edu.klimaka.gr

Προκήρυξη για Προσλήψεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΣΔΕ 2019 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) 2019 - 2020

Αρ.Πρωτ.660/8/26235/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
& ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ), ΟΠΣ: 5002546 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έχουν ιδρυθεί με το ν. 2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5953/23-6-2014 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1861/Β/8-7-2014), την υπ’ αριθμ. Κ1/192979/14-11-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3815/Β/28-11-2016) τροπολογία για την «Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και την υπ’ αριθμ. 4014/27-11-07 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 34/Β/16-1-08) για τη «Λειτουργία τμημάτων εκτός έδρας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».

Τα ΣΔΕ είναι σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη κατώτερη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), είναι Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελεί φορέα υλοποίησης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), MIS 5002546. Η Πράξη «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 17569/09-12-2016 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και ακολούθησε η υπ΄ αριθμ. 13699/09-08-2017 Απόφαση 1ης Tροποποίησης και η υπ΄αριθμ. 6905/21-12-2018 Απόφαση 2ης Τροποποίησης της ΕΥΔ. Η παρούσα Πρόσκληση, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της 3ης Τροποποίησης της Πράξης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6326/378/12.07.2019 Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ.15, εδάφιο ε, του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17-09-2013), του άρθρου 83 του ν. 4445 (ΦΕΚ 236Α /19-12-2016) και τα ΦΕΚ 1596/Β΄/10-05-2019, 2177/Β΄/07-06-2019 σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 1983/Α΄/2013) το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με την υπ’ αριθμ.6341/380/02.08.2019 Απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσει θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης ΠΕ 4 : «Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό», για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Αγγλικής Γλώσσας, της Κοινωνικής Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Πολιτισμικής και Αισθητικής Αγωγής.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό στα ΣΔΕ, διερευνά και γνωρίζει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, διαμορφώνει αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αξιολογεί τους εκπαιδευομένους και το διδακτικό έργο του, επικεντρώνεται σε παιδαγωγικά προβλήματα που αναφύονται και αναζητεί λύσεις, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό, δηλαδή γνώση, ενθαρρύνει και ασκεί τους εκπαιδευομένους στο «να μάθουν πώς να μαθαίνουν». Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι η δημιουργία και οργάνωση ενός Φακέλου με το εκπαιδευτικό Υλικό που θα χρησιμοποιήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο της διδασκαλίας του γραμματισμού και στο αντίστοιχο διδακτικό αντικείμενο.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα ανά Περιφέρεια περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 • ΣΔΕ Αλεξανδρούπολης
 • ΣΔΕ Δράμας
 • ΣΔΕ Καβάλας
 • ΣΔΕ Κομοτηνής
 • ΣΔΕ Ξάνθης & εκτός έδρας τμήματα Μύκης & Κενταύρου
 • ΣΔΕ Ορεστιάδας
 • ΣΔΕ Σαπών

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • ΣΔΕ Γιαννιτσών & εκτός έδρας τμήμα Έδεσσας & Αριδαίας
 • ΣΔΕ Νάουσας
 • ΣΔΕ Αλεξάνδρειας
 • ΣΔΕ Σερρών
 • ΣΔΕ Κατερίνης
 • 1o ΣΔΕ Θεσσαλονίκης
 • 2ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης & εκτός έδρας τμήμα Θεσσαλονίκης
 • 3ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης (Κατάστημα Κράτησης Διαβατών)
 • ΣΔΕ Δέλτα
 • ΣΔΕ Κορδελιού – Ευόσμου
 • ΣΔΕ Δενδροποτάμου
 • ΣΔΕ Λαγκαδά
 • ΣΔΕ Πυλαίας Χορτιάτη
 • ΣΔΕ Νιγρίτας (Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας)
 • ΣΔΕ Νέας Προποντίδας
 • ΣΔΕ Γουμένισσας

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • ΣΔΕ Καστοριάς
 • ΣΔΕ Κοζάνης & εκτός έδρας τμήμα Πτολεμαΐδας
 • ΣΔΕ Φλώρινας & εκτός έδρας τμήμα Αμύνταιου,
 • 1ο ΣΔΕ Γρεβενών (Κατάστημα Κράτησης)

ΗΠΕΙΡΟΥ

 • ΣΔΕ Άρτας & εκτός έδρας τμήμα Φιλιππιάδας
 • ΣΔΕ Ιωαννίνων
 • ΣΔΕ Πρέβεζας

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • ΣΔΕ Βόλου
 • ΣΔΕ Καρδίτσας & εκτός έδρας τμήμα Σοφάδων,
 • 1ο ΣΔΕ Λάρισας,
 • 1ο ΣΔΕ Τρικάλων
 • 2ο ΣΔΕ Λάρισας (Κατάστημα Κράτησης Λάρισας),
 • 2ο ΣΔΕ Τρικάλων (Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων)

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • ΣΔΕ Αλιβερίου
 • ΣΔΕ Άμφισσας
 • ΣΔΕ Λαμίας
 • ΣΔΕ Ορχομενού & εκτός έδρας τμήμα Θήβας
 • 1ο ΣΔΕ Δομοκού (Κατάστημα Κράτησης Δομοκού)
 • 1ο ΣΔΕ Ελεώνα Θηβών (Κατάστημα Κράτησης Ελεώνα Θηβών)
 • ΣΔΕ Μαντουδίου - Αγ. Άννας
 • ΣΔΕ Μαλανδρίνου (Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 • ΣΔΕ Άσσου Λεχαίου
 • ΣΔΕ Καλαμάτας
 • ΣΔΕ Ναυπλίου & εκτός έδρας τμήμα Κρανιδίου
 • ΣΔΕ Τρίπολης
 • ΣΔΕ Σπάρτης

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • ΣΔΕ Αγρινίου
 • ΣΔΕ Πάτρας και εκτός έδρας τμήμα Βάρδας
 • 2ο ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ (Κατάστημα Κράτησης Πάτρας)
 • ΣΔΕ Πύργου & εκτός έδρας τμήματα Ζαχάρως και Αμαλιάδας
 • ΣΔΕ Μεσολογγίου

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 • ΣΔΕ Κέρκυρας
 • 2ο ΣΔΕ Κέρκυρας (Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας)

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • ΣΔΕ Μυτιλήνης & εκτός έδρας τμήμα Καλλονής,
 • ΣΔΕ Σάμου & εκτός έδρας τμήμα Καρλοβασίου
 • ΣΔΕ Χίου

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • ΣΔΕ Ρόδου
 • ΣΔΕ Σύρου & εκτός έδρας τμήματα Νάξου και Θήρας

ΚΡΗΤΗΣ

 • ΣΔΕ Ιεράπετρας & εκτός έδρας τμήματα Αγ. Νικολάου και Σητείας
 • ΣΔΕ Ρεθύμνου & εκτός έδρας τμήμα Αγ. Βασιλείου
 • ΣΔΕ Ηρακλείου
 • ΣΔΕ Χανίων & εκτός έδρας τμήματα Πλατανιά και Κισσάμου
 • 2ο ΣΔΕ Χανίων (Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 στα Χανιά)

ΑΤΤΙΚΗΣ

 • ΣΔΕ Αγ. Αναργύρων
 • ΣΔΕ Αγ. Παρασκευής
 • ΣΔΕ Αχαρνών
 • ΣΔΕ Καλλιθέας
 • ΣΔΕ Αθήνας & εκτός έδρας τμήμα Αθήνας στις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΝΑ
 • ΣΔΕ Μεγάρων
 • 1ο ΣΔΕ Κορυδαλλού
 • ΣΔΕ Πειραιά
 • ΣΔΕ Περιστερίου
 • 2ο ΣΔΕ Κορυδαλλού- Γεώργιος Ζουγανέλης (Κατάστημα Κράτησης) & εκτός έδρας τμήμα Νοσοκομείου Κρατούμενων Κορυδαλλού

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)

Τα κριτήρια και η μοριοδότηση του εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 1596/Β΄/10-05-2019 & 2177/07-06-2019, είναι τα ακόλουθα:

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

18

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

1.1.α. Διδακτορικό

 

 

10

1.1.β. Μεταπτυχιακό

 

 

5

1.1.γ. Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
(δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)

 

 

4

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, και στη Διά Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης

(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων. Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ., καθώς και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

4

 

1.2.α. Σε θέματα Σ.Δ.Ε.

(0,5 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

 

 

2

1.2.β. Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2 )

    2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

18

 

 

2.1. Στα Σ.Δ.Ε.

(1 μόριο ανά 200 ώρες με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

2.2. Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

(0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

    3

2.3. Στην τυπική εκπαίδευση

(0,5 ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

3.1.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

3.1.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

3.1.γ.Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

3.2.α. Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

3.2.β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1.5

3.2.γ. Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

2

 
Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

 

2

ΣΥΝΟΛΟ: 42

4. KOIΝΩΝΙΚΑ KPITHPIA

 

 

 

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

2%

4%

6%

8%

10%

4.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Γονείς τρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 


 

10%

10%

10%

10%

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 27 του ν.4186 ΦΕΚ 193/Α΄/2013 όπως ισχύει. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Η αίτηση των υποψηφίων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, για την επιλογή τους στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και για τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα :

Γνωστικό Αντικείμενο

Α’ Ανάθεση

Β’ Ανάθεση

1. Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

2. Μαθηματικά

ΠΕ03

ΠΕ04, ΠΕ86 (με πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής)

3. Αγγλική Γλώσσα

ΠΕ06

 

4. Κοινωνική Εκπαίδευση

ΠΕ78

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ80 (με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν σε πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15)

5. Πληροφορική

ΠΕ86

 

6. Φυσικές Επιστήμες

ΠΕ04, ΠΕ85 (με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν σε πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ03, ΠΕ88.01, ΠΕ87.01

7. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΠΕ88.05

ΠΕ04, ΠΕ85 (με προτεραιότητα σε πτυχία που αντιστοιχούν σε πρώην ΠΕ12.08), ΠΕ88.01

8. Πολιτισμική – Αισθητική
Αγωγή

ΠΕ08, ΠΕ79.01, ΠΕ91, ΤΕ16, ΠΕ89.01

ΠΕ02

Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής είναι η κατοχή του αντίστοιχου για κάθε γνωστικό αντικείμενο τίτλου σπουδών (πτυχίου).

Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους θα δηλώσουν :
- μία μόνο Περιφέρεια και
- ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο
- από 1 έως 14 ΣΔΕ ή εκτός έδρας τμήματα της ίδιας Περιφέρειας, με σειρά προτίμησης
- το μέγιστο αριθμό διδακτικών ωρών την εβδομάδα που επιθυμούν να τους ανατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.

Τυχόν επιλογή άνω της μίας Περιφέρειας ή άνω του ενός γνωστικού αντικειμένου αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.

Γ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών για το εκπαιδευτικό προσωπικό ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό με δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή με πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕΚΟ, Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθρο 31 του ν. 3528/2007 και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης) ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων ̟που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις ̟προβλεπόμενες ̟ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε ̟περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε ̟περίπτωση επιλογής, αυτή ανακαλείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργασθούν όσες φορές απαιτείται την ηλεκτρονική τους αίτηση μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επιλέγοντας ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Κατόπιν θα πρέπει να κάνουν ΥΠΟΒΟΛΗ για να οριστικοποιήσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, να λάβουν αρ. πρωτ. και στη συνέχεια να επιλέξουν ΕΚΤΥΠΩΣΗ για να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση. Εφόσον κάποιος υποψήφιος έχει κάνει οποιοδήποτε λάθος στην υποβληθείσα αίτησή του έχει τη δυνατότητα τροποποιήσεων επιλέγοντας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και πρέπει να υποβάλει και να εκτυπώσει εκ νέου την ηλεκτρονική αίτηση του, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ε. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Ο φάκελος θα εμπεριέχει τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του ανωτέρω αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης, τα ακόλουθα:

1. Υπογεγραμμένη εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία την υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη αίτηση διαφοροποιείται από την τελευταία υποβληθείσα στο ηλεκτρονικό σύστημα, η αίτηση θα απορρίπτεται.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος δεν μπορεί να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα καταγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα του έχει αποδώσει το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του.

2. Τίτλοι σπουδών

2.1 Απαιτείται φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.

2.2 Για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

 • Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και επικυρωμένη μετάφραση του τίτλου, στο οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής η οποία χορηγείται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται σχετικό έγγραφο από τους αρμόδιους φορείς, από το οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός πτυχίου, αυτός θα θεωρείται ότι είναι το 5.

Συναφείς Τίτλοι Σπουδών θεωρούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ 1596/Β΄/10.05.2019 οι «Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Εκπαίδευση» και λαμβάνουν τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό μορίων.

2.3 Αποδεικτικό Ελληνομάθειας

Για τους υποψήφιους που έχουν αποκτήσει τίτλους σπουδών στο εξωτερικό απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η προσκόμιση φωτοαντίγραφου απολυτήριου Ελληνικού εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής στην ελληνική γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14, παρ. 10 του ν. 1566/1985 για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας.

3. Επιμόρφωση

Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών.

Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π. καθώς και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ.

4. Διδακτική εμπειρία

Στα ΣΔΕ, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην τυπική εκπαίδευση πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες. Για τη μοριοδότηση της διδακτικής προϋπηρεσίας ο υποψήφιος πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει:

α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας όπου θα αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες και

β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από ιδιωτικό φορέα. Στην περίπτωση που η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος έγινε μέσω Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών (πρώην ΑΕΔ) πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση ή παραστατικά πληρωμής που θα αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από δημόσιο φορέα δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα. Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2191/1994 όπως ισχύει.

5. Ξένη Γλώσσα:

Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ. Παράρτημα Α). Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986.

Η γνώση Αγγλικής γλώσσας για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ06 δεν μοριοδοτείται για τους υποψηφίους.

6. Γνώση Η/Υ

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στο Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ σε ισχύ (βλ. Παράρτημα Β)

Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

7. Κοινωνικά Κριτήρια

α. Αποδεικτικό ανεργίας:

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

β. Ειδικές Κατηγορίες:

Δικαιολογητικά σε ισχύ που πιστοποιούν την ιδιότητα ανά κατηγορία όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Γ.

• ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ:

Ως πολύτεκνοι ορίζονται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων (άρθρ. 1 παρ. 21 ν.2247/1994/ΦΕΚ.182/31.10.1994/τ.Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).

Εξακολουθούν να ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες πολύτεκνοι είναι επίσης:

Ι. Σύμφωνα με το Ν.860/5-1-1979:
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον από οποιοδήποτε λόγο κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητέρας των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ίδιους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις:

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

Β. Από 1/1/1983 τόσο τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ.2 και 116 παρ.1 του Συντάγματος).

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας ήταν το 21ο έτος. Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν.1329/1983).

ΙΙ. Σύμφωνα με το Ν.3454/7-4-2006

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος από οποιαδήποτε αιτία ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης.

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης.

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα τέκνα τους όμως προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

• ΜΕΛΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Προϋποθέσεις:

α) Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

β) Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του.

Σημείωση: . Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

• ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με το αρθ. 3 του Ν3454/2006 ως τρίτεκνοι ορίζονται γονείς ή ο γονέας που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Σημείωση: . Η «γονική μέριμνα» δεν ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το Π.Δ.456/1984 (Αστικός Κώδικας) η γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.

• ΑΜΕΑ:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό σε ισχύ Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 08/08/2019 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 23/08/2019 (ώρα 15:00 μ.μ.).

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές έως και τις 26/08/2019 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών) στη διεύθυνση με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/8/26235 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ).
Γνωστικό Αντικείμενο: ………………
Περιφέρεια: ………………………………

Ως τελική ημερομηνία λήψης της ταχυδρομικής αποστολής των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Ζ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση την αίτηση/ δήλωση των στοιχείων των υποψηφίων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών.

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, κατά βαθμό πτυχίου, οι κάτοχοι πτυχίου. Αν υπάρξει ισοβαθμία και μετά τα προαναφερθέντα, θα γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Περιφέρεια και γνωστικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι και στους δύο πίνακες θα καταταγούν με προτεραιότητα ως εξής: α) οι υποψήφιοι Α’ Ανάθεσης, β) οι υποψήφιοι Β’ Ανάθεσης και γ) οι υποψήφιοι Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Για κάθε υποψήφιο θα αναγράφονται τα μόρια που έλαβε α) σύμφωνα με την αίτησή του, και β) μετά τη διαδικασία αντιπαραβολής (διοικητική επαλήθευση). Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.

Η. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1.Τυχόν ενστάσεις κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται ταχυδρομικώς σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του I.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)
Ένσταση κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/8/26235 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ).

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την ταχυδρομική αποστολής ενστάσεων, λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην ένσταση. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ενστάσεις που υποβάλλονται με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

2.Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η ένσταση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή η οποία θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν ένσταση θα κάνουν χρήση των κωδικών που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας τους. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.

Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενισταμένου, κ.λπ

Θ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

Μετά την εξέταση ενστάσεων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τα πρακτικά των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων και οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ταξινομημένοι σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Περιφέρεια και γνωστικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι και στους δύο πίνακες θα καταταγούν με προτεραιότητα ως εξής: α) οι υποψήφιοι Α’ Ανάθεσης, β) οι υποψήφιοι Β’ Ανάθεσης και γ) οι υποψήφιοι Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι.

Οι υποψήφιοι, μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων και την ενημέρωσή τους μέσω ανακοίνωσης στο site (www.inedivim.gr) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τις διαθέσιμες ώρες ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμήματα, θα κληθούν, εφόσον το επιθυμούν, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, να εισέλθουν ξανά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, με τους ίδιους κωδικούς που υπέβαλαν την αίτηση υποψηφιότητας, ώστε να:

 • δηλώσουν εκ νέου τα ΣΔΕ και τα εκτός έδρας τμήματα με σειρά προτίμησης, της Περιφέρειας για την οποία υπέβαλλαν αίτηση.
 • να επικαιροποιήσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση το πεδίο «καθεστώς απασχόλησης» που αφορά το εργασιακό τους καθεστώς.
 • να επικαιροποιήσουν τις μέγιστες επιθυμητές εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης.

Εάν η δεύτερη μέρα της ανωτέρω προθεσμίας είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Εάν κάποιος υποψήφιος δεν τροποποιήσει τη σειρά προτίμησής του θα ισχύσουν οι προτιμήσεις που είχε δηλώσει στην αρχική του αίτηση.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης που θα προκύψουν από την παρούσα πρόσκληση, δύναται να ισχύσουν για τη διετία 2019-2021 με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των ΣΔΕ.

Η στελέχωση των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων με ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία των αυτοματοποιημένων αναθέσεων. Θα εξαντλείται πρώτα ο πίνακας των πιστοποιημένων και εγγεγραμμένων εκπαιδευτών στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και στη συνέχεια θα γίνεται χρήση του πίνακα με τους μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Η ανάθεση των διδακτικών ωρών θα γίνεται για το σύνολο των διαθέσιμων ωρών ανά ειδικότητα και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ΣΔΕ. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για τις ανατιθέμενες διδακτικές ώρες ανά ΣΔΕ ή εκτός έδρα τμήμα και θα κληθούν εντός δύο (2) ημερών για την αποδοχή ή μη της ανάθεσης των διαθέσιμων διδακτικών ωρών. Οι υποψήφιοι που θα αποδεχτούν την ανάθεση των διαθέσιμων ωρών, οφείλουν να παρουσιαστούν στο ΣΔΕ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά από την απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Ι. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων κατάταξης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει Αίτηση Θεραπείας κατά της Απόφασης του Δ.Σ. που επικυρώνει το Πρακτικό των Ενστάσεων και τους Οριστικούς Πίνακες, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά για το παραδεκτό της Αίτησης Θεραπείας με παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 50,00 € (πενήντα ευρώ).

Οι Αιτήσεις Θεραπείας θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)
  ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ………….. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ
«Επικύρωση πρακτικού ενστάσεων και οριστικών πινάκων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/8/26235 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), ΟΠΣ: 5002546.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Θεραπείας είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Αιτήσεις Θεραπείας που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την ταχυδρομική αποστολής Αιτήσεων Θεραπείας λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην Αίτηση Θεραπείας του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι Αιτήσεις Θεραπείας θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Κ. ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Ο καθορισμός της ωριαίας αντιμισθίας του εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ θα ορίζεται σύμφωνα με: α) το ΦΕΚ 3276/Β΄/23-12-2013 και β) το άρθρο 4, παρ. 8, του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α/30-05-2017).

2. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται πέραν της ανωτέρω αμοιβής να καταβάλει δαπάνες μετακίνησης, σε περίπτωση που το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό μετακινείται με σκοπό τη διδασκαλία στο πλαίσιο του παρόντος Έργου αποκλειστικά και μόνο από την έδρα των ΣΔΕ στα εκτός έδρας νησιωτικά τμήματά τους, όταν δεν υφίσταται άλλος τρόπος στελέχωσής τους. Επίσης, δύναται να καταβάλει δαπάνες μετακίνησης για την παρακολούθηση των Επιμορφώσεων των εκπαιδευτών των ΣΔΕ. Η δαπάνη μετακίνησης καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν ήτοι:

1. Για τους εργολάβους, με σύμβαση μίσθωσης έργου με Ι.Κ.Α., η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 31 του Νόμου 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Διευκρινιστικές οδηγίες δίνονται από την εγκύκλιο με ΑΡ.6 του ΙΚΑ με ΑΔΑ : ΒΙΨΞ4691ΩΓ-603.

2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται: T.Π.Υ (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν.1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α Οικονομικών 1109793/6134 – 11/0016/1999, όπως ισχύουν) και Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €(άρθρο 2 παρ. 5 Ν.2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν 1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).

3. Όσοι μισθωτοί είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ ή στο ΤΣΑΥ ασφαλίζονται αντίστοιχα με τα πακέτα ασφάλισης 131 ΙΚΑ με απόδοση εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ και 129 ΙΚΑ με απόδοση εισφορών στο ΤΣΑΥ.

Σημειώνεται ότι βάσει του Ν. 4387/2016 από 01/01/2017 όλοι οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλισης, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Ως εκ τούτου από 1/1/2017 όσοι ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα υπάγονται σε έναν φορέα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, και έχουν την υποχρέωση καταβολής πολλαπλών εισφορών.

Λ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Στην περίπτωση που το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό δεν αναλάβει υπηρεσία στο ΣΔΕ ή στο εκτός έδρας τμήμα εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από το Διευθυντή του ΣΔΕ, η απουσία του εκλαμβάνεται ως άρνηση και καλείται ο επόμενος στη λίστα του οριστικού πίνακα επιτυχόντων.

2. Για την εύρυθμη λειτουργία του έργου αποκλείεται για το επόμενο σχολικό έτος από τη διαδικασία επιλογής, υποψήφιος ο οποίος προσλήφθηκε σε ΣΔΕ ή σε εκτός έδρας τμήμα και αποχώρησε οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους για οποιονδήποτε λόγο, πλην των: α) περιπτώσεων κύησης-λοχείας και β) αποδεδειγμένης ασθένειας του ιδίου ή του/της συζύγου του και των προσώπων Α΄ βαθμού συγγενείας του.

3. Τα μέλη των ομάδων έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΣΔΕ.

4. Όσοι εκ του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχουν πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ., υποχρεούνται να προσκομίσουν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από την εργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007, εντός δύο (2) εβδομάδων από την απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

5. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Α/θμια ή στη Β/θμια Εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσκομίσουν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από την εργασία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 εντός εντός δύο (2) εβδομάδων από την απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

6. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΣΔΕ είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει με σχετική υπεύθυνη δήλωση τον Διευθυντή του ΣΔΕ και την Ομάδα Έργου για οποιαδήποτε αλλαγή της εργασιακής του κατάστασης, κατά τη διάρκεια της σύμβασής του.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς τη σύναψη σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου του Έργου. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί το πρόγραμμα, η χρηματοδότησή του ή δεν λειτουργήσει το ΣΔΕ ή το εκτός έδρας τμήμα για το οποίο έχουν υποβληθεί αιτήσεις. Η υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου ωριαίας αντιμισθίας με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΣΔΕ, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΣΔΕ και των εκτός έδρας τμημάτων τους.

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλ. 213-131-4631, 213-131-4642, 213-131-4669, 213-131-4634 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.

Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων θα παρέχονται στο τηλ. 213-131-4666 κατά τις ώρες 09:30 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.

O Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Δημήτριος Ζέρβας

Σχετικά Άρθρα