Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ως Επιστημονικό Προσωπικό στο ΙΕΠ 2020 2024

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΠ 2020-2024

Αρ.Πρωτ.12832/02-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού
& Γραμματειακής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
6. υπ’ αριθμ. πρωτ. 9471/17-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΣΑΟΞΛΔ-ΔΦΖ) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ» σε θέση Συμβούλου Β’ Αγγλικών,
7. υπ’ αριθμ. πρωτ. 9677/24-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΓΒΟΞΛΔ-1ΔΙ) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ» σε θέση Συμβούλου Β’ Θεολόγων,
8. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
9. τις υπ’ αριθμ. 49/15-10-2020 και 50/22-10-2020 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
10. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (έως και 31/8/2024) χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 165405 ΠΕ 01 ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ
2 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 570030 ΠΕ 06 ΔΠΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους ενδιαφερόμενους.

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως

 


Αρ.Πρωτ.9065/01-09-2020/ΙΕΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού
& Γραμματειακής Υποστήριξης
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8144/17-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΕΞΟΞΛΔ-ΧΩΧ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
7. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
8. τις υπ’ αριθμ. 38/31-7-2020 και 39/06-08-2020 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (από 1/9/2020 έως και 31/8/2024) χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 161173 ΠΕ 04.01 ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 ΣΑΛΠΑΣΑΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200135 ΠΕ 86 ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
3 ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 223200 ΠΕ 03 ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους ενδιαφερόμενους.

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


Αρ.Πρωτ.8772/11-08-2020/ΙΕΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού & Γραμματειακής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5329/09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ53ΟΞΛΔ-ΠΨΗ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
7. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
8. τις υπ’ αριθμ. 35/9-7-2020, 36/16-07-2020 και 37/23-07-2020 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (από 1/9/2020 έως και 31/8/2024) χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 Γελαστοπούλου Μαρία 588028 ΠΕ60 ΔΠΕ Α’ Αθήνας
2 Γιαννίκας Αθανάσιος 557027 ΠΕ70 ΔΠΕ Β’ Αθήνας
3 Γκογκόση Παναγιώτα 227475 ΠΕ04.04 ΔΔΕ Πειραιά
4 Γκορτσίλα Ευγενία 171544 ΠΕ11 ΔΔΕ Αν. Αττικής
5 Γράψας Ιωάννης 170583 ΠΕ04.02 ΔΔΕ  Δ΄ Αθήνας
6 Ζυμπίδης Δημήτριος 556754 ΠΕ70 ΔΠΕ Β ‘Αθήνας
7 Κατσαγάνη Γεωργία 145599 ΠΕ02 ΔΔΕ Α’ Αθήνας
10 Μάνου Αγγελική 597215 ΠΕ60 ΔΠΕ  Δ’ Αθήνας
11 Μαστραπάς Αντώνιος 183455 ΠΕ02 ΔΔΕ Αθήνας
12 Ματσούκας Παναγιώτης 210225 ΠΕ08 ΔΔΕ Κυκλάδων
13 Μπίλλα Πολυξένη 220469 ΠΕ02 ΔΔΕ Γ’ Αθήνας
14 Μπίστα Πολυξένη 142667 ΠΕ02 ΔΔΕ Β’ Αθήνας
15 Παπαδοπούλου Σταυρούλα 187144 ΠΕ88 ΔΔΕ Αν. Αττικής
16 Παπαθανασίου Θεοδώρα 192022 ΠΕ89 ΔΔΕ Γ’ Αθήνας
17 Πετροπούλου Γεωργία 218175 ΠΕ02 ΔΔΕ Γ’ Αθήνας
18 Πήλιουρας Παναγιώτης 566872 ΠΕ 70 ΔΠΕ Γ’ Αθήνας
19 Πιτσικάλης Σταύρος 204758 ΠΕ84 ΔΔΕ Κυκλάδων
20 Σταμούλης Ευθύμιος 561070 ΠΕ70 ΔΠΕ Β’ Αθήνας
21 Φύκαρης Γεώργιος 192133 ΠΕ90 ΔΔΕ Χίου

Β. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5604/30-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΓΛΟΞΛΔ-ΥΦΩ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ως προς τους κάτωθι εκπαιδευτικούς :

1. Πιτσικάλη Σταύρο, ΠΕ 84 (ΑΜ 204758 με οργανική θέση στη ΔΔΕ Κυκλάδων
2. Παπαθανασίου Θεοδώρα (ΑΜ 192022) με οργανική θέση στη ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας
3. Φύκαρη Γεώργιο (ΑΜ 192133) με οργανική θέση στη ΔΔΕ Χίου

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους/στις ενδιαφερόμενους/ες.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


Εκτύπωση