Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στην Ακαδημία Αθηνών 2019 - 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.126274/Ε2/07-08-2019/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-----
Πληροφορίες : Κοκκινίδου Α.
Email : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3442010
FAX : 210 3442282

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Ακαδημία Αθηνών».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’).
3. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/08-07-2019 (ΦΕΚ 119Α') “Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων”.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ 121 Α') “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/17-07-2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7. Την υπ’ αριθμ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2019-2020.
8. Το με αρ. πρωτ. 133389/14-5-2019 έγγραφο της Ακαδημίας Αθηνών.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στην Ακαδημία Αθηνών, για το σχολικό έτος 2019-2020, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α/α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1 221905 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
2 178906 ΓΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.137968/Ε1/18-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ, Μπουζιάνη
Τηλέφωνο: 210 3442120

ΘΕΜΑ: Απόσπαση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2017-2018

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄) και
β) του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄).
γ) του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).
2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 91568/Ε2/1-06-2017 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.
4. Τo με αριθμ. 126517/19-06-2017 έγγραφο της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα της Πράξης της Συγκλήτου 5. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε, για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, την εκπαιδευτικό Κόλλια Ελένη (ΑΜ 223931) κλάδου ΠΕ05- Γαλλικής Φιλολογίας της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά στην Ακαδημία Αθηνών.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στην ενδιαφερομένη.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.137996/18-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλέφωνο: 2103442010
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 στην Ακαδημία Αθηνών».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/4-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης … Μεταφορών και Δικτύων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/05-11-2016 τ. Α’) με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθμ. 91568/Ε2/01-06-2017 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
6. Το με αρ. πρωτ. 126514/19-06-2017 έγγραφο της Ακαδημίας Αθηνών, συνοδευόμενο από αντίγραφο Πράξης της Συγκλήτου (συνεδρίαση 19-06-2017).
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στην Ακαδημία Αθηνών, για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α/α

A.M.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

160819

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΕ10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

2

221905

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

3

178906

ΓΑΡΙΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

4

175696

ΣΒΙΤΖΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

5

220589

ΤΑΤΣΗ

ΑΝΝΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 2016 - 2017


Αρ.Πρωτ.125852/Ε2/28-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες: Κοκκινίδου Α.
Τηλέφωνο: 2103442278
Fax: 2103442282
e-mail : dprb(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Ακαδημία Αθηνών».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) με θέμα «Ανασύσταση των Υπουργείων…».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθμ. 67520/E1/20-4-2016 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
6. Το με αρ. πρωτ. 123480/15-06-2016 έγγραφο της Ακαδημίας Αθηνών, συνοδευόμενο από αντίγραφο Πράξης της Συγκλήτου (συνεδρίαση 13-06-2016).
7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε στην Ακαδημία Αθηνών, για το σχολικό έτος 2016-2017 μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α/α

A.M.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1

221905

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

2

178906

ΓΑΡΙΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΕ01

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

3

226024

ΖΑΧΙΛΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ11

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

4

189255

ΘΛΙΒΕΡΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

5

156365

ΣΤΑΥΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α΄

6

220589

ΤΑΤΣΗ

ΑΝΝΑ

ΠΕ02

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Pin It

Εκτύπωση