής 2 κατηγορίες δαπανών:
- Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου με βάση το μοναδιαίο κόστος δαπάνης (μετρητής χιλιομετρικών αποστάσεων)
- Η διαφορά μεταξύ του μοναδιαίου κόστους και του 80% του πραγματικού κόστους, καταχωρείται στην κατηγορία “Ειδικές Δαπάνες”.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση στην υποβληθείσα πρόταση από τον αιτούντα φορέα.

4. Αν οι αιτούντες φορείς αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους, έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην Ελληνική Εθνική Μονάδα, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αποκλειστικά σε διάστημα 2 ωρών από την εκπνοή της επίσημης προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση καθώς και τυχόν αρχεία που πρέπει να επισυναφθούν. Θα πρέπει επίσης να επισυναφθεί στο μήνυμα, η ειδοποίηση (snapshot) που εμφανίστηκε στην ενότητα «Περίληψη Υποβολής» με την πληροφορία ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ήταν αδύνατη. Η Εθνική Μονάδα θα εξετάσει τα στοιχεία και θα ενημερώσει τους αιτούντες φορείς για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια.

VI. ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ KINHTIKOTHTA ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας για το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης μπορεί να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες:

- ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας:
η συγκεκριμένη δραστηριότητα δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς ή άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης να διδάξουν σε συνεργαζόμενο σχολείο του εξωτερικού.

- δομημένοι κύκλοι μαθημάτων ή σεμινάρια κατάρτισης στο εξωτερικό:
υποστηρίζουν την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού.

- επιτόπια παρακολούθηση εργασίας:
παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό σε ένα σχολείο εταίρο ή σε κάποιον συναφή οργανισμό, ο οποίος δραστηριοποιείται στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης.

Αυτές οι δραστηριότητες είναι επίσης μια ευκαιρία για τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν ικανότητες για την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών που προέρχονται από μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες. Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τους νεαρούς μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί επίσης στην υποστήριξη σχεδίων κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε τομείς, όπως η εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων, οι διαπολιτισμικές αίθουσες διδασκαλίας, η διδασκαλία στη δεύτερη γλώσσα των μαθητών, η ανεκτικότητα και η διαφορετικότητα στην τάξη.

Το Erasmus+ στηρίζει τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού που:

 • εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης του σχολείου αποστολής (με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίησή του)
 • ανταποκρίνεται σε σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες εξέλιξης του προσωπικού
 • συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα επιλογής, προετοιμασίας και παρακολούθησης
 • διασφαλίζει τη δέουσα αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συμμετέχοντος προσωπικού
 • μεριμνά για τη διάδοση και ευρεία χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του οργανισμού

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι δραστηριότητες κινητικότητας αναμένεται να αποφέρουν τα εξής αποτελέσματα:

 • βελτίωση των γνώσεων
 • ευρύτερη κατανόηση πρακτικών, πολιτικών και συστημάτων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση σε όλες τις χώρες·
 • αύξηση της ικανότητάς τους να επιφέρουν αλλαγές σε επίπεδο εκσυγχρονισμού και διεθνούς εξωστρέφειας στους εκπαιδευτικούς τους οργανισμούς·
 • ευρύτερη κατανόηση της διασύνδεσης μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της αγοράς εργασίας αντίστοιχα
 • καλύτερη ποιότητα της εργασίας και των δραστηριοτήτων τους προς όφελος των μαθητών
 • ευρύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στην κοινωνική, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία
 • αύξηση της ικανότητάς τους να καλύπτουν τις ανάγκες των μειονεκτούντων
 • αυξημένη στήριξη και προώθηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας για τους μαθητές
 • αύξηση των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης
 • βελτίωση των δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες
 • αύξηση κινήτρων και ικανοποίησης στην καθημερινή τους εργασία

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης αναμένεται επίσης να αποφέρουν τα εξής αποτελέσματα στους συμμετέχοντες οργανισμούς:

 • αύξηση της ικανότητας δραστηριοποίησης σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:
  βελτίωση δεξιοτήτων διαχείρισης και στρατηγικών διεθνοποίησης· ενίσχυση συνεργασίας με εταίρους από άλλες χώρες· αύξηση των χορηγούμενων χρηματοδοτικών πόρων (εκτός κονδυλίων ΕΕ) για οργάνωση ευρωπαϊκών/διεθνών  σχεδίων· βελτίωση της ποιότητας ως προς την προετοιμασία, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών/διεθνών σχεδίων.
 • Καινοτόμος και βελτιωμένος τρόπος λειτουργίας ως προς τις ομάδες-στόχους τους, παρέχοντας για παράδειγμα: ελκυστικότερα προγράμματα , σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους· βελτίωση των προσόντων του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού· βελτίωση των διαδικασιών αναγνώρισης και επικύρωσης των γνώσεων που αποκτώνται στις περιόδους εκπαίδευσης στο εξωτερικό· αποτελεσματικότερες δραστηριότητες προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων.
 • Πιο σύγχρονο, δυναμικό, ζωντανό και επαγγελματικό περιβάλλον στο εσωτερικό του οργανισμού: πρόθυμο να ενσωματώσει ορθές πρακτικές και νέες μεθόδους στις καθημερινές δραστηριότητες· ανοιχτό σε συνέργειες με οργανισμούς που ενεργοποιούνται σε διαφορετικούς κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και εργασιακούς τομείς· προσανατολισμένο στον στρατηγικό σχεδιασμό της επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού του ανάλογα με τις ανάγκες των ατόμων και τους στόχους του οργανισμού.

 VII. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

1. Ένα σχολείο ή μια κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης στη δράση ΚΑ1. Ο περιορισμός αυτός δεσμεύει το σχολείο στην υποβολή μίας μόνο αίτησης ως μεμονωμένος αιτών. Ωστόσο ένα σχολείο μπορεί να συμμετέχει ως μέλος σε περισσότερες διαφορετικές κοινοπραξίες και ένας συντονιστής κοινοπραξίας μπορεί να συντονίζει (αιτείται) περισσότερες διαφορετικές κοινοπραξίες στον ίδιο κύκλο υποβολής αιτήσεων.
 Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από κοινοπραξία, ο αιτών φορέας- συντονιστής κοινοπραξίας είναι υπεύθυνος να υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους της κοινοπραξίας.

2. Οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ως συντονιστές κοινοπραξιών σχολείων (Consortium leaders) της περιφέρειας ευθύνης τους.
 Στην περίπτωση αυτή, όπου το σχέδιο που υποβάλλεται από εθνική κοινοπραξία κινητικότητας, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα του προγράμματος και να προσδιορίζονται κατά την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Μια κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 οργανισμούς (το συντονιστή και τουλάχιστον δύο σχολεία). Τα σχολεία που συμμετέχουν στην κοινοπραξία πρέπει να συνδέονται οργανωτικά με τον οργανισμό που ενεργεί ως συντονιστής της κοινοπραξίας.
 Τα μέλη της κοινοπραξίας (σχολεία) κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης απαιτείται να παρέχουν εξουσιοδότηση (mandate) προς στον συντονιστή της κοινοπραξίας, όπως έχει σχετικώς αναφερθεί ανωτέρω.

3. Ο κατάλογος των επιλέξιμων σχολείων για τη Βασική Δράση 1- βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Στον ίδιο σύνδεσμο βρίσκονται επίσης οι ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές που είναι επιλέξιμες ως επικεφαλείς κοινοπραξιών (consortium leaders) για τη Βασική Δράση 1.

4. Στη δράση ΚΑ1 τα σχέδια μπορούν να έχουν διάρκεια που κυμαίνεται από 12 μήνες (κατ’ ελάχιστο) έως 24 μήνες. Η ημερομηνία έναρξης των σχεδίων κυμαίνεται από 1/6/2018 έως 31/12/2018. Για την ορθή δήλωση της χρονικής διάρκειας του σχεδίου οι αιτούντες καλούνται να επιλέξουν ημερομηνία έναρξης του σχεδίου από το ημερολόγιο που εμφανίζεται στο πεδίο Β.1 (Ημερομηνία Έναρξης Σχεδίου) της αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα σχέδια κινητικότητας που περιλαμβάνουν επιμορφωτικές δραστηριότητες στην κατηγορία : Δομημένος κύκλος μαθημάτων/σεμινάρια επιμόρφωσης στο εξωτερικό, προβλέπουν επιχορήγηση διδάκτρων.

Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το πεδίο J.4 προκειμένου να εμφανιστεί η αιτούμενη επιχορήγηση στην αίτηση.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1

Οι κανόνες χρηματοδότησης για τη Δράση ΚΑ1 Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide) στη διεύθυνση https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus στις σελ.65-67 (αγγλική έκδοση)

Για τις δαπάνες ταξιδίου βάσει χιλιομετρικής απόστασης ισχύουν τα εξής ποσά επιχορήγησης:

 

Διανυόμενες αποστάσεις

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων:

530 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 χιλιομέτρων:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Για τις ατομικές δαπάνες ισχύουν τα Εθνικά Ποσά που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα χρηματοδότησης της Εθνικής Μονάδας/ ΙΚΥ:

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ​

  ΠΙΝΑΚΑΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΔΙΑΒΙΩΣΗ)» -ΕΛΛΑΔΑ
 Κινητικότητα προσωπικού
σχολικής εκπαίδευσης
    days 1 - 14  days 15 - 62

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

AT

Austria

128

90

BE

Belgium

128

90

BG

Bulgaria

112

78

CY

Cyprus

128

90

CZ

Czech Republic

112

78

DE

Germany

128

90

DK

Denmark

144

101

EE

Estonia

112

78

EL

Greece

128

90

ES

Spain

128

90

FI

Finland

144

101

FR

France

128

90

HR

Croatia

112

78

HU

Hungary

112

78

IE

Ireland

144

101

IS

Iceland

144

101

IT

Italy

128

90

LI

Liechtenstein

144

101

LT

Lithuania

112

78

LU

Luxembourg

144

101

LV

Latvia

112

78

MK

Former Yugoslav Republic of Macedonia

112

78

MT

Malta

128

90

NL

Netherlands

128

90

NO

Norway

144

101

PL

Poland

112

78

PT

Portugal

128

90

RO

Romania

112

78

SE

Sweden

144

101

SI

Slovenia

112

78

SK

Slovakia

112

78

TR

Turkey

112

78

UK

United Kingdom

144

101

VIΙI. ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι Στρατηγικές συμπράξεις αφορούν την ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και την εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

Στις στρατηγικές συμπράξεις ενθαρρύνεται η συμμετοχή φορέων από διαφορετικούς χώρους ώστε μέσα από την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία και να παράγουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα.

Ανάλογα με τους στόχους και τη σύνθεση της στρατηγικής σύμπραξης, τα σχέδια μπορούν να είναι δύο τύπων:

I. Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία:

Τα σχέδια αναμένεται να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, ή/και να προβούν σε εντατικές δραστηριότητες διάχυσης και διάδοσης των υφιστάμενων και των νέων προϊόντων που θα παραχθούν καθώς και των καινοτόμων ιδεών. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν χρηματοδότηση για την παραγωγή πνευματικών προϊόντων και για πολλαπλασιαστικές δράσεις προκειμένου να απαντήσουν ακριβώς στην καινοτόμα διάσταση της δράσης.

II. Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών:

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να επιτρέπει στους οργανισμούς να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα δίκτυα, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν/υποστηρίζουν ιδέες, πρακτικές και μεθόδους. Τα σχέδια μπορούν επίσης να παράγουν απτά προϊόντα και αναμένεται να διαδώσουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, αν και με τρόπο που να είναι ανάλογος του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου. Τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες διάδοσης θα συγχρηματοδοτηθούν μέσω της βασικής κατηγορίας προϋπολογισμού που αφορά τη διαχείριση και υλοποίηση του σχεδίου.

Οι στρατηγικές συμπράξεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο περιφέρειας μεταξύ διαφορετικών χωρών μπορούν να συμμετάσχουν και στις δύο κατηγορίες σχεδίων (Ι, ΙΙ). Το στοιχείο που διακρίνει τις συμπράξεις αυτές είναι η συμμετοχή τοπικών και/ή περιφερειακών εκπαιδευτικών αρχών οι οποίες θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων πάνω σε ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος και θα εμπλέκουν οργανισμούς από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αλλά και σχολεία των περιοχών αρμοδιότητάς τους.

Επισημαίνεται ότι στον κύκλο υποβολής αιτήσεων του 2018, για τη Βασική Δράση 2 το 65% του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης για τη Σχολική Εκπαίδευση θα κατανεμηθεί με βάση τη βαθμολογία στην ποιοτική αξιολόγηση σε σχέδια που αφορούν «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» (School Exchange Partnerships) τα οποία στοχεύουν στην Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, το 5% θα αποδοθεί σε σχέδια Στρατηγικών Συμπράξεων που στοχεύουν στην Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών και το 30% του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα κατανεμηθεί σε Στρατηγικές Συμπράξεις που στοχεύουν στην Προώθηση της Καινοτομίας.

Οριζόντιες προτεραιότητες των Στρατηγικών Συμπράξεων

Οι οριζόντιες προτεραιότητες συνοπτικά είναι οι κάτωθι:

 • Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, ενίσχυση της πρόσβασης - αύξηση συμμετοχής και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για εκπαιδευόμενους που προέρχονται από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες
 • Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων που συμβάλουν στη Δια βίου μάθηση – ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης των δεξιοτήτων αυτών
 • Ανάπτυξη και προώθηση ανοιχτών και καινοτόμων πρακτικών στην ψηφιακή εποχή, αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την πρόσληψη, επιλογή και κατάρτιση των εκπαιδευτών για διδασκαλία, βελτίωση της διδακτικής ικανότητάς τους μέσω της δημιουργίας σχετικών προγραμμάτων κατάρτισης
 • Αναγνώριση και επικύρωση γνώσεων και δεξιοτήτων: δράσεις ενίσχυσης της απασχολησιμότητας, της διευκόλυνσης της κινητικότητας μεταξύ τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την αγορά εργασίας
 • Δράσεις που στηρίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, δράσεις που διασφαλίζουν τις βιώσιμες επενδύσεις σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μάθησης
 • Νέα Προτεραιότητα: Προώθηση και αξιοποίηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής αξίας της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, της συνεισφοράς της στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή

Για τον πλήρη κατάλογο των οριζόντιων προτεραιοτήτων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Προγράμματος (English, Version 2 (2018): 15/12/2017 σελ.106-109).

Προτεραιότητες Στρατηγικών Συμπράξεων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης

- Ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών, μέσω δράσεων που στοχεύουν στα εξής:

ενίσχυση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού· υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την πολυμορφία στις αίθουσες διδασκαλίας (π.χ. μαθητές από οικογένειες μεταναστών)· ενίσχυση της ηγεσίας και της κατανεμημένης ηγεσίας στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου και των ικανοτήτων των διευθυντών και της βελτίωσης των διοικητικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών·

- Προώθηση της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων όπως για παράδειγμα. με:

την αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων στα μαθηματικά, στις θετικές επιστήμες και στην ανάγνωση με αποτελεσματικές και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης· την προαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης· την ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα προγράμματα σπουδών και την κατάλληλη προσαρμογή τους σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες· την ενίσχυση της κριτικής σκέψης ιδίως μέσω της διδασκαλίας θετικών επιστημών σε περιβαλλοντικό και/ή πολιτισμικό πλαίσιο· την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, με βάση την πολυμορφία των όλο και πιο πολύγλωσσων τάξεων·

- Υποστήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της μειονεκτικής κατάστασης στην οποία αυτή οδηγεί, καθώς και για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, ώστε η επιτυχία να είναι εφικτή για όλους τους μαθητές, από το χαμηλότερο ως το υψηλότερο άκρο του ακαδημαϊκού φάσματος, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών μεταναστών,που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες (π.χ. στη γλώσσα)

- Υποστήριξη των προσπαθειών διεύρυνσης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ)· ενίσχυση της ποιότητας των συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και λήψη μέτρων για την κατάλληλη ηλικιακά ανάπτυξη των παιδιών, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και να διασφαλίζεται μια καλή αρχή στην εκπαίδευση για όλους

Οι ανωτέρω προτεραιότητες παρατίθενται αναλυτικά στην αγγλική έκδοση του Οδηγού προγράμματος Erasmus+ (English, Version 2 (2018): 15/12/2017, σελ.106-109).

Επιπλέον πληροφορίες για τις προτεραιότητες καθώς και έγγραφα πολιτικής για τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης περιέχονται στον Οδηγό για τους αξιολογητές https://www.iky.gr/erasmus-plus-key1-action-1/aitiseis-ka1-mathisiakikinitikotita/item/1461.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, οι Στρατηγικές Συμπράξεις πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά είτε α) τουλάχιστον μία οριζόντια προτεραιότητα της Δράσης είτε β) τουλάχιστον μία συγκεκριμένη προτεραιότητα σχετική με τον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Προαιρετικά μπορείτε να επιλέξετε ακόμη δύο προτεραιότητες (είτε οριζόντιες είτε τομεακές) σχετικές με τους στόχους του σχεδίου σας.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες φορείς

Σχολεία (Δημόσια – Ιδιωτικά) ή/και οποιοσδήποτε οργανισμός - δημόσιος ή ιδιωτικός- που δραστηριοποιείται σε κάθε πεδίο της εκπαίδευσης, κατάρτισης στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα και μπορεί να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης.

Ο κατάλογος των επιλέξιμων σχολείων για τη δράση ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων βρίσκονται στο σύνδεσμο https://www.iky.gr/epileximasxoeia- sxolikika1.

Σύνθεση Στρατηγικών Συμπράξεων – Αιτήσεις

I. Στρατηγική Σύμπραξη (Αίτηση ΚΑ201): Συνεργασία μεταξύ φορέων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Μετέχουν τουλάχιστον τρεις (3) φορείς από τρεις (3) διαφορετικές χώρες.

II. «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» (School Exchange Partnerships) (Αίτηση ΚΑ229): Συνεργασία μόνο μεταξύ Σχολείων. Η σύμπραξη αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) σχολεία από δύο (2) διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Στη σύμπραξη δεν μπορούν να συμμετέχουν περισσότερα από έξι (6) σχολεία.

IX. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στη χώρα του Συντονιστή και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο αιτών φορέας-Συντονιστής είναι υπεύθυνος να υποβάλλει την αίτηση για το σύνολο της σύμπραξης.

2. Εφόσον εγκριθούν, η σύμβαση επιχορήγησης (multibeneficiary grant agreement) υπογράφεται μεταξύ του Συντονιστή και της Εθνικής Μονάδας της χώρας του και η κοινοτική επιχορήγηση καταβάλλεται στο Συντονιστή, ο οποίος στη συνέχεια την κατανέμει αναλογικά στους εταίρους.

3. Έντυπα αιτήσεων:
- Οι αιτήσεις για τη δράση ΚΑ2 υποβάλλονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης με κωδικό ΚΑ201.
- Ειδικά για τις Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης με κωδικό ΚΑ229 και τη διακριτική επισήμανση “School Exchange Partnerships”.

4. Συμπράξεις «ανταλλαγών μεταξύ σχολείων»:
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής των Στρατηγικών Συμπράξεων αφορά τη σύμβαση επιχορήγησης που υπογράφουν οι δικαιούχοι. Παρά το γεγονός ότι ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναλαμβάνει το συντονισμό και υποβάλλει αίτηση εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων σχολείων, από την στιγμή που μια Στρατηγική Σύμπραξη αποκλειστικά μεταξύ σχολείων επιλέγεται, κάθε σχολείο που συμμετέχει υπογράφει συμφωνία επιχορήγησης (monobeneficiary grant agreement) με την Εθνική Μονάδα της χώρας του και λαμβάνει την επιχορήγηση από την Εθνική Μονάδα της χώρας του.

5. Στις Στρατηγικές Συμπράξεις μπορούν να συμμετέχουν ως συνδεδεμένοι εταίροι (associated partners), φορείς από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα οι οποίοι θα συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών του σχεδίου είτε θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στις δραστηριότητες διάχυσης και βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του. Στην έδρα τους μπορούν να υλοποιηθούν πολλαπλασιαστικές δράσεις (multiplier events). Οι συνδεδεμένοι εταίροι, ο ρόλος των οποίων θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια στην αίτηση, δε θεωρούνται επίσημα εταίροι της σύμπραξης και δε λαμβάνουν χρηματοδότηση.

6. Τα σχολεία που τελούν υπό την εποπτεία εθνικών αρχών άλλης χώρας (π.χ. γαλλικά λύκεια, γερμανικά σχολεία, σχολεία των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων) υποβάλλουν αίτηση στον εθνικό οργανισμό της εποπτεύουσας χώρας.

7. Διευκρινίζεται ότι για τις «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» (School Exchange Partnerships), η διαδικασία της έγκρισης- μετά την αξιολόγηση και την επιλογή σε εθνικό επίπεδο των συμπράξεων που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία με βάση τα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης- εμπεριέχει ένα ακόμη στάδιο, αυτό της εκκαθάρισης του προϋπολογισμού (budget clearing) που διενεργείται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνίσταται στην κατανομή των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων στις εγκεκριμένες συμπράξεις.

Διάρκεια Σχεδίων

Στη δράση ΚΑ2 τα σχέδια Στρατηγικών Συμπράξεων μπορούν να έχουν διάρκεια που κυμαίνεται από 12 μήνες (κατ’ ελάχιστο) έως και 36 μήνες με κυμαινόμενη έναρξη από 1/9/2018-31/12/2018. Εξαίρεση αποτελούν οι “Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων” (School Exchange Partnerships) η διάρκεια των οποίων κατά κανόνα κυμαίνεται από 12 μήνες (κατ’ ελάχιστο) έως και 24 μήνες. Οι συμπράξεις αυτές μπορούν να έχουν διάρκεια έως και 36 μήνες μόνο στην περίπτωση που περιλαμβάνουν μακροχρόνια κινητικότητα μαθητών.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Οι κανόνες χρηματοδότησης για τη Δράση ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide) στη διεύθυνση https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus στις σελ.119-126 (αγγλική έκδοση).

Οι στρατηγικές συμπράξεις περιλαμβάνουν από σχέδια συνεργασίας που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τα οποία μπορούν ν’ αποτελούνται μόνο από σχολικά ιδρύματα έως περισσότερο σύνθετα σχέδια μεγάλης κλίμακας με επίκεντρο την ανάπτυξη και την ανταλλαγή καινοτόμων αποτελεσμάτων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τα διάφορα είδη σχεδίων θα είναι αναγκαστικά διαφορετικές.

Συνεπώς, το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από διάφορες κατηγορίες δαπανών που θα επιλέγονται από τους αιτούντες σύμφωνα με τις δραστηριότητες που επιθυμούν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που επιθυμούν να επιτύχουν.

 • Διαχείριση Σχεδίου και Υλοποίηση
 • Διακρατικές Συναντήσεις για το Σχέδιο
 • Πνευματικά Προϊόντα
 • Πολλαπλασιαστικές Δράσεις
 • Ειδικές Κατηγορίες Δαπανών κατ’ εξαίρεση
 • Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Διεθνικές Δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης/Επιμόρφωσης
  - Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου
  - Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών
  - Επιχορήγηση για γλωσσική υποστήριξη (ισχύει μόνο για μακροχρόνια κινητικότητα)
  - Πρόσθετες δαπάνες για την κάλυψη ταξιδίου υψηλού κόστους

Επισημαίνεται ότι:

• Η πρώτη κατηγορία «Διαχείριση και Υλοποίηση του σχεδίου» είναι η μόνη κατηγορία δαπάνης που λαμβάνουν όλοι οι τύποι Στρατηγικών Συμπράξεων ανεξαιρέτως στόχευσης και σύνθεσης, καθώς στόχος της είναι να συνεισφέρει στις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται κάθε σχέδιο.

• Μόνο οι στρατηγικές συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία (Αίτηση ΚΑ201) μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση για την παραγωγή Πνευματικών Προϊόντων και την πραγματοποίηση Πολλαπλασιαστικών Δράσεων.

• Η χρηματοδότηση γίνεται με συνεισφορά ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης (Unit Costs). Εξαιρούνται οι κατηγορίες δαπανών: Ειδικές Κατηγορίες δαπανών κατ’ εξαίρεση, επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες και δαπάνες κατ’ εξαίρεση (απομακρυσμένες περιοχές και υπερπόντιες χώρες) που η χρηματοδότηση γίνεται σε πραγματικές δαπάνες (Real Cost).

• Η συνολική επιχορήγηση του σχεδίου είναι το ποσό που προκύπτει αν πολλαπλασιαστεί το ποσό των 12.500 ευρώ με τη διάρκεια του σχεδίου σε μήνες. Το ανώτατο όριο επιχορήγησης ανέρχεται στις 450.000 ευρώ για σχέδια με διάρκεια 36 μήνες. Εξαίρεση αποτελούν οι «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» (School Exchange Partnerships) για τις οποίες ορίζεται το ανώτατο ποσό των 16. 500 ευρώ ανά έτος και ανά συμμετέχον σχολείο. Διευκρινίζεται ότι « Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες» και για « Δαπάνες κατ’ εξαίρεση για πρόσθετες δαπάνες για την κάλυψη ταξιδίου υψηλού κόστους » παρέχονται επιπλέον του ανώτατου ποσού που ορίζεται ανωτέρω.

Στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων οργανώνονται επίσης διακρατικές δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης/Επιμόρφωσης των ατόμων, εφόσον προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου (Erasmus+ Guide σελ. 113, στην Αγγλική Έκδοση).

Είδη δραστηριότητας

 • Μικτή κινητικότητα εκπαιδευομένων που συνδυάζει μικρής διάρκειας φυσική κινητικότητα με εικονική κινητικότητα. (5ημέρες έως 2 μήνες)
 • Μικρής διάρκειας ανταλλαγές ομάδων μαθητών. (5ημέρες έως 2 μήνες)
 • Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών για τη φοίτησή τους σε άλλο σχολείο. (2 έως 12 μήνες)
 • Μεγάλης διάρκειας ανάθεση διδασκαλίας ή κατάρτισης. (2 έως 12 μήνες)
 • Μικρής διάρκειας κοινά προγράμματα κατάρτισης προσωπικού (3 ημέρες έως 2 μήνες)

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα «Μικτή κινητικότητα εκπαιδευομένων που συνδυάζει μικρής διάρκειας φυσική κινητικότητα με εικονική κινητικότητα» δεν προβλέπεται για τις «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων» (School Exchange Partnerships).

Χ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μετά την παραλαβή των αιτήσεων, η Εθνική Μονάδα θα ακολουθήσει τα συγκεκριμένα στάδια διαχείρισης:

1. Έλεγχος επιλεξιμότητας

Μετά την υποβολή τους, οι αιτήσεις υπόκεινται σε έλεγχο με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν ανάλογα με το είδος της δράσης στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλονται. Προκειμένου να είναι επιλέξιμη, κάθε αίτηση οφείλει να πληροί το σύνολο των προβλεπόμενων κριτηρίων επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται ανά δράση στην ενότητα C του Οδηγού του Προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι βάσει της αρχής της μη σωρευτικότητας (βλ. σελ. 249-250, Erasmus+ Guide 2018) αιτήσεις με ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο που υποβάλλονται από τον ίδιο ή διαφορετικούς φορείς θα αποκλείονται.

Ταυτόχρονα οι αιτούντες φορείς, μέσω της υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης (Declaration of Honour), ελέγχονται για τη συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 106 και 107 του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Κανονισμού (EU Financial Regulatiοn).

2. Έλεγχος πολλαπλής υποβολής αιτήσεων

Σε περίπτωση που η ίδια αίτηση έχει υποβληθεί σε περισσότερες από μια Εθνικές Μονάδες, θα απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.

3. Ποιοτική αξιολόγηση

Διενεργείται σύμφωνα με τα κριτήρια ποιοτικής αξιολόγησης ανά δράση που εμφανίζονται στην ενότητα B του Οδηγού του Προγράμματος. Ειδικότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση ανά κριτήριο περιέχονται στον Οδηγό προς τους Αξιολογητές (http://www.iky.gr/erasmus-plus-key1-action-1/aitiseis-ka1-mathisiakikinitikotita/ item/1461)

4. Επικύρωση οργανισμών

Αιτήσεις οι οποίες, με βάση την ποιοτική τους αξιολόγηση δύνανται να προκριθούν για χρηματοδότηση, υπόκεινται σε έλεγχο για την επιβεβαίωση της νομικής ταυτότητας των φορέων που συμμετέχουν στο σχέδιο. Ο έλεγχος διενεργείται στη βάση των νομιμοποιητικών εγγράφων, τα οποία οι φορείς οφείλουν να έχουν αναρτήσει στην Πύλη Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που ο αιτών φορέας δενδιέλθει επιτυχώς το στάδιο της επικύρωσης, η αίτηση απορρίπτεται.

5. Έλεγχος διπλής χρηματοδότησης

Στο στάδιο αυτό οι Εθνικές Μονάδες θα προβούν σε διασταύρωση του περιεχομένου των αιτήσεων που πρόκειται να επιλεγούν για χρηματοδότηση μεταξύ των επιμέρους δράσεων του προγράμματος. Σε περίπτωση που εντοπισθούν σημαντικές ομοιότητες ή και πλήρης ταύτιση, θα απορρίπτονται όλες οι σχετικές αιτήσεις. Η διαδικασία αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τις αιτήσεις για Στρατηγικές Συμπράξεις.

6. Έκδοση Απόφασης Χρηματοδότησης

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων, η Εθνική Μονάδα προβαίνει στην έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης μετά και από την επικύρωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή (Evaluation Committee).

7. Έλεγχος οικονομικής επάρκειας

Για τους ιδιωτικούς αιτούντες φορείς, οι οποίοι αιτούνται χρηματοδότησης άνω των 60.000 ευρώ ελέγχεται η οικονομική τους επάρκεια βάσει των οικονομικών καταστάσεων που αναφέρονται στο Βήμα 3 του παρόντος εγγράφου. Ο έλεγχος οικονομικής επάρκειας δύναται να πραγματοποιηθεί και σε ιδιωτικούς φορείς που αιτούνται χρηματοδότησης κάτω των 60.000 ευρώ.

8. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στους αιτούντες φορείς

Η Εθνική Μονάδα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της επιλογής προς τους αιτούντες φορείς εγγράφως και παράλληλα θα τα δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα της.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα Erasmus+
-Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία, 2103726300). Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα ενημέρωσης του ΙΚΥ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ενημέρωση μπορείτε να λάβετε και από την επίσημη σελίδα του IKY στο Facebook

Στοιχεία επικοινωνίας στελεχών Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Erasmus+
Ξαρχουλάκου Μαρία - Συντονίστρια τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης - 210.37.26.348 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπεύθυνοι Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1
Μαγγιώρος Κωνσταντίνος -  Υπεύθυνος Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1 - 210.37.26.403 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πουλιδάκη Σοφία - Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1 - 210.37.26.374 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπεύθυνοι Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ2
Αδαμοπούλου Μαρία - Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ2 - 210.37.26.333 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μαγουλά Έφη - Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ2 - 210.37.26.317 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καϊμακούδη Ελένη - Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ2 - 210.37.26.359 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πατούχα Σταυρούλα - Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ2 - 210.37.26.354 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Mαρία Κελεπούρη - Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ2 - 210.37.26.403 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Erasmus+
Νίκος Σαμαρτζόπουλος - Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Erasmus+ - 210.37.26.322 - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Εθνική Μονάδα δύναται να προβεί σε συμπλήρωση ή/και τροποποίηση του περιεχομένου της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και των πληροφοριών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ εάν παραστεί ανάγκη ή κατόπιν νεοτέρων οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτούντες οργανισμούς οποιοδήποτε συμπληρωματικό έγγραφο κριθεί αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των ενεργειών διαχείρισης κατά τον κύκλο ζωής των σχεδίων.

Pin It

Εκτύπωση