Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών στην ΑΣΠΑΙΤΕ 2018 - 2019

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.Δ/909/29-06-2018/ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2018-2019

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με τις αριθμ. 16/25-5-2018 (θέμα: 3.3 ) και 20/22-6-2018 (θέμα: 3.3) Αποφάσεις της Δ.Ε., προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των τμημάτων της για το ακαδ. Έτος 2018-2019. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 1. Τον Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/28-6-2002 τ.Α΄), «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού, που αναφέρεται στην Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».
 2. Τo Π.Δ. 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/05-6-2013) «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)
 3. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
 4. Την αριθμ. 54591/Ζ1 (ΦΕΚ 191/11-4-2016 τ. Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) Υπουργική Απόφαση που αφορά την ανασυγκρότηση της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
 5. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24.11.1983) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4521/2018(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-3-2018) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”.
7. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 16 του άρθρου 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-8-2017) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”.
8. Τα άρθρα 15 και 20 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/04-9-2009) ¨Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις΅
9. Τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 4 του Ν.4405/2016 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/13-7-2016) ”Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ε.Ε και άλλες διατάξεις΅
10. Το Ν.2431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α’/30-6-1996) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»
11. Το Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ132/τ.Α’/29-6-1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».
12. Το Π.Δ. 163/2002 (ΦΕΚ149/τ.Α’/26-6-2002) «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)»,σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ.22α του Ν.4009/2011.
13. Το άρθρο 7, παρ.2 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/20-11-2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
14. Το άρθρο 2 παρ. 15 του Ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/18.6.2004) «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».
15. Το Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
16. Το Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Ά /20-03-2007) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
17. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/04-9-2009) ΅ Δομή, λειτουργία, διασφάλιση, της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Τις αποφάσεις των Εκπαιδευτικών Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις θέσεις-
πιστώσεις που θα εγκριθούν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Η μηνιαία αποζημίωση είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές, εκτός από το χρονοεπίδομα, του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Δ.Ε.Π, κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αριθμ.Πρωτ. Φ.11/120735/Ε5/13-11-2002, έγγραφο του ΥΠ.Ε.ΠΘ.

Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου, διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Δ.Ε.Π. της αντίστοιχης με τα προσόντα του βαθμίδας.Πιο συγκεκριμένα ο Επιστημονικός Συνεργάτης αναλαμβάνει διδακτικές δραστηριότητες που απαιτούν κυρίως και θεωρητικές γνώσεις, όπως διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, συμμετοχή σε εργαστήρια προωθημένων γνώσεων, επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Ο Εργαστηριακός Συνεργάτης εκτελεί διδακτικό και εργαστηριακό έργο που απαιτεί κυρίως πείρα εφαρμογών, όπως διδασκαλία εισαγωγικών πρακτικών μαθημάτων, διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Επίσης το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και των δύο βαθμίδων υποχρεούται να παρέχει και άλλο έργο σχετιζόμενο με τα διδακτικά του καθήκοντα όπως για παράδειγμα συνοδός σε εκπαιδευτικές εκδρομές, μελέτη για θέματα σπουδών, διεθνείς συνεργασίες, που θα ανατεθούν από τα συλλογικά ή ατομικά διοικητικά όργανα του Τμήματος ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, με αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και απόφαση της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε που γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στη Συνεργάτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.3794/2009 προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος.

Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που προκηρύσσεται

Τα ελάχιστα προσόντα για την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών είναι τα ακόλουθα με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου:

1. Επιστημονικοί Συνεργάτες

α. Τρία (3) έτη τουλάχιστον: ή αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού έργου ανάλογου επιπέδου σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα.
 Το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών μπορεί να κατανέμεται συνδυαστικά στις ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι αντίστοιχες με το επιστημονικό επίπεδο και συναφείς με το γνωστικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται.

β. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εξαιρουμένων των αυτοεκδόσεων ή συνδυασμός των παραπάνω

2. Εργαστηριακοί Συνεργάτες

α. Τρία (3) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται ή ισόχρονης εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχής με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων σε κάθε περίπτωση με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι ένα (1) έτος διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.

β. Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα που τεκμαίρεται από ικανότητα εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεση τμήματος ή ολοκληρωμένων ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Η απασχόληση των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών που διαθέτουν πλήρη προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2916/2001 μπορεί να είναι:

  • Επιστημονικός Συνεργάτης: μέχρι 14 ώρες εβδομαδιαίως
  • Εργαστηριακός Συνεργάτης: μέχρι 16 ώρες εβδομαδιαίως

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα των προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της παραγράφου αυτής καθορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (απόφαση με αριθμ. 2/54807/0022/22-10-2002-ΦΕΚ 1393/τ.Β΄/01-11-2002) και εκκαθαρίζεται και
καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών και των Εργαστηριακών Συνεργατών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ώρες και τις δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαία αντίστοιχα.

Ως επαγγελματική δραστηριότητα, όπου απαιτείται, δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.

Όσον αφορά το επαγγελματικό έργο σε αντίστοιχο αντικείμενο, αυτό μπορεί να έχει ασκηθεί με οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή, είτε ως ελευθέριο επάγγελμα, είτε ως απασχόληση με εξάρτηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (Αποφάσεις ΣτΕ 3047/1987 & 1427/1991).

Η επαγγελματική δραστηριότητα αποδεικνύεται:

α) Με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η ειδικότητα απασχόλησης και η χρονική διάρκεια της παροχής της

β) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στον Ιδιωτικό Τομέα, βεβαίωση του εργοδότη και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης

γ) Προκειμένου για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο απαιτείται, πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από τον φορέα απασχόλησης και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης.

Για δε τις συμβάσεις έργου στο Δημόσιο
ι) εφ' όσον έχουν παρασχεθεί με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου και αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης,
 ιι) εφ' όσον έχουν παρασχεθεί με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και ασφαλιστικό φορέα τον ΟΑΕΕ απαιτούνται, αντίγραφα των συμβάσεων έργου, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών και

δ) Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται, έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, αποδεδειγμένη ασφαλιστική κάλυψη για το αντίστοιχο διάστημα απασχόλησης, δελτία Παροχής Υπηρεσιών και εκκαθαριστικά σημειώματα των αντίστοιχων οικονομικών ετών.

Με τους όρους του άρθρου 19 του Ν.1404/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 15 του Ν.3794/2009, «…… που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες, μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων (4) εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του δημόσιου ή ευρύτερου τομέα ύστερα από άδεια του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν. 1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 1404/1983». Η άδεια θα πρέπει να προσκομισθεί εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης (σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της άδειας η σύμβαση θα ανακαλείται) (Αριθμ. Πράξης 313,Συν/ση 16η /08-8-2014 Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Σε εξειδικευμένα μαθήματα, επίσης μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο και σε συνταξιούχους του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα μη θιγομένων των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στους οποίους εφαρμόζονται οι περιορισμοί που θέτει το άρθρο 1 του Ν. 1256/1982 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Ν. 1400/1983». Δεν επιτρέπεται η έναρξη καταβολής αποδοχών χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης Συντάξεων ότι δηλώθηκε η ανάθεση διδακτικού έργου. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες μαθημάτων που ακολουθούν τα εξειδικευμένα μαθήματα χαρακτηρίζονται με ειδική σήμανση.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες και οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες μπορούν να κληθούν μετά την λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή να οριστούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση στους εξεταστές για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και στους επιτηρητές αποζημίωση που αντιστοιχεί στις ώρες επιτήρησης, υπολογιζόμενης για κάθε περίπτωση στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των αποδοχών του προτελευταίου μήνα της σύμβασής τους.

Οι αναθέσεις των Επιστημονικών ή Εργαστηριακών Συνεργατών στα Τμήματα εναπόκεινται στην τελική κρίση της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι προσλαμβανόμενοι εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Πρόεδρος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού αυτού, για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα μη προβλεπόμενα από τον Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έναντι της ΑΣΠΑΙΤΕ ή του Δημοσίου

Α. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: τηλ. 210-28.96.744

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

α/α

Μάθημα

Επιστημονικοί
συνεργάτες
(ώρες / εβδομάδα)

Εργαστηριακοί
συνεργάτες
(ώρες / εβδομάδα)

1

Χημεία & Τεχνολογία Υλικών

3

8

2

Αντοχή ΥλικώνΙ

-

16**

3

Μηχανική Ρευστών Ι

4

16**

4

Κατεργασίες αποβολής υλικού

4

16*

5

Υδροδυναμικές Μηχανές

4

16*

6

Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

2

-

7

Κατεργασίες Διαμορφώσεων

-

16*

8

Mετάδοση θερμότητας

5**

-

9

ΜΕΚ

4**

8

10

Τεχνολογία Ψύξης Κλιματισμού

-

16*

11

Σχεδιασμός και Τεχνολογία

2

16*

12

Οικονομοτεχνική Ανάλυση και Διοίκηση έργων

4

-

13

Τεχνική Νομοθεσία

3

-

14

Θερμοδυναμική

3**

 

15

Στοιχεία Μηχανών –Ι

 

14+

16

Υδραυλικά & Πνευματικά Συστήματα

 

14+

15

Εισαγωγή στη Μηχανική

έως 6**

 

Σύνολο ωρών / εβδομάδα

44

156

* Δύο (2) εργαστηριακοί συνεργάτες Χ 8 ώρες έκαστος

+ Δύο (2) εργαστηριακοί συνεργάτες για 8 και 6 ώρες αντίστοιχα

** Εξειδικευμένο Μάθημα

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

1

Εισαγωγή στις Κατεργασίες

4

16*

2

Μηχανολογικό Σχέδιο

-

16*

3

Αντοχή Υλικών ΙΙ

4**

16**

4

Μηχανική Ρευστών ΙΙ

4

16**

5

Διαχείριση Ποιότητας

-

8

6

Θερμικές Στροβιλομηχανές

4

16*

7

Τεχνικές Θερμάνσεων - Ατμολέβητες

5**

-

8

ΑΠΕ

-

16*,**

9

Τεχνικά Υλικά

4

-

10

Τεχνολογία Αυτοκινήτου

4**

16*,**

11

Επιχειρηματικότητα ΙΙ

2

 

12

Στοιχεία Μηχανών –ΙΙ

 

14+

13

Συστήματα Κίνησης & Μεταφοράς

 

14+

14

Εφαρμοσμένη Μηχανική

έως 2**

 

Σύνολο ωρών / εβδομάδα

33

148

*Δύο (2) εργαστηριακοί συνεργάτες Χ 8 ώρες έκαστος

+ Δύο (2) εργαστηριακοί συνεργάτες για 8 και 6 ώρες αντίστοιχα

** Εξειδικευμένο μάθημα

Β. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γραμματεία Τμήματος: τηλ.210-28.96.738-739

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

α/α

Μάθημα

Επιστημονικοί
συνεργάτες
(ώρες / εβδομάδα)

Εργαστηριακοί
συνεργάτες
(ώρες / εβδομάδα)

1

Μεταλλικές Κατασκευές

2

8

2

Εδαφομηχανική

2

24

3

θεμελιώσεις

2

16

4

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Ι

2

18

5

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός ΙΙ και Τεχνική Νομοθεσία

2

12

6

Οδοστρώματα

2

8

7

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ

-

16

8

Αντισεισμικές Κατασκευές

-

16

9

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό

-

8

10

Δομικά Υλικά

-

11

12

Υδραυλική Μηχανική

-

8

13

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Ενεργειακών Διαθεσίμων

-

8

14

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα & Ειδικά Θέματα Σκυροδέματος

 

4

15

Γενική Τεχνολογία

 

4

Σύνολο ωρών / εβδομάδα

12

161

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

1

Αντοχή Υλικών ΙΙ

2

 

2

Εφαρμοσμένη Γεωλογία

2

16

3

Ειδικά Θέματα Θεμελιώσεων

2

12

4

Οικοδομικός Σχεδιασμός Ι

2

12

5

Οικοδομικός Σχεδιασμός ΙΙ

2

12

6

Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι

-

12

7

Επισκευή και Ενίσχυση Κατασκευών

-

4

8

Υπολογιστική Δομική Μηχανική

-

4

9

Δυναμική των Κατασκευών

-

16

10

Στατική ΙΙΙ

-

12

11

Έργα αστικών Υδρ/κών Υποδομών & Εγγείων Βελτιώσεων

-

8

12

Υδροδυναμικά Έργα και Συστήματα Ήπιων Μορφών Ενέργειας

-

8

13

Σχεδίαση με χρήση Υπολογιστή

-

31

14

Οδοποιία

-

8

Σύνολο ωρών / εβδομάδα

10

155

Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γραμματεία Τμήματος: τηλ.210-28.96.736-750

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

 

Χειμερινό εξάμηνο - Επιστημονικοί συνεργάτες

Ώρες προς
προκήρυξη

 

Αξιοπιστία Τεχνολογικών Συστημάτων

4

 

Μικροκύματα - Κεραίες (Θεωρία)

4

 

Φωτοτεχνία (Θεωρία)

3

 

Ευρυζωνικές Επικοινωνίες

4

 

Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

3

 

Ευφυές Ηλεκτρικό Δίκτυο

4

 

Σύνολο

22

α/α

Χειμερινό εξάμηνο - Εργαστηριακοί συνεργάτες Ώρες προς
προκήρυξη

1

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Εργαστήριο) 32 (1)

2

Προγραμματισμός ΗΥ (Εργαστήριο) 16

3

Ηλεκτρονική ΙΙ (Εργαστήριο) 24 (2)

4

ΣΑΕ (Εργαστήριο) 28 (3)

5

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Εργαστήριο) 12 (4)

6

Αναλογικά & Ψηφ. Φίλτρα (Εργαστήριο)

8

7

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι (Εργαστήριο) (*) 15

8

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (Εργαστήριο)

8

9

ΣΗΕ ΙΙ (Εργαστήριο) 18 (5)

10

Μικροκύματα - Κεραίες (Εργαστήριο) 8

11

Σχεδίαση Ηλ/κών Εγκ/σεων με ΗΥ (Εργ/ριο) 16

12

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα (Εργ/ριο) 16 (6)

13

Γενική Τεχνολογία (Εργαστήριο) 16

14

Ηλεκτρική Κίνηση (Εργαστήριο) 10

15

Ψηφιακές Τ/Ο Υπηρεσίες (Εργαστήριο) 6

16

Μικροϋπολογιστές (Εργαστήριο)

8

Σύνολο ωρών / εβδομάδα

241
(*) Εξειδικευμένο μάθημα.
(1) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 16 και 16 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.
(2) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 8 και 16 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.
(3) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 12 και 16 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.
(4) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 2 και 10 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.
(5) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 8 και 10 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.
(6) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 8 και 8 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 20187-19

 

Εαρινό εξάμηνο - Επιστημονικοί συνεργάτες

Ώρες προς
προκήρυξη

 

Ηλεκτρονική ΙΙΙ (Θεωρία)

3

 

Οργανολογία - Μετρήσεις (Θεωρία)

3

 

Γραμμές Μεταφοράς (Θεωρία)

3

 

Υψηλές Τάσεις (Θεωρία)

4

 

Ασύρματες Επικοινωνίες (Θεωρία)

4

 

Σύνολο

17

 

Εαρινό εξάμηνο - Εργαστηριακοί συνεργάτες

Ώρες προς
προκήρυξη

1

Ηλεκτρονική Ι (Εργαστήριο) 28 (1)

2

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ (Εργαστήριο) 32 (2)

3

Τεχνολ. Ηλ/κών Εξαρτημάτων (Εργαστήριο) 10

4

Ειδ. Θέμ. Προγραμματισμού (Εργαστήριο) 16

5

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (Εργαστήριο) 16 (3)

6

Ηλεκτρικές Μηχανές ΜΗΧ/ΓΩΝ (Εργαστήριο) 16 (4)

7

Ηλεκτρονική ΙΙΙ (Εργαστήριο) 8

8

Οργανολογία - Μετρήσεις (Εργαστήριο - ΗΛΓ) 18 (5)

9

Οργανολογία - Μετρήσεις (Εργαστήριο - ΗΛΚ)

12

10

Ηλεκτρονικά Ισχύος (Εργαστήριο) 26 (6)

11

Βιομηχ. Αυτόμ. Έλεγχος (Εργαστήριο) 28 (7)

12

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ (Εργαστήριο) (*) 15

13

Οπτικές Επικοινωνίες (Εργαστήριο) 8

14

ΣΗΕ Ι (Εργαστήριο) 16 (8)

15

Γραμμές Μεταφοράς (Εργαστήριο) 6

16

Ηλ/κό Σύστημα Αυτοκινήτου (Εργαστήριο) 8

17

Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο) 8

18

Συλλογή & Επεξ. Δεδομένων (Εργαστήριο)

16

19

Υψηλές Τάσεις (Εργαστήριο) (*) 16 (9)

20

Ασύρματες Επικοινωνίες (Εργαστήριο)

8

21

Ψηφ. Ανάλυση & Επεξ. Σήματος (Εργαστήριο) 4

Σύνολο ωρών / εβδομάδα

315

(*) Εξειδικευμένο μάθημα.

(1) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 12 και 16 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.

(2) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 16 και 16 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.

(3) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 6 και 10 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.

(4) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 6 και 10 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.

(5) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 8 και 10 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.

(6) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 10 και 16 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.

(7) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 12 και 16 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.

(8) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 6 και 10 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.

(9) Τουλάχιστον 2 εργαστηριακοί συνεργάτες, με 6 και 10 ώρες (κατά μέγιστο) αντίστοιχα.

ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο: ΣΥΝΟΛΟ ωρών 332

ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο: ΣΥΝΟΛΟ ωρών 332

Δ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Γραμματεία Τμήματος:τηλ.2102896767

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

α/α

Μάθημα

Επιστημονικοί
συνεργάτες
(ώρες /εβδομάδα)

1

Μαθηματικά Ι

14

 

Σύνολο ωρών / εβδομάδα

14

α/α

Μάθημα

Εργαστηριακοί
συνεργάτες
ΩΡΕΣ / εβδομάδα

1

Φυσική Ι & Φυσική

34(1)

2

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ

32

3

ΠΑΔ Ι & ΠΑΔ ΙΙ ως διδακτικό έργο (αξιολόγηση, επανατροφοδότηση φοιτητών και υποστήριξη διεξαγωγής διδασκαλιών

52(2)

Σύνολο ωρών/εβδομάδα

118
(1) Φυσική Ι: 14 ώρες/εβδ & Φυσική: 20 ώρες/εβδ
(2) ΠΑΔ Ι: 34 ώρες/εβδ & ΠΑΔ ΙΙ: 18 ώρες/εβδ

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

α/α

Μάθημα

Επιστημονικοί
συνεργάτες
(ώρες /εβδομάδα)

1 Μαθηματικά ΙΙ 8
  Σύνολο ωρών/ εβδομάδα 8
α

Μάθημα

Εργαστηριακοί συνεργάτες
(ώρες /εβδομάδα)

1

Φυσική & Φυσική ΙΙ 12(3

2

Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα 32

3

ΠΑΔ Ι & ΠΑΔ ΙΙ ως διδακτικό έργο (αξιολόγηση, επανατροφοδότηση φοιτητών και υποστήριξη διεξαγωγής διδασκαλιών

52(4)

4

Μαθηματικά ΙΙ

4

Σύνολο ωρών / εβδομάδα

100
(3) Φυσική: 6 ώρες/εβδ & Φυσική ΙΙ: 6 ώρες/εβδ
(4) ΠΑΔ Ι: 18 ώρες/εβδ & ΠΑΔ ΙΙ: 34 ώρες/εβδ
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με ημερομηνία έναρξης στις 05/7/2018 και ώρα 09.00 και λήξη στις 25/7/2018 και ώρα 23.59.

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (www.aspete.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://aitiseis.aspete.gr .

Δικαιολογητικά που δεν αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αιτήσεις που δε θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δε θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι τρία (3) θεωρητικά και τρία (3) εργαστηριακά μαθήματα ανά εξάμηνο (χειμερινό/εαρινό) και ανά Τμήμα σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση σε περισσότερα του ενός Τμήματα.

Σε περίπτωση που το μάθημα που έχει δηλωθεί από τον υποψήφιο διδάσκεται σε περισσότερα του ενός τμήματα τότε μπορεί να του ανατεθεί να το διδάξει και υπό τη μορφή συνδιδασκαλίας.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων», τα δικαιολογητικά μπορεί να είναι:
α) Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή β) Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του Ν.4250/2014 ή
γ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.
Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, οι Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων θα πραγματοποιήσουν αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4305/2014, πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους.

Εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτούνται:

Α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας όπου θα φαίνεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Β) Πιστοποιητικό Στρατολογίας (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατιωτική υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει αναγνωριστεί ως αντιρρησίας συνείδησης και έχει εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική θητεία. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Το πιστοποιητικό στρατολογίας θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για τους υποψήφιους που τελικά θα επιλεγούν. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, πρέπει να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Τονίζεται ότι με το νέο σύστημα δεν χρειάζεται να καταθέσουν οι υποψήφιοι δικαιολογητικά όμως σε επόμενη φάση της διαδικασίας μπορεί να τους ζητηθεί να τα προσκομίσουν είτε εντύπως είτε σε μορφή PDF.

Μετά τη λήξη των σχετικών διαδικασιών αναρτάται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα Τμήματα, η εισηγητική έκθεση της αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση με δική τους ευθύνη και να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της εισηγητικής έκθεσης.

Μετά την πάροδο των πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της εισηγητικής έκθεσης, δεν εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν απορρίπτεται ως μη αποδεκτό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υπομνημάτων οι πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων δεν μπορούν να τροποποιηθούν για κανένα απολύτως λόγο και ισχύουν για όλο το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο συντάχθηκαν.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής υποψηφιότητας θα ευρίσκονται στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr. Eπίσης το ηλεκτρονικό σύστημα θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://aitiseis.aspete.gr

Σε περίπτωση τροποποίησης της νομοθεσίας σχετικά με τους όρους πρόσληψης και απασχόλησης των Συνεργατών, οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν, εφόσον θα ισχύσουν, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Γίνεται γνωστό ότι, επειδή με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, η πρώτη πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των από τον νόμο προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης

Pin It

Εκτύπωση