edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης σε Κεντρική Υπηρεσία ΓΑΚ / Εθνική Βιβλιοθήκη 2021-22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.71867/Γ4/17-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΠΔΔ
& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Email : t04emd(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Β. Χατζηελευθερίου
Ε. Βασιλογιαννακοπούλου
Τηλέφωνο : 210- 3442536

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022»

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022 να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν με αποκλειστική προθεσμία υποβολής από 18/06 /2021 έως 25/06/2021

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

Α. Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ) των Γενικών Αρχείων του Κράτους προκειμένου να στελεχωθούν οι νέες οργανικές δομές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4610/19(Α΄70), προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Οι προσφερόμενες θέσεις, ανέρχονται συνολικά σε έξι (6) και αφορούν τους παρακάτω κλάδους:

 • ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, με εμπειρία Λογιστηρίου / Διοίκησης: μία (1) θέση.
 • ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: σύνολο τρείς (3) θέσεις εκ των οποίων:
  - α. Μηχανικών Η/Υ με εμπειρία στη διαχείριση δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια των συστημάτων και των δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών των ΓΑΚ: δύο(2)θέσεις.
  - β. ΠΕ Πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με ειδικότητα στις ιστοσελίδες, για την ενημέρωση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των ιστοσελίδων των οργανικών μονάδων των ΓΑΚ: μία(1) θέση.
 • ΠΕ 81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα: μία (1 θέση).
 • ΠΕ 82/83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, με πτυχίο Ηλεκτρολόγου /Μηχανολόγου: μία(1)
  θέση.

Β. Η Εθνική Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Οι προσφερόμενες θέσεις ανέρχονται συνολικά σε είκοσι (20) και αφορούν στους παρακάτω κλάδους:

 • ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με εμπειρία λειτουργίας λογιστηρίου: τρείς (3) θέσεις.
 • ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ειδικότητα Φωτογραφίας ή/ και Οπτικοακουστικών μέσων: τρείς (3) θέσεις.
 • ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ειδικότητα Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικών τεχνών και Πορτοφόλιο Γραφιστικών εφαρμογών: δύο (2) θέσεις.
 • ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. Ειδικά προσόντα: εμπειρία λειτουργίας studio ηχογράφησης: μία (1) θέση.
 • ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΤΕ 01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: μία (1) θέση.
 • ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με εμπειρία σε δίκτυα, λειτουργικά συστήματα UNIX, βάσεις δεδομένων, σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, περιβάλλοντα εικονικών εξυπηρετητών: τρείς (3) θέσεις.
 • ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό τυφλών, ή β) στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών ή γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών. Ειδικά προσόντα: η εμπειρία σε χειρισμό ειδικού εξοπλισμού, λογισμικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων σταθμών εργασίας για την εξυπηρέτηση των τυφλών χρηστών (refresshable Braille display, συνθέτη φωνής, μεγεθυντές περιεχομένου οθόνης, κλπ): μία (1) θέση.
 • ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με ειδικότητα Νομικής Επιστήμης/Κατεύθυνσης :μία (1) θέση.
 • ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με εμπειρία λειτουργίας λογιστηρίου ή γραφείου προμηθειών: τρείς (3) θέσεις.
 • ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με ειδικότητα Γραφικών Τεχνών ή Συντηρητών έργων τέχνης για την μαζική παραγωγή αντιόξινων χαρτοθυλάκων για τα πολύτιμα χειρόγραφα, παλαίτυπα κλπ τεκμήρια για την αξιοποίηση της εγκατεστημένης υποδομής κυτιομηχανής (plotter): μία (1) θέση.
 • ΤΕ01.13 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ: μία (1) θέση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

 1. είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 30-8-2021,
 2. έχουν αποσπαστεί με θητεία όπως: ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των Παιδαγωγικών ομάδων των κέντρων εκπαίδευσης για την Αειφορία κ.α.
 3. έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει μέχρι τις 31-8-2021.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές προς εξέταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν απευθείας από τους ενδιαφερόμενους στον φορέα ενδιαφέροντός τους με ηλεκτρονική ή ταχυδρομική αποστολή με ταυτόχρονη κοινοποίηση τους στην οικεία διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στο επισυναπτόμενο στο παρόν έντυπο αίτησης απόσπασης, έχουν την έννοια της Υπεύθυνης Δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει:

 1. Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί και
 2. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σε αυτούς σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της αίτησής τους.

Στη συνέχεια καλούνται να ενημερώσουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά τους αναφερόμενους φορείς (ΓΑΚ και ΕΒΕ) για την ορθότητα και νομιμότητα των υποβληθεισών αιτήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) των Γενικών Αρχείων του Κράτους
Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών
Δάφνης 61, Τ.Κ. 154 52, Ψυχικό
Πληροφορίες: Υβόννη Αζάρ
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ: 2106782200

2. Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.)
Κ.Π.Ι.Σ.Ν. - Λ. Συγγρού 364, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα
Πληροφορίες: Βασιλική Λιαράκη
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ.: 2130999913

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Σχετικά Άρθρα