Κριτήρια Επιλογής Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Εκτύπωση  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

(ΦΕΚ 707/2010 - Αριθμ.6622/383)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 707
25 Μαΐου 2010

Αριθμ. 6622/383
Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
β) Του άρθρου 6 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α) «Δευτεροβάθμια Τεχνική− Επαγγελματική Εκπαίδευση», όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 16 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις».
δ) Του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 14 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 67, παρ. 4α του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α) «Αναδιάρθρωση του ΤΣΜΕΔΕ και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
ζ) Της αριθμ. 40041/2007 (ΦΕΚ 639/Β) ΚΑ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των ΤΕΕ Μαθητείας Α΄ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ».
η) Της αριθμ. 40052/2007 (ΦΕΚ 1500/Β΄) ΚΑ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006»

2. Την αριθμ. 7856/191/2008 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.» (ΦΕΚ 700/Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 1428/12/30.03.2010 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ.Β114631/7−4−2010 έγγραφο του Οργανισμού 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ως ακολούθως:

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής, παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται στην προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον της μίας ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ. η αίτηση υποβάλλεται σε μία από αυτές και παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο/α, να δηλώνει ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του ίδιου νομού. Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται, οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προκήρυξη. Κατά τη δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι και όσοι, πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ, υπάγονται στη διάταξη του Ν. 3528/2007 και έχουν υποβάλλει αίτηση, κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων μετά από επαναπροκήρυξη.

2. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση.

Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει:
Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

3. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εννοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.

4. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών

Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών εννοούνται αναγνωρισμένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ως τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ, τα οποία θεωρούνται ότι εμπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 Ν. 1566/1985 ) και πτυχίο Διδασκάλου και Νηπιαγωγών.

Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία
υποβάλλεται η αίτηση.

5. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας

Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου.

Η Διδακτική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.

Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή.

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
− Το χρονικό διάστημα (έναρξη−λήξη) διδασκαλίας.
− Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για αναπληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.
− Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

6. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία.

Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.

Αναλυτικά:

α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα

β1) Μισθωτοί
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να είναι θεωρημένες από αρμόδια αρχή της περιοχής που εδρεύει ή επιχείρηση ( π.χ. Επιθεώρηση Εργασίας ) ως προς την ειδικότητα και τον χρόνο.

β2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες
1. Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
2. Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1 καθώς και τα έντυπα Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που δεν έχουν θεωρηθεί τα Ε1 και Ε3 από την εφορία θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα προσκομιζόμενα έγγραφα έτσι ακριβώς έχουν κατατεθεί στις αντίστοιχες Οικονομικές Εφορίες.
3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου για το αντίστοιχο έτος.

β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό  Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π.

γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος

Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:
Βεβαίωση εργοδότη όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.6,β1 συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση
του ΥΠ. Εξωτερικών.
Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος
χρόνος.

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ−ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών, με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζονται οι αντικαταστάτες τους.

Η Επιτροπή αυτή:

I. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά.

II. Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση.

III. Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων, συντάσσει Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό βαθμό κάθε υποψηφίου.

IV. Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.

V. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση.

VI. Οι περιπτώσεις των παραγράφων IV & V επανεξετάζονται από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, στην οποία παραδίδονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υποψηφίων.

VII. VIΙα. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει ή αποστέλλει στον Διευθυντή της σχολής μαθητείας τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα αποκλειομένων των υποψήφιων εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου.

VIΙβ. Ο Διευθυντής της σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την παραλαβή των πινάκων αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα των Υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των Πινάκων μέσα σε προθεσμία (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τους.

Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψηφίους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στην επιλογή για να εξεταστούν πρέπει:
- Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
- Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου στη σχολή μαθητείας και την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους γιτους οποίους ενίσταται αναλυτικά. Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

2. Με Απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. συγκροτείται δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από:
α) Ένα Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο.
β) Ένα Εκπρόσωπο της Διοίκησης, ως μέλος.
γ) Ένα Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, ως μέλος.
Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται η αντικατάσταση τους.

Η Επιτροπή αυτή:
I. Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτή από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της επιτροπής αυτής.
II. Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι οριστικές.
III. Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω.
IV. Ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Οργανισμού, για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών, που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την πρόταση της και ενεργεί κατόπιν οδηγιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
V. Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων και οι επικυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης κατά σχολείο, κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις.
Το έργο της Επιτροπής λήγει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών. Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται ή αποστέλλονται στο Διευθυντή της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Μονάδας και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή τους στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας .

VI. Ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας αιτείται με ΦΑΞ στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης την έγκριση των κενών του θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Μετά την έγκριση, ειδοποιεί τους υποψήφιους του πίνακα αξιολόγησης με τηλεγράφημα ή κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση − κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Δ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ι) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:
− Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
− Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.
− Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
− Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.) και μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.
− Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
− Υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΙΙ) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:
− Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης και ασθένειας δικής του ή συζύγου του ή συγγενών Α΄ βαθμού.
− Έχει αξιολογηθεί από το Διευθυντή εκπαίδευσης Α2 ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και αφού έχει αποσταλεί προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους τεκμηριωμένη έκθεση του Διευθυντή του σχολείου.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ − ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

α) Για τους υποψηφίους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 1566/1985, Άρθρα 13 και 14.

β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:
− Διδακτική Εμπειρία
− Επαγγελματική εμπειρία
− Παιδαγωγικές Σπουδές
− Μεταπτυχιακές Σπουδές
− Ανεργία
− Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ
−Οικογενειακή κατάσταση
− Βαθμός πτυχίου

Ειδικότερα:

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τελευταίων δεκαπέντε ετών (15) από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Β.5 αξιολογείται ως εξής:

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπολογίζεται διδακτική εμπειρία περισσότερη από 28 διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτική εβδομάδα.

Κάθε ώρα διδακτικής Εμπειρίας σε Δευτεροβάθμια εκπαίδευση βαθμολογείται με ένα (1) μόριο.

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται.

Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας των τελευταίων δεκαπέντε (15) ετών για τους υποψήφιους όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Β.6 αξιολογείται με:
δύο (2) μόρια για τους κλάδους ΠΕ
τρία (3) μόρια για τους κλάδους ΤΕ και
πέντε (5) μόρια για τους κλάδους ΔΕ ως εξής :

α) ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 1 Χ 2
ή ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 25 Χ 2
ή ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 300 Χ 2

β) ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 1 Χ 3
ή ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 25 Χ 3
ή ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 300 Χ 3

γ) ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 1 Χ 5
ή ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 25 Χ 5
ή ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 300 Χ 5

3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών, όπως αυτές προβλέπονται από την παράγραφο Β.4, μοριοδοτούνται με 1200 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στους υποψήφιους κλάδου ΠΕ κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών, όπως αυτές προβλέπονται από την παράγραφο Β.3, προσμετρούνται για Μεταπτυχιακό (Master, κ.λ.π.) 1.000 μόρια και για Διδακτορικό 2.000 μόρια. Αξιολογείται ένας (1) τίτλος, τα μόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

5. ΑΝΕΡΓΙΑ

Σε κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, που είναι άνεργος/η, στο σύνολο των μορίων του/της προστίθενται 200 μόρια για συμπληρωμένους συνεχόμενους 12 μήνες ανεργίας, σύμφωνα με την κάρτα ανεργίας που είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Για συνεχόμενη ανεργία πέραν των 12 μηνών προστίθενται στο σύνολο των μορίων του/της 20 μόρια ανά συμπληρωμένο μήνα.

6. ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕ

Στους υποψήφιους κλάδων ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο ΤΕΕ Α’ κύκλου, εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, και το απολυτήριο λυκείου.

α) Στους υποψήφιους κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτηρίου ΤΕΕ Α’ κύκλου προσμετρούνται 2000 μόρια.

β) Στους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτηρίου λυκείου προσμετρούνται 1000 μόρια.

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε κάθε υποψήφιο/α προστίθενται 100 μόρια στο σύνολο των μορίων του/της για κάθε τέκνο (συμπεριλαμβάνοντας τα ενήλικα τέκνα με αναπηρίες ανίκανα ισοβίως για εργασία, που τον επιβαρύνουν φορολογικά), όπως προκύπτει από το Ε1 της φορολογικής του δήλωσης του οικονομικού έτους που λήγει η προκήρυξη ή του προηγούμενου έτους εφόσον δεν έχει νόμιμα υποβάλει κατά το έτος που λήγει η προκήρυξη.

8. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη, εφόσον οι υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός πτυχίου αλλά υπάρχει μόνον ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, Λ.ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ θεωρείται ο βαθμός πτυχίου ως εξής:
ΚΑΛΩΣ = 5
Λ. ΚΑΛΩΣ = 6,5
ΑΡΙΣΤΑ = 8,5
Σε περίπτωση που ο βαθμός έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π).

Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα ή δε συνοδεύεται από βεβαίωση αντιστοιχίας του από αρμόδιο φορέα ως βαθμός πτυχίου θεωρείται το πέντε (5).

ΣΤ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16

Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο

− Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του προηγούμενου.

− Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.

− Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών.

− Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

− Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

2. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ και ΤΕ

Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος σπουδών δεν εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι ΤΕΙ και απόφοιτοι ΤΕΕ β΄ κύκλου και ισοτίμων

− Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του προηγούμενου.

− Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του Παιδαγωγικού Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.

−Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών.

−Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

−Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

3. ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ

Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ

− Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν. 1566/85.

− Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του προηγούμενου.

− Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.

− Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του απολυτηρίου λυκείου, ή απολυτηρίου ΤΕΕ Α΄ κύκλου ή ισοτίμου, εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.

−Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη Επαγγελματική Εμπειρία.

−Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων ΔΕ με επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών, οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται με τη διαδικασία αξιολόγησης των αντιστοίχων υποψηφίων ΠΕ.−Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

Ζ. Σε περίπτωση που για τη λειτουργία και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση κάποιας ειδικότητας απαιτούνται αυξημένα τυπικά προσόντα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, αυτά θα αναφέρονται σαφώς στην προκήρυξη της αντίστοιχης ειδικότητας, θα δημιουργείται ειδικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα αυξημένα τυπικά προσόντα, και από τον πίνακα αυτό θα γίνεται και η επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Η ανάγκη ύπαρξης των αυξημένων τυπικών προσόντων, που μπορεί να προκύπτει από την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ή την ιδιαιτερότητα λειτουργίας κάποιας ειδικότητας σε συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Μονάδα κ.λ.π., θα κρίνεται από το Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας, ο οποίος θα υποβάλει σχετική πρόταση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.Δ. πλήρως αιτιολογημένη και τελικά θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όταν για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων απαιτούνται αυξημένα τυπικά προσόντα για όλες τις ειδικότητες των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και για το σύνολο των ΕΠΑΣ, δημιουργεί ειδικό πίνακα χωρίς σχετική πρόταση των εκπαιδευτικών μονάδων.

Η. Για την λειτουργία εργαστηρίων που χρησιμοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ. και ανήκουν σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων, όπως Ναύσταθμος Σαλαμίνας, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ κ.τ.λ., μπορεί ο Οργανισμός με απόφαση Διοικητή να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό που προτείνουν οι φορείς στους οποίους ανήκουν οι εγκαταστάσεις, εφόσον οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας.

Θ. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, δύναται ο Ο.Α.Ε.Δ. να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με κατευθείαν πρόσληψη. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την αρχική προκήρυξη.

Η πρόσληψη των επιλεγόμενων ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά ΕΠΑ.Σ γίνεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

Η υπ’ αρ. 7856/191/2008 (ΦΕΚ 700/Β΄/22−4−2008) απόφαση παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά την διαδικασία επιλογής έκτατου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ. ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


Εκτύπωση