Πρόσκληση Διορισμού Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής 2020

Αιτήσεις διορισμού σε σχολεία Ειδικής Αγωγής
Εκτύπωση  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2020

Αρ.Πρωτ.100541/Ε1/28-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄
Πληροφορίες (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Θέμα:
Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170 και Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171).

Κατόπιν της δημοσίευσης της εν θέματι υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. 99231/Ε1/24-7-2020 (ΦΕΚ 26/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/27.7.2020, ΑΔΑ: ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4)

καλούνται

οι εγγεγραμμένοι στους:

 1. τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), σύμφωνα με την 3ΕΑ/2019 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 12/τ.ΑΣΕΠ/24.04.2019) που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ υπ΄αριθ. 937/τ.Γ’/19.06.2020 και αναμορφώθηκαν με το ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 1170/τ.Γ΄/ 23.07.2020,
 2. τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κατηγορίας ΤΕ, σύμφωνα με την 4ΕΑ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 18/τ.ΑΣΕΠ/21.05.2019 & ΦΕΚ 22/τ.ΑΣΕΠ/04.06.2019) που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 908/τ. Γ΄/16.06.2020 και αναμορφώθηκαν με το ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 1171/τ.Γ΄/ 23.07.2020,
  να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από την Τρίτη 28 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, παραπέμπουμε στην ως άνω σχετική υπουργική απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 26/2020 τ.ΑΣΕΠ

Αριθμ. 99231/Ε1
Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16 (*1) , εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170 και Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171).

(*1) Οι αιτήσεις των εν λόγω υποψηφίων θα εξεταστούν εφόσον μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79.01 παραμείνουν κενές θέσεις σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης [διατάξεις της περ. γ παρ. 5 άρθρου 20 ν.3475/2006 (Α΄ 146), όπως ισχύουν, και αριθμ. 197948/Ε1/13-12-2019 κυα (Β΄ 4597)].

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), και (β) του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν.4589/2019 (Α΄ 13), και ιδίως της παρ.3 του άρθρου 62.
2. Τo π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
6. Την υπ’ αρ. 37693/Ε1/08-03-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)» (Β΄ 864).
7. Τις προκηρύξεις 3ΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 12) και 4ΕΑ/2019 (Α.Σ.Ε.Π. 18 και Α.Σ.Ε.Π. 22) του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
8. Τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170) και ΤΕ (Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171).
9. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./48/4683/26-02-2019 απόφαση της Επιτροπής Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (παρ. 1 του άρθρου 2) «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και δομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».
10. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./118/41609/09-12-2019 απόφαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4596 - ΑΔΑ Ω13Η46ΜΤΛ6-ΕΟΡ).
11. Την υπ’ αρ. 197948/Ε1/13-12-2019 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4597).
12. Το υπ’ αρ. 2/90008/ΔΠΓΚ/19-12-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Βεβαίωση επάρκειας πιστώσεων για το διορισμό 4.500 Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».
13. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/308/80844/B1/25-06-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ1622 που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170 και Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να είναι:

 1. Έλληνες πολίτες.
 2. Έλληνες πολίτες - υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση.
 3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού).
 4. Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (ν. 3528/2007, αρ. 7, όπως ισχύει).

3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού.

Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) (υπ’ αρ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3528/2007).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 , όπως τροποποιήθηκαν/συμπληρώθηκαν και ισχύουν:

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες μπορεί να διορίζονται κατά τη διάρκεια της ισχύος τους, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα διορισμού στο Δημόσιο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Με την υπ’ αρ. 197948/Ε1/13-12-2019 κυα (Β΄ 4597) έχει ήδη καθοριστεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα, ενώ προβλέπεται ρητώς ότι μόνο εάν, μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79.01, παραμένουν κενές θέσεις, δύνανται να διορίζονται, σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16. Με την παρούσα δε απόφαση, ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν.

Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδετικός ή μέλος ΕΕΠ/ΕΒΠ που διορίζεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τους διορισμούς στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για διορισμό. Οι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων [άρθρο 44 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111)].

Επιπλέον, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), με το οποίο στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019, ύστερα από την παρ. 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α, εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους πίνακες του ν. 4589/2019 και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων μαθητών, διορίζονται κατά προτεραιότητα οι ενταγμένοι στους αξιολογικούς Πίνακες Β΄ εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. οι οποίοι έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στη γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του ν.3699/2008 (Α΄ 199).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 1. Στην περίπτωση διορισμού υποψηφίου ο οποίος δεν διαθέτει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ο εν λόγω υποψήφιος επιμορφώνεται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού του.
 2. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Επιπρόσθετα, ο νεοδιοριζόμενος, βάσει της παρούσης, υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 3. Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζόμενων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ενότητα 1η. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ (Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170 και Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ (Κύριους) και όχι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς επικουρικούς πίνακες των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019.
 2. Η δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη. Η εντός της καθορισμένης προθεσμίας υποβολή αίτησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία διορισμού.

Ενότητα 2η. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:

i) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007).

ii) Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8, παρ. 1 του ν. 3528/2007, ως ακολούθως:

«Δεν διορίζονται υπάλληλοι :
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσηςα΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις».

iii) Όσοι διορίστηκαν ως μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ με την υπ’ αρ. 23418/Ε4/17-02-2020 απόφαση (Γ΄ 241 και Γ΄ 404) (παρ. 4 και παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν.4589/2019, όπως τροποποιήθηκε και προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4692/2020 και με το άρθρο 58 του ν. 4653/2020, αντίστοιχα).

Ενότητα 3η. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση διορισμού, αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:

(i) Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα (άρθρα 32 και 31 παρ. 3 του ν. 3528/2007). Οι εν λόγω υποψήφιοι οφείλουν να παραιτηθούν ή να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους στη δημόσια εκπαίδευση.

(ii) Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 και 57 του Συντάγματος).

(iii) Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο). Οι εν λόγω υπάλληλοι δεν δύνανται να απασχοληθούν/αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση με πλήρες ωράριο (άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν. 3528/2007:
  «1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο. Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.
  2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.»
 2. Ειδικότερα, όσον αφορά στους άρρενες υποψηφίους, επισημαίνεται ότι στη σχετική διαδικασία αλγοριθμικής ροής και διορισμού θα συμπεριληφθούν μόνο οι υποψήφιοι για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» στον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, ακόμα και αν αυτό δεν εμφανίζεται επικυρωμένο.

Για το λόγο αυτό οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο που διατηρείται στο ΟΠΣΥΔ και εφόσον το εν λόγω πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο (αλλά οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές) οφείλουν να το επιλέξουν και να πατήσουν το πεδίο « Καταχώριση». Η σχετική δυνατότητα, περί απευθείας συμπλήρωσης του πεδίου στο ΟΠΣΥΔ από τον ίδιο τον υποψήφιο, θα παρέχεται μόνο κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων.

Κατόπιν παρέλευσης του διαστήματος αυτού, για τη σχετική συμπλήρωση του πεδίου απαιτείται αφενός η αποστολή (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου (περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων) στα αρμόδια (κατά περίπτωση κλάδου) Τμήματα Α΄ και Β΄ της Δ/νσης Διορισμών (από την προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ), αφετέρου η τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής και ανάγνωσης του δικαιολογητικού. Η σχετική, δε, ενημέρωση του πεδίου στο ΟΠΣΥΔ θα διενεργείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την επιβεβαίωση παραλαβής και ανάγνωσης του δικαιολογητικού.

3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α΄ 175) ορίζεται, κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ότι το κώλυμα μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης. Ως εκ τούτου οι ενταγμένοι στους πίνακες Β΄ άρρενες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους οποίους το σχετικό πεδίο περί στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν είναι, μεν, επιλεγμένο, αλλά είτε οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση, είτε δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση στο κράτος μέλος της ΕΕ από το οποίο προέρχονται) οφείλουν είτε (κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) να επιλέξουν το πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» είτε (κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας) να επικοινωνήσουν (με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω) με τα αρμόδια Τμήματα Α΄ και Β΄ της Δ/νσης Διορισμών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η συμπλήρωση του υπό κρίση πεδίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, καθώς και το πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών περί μη παραπομπής σε δίκη κατά το άρθρο 8 του ν. 3528/2007, αντικαθίστανται από την αίτηση-δήλωση του εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ κατά την παρούσα διαδικασία και αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής διορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Ο. Π. ΣΥ. Δ. ) (https://opsyd.sch.gr) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς .

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν, χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν, από τους πίνακες των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

Προκειμένου, δε, να εξασφαλίσουν τον διορισμό τους, δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των διαθέσιμων περιοχών. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 1. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε τελικούς Πίνακες κατάταξης Β΄ του ν. 4589/2019 περισσότερων του ενός κλάδων, οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση δήλωση περιοχών διορισμού για κάθε έναν εκ των κλάδων στον οποίο είναι ενταγμένοι. Υπενθυμίζεται ότι δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα στον υποψήφιο περί χορήγησης προτεραιότητας στην αξιολόγηση της αίτησης συγκεκριμένου κλάδου έναντι του άλλου, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4692/2020 κατέστη σαφές ότι ο διορισμός διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την υποβολή (ή μη) της σχετικής αίτησης και των περιοχών που θα επιλέξει (ανά κλάδο).
 2. Εκπ/κοί οι οποίοι είναι ενταγμένοι στους κύριους πίνακες με προϋπηρεσία από ιδιωτικό σχολείο έχουν, μεν, δικαίωμα υποβολής αίτησης, αλλά η αίτησή τους θα αξιολογηθεί κατά την αλγοριθμική ροή της διαδικασίας διορισμών αποκλειστικά και μόνο αν κατά την καταληκτική προθεσμία της παρούσης Απόφασης συμπληρώνουν προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία τουλάχιστον 2 πλήρων διδακτικών ετών (βάσει του τελ. εδαφίου της υποπερ. ββ΄ της περ. ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019).
 3. Στις προτιμήσεις των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ η ένδειξη (Π.Ε.) δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπ/σης και η ένδειξη (Δ.Ε.) τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπ/σης. Ως εκ τούτου – ειδικά και μόνο για τον κλάδο ΠΕ11, όπου και παρέχεται η δυνατότητα διορισμού και στις 2 βαθμίδες εκπ/σης – η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ. η Α΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά: «Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)») δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. «Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.Ε.)» για την Α΄ περιοχή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) και με τη σειρά προτεραιότητας που επιθυμεί.
 4. Δεν υφίσταται δυνατότητα στον υποψήφιο για διακριτή επιλογή των περιοχών πρόσληψης που εμφανίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ με το επιπρόσθετο τυπικό προσόν της Braille ή/και της ΕΝΓ. Ειδικότερα ο υποψήφιος επιλέγει απλά την περιοχή διορισμού που επιθυμεί και εφόσον υφίσταται σχετικό κενό Braille ή/και ΕΝΓ στην περιοχή (και το/α οποίο/α δεν έχει/ουν καλυφθεί κατά την αλγοριθμική ροή της διαδικασίας διορισμών από εκπ/κούς με υψηλότερη σειρά στον πίνακα) ο εκπ/κός διορίζεται κατά προτεραιότητα σε αυτό.
  [Παράδειγμα: Εκπ/κός κλάδου ΠΕ70/ΠΕ71 δεν έχει δυνατότητα επιλογής της περιοχής «ΞΑΝΘΗ (Π.Ε.) - ΕΝΓ», αλλά μόνο της «ΞΑΝΘΗ (Π.Ε.)». Εφόσον, δε, διαθέτει το επιπρόσθετο προσόν ΕΝΓ και το εν λόγω κενό δεν έχει καλυφθεί (κατά την αξιολόγηση της αιτήσεώς του) από άλλον εκπ/κό κλάδου ΠΕ70/ΠΕ71 με υψηλότερη σειρά κατάταξης στον πίνακα του ΑΣΕΠ, τότε ο εν λόγω εκπ/κός θα διοριστεί στην περιοχή «ΞΑΝΘΗ (Π.Ε.) - ΕΝΓ» ακόμα και αν υπάρχουν διαθέσιμα κενά στην περιοχή «ΞΑΝΘΗ (Π.Ε.)».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης επιτρέπεται η τροποποίηση ή/και απενεργοποίηση αυτής.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης καθώς ο ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2020

H Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 26/2020 τ.Α με την πρόσκληση διορισμού σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής


Εκτύπωση