Άδεια Άνευ Αποδοχών (Ρυθμίσεις - Διευκρινίσεις)

Εκτύπωση  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

(Μετάβαση στο άρθρο για τη χορήγηση Άδειας Άνευ Αποδοχών)

Αρ.Πρωτ.208572/Ε2/18-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &. Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
Πληροφορίες: Αιμ. Λυμπεράκη (Π . Ε.)
Τηλ.: 210-3443131
e-mail: t09ppe2(ΑΤ)minedu.goν.gr
Fax: 210-3442909
Πληροφορίες: Ισιδώρα Κασκαρίκα (Δ.Ε.)
Τηλ.: 210-3442417
e-mail: t09pde2n(ΑΤ)minedu.goν.gr
Fax: 210-3442365

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 37 και των παρ.5 και 6 του άρθρου 38 του Ν.4351/.2 015(Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4-12-2015)»

1) Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164 τ.Α'/4-12-2015) έγινε τροποποίηση της παρ.2 της περίπτωσης Ε ' του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 (Α') και αντικαταστάθηκε ως εξής: «Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη.»
Επομένως, η συνολική διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών αυξάνεται από τρία (3) σε πέντε (5) σχολικά έτη.

(...)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Αρ.Πρωτ.175050/Ε1/03-11-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε
ΤΜΗΜΑΤΑ Β
Πληροφορίες : ΄Ελ.Εμμανουηλίδου (για την Π.Ε.)
Τηλ. 210-344 2121
Fax: 210-344 2909
e-mail: t09ppe2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ευάγ.Μαυρικάκης (για την Δ.Ε.)
Τηλ. 210-344 2916
FAX: 210-344 2365
e-mail: t09pde2n(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ.4075/2012».
ΣΧΕΤ.: Το με αρ.πρωτ.Φ.12.1/7189/14-9-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. και Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αρ.πρωτ.148104/22-9-2015 εισερχομένου εγγράφου στο Υ.Π.Ε.Θ.

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη προσμέτρηση ή μη χρονικού διαστήματος πέραν των 4 μηνών για τις άδειες ανατροφής τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Ν.4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4144/2013, σας γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας χρονικό διάστημα πέραν των τεσσάρων (4) μηνών. Σε περίπτωση που χορηγήθηκε άδεια μεγαλύτερου διαστήματος, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μόνο το χρονικό διάστημα των 4 μηνών. Η εν λόγω ρύθμιση ανατρέχει στην ημερομηνία ισχύος του νόμου, δηλ. από 11-4-2012 και εφεξής.

Το χρονικό αυτό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών προκύπτει:

α) από την αιτιολογική έκθεση του Ν.4075/2012 στο κεφ.Ζ για τα άρθρα 50 έως 56 ορίζεται ότι «επέρχονται τροποποιήσεις στο προγενέστερο καθεστώς για τη χορήγηση γονικής άδειας, με τις οποίες αυξάνεται το χρονικό διάστημα της χορηγούμενης άδειας από τους τρεις και μισό μήνες στους τέσσερις και αποσαφηνίζεται ο κύκλος των δικαιούχων της γονικής άδειας ανατροφής παιδιού.»,

β) από την με αρ.πρωτ.13138/516/ 5-7-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, η οποία σας διαβιβάστηκε με το με αρ.πρωτ.Φ.908/81613/ Η/17-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία (σελ.2) «Με το άρθρο 50 ορίζεται το δικαίωμα της γονικής άδειας ανατροφής, διάρκειας τεσσάρων μηνών, μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία των έξι ετών,…» και τέλος

γ) την με αρ.πρωτ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Αρ.Πρωτ.104666/01-07-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
Πληροφορίες : Ελ. Εμμανουηλίδου (Π/θμια)
Τηλ. : 210-3443135,
Fax: 210-3442909
e-mail : t09ppe2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Μαυρικάκης (Δ/θμια)
Τηλ. : 210-3443248, Fax: 210-3442365
e-mail : t09pde2n(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Προσμέτρηση ή μη του 1 μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος στις άδειες άνευ αποδοχών για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των μονίμων εκπαιδευτικών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης».

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, αναφορικά με την προσμέτρηση ή μη του ενός μηνός για κάθε είδους άδειας άνευ αποδοχών ανά ημερολογιακό έτος, για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011 ορίζεται, ότι ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται για τη βαθμολογική/μισθολογική εξέλιξη των υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου μισθολογίου.

Με την έναρξη, λοιπόν, εφαρμογής του Ν. 4024/2011, δηλαδή από 1-11-2011 και μετά, έπαψε να ισχύει το εδάφιο γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 3205/2003, σύμφωνα με το οποίο για όλες τις άδειες άνευ αποδοχών προσμετρούνταν για μισθολογική εξέλιξη ένας μήνας για κάθε ημερολογιακό έτος, χωρίς να γίνεται καμία σχετική επίκληση των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικού Κώδικα) μόνο οι περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 αποτελούν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, ενώ ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σχετικά με την κατάταξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν το 2011 και η οποία έγινε βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011, επισυνάπτονται τα αριθ.2/94723/0022/14-4-2014 και 2/39960/0022/25-6-2014 σχετικά έγγραφα - απαντήσεις του Γ.Λ.Κ. σε αντίστοιχα ερωτήματα της Υπηρεσίας μας.

Επίσης, λογίζεται σαν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και δύναται να προσμετρηθεί στη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των μονίμων εκπαιδευτικών, ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου που χορηγήθηκε και χορηγείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 50 και 51 του Ν. 4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4144/2013.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Αρ.Πρωτ.Φ.351.5/76/128303/Δ1/12-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε
ΤΜΗΜΑ Ε΄ & Γ΄
Πληροφορίες : Α/θμια Εκπ/ση
Μ.Ρεπανίδα
Τηλ.: 210-3442895 / Fax: 210-3442897
Πληροφορίες : B/θμια Εκπ/ση
A.Παναγιώταρου
Τηλ.: 210-3442750 / Fax: 210-3442282
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Α/θμια)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Β/θμια)

Θέμα: «Διευκρινίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών »

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες μας σχετικά με τη δυνατότητα διακοπής ή ανάκλησης των αδειών άνευ αποδοχών οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ε΄ του Ν.1566/1985(ΦΕΚ 167 τ. Α΄), θέτουμε υπόψη σας ότι αρμόδιο όργανο για την εξέταση των σχετικών αιτημάτων είναι εκείνο που χορήγησε την άδεια.

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι εν λόγω άδειες χορηγούνται κάθε φορά μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, έχουμε την άποψη ότι για τη διακοπή τους θα πρέπει να συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι θα πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με τις ανάγκες και το συμφέρον της Υπηρεσίας.

Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Αρ.Πρωτ.Φ.351.5/56/86046/Δ1/26-06-2013/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε
ΤΜΗΜΑ Ε΄ & Γ΄
Πληροφορίες : Α/θμια Εκπ/ση
Μ.Ρεπανίδα
Τηλ.: 210-3442895 / Fax: 210-3442897
Πληροφορίες : B/θμια Εκπ/ση
A.Παναγιώταρου
Τηλ.: 210-3442750 / Fax: 210-3442282
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Α/θμια)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Β/θμια)

Θέμα: «Διευκρίνιση αναφορικά με την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου»

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μας σχετικά με τη χρονική διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, σας ενημερώνουμε ότι η άδεια της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ όπως τροποποιήθηκε με την παρ 4 αρ. 37. του Ν.3986/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. Ε περ. 2 αρθ.16 του Ν.1566/1986, μπορεί να έχει συνολική διάρκεια έως τρία (3) σχολικά έτη και χορηγείται χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Επισημαίνουμε ότι η άδεια αυτή χορηγείται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. Ε της περ.1 του άρθρου 16 του Ν.1566/1986.

Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

 


Αρ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ.15718/05-08-2011
ΑΔΑ: 4ΑΜ7Χ-ΨΡΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

TMHMA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τηλέφωνο: 213-1313337-338-335-340
Fax : 213-1313389

Θέμα: Ρυθμίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών και την μείωση των ωρών εργασίας.

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 152 /τ.Α’ δημοσιεύτηκε ο Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», με τον οποίο εισάγονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) και θεσμοθετούνται νέες, οι οποίες αποτελούν καινοτομία και αφορούν διευκολύνσεις των υπαλλήλων προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο το ατομικό συμφέρον των υπαλλήλων αλλά και το δημόσιο συμφέρον.

Ειδικότερα, με το άρθρο 37 του Ν.3986/2011 εισάγονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 τροποποιείται η παρ.2 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 και επιτρέπεται πλέον στους υπαλλήλους η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους αντί των δύο (2) ετών που ίσχυε έως την 1η Ιουλίου 2011 ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου.

Πέραν της αύξησης του χρονικού διαστήματος της άδειας άνευ αποδοχών, την οποία δικαιούται ο υπάλληλος να αιτηθεί, οι λοιπές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), οι οποίες ρυθμίζουν τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 51 παρ. 2 αυτού, η χορήγηση της άδειας γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για το λόγο αυτό, στην αίτηση του υπαλλήλου πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται η άδεια άνευ αποδοχών, προκειμένου να εκτιμηθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αυτό να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αίτημα, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία της υπηρεσίας.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011 παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στο τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη. Κάνοντας χρήση της ως άνω διευκόλυνσης οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα, με την αίτησή τους, να επιλέγουν, σύμφωνα με την επιθυμία τους, τη μείωση είτε της ημερήσιας απασχόλησης, είτε των εργάσιμων ημερών.

Για τη χορήγηση της μειωμένης απασχόλησης της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 ισχύουν οι ίδιοι λόγοι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται η άδεια της παρ. 4 του άρθρου 37 του ως άνω νόμου. Επιπλέον, όπως προβλέπεται ρητώς, στους υπαλλήλους παρέχεται η δυνατότητα με την αίτησή τους να επιλέξουν είτε τη μείωση των ωρών εργασίας σε ημερήσια βάση είτε τη μείωση των ημερών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 της παρούσας εγκυκλίου εμπίπτουν στους περιορισμούς της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή καθώς και στη συμμετοχή σε εταιρείες. Οι περιορισμοί αυτοί προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 31 και 32 του Ν. 3528/2007, σύμφωνα με τα οποία, για τις εν λόγω απασχολήσεις, απαιτείται χορήγηση άδειας από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου με τη δικηγορική ιδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 34 του ίδιου νόμου.

Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται ρητώς στην παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας για κάθε νόμιμη συνέπεια, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές δεν είναι συντάξιμος.

Επισημαίνεται τέλος ότι η χρήση των ρυθμίσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 37 Ν. 3986/2011 σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο για τον υπάλληλο.

Σημειώνεται ακόμη ότι, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α’ και β΄ βαθμού (παρ. 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011).

Τα υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν. Η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Ο Υφυπουργός

Ντίνος Ρόβλιας

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις ρυθμίσες για την άδεια άνευ αποδοχών και τη μείωση των ωρών εργασίας


Εκτύπωση