Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ως Επιστημονικό Προσωπικό στο ΙΕΠ 2021

Εκτύπωση  

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΠ 2021-2024

Αρ.Πρωτ.13660/31-08-2021/ΥΠΑΙΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
& Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
6. τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 6130/21-05-2021 (ΑΔΑ: Ω8ΣΤΟΞΛΔ-ΝΩΕ) 7581/11-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΒΔΟΞΛΔ-40Ι) Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
7. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
8. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12286/23-07-2021 (ΑΔΑ ΡΒΨΧΟΞΛΔ-ΚΜΛ) της 38ης/22-07-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΕΠ και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12444/30-07-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΛΔΟΞΛΔ-ΨΑΥ) απόσπασμα της 39ης/29-07-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ,
9. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12415/29-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΘΞΙΟΞΛΔ-ΔΦ4) της 39ης/29-07-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΕΠ και το απόσπασμα Πρακτικού της 41ης/5-8-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΙΕΠ,
10. την υπ’ αριθμ, πρωτ. 12953/09-08-2021 αίτηση ανάκλησης απόσπασης του εκπαιδευτικού Αδαμόπουλου Ιωάννη,
11. την υπ’ αριθμ, πρωτ. 13301/20-8-2021 αίτηση ανάκλησης απόσπασης του εκπαιδευτικού – Δ/ντη Σχολ,. Μονάδας, Κολτσάκη Ευάγγελου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (από 1/9/2021 έως και 31/8/2025) τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΕΠ
1 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 179113 ΠΕ02 ΔΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. (ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ)
2 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 183318 ΠΕ02 ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
3 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 210286 ΠΕ80 ΔΔΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 602624 ΠΕ70 ΔΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
5 ΜΑΡΑΜΠΕΑ     ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 201692 ΠΕ02 ΔΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ. ΕΡΓΟΥ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
6 ΜΗΤΣΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 197275 ΠΕ02 ΔΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
7 ΜΠΙΛΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 220469 ΠΕ02 ΔΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α΄
ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
8 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 200055 ΠΕ86 ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α΄
ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
9 ΠΑΡΚΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 589410 ΠΕ70 ΔΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΤΠΕ)
10 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 611649 ΠΕ60 ΔΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΤΠΕ)
11 ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 191526 ΠΕ78 ΔΔΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
12 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 596094 ΠΕ70 ΔΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΠΕΡΙΒ/ΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
13 ΧΩΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 611825 ΠΕ60 ΔΠΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β΄
ΠΕ 60 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
14 ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 557027 ΠΕ 70 ΔΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Β. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8772/11-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΒΖΟΞΛΔ-Σ5Π) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ως προς τους εκπαιδευτικούς:

  1. Μπίλλα Πολυξένη, κλ. ΠΕ02, (ΑΜ 220469) με οργανική θέση στη ΔΔΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ
  2. Γιαννίκας Αθανάσιος, κλ. ΠΕ 70 (ΑΜ 557027) με οργανική θέση στη ΔΠΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Γ. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί της παρ. Α με την ανάληψη υπηρεσίας στο ΙΕΠ λαμβάνουν από την οργανική τους θέση το σύνολο των αποδοχών τους με όλες τις τυχόν επιπλέον ανταμοιβές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 του ν.3966/2011 και 63 του ν.4547/2018.

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους/στις ενδιαφερόμενους/ες.

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΙΕΠ 2020-2024

Αρ.Πρωτ.12832/02-12-2020/ΥΠΑΙΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού
& Γραμματειακής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
6. υπ’ αριθμ. πρωτ. 9471/17-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΣΑΟΞΛΔ-ΔΦΖ) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ» σε θέση Συμβούλου Β’ Αγγλικών,
7. υπ’ αριθμ. πρωτ. 9677/24-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΓΒΟΞΛΔ-1ΔΙ) «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικού ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ» σε θέση Συμβούλου Β’ Θεολόγων,
8. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
9. τις υπ’ αριθμ. 49/15-10-2020 και 50/22-10-2020 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
10. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (έως και 31/8/2024) χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 165405 ΠΕ 01 ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ
2 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 570030 ΠΕ 06 ΔΠΕ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους ενδιαφερόμενους.

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως

 


Αρ.Πρωτ.9065/01-09-2020/ΙΕΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού
& Γραμματειακής Υποστήριξης
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/20113966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8144/17-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΟΕΞΟΞΛΔ-ΧΩΧ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
7. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
8. τις υπ’ αριθμ. 38/31-7-2020 και 39/06-08-2020 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (από 1/9/2020 έως και 31/8/2024) χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 161173 ΠΕ 04.01 ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 ΣΑΛΠΑΣΑΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200135 ΠΕ 86 ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
3 ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 223200 ΠΕ 03 ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους ενδιαφερόμενους.

Η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


Αρ.Πρωτ.8772/11-08-2020/ΙΕΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Προσωπικού & Γραμματειακής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 36, 11521, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1335 208
Fax: 213 1335 111
E- mail: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr
Πληροφορίες: Χ. Μπομπαρίδου

Θέμα: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 16. Γ΄, παρ. 6. του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186), όπως ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
4. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
5. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5329/09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ53ΟΞΛΔ-ΠΨΗ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ),
7. τις αιτήσεις των αναφερομένων στην παρούσα,
8. τις υπ’ αριθμ. 35/9-7-2020, 36/16-07-2020 και 37/23-07-2020 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ,
9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αποσπούμε σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, για τετραετή θητεία (από 1/9/2020 έως και 31/8/2024) χωρίς επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο ή τον φορέα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1 Γελαστοπούλου Μαρία 588028 ΠΕ60 ΔΠΕ Α’ Αθήνας
2 Γιαννίκας Αθανάσιος 557027 ΠΕ70 ΔΠΕ Β’ Αθήνας
3 Γκογκόση Παναγιώτα 227475 ΠΕ04.04 ΔΔΕ Πειραιά
4 Γκορτσίλα Ευγενία 171544 ΠΕ11 ΔΔΕ Αν. Αττικής
5 Γράψας Ιωάννης 170583 ΠΕ04.02 ΔΔΕ  Δ΄ Αθήνας
6 Ζυμπίδης Δημήτριος 556754 ΠΕ70 ΔΠΕ Β ‘Αθήνας
7 Κατσαγάνη Γεωργία 145599 ΠΕ02 ΔΔΕ Α’ Αθήνας
10 Μάνου Αγγελική 597215 ΠΕ60 ΔΠΕ  Δ’ Αθήνας
11 Μαστραπάς Αντώνιος 183455 ΠΕ02 ΔΔΕ Αθήνας
12 Ματσούκας Παναγιώτης 210225 ΠΕ08 ΔΔΕ Κυκλάδων
13 Μπίλλα Πολυξένη 220469 ΠΕ02 ΔΔΕ Γ’ Αθήνας
14 Μπίστα Πολυξένη 142667 ΠΕ02 ΔΔΕ Β’ Αθήνας
15 Παπαδοπούλου Σταυρούλα 187144 ΠΕ88 ΔΔΕ Αν. Αττικής
16 Παπαθανασίου Θεοδώρα 192022 ΠΕ89 ΔΔΕ Γ’ Αθήνας
17 Πετροπούλου Γεωργία 218175 ΠΕ02 ΔΔΕ Γ’ Αθήνας
18 Πήλιουρας Παναγιώτης 566872 ΠΕ 70 ΔΠΕ Γ’ Αθήνας
19 Πιτσικάλης Σταύρος 204758 ΠΕ84 ΔΔΕ Κυκλάδων
20 Σταμούλης Ευθύμιος 561070 ΠΕ70 ΔΠΕ Β’ Αθήνας
21 Φύκαρης Γεώργιος 192133 ΠΕ90 ΔΔΕ Χίου

Β. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5604/30-8-2017 (ΑΔΑ: ΨΛΓΛΟΞΛΔ-ΥΦΩ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ως προς τους κάτωθι εκπαιδευτικούς :

1. Πιτσικάλη Σταύρο, ΠΕ 84 (ΑΜ 204758 με οργανική θέση στη ΔΔΕ Κυκλάδων
2. Παπαθανασίου Θεοδώρα (ΑΜ 192022) με οργανική θέση στη ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας
3. Φύκαρη Γεώργιο (ΑΜ 192133) με οργανική θέση στη ΔΔΕ Χίου

Οι Προϊστάμενοι/ες των αρμόδιων Διευθύνσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στις οικείες σχολικές μονάδες και στους/στις ενδιαφερόμενους/ες.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νίκη Κεραμέως


Εκτύπωση