Αιτήσεις για Διορισμούς Εκπαιδευτικών ΤΕ01 ΤΕ02 ΤΕ16 ΔΕ01 και ΔΕ02

Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02

Αρ.Πρωτ.23138/Ε117-02-2020/ΥΠΑΙΘ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: (βλ. https://opsyd.sch.gr)

Θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν.4589/2019 (Α’ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις.».
2. Τo π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.».
4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
5. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.».
6. Την αριθμ. 37693/Ε1/8-3-2019 (Β’ 864) κ.υ.α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν.4589/2019 (Α’ 13).».
7. Τη με αριθμ. 1ΓΤ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.».
8. Τη με αριθμ. 2ΓΔ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατηγορίας ΔΕ».

ΚΑΛΕΙ

τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 να υποβάλουν, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες, που επικαλούνται, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς Πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), στο πλαίσιο των με αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/ 07-02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.» και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2 /τ. Προκ.ΑΣΕΠ/05 -02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας ΔΕ», Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

 Προκήρυξη Κλάδοι Προθεσμίες υποβολής
αιτήσεων
(στο www.asep.gr)
Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών
(στις Δ/νσεις Εκπ/σης)
1ΓΤ/2020
(ΦΕΚ 3/τ. Προκ.ΑΣΕΠ/07-02-
2020)
ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16 18/02/2020 έως 06/03/2020
και ώρα 14:00
Από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020
έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020
2ΓΔ/2020
(ΦΕΚ 2/τ. Προκ.ΑΣΕΠ/05-02-
2020)
ΔΕ01 και ΔΕ02 18/02/2020 έως 06/03/2020
και ώρα 14:00
Από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020
έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ’ των οικείων Προκηρύξεων.

Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία προσκομίζονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (πέραν της ήδη καταχωρισμένης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.), που προσφέρθηκε στην Π/θμια Εκπ/ση (αφορά τον κλάδο ΤΕ16), τότε η κατάθεση αυτών γίνεται, υποχρεωτικά σε Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης, από την οποία θα γίνει η καταχώριση.

Εφόσον πρόκειται για προϋπηρεσία ΕΒΠ (αφορά τον κλάδο TE), η κατάθεση των βεβαιώσεων, για την καταχώριση της αντίστοιχης προϋπηρεσίας, γίνεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

1. Πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών:

(α) Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/), αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη.
Σημειώνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι αιτούντες υποψήφιοι/χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους.
Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιβεβαιώνει ότι ο εκπ/κός έχει εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη εγγραφής του υποψηφίου, δεν παραλαμβάνει την ειδική έντυπη αίτηση της παρούσας πρόσκλησης και του επισημαίνει την ως άνω υποχρέωση.

(β) Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οφείλουν να εισέλθουν στον φάκελό τους (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να διαπιστώσουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία, κατά την εναρκτήρια ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση δικαιολογητικών σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η
εγγραφή του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ.

2. Κατάθεση δικαιολογητικών

Στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσης, οι υποψήφιοι οφείλουν:

(α) Να καταγράψουν τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας [Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ της οικείας Προκήρυξης ΑΣΕΠ] στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι του εντύπου).

Ενδεικτικά:

Α/Α Στοιχείο/Πεδίο στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα
1 Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε./ πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ./ Σ.Ε.Λ Παιδαγωγική Επάρκεια
2 Πτυχίο κλάδου ΤΕ16 μη ανώτατου ιδρύματος, θεωρημένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. από το οποίο προκύπτει μουσική ειδίκευση (ήδη καταχωρισμένο) Δεύτερο πτυχίο για απόδειξη μουσικής ειδίκευσης
   ... ...

(β) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα [Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ της οικείας Προκήρυξης ΑΣΕΠ] που επικαλούνται στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ του Εντύπου).

Ενδεικτικά:

Α/Α Δικαιολογητικό Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα
1 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Αριθμός τέκνων
2 Πιστ. ΚΕΠΑ και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Αναπηρία τέκνου 50% και άνω
3 Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από πιστοποίηση (για τους κλαδους ΤΕ01 και ΤΕ02) Δεύτερο πτυχίο
4 Επιμόρφωση από (φορέας υλοποίησης) Επιμόρφωση 300 ωρών
(με τις προϋποθέσεις προσκόμισης των επιπλέον στοιχείων της παρ. 3 α) της παρούσης)
5 Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα έως και 5 χρόνια (για τους κλάδους ΔΕ01 και ΔΕ02) Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα
  ... ...

(γ) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για επικαιροποίηση/τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ του εντύπου).

Ενδεικτικά:

Α/Α Δικαιολογητικό Αιτούμενη τροποποίηση στο ΟΠΣΥΔ
1 Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτή από (Δ/νση Εκπαίδευσης) Διόρθωση προϋπηρεσίας
σχολ. έτους 2015-2016
2 Αριθμ. (Αριθμ. πρωτ.) Βεβαίωση Ωδείου (για τον κλάδο ΤΕ16) Διόρθωση βαθμού πτυχίου
3 Πτυχίο κλάδου ΤΕ01 Διόρθωση βαθμού πτυχίου
  ... ...

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Ε.Β.Ε.), από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους και β. Για τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α., από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων (1500 ένσημα). (60 μήνες * 25 ένσημα ανά μήνα=1500 ένσημα)

3. Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών

Επιπλέον των ανωτέρω, εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στα εξής:

(α) Για τη μοριοδότηση επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, από τα οποία, να προκύπτει η διάρκεια αυτών (τουλάχιστον 300 ώρες), καθώς και ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης τους, προκειμένου να διαπιστώνεται το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποίησης [τουλάχιστον επτά (7) μήνες] [παρ. α περ. ιι του άρθρου 57 και παρ. 4 περ. β στοιχ. αα του άρθρου 58 του ν. 4589/2019].

(β) Η προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου, είναι υποχρεωτική για όλους τους ενδιαφερόμενους, ακόμα και για αυτούς που είχαν λάβει στο παρελθόν σχετικό ευεργέτημα, προκειμένου να καταχωρίζεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας πλην των περιπτώσεων πιστοποιητικών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, 4ΕΑ, 5ΕΑ, 1ΓΕ και 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και διατηρούνται σε ισχύ.»[παρ. 1 γ του άρθρου 58 σε συνδυασμό με την παρ. γ περ. ββ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019].

(γ) Η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης είναι υποχρεωτική για όλους τους ενδιαφερόμενους (οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν το σχετικό ευεργέτημα των τέκνων ή/και της αναπηρίας τέκνων/συζύγου του Ν.4589/19), ακόμη και για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που η σχετική ιδιότητα εμφανίζεται καταχωρισμένη και επικυρωμένη στο ΟΠΣΥΔ.

(δ) Βεβαιώσεις για προϋπηρεσίες, που έχουν προσφερθεί σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 ή/και προηγουμένων, που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ, προσκομίζονται, υποχρεωτικά, με ευθύνη των υποψηφίων (αφορά τον κλάδο ΤΕ16).

(ε) Προσκομισθέντα δικαιολογητικά/ πιστοποιητικά/έγγραφα με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών (ηλεκτρονικών) αιτήσεων της κατά περίπτωση προκήρυξης του ΑΣΕΠ δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δεν απαιτείται η (εκ νέου) υποβολή δικαιολογητικών / βεβαιώσεων:

(i) Για στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις υποπαρ. 3β. και 3γ.

(ii) Για προϋπηρεσίες παρελθόντων ετών που είναι ήδη καταχωρισμένες στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., καθώς και για δημόσιες προϋπηρεσίες της ημεδαπής (αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού) του τρέχοντος σχολικού έτους 2019-2020.

4. Γενικά

Το σύνολο των δικαιολογητικών, μαζί με την έντυπη αίτηση (πρωτότυπη και φωτοαντίγραφο αυτής), κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του υποψηφίου, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (προϋπηρεσίες ΕΕΠ, ΕΒΠ).

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα παραλαμβάνει μόνο εφόσον (επι)βεβαιώνεται ότι ο εκπ/κός:

α) έχει εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ και
β) προσκόμισε τα δικαιολογητικά που επικαλείται στην ειδική έντυπη αίτηση, (χωρίς περαιτέρω έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Προκήρυξη του ΑΣΕΠ).

Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφει στον υποψήφιο το φωτοαντίγραφο με σήμανση απόδειξης κατάθεσης/παραλαβής, άλλως δεν παραλαμβάνει την ειδική έντυπη αίτηση (με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά) και ενημερώνει σχετικά τον υποψήφιο για την υποχρέωση εγγραφής στο ΟΠΣΥΔ ή/και για την υποχρέωση επισύναψης του συνόλου των επικαλούμενων (στις Υποενότητες II και III της ειδικής έντυπης αίτησης) δικαιολογητικών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα δηλωθέντα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Δ΄ της οικείας Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ομοίως, προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, πέραν των ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στον φάκελο του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ, τα οποία δεν δηλώνονται στην ειδική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμη και αν προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η παρούσα κοινοποιείται με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

Συν.: Υποδείγματα Ειδικών Έντυπων Αιτήσεων Υποβολής Δικαιολογητικών: 1ΓΤ/2020 και2ΓΔ/2020

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Εκτύπωση