Εγκύκλιος Αποσπάσεων στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης 2018 - 2019 (Συμπληρωματική)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2018-2019

Αρ.Πρωτ.136751/Η2/17-08-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄: ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Αικ. Χαλκιαδάκη, Κων. Πουλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 34422294, 210 3442296

«Συμπληρωματική Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα  ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας  στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το  σχολικό έτος 2018- 2019»

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ04.04 Βιολόγων,  που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2018-2019 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 108512/29-6-2018 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και το αρ. Φ32/8817/9-8-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης.

Α) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της  αριθμ. 82335/Ζ2/22.8.2005 (Β΄1173)ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι «Τυχόν θέσεις που δεν καλύπτονται κατά την ανωτέρω διαδικασία πληρούνται με νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που έχουν λιγότερα των πέντε ετών διδακτικής προϋπηρεσίας», εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που προβλέπονται από την εν λόγω Υπουργική Απόφαση σχετικά με την προκήρυξη θέσεων, διαδικασία επιλογής και το διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού του ΣΕΠ.

Οι θέσεις, οι οποίες δεν καλύφθηκαν με την πρώτη προκήρυξη και προκηρύσσονται εκ νέου έχουν  ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

2. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων

3. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Εικαστικών 11 ωρών. Στην περίπτωση πολύ καλής γνώσης Αγγλικής δυνατότητα διδασκαλίας και στα δύο γλωσσικά τμήματα με πλήρες ωράριο.

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων

2. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 14 ωρών. Στην περίπτωση πολύ καλής γνώσης Αγγλικής δυνατότητα διδασκαλίας και στα δύο γλωσσικά τμήματα με πλήρες ωράριο.

Β) Προκηρύσσεται για πρώτη φορά

1. Μια (1) θέση ΠΕ02 Φιλολόγων

Βάσει του άρθρου 3 της αρ. 82335/Ζ2/22.8.2005 (Β΄1173)Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο Σ.Ε.Π. για την εν λόγω θέση έχουν οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που εκτός των τυπικών προσόντων του οικείου κλάδου, έχουν διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ίδιας βαθμίδας ή έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία και γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική.

Επιπλέον, καλούνται υποψήφιοι όλων των κλάδων στα ελληνόφωνα τμήματα με λιγότερη διδακτική προϋπηρεσία από πέντε (5) να υποβάλουν αίτηση, εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο προσόντα και γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα κληθούν υπό την προϋπόθεση ότι δε θα καλυφθούν οι θέσεις από εκπαιδευτικούς του πρώτου εδαφίου.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από  17-8--2018 έως 23-8--2018 και ώρα 14.00.

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται:

α) να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη ίδια διεύθυνση.

Η αίτηση με την οριστική υποβολή της θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.

β) Προσθήκη στοιχείων μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν είναι εφικτή. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής/τροποποίησης της αίτησης απόσπασης.

γ) Δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

δ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις σε υπηρεσίες δεν προβλέπονται.

ε) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

στ) Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά τα οποία οι εκπαιδευτικοί, υποβάλλοντας την αίτηση, πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 150 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα Δ’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. (euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr), στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά. Τα ανωτέρω θα μνημονεύονται και στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος της διαδικτυακής πύλης ΟΠΣΥΔ, οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τη συνημμένη αίτηση και, αφού την υπογράψουν, την αποστέλλουν ψηφιοποιημένη, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ανωτέρω, στο αρμόδιο Τμήμα Δ’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν απευθείας στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου δεν θα ληφθούν υπόψη.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να αναρτήσουν την Πρόσκληση με τη λήψη της στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 24-8-2018 και ώρα 14.00 θα πρέπει:

- να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σ’ αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

- Να συμπληρώσουν το πεδίο «Χρόνος Διδακτικής Υπηρεσίας».

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4327/2015 (Α΄50), η απόσπαση των μονίμων εκπαιδευτικών στο ελληνόφωνο τμήμα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας διαρκεί επτά (7) σχολικά έτη, μετά από δοκιμαστική περίοδο δύο (2) ετών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της Καταστατικής Σύμβασης των Ευρωπαϊκών Σχολείων (ν. 3025/2002, Α΄ 148) και τον Κανονισμό για το αποσπασμένο προσωπικό στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-6).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αυξομειώνεται η διάρκεια της απόσπασης εφόσον αυτό απαιτείται από το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων και από τις ανάγκες για διδακτικό προσωπικό στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί βάσει της μοριοδότησης προσόντων, που περιγράφεται αναλυτικά στις αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (Β 1074), ΑΣ 373/157788/Ζ2/8-12-2008 (Β 2559), ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (Β 1853) και 116763/Η2/21-7-2015 (Β 1673) Υπουργικές Αποφάσεις.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων στα τηλέφωνα: 210 344 2294 και 210 3442296, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο τηλέφωνο 2810 301780 ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κρήτης στα τηλέφωνα 2810-302440 και 2810-302442.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2018 - 2019


Αρ.Πρωτ.84246/Η2/19-05-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ,
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
e-mail: dfms1(ΑΤ)@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Ε. Τσιτσιανοπούλου
Τηλέφωνο : 210 344 3154, fax: 210 344 2365

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019»

Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων καθώς και οι θέσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα που απαιτείται να καλυφθούν με απόσπαση, σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. 175/22-3-2017 και 213/25-4-2017 έγγραφα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, είναι οι ακόλουθες:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων (Ειδικής Αγωγής)

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών (Ειδικής Αγωγής)

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων

Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ04.02 Χημικών

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ19/20 Πληροφορικής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση απόσπασης μέσω της Διεύθυνσης που ανήκουν οργανικά, στο Τμήμα Β’ Διοίκησης Προσωπικού της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών σχολείων (ΔΙΠΟΔΕ ΜΣ) της Κ.Υ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από 19 -05 -17 έως 31 -05 -17.

Επισημαίνεται ότι η αναφερόμενη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (31- 05 -2017) στις διευθύνσεις που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί είναι καταληκτική και καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά από αυτή την ημερομηνία.

Η αίτηση απόσπασης θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

β) i) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός και από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος αναγνωρισμένης διδακτικής υπηρεσίας του ενδιαφερομένου στην Εκπαίδευση και
 ii) Βεβαίωση από την ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή άλλη δημόσια αρχή από την οποία να προκύπτει ο χρόνος διδακτικής υπηρεσίας του ενδιαφερομένου σε Ευρωπαϊκό Σχολείο (εάν υπάρχει).

γ) Για τους ελληνικούς τίτλους σπουδών που αναφέρονται στο βιογραφικό (γλωσσομάθειας, διδακτορικού, μεταπτυχιακών κ.α.), φωτοτυπία του πρωτοτύπου. Ειδικότερα, για τους τίτλους μετεκπαίδευσης φωτοτυπία του πρωτοτύπου από την οποία να προκύπτει η διάρκεια και ο φορέας πραγματοποίησής της (εάν υπάρχει).

δ) Για τους τίτλους σπουδών (διδακτορικού, μεταπτυχιακών, κ.α.) που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής χρειάζεται φωτοτυπία του πρωτότυπου τίτλου σπουδών συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασης του τίτλου και φωτοτυπία αναγνώρισης του τίτλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ε) Για τους τίτλους ξένων γλωσσών της αλλοδαπής χρειάζεται φωτοτυπία του επικυρωμένου πρωτότυπου τίτλου συνοδευόμενη από φωτοτυπία της επίσημης επικυρωμένης μετάφρασής τους.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Ε.Π.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο Σ.Ε.Π. έχει ο δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός της αντίστοιχης σχολικής βαθμίδας που, εκτός των τυπικών προσόντων του οικείου κλάδου, έχει διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ή έχει συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία και γνωρίζει πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική.

Υποψήφιοι όλων των κλάδων στα ελληνόφωνα τμήματα με λιγότερη διδακτική προϋπηρεσία μπορούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο προσόντα και γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα κληθούν υπό την προϋπόθεση ότι δε θα καλυφθούν οι θέσεις από εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για τις θέσεις της Ειδικής Αγωγής θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/6.9.2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Η απόσπαση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, άρθρο 31 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50, τ. Α’) καθώς και στις αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (ΦΕΚ 1074,τ. Β), ΑΣ 373/157788/Ζ2/8-12-2008 (ΦΕΚ 2559 Β), ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (ΦΕΚ 1853, τ. Β’) και 116763/Η2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1673, τ. Β’) αποφάσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όλες οι αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων εκπαιδευτικών, μαζί με τις βεβαιώσεις, θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. των Νομών και, αφού ελεγχθεί η γνησιότητά τους, να αποσταλούν με συγκεντρωτικό πίνακα, ταχυδρομικά το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν της 01 - 06 -2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών σχολείων
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ.: 151 80 Μαρούσι Αττικής

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Β’ Διοίκησης Προσωπικού της ΔΙΠΟΔΕ ΜΣ στο τηλέφωνο: 210 344 3154 ή στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο τηλέφωνο 2810 301780 ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κρήτης στα τηλέφωνα 2810-302440 και 2810-302442.

Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης απόσπασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 

 

 


Αρ.Πρωτ.119306/Η2/13-07-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄: ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Emaıl : euroschools(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Αικ. Χαλκιαδάκη, Κων. Πουλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 34422294, 210 3442296

«Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018- 2019»

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
καλεί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων και ΠΕ80 Οικονομολόγων, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2018-2019 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 108512/29-6-2018 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

2. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων

3. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Εικαστικών 11 ωρών. Στην περίπτωση πολύ καλής γνώσης Αγγλικής δυνατότητα διδασκαλίας και στα δύο γλωσσικά τμήματα με πλήρες ωράριο.

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων (θα καλυφθεί από το ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου – ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 10 ωρών)

2. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων (για το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα)

3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών

4. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων

4. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 14 ωρών. Στην περίπτωση πολύ καλής γνώσης Αγγλικής δυνατότητα διδασκαλίας και στα δύο γλωσσικά τμήματα με πλήρες ωράριο.

5. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ80 Οικονομολόγων για Οικονομία (12 ώρες) στα Αγγλικά (άριστη γνώση), Κοινωνιολογία (4 ώρες) στα Ελληνικά και Μισθοδοσία εκπαιδευτικών/Δαπάνες Σ.Ε.Π. με Αγγλικής Γλώσσας για τη διδασκαλία.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 13-7-2018 έως 19-7-2018 και ώρα 14.00.

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται:

α) να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη ίδια διεύθυνση.

Η αίτηση με την οριστική υποβολή της θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της. β) Προσθήκη στοιχείων μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό δεν είναι εφικτή. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής/τροποποίησης της αίτησης απόσπασης.

γ) Δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

δ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις σε υπηρεσίες δεν προβλέπονται.

ε) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

στ) Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά τα οποία οι εκπαιδευτικοί, υποβάλλοντας την αίτηση, πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 150 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο.

Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, λόγω πληθώρας δικαιολογητικών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο αρμόδιο Τμήμα Δ’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που αφορά. Τα ανωτέρω θα μνημονεύονται και στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος της διαδικτυακής πύλης ΟΠΣΥΔ, οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν τη συνημμένη αίτηση και, αφού την υπογράψουν, την αποστέλλουν ψηφιοποιημένη, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ανωτέρω, στο αρμόδιο Τμήμα Δ’ της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Αιτήσεις οι οποίες θα αποσταλούν απευθείας στο Σ.Ε.Π. Ηρακλείου δεν θα ληφθούν υπόψη.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

α) Να αναρτήσουν την Πρόσκληση με τη λήψη της στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 20-07-2018 και ώρα 14.00 θα πρέπει:

- να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σ’ αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και τα δηλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.

- Να συμπληρώσουν το πεδίο «Χρόνος Διδακτικής Υπηρεσίας».

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4327/2015 (Α΄50), η απόσπαση των μονίμων εκπαιδευτικών στο ελληνόφωνο τμήμα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας διαρκεί επτά (7) σχολικά έτη, μετά από δοκιμαστική περίοδο δύο (2) ετών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της Καταστατικής Σύμβασης των Ευρωπαϊκών Σχολείων (ν. 3025/2002, Α΄ 148) και τον Κανονισμό για το αποσπασμένο προσωπικό στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-6).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αυξομειώνεται η διάρκεια της απόσπασης εφόσον αυτό απαιτείται από το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων και από τις ανάγκες για διδακτικό προσωπικό στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας.

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο Σ.Ε.Π. έχουν οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που εκτός των τυπικών προσόντων του οικείου κλάδου, έχουν διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ίδιας βαθμίδας ή έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία και γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική.

Υποψήφιοι όλων των κλάδων στα ελληνόφωνα τμήματα με λιγότερη διδακτική προϋπηρεσία μπορούν να υποβάλουν αίτηση, εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο προσόντα και γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα κληθούν υπό την προϋπόθεση ότι δε θα καλυφθούν οι θέσεις από εκπαιδευτικούς του πρώτου εδαφίου.

Η επιλογή του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί βάσει της μοριοδότησης προσόντων, που περιγράφεται αναλυτικά στις αρ. Α.Σ.377/65936/Ζ2/21-6-2007 (Β 1074), ΑΣ 373/157788/Ζ2/8-12-2008 (Β 2559), ΑΣ48/102381/Ζ2/26-8-2009 (Β 1853) και 116763/Η2/21-7-2015 (Β 1673) Υπουργικές Αποφάσεις.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων στα τηλέφωνα: 210 344 2294 και 210 3442296, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο τηλέφωνο 2810 301780 ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κρήτης στα τηλέφωνα 2810-302440 και 2810-302442.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση