Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών για Διοικητικό Προσωπικό στο ΙΕΠ 2020-2021

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΙΕΠ 2020-2021

Αρ.Πρωτ.8229/22-07-2020/

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού & Γραμματειακής Υποστήριξης
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
7. την υπ’ αριθμ. 34/02-07-2020 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
8. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

αποσπούμε για τέσσερα σχολικά έτη ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, τους παρακάτω εκπαιδευτικών:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1 ΑΡΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 202537 ΠΕ04.01 ΔΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
2 ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 603158 ΠΕ60 ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
3 ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 621475 ΠΕ70 ΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΚΟΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 607538 ΠΕ70 ΠΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
5 ΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 215619 ΠΕ86 ΔΕ Α΄ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
6 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 210722 ΠΕ05 ΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
7 ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 181960 ΠΕ86 ΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ
8 ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 225793 ΠΕ06 ΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
9 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 196546 ΠΕ79.01 ΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


Αρ.Πρωτ.7762/09-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού
& Γραμματειακής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Ανανέωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. την υπ' αριθμ. πρωτ. 6611/25-08-2016 (ΑΔΑ: Ω3Ψ0ΟΞΛΔ-9ΤΤ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη στελέχωση της Επιστημονικής και της Διοικητικής Υπηρεσίας αυτού»,
7. την υπ' αριθμ. πρωτ. 8201/24-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΨΡΟΞΛΔ-1ΩΥ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
8. την υπ’ αριθμ. 25/21-05-2020 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανανέωση της τετραετούς απόσπασης σε θέσεις διοικητικού προσωπικού, από τη λήξη της τρέχουσας– ήτοι από 01/09/2020 έως 31/08/2024 – στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, των παρακάτω εκπαιδευτικών:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 Ατσαλάκη Ελένη 229857 ΠΕ 81 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
2 Θωμοπούλου Μάρθα 170786 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ
3 Λαδιάς Γεώργιος 209115 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ
4 Νικόπουλος Ιωάννης 187730 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
5 Παπαστάμου Ιωάννα 160772 ΠΕ80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 Παπαστράτου Πηνελόπη 180915 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
7 Ράπτης Νικόλαος 168736 ΠΕ78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
8 Σημαιοφορίδου Κυριακή 703097 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
9 Σπανάκη Άννα 210721 ΠΕ05 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
10 Σπανουδάκης Εμμανουήλ 211053 ΠΕ86 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
11 Χατζηηλίου Αγγελική 198789 ΠΕ 06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
12 Χρουσαλά Ρεββέκα 214133 ΠΕ07 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


Εκτύπωση