Εγκύκλιος Διορισμού Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.80121/Δ1/22-05-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες-Τηλέφωνα:
Α. Αραγιώργη: 210 344 2279
Δ. Αβραντίνης: 210 344 3327
Ε. Γώρου: 210 344 2115
Χ. Καλτσά: 210 344 3304
Μ. Κρόμπα: 210 344 3327
E-mail : t09ppe1a(ΑΤ)minedu.gov.gr
Fax: 210 344 2582

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%) ή/και β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%)».

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να προβεί στην κάλυψη του συνόλου των οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών που προκηρύχθηκαν με την αριθμ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο,

προγραμματίζει να προβεί στο διορισμό δεκατριών (13) εκπαιδευτικών αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων του οικείου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 και καλεί τους υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συμπληρωμένη με τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης - Δήλωσης έχουν μόνο:

α) οι (αρχικώς) εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 2008 (1817/17-07-2009 Απόφαση του 1ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 571/23-07-2009 τ.Γ΄), οι οποίοι δεν έχουν απορροφηθεί μέχρι σήμερα στη δημόσια εκπαίδευση [10 υποψήφιοι]. και

β) οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του εν λόγω διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 οι οποίοι εγγράφηκαν συμπληρωματικά στον πίνακα διοριστέων, σύμφωνα με την αριθμ. 217/30.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ6Η6-Ξ3Α) πρόσφατη Απόφασή του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ [37 υποψήφιοι].

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 26.05.2014 μέχρι 28.05.2014.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Με την αριθμ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) εγκύκλιο προκηρύχθηκε η πλήρωση, μεταξύ άλλων, 38 θέσεων κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία και 57 θέσεων του ιδίου κλάδου από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

Τελικά, με την αριθμ. 21189/Δ1/14.02.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΕ9-44Τ) (ΦΕΚ 224/25.02.2014, τ.Γ΄) Υπουργική Απόφαση, διορίστηκαν 38 υποψήφιοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ήτοι το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων) και μόλις 44 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ, λόγω περιορισμένων προτιμήσεων ή μη υποβολής σχετικής αίτησης διορισμού.
Για την πλήρωση του ποσοστού 40% Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών – 60% Πίνακας Διοριστέων ΑΣΕΠ του τρέχοντος σχολικού έτους 2013-2014, απαιτείται ο συμπληρωματικός διορισμός 13 υποψηφίων από τον πίνακα διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π.

Εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών [περιπτώσεις (α) και (β)], οι οποίοι δεν θα διοριστούν με την τρέχουσα διαδικασία, διατηρούν το δικαίωμα διορισμού τους για το επόμενο σχολικό έτος.

Συμπλήρωση Αίτησης - Δήλωσης / Οδηγίες:

1. Κατόπιν πραγματοποίησης των διορισμών με την αριθμ. 21189/Δ1/14-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΕ9-44Τ) Υ.Α., δεν καλύφθηκε το σύνολο των κενών θέσεων στις κάτωθι περιοχές διορισμού και ως εκ τούτου αποκλειστικά αυτές είναι διαθέσιμες προς διορισμό με την τρέχουσα διαδικασία:

  • ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
  • ΛΑΣΙΘΙ
  • Α΄ ΣΑΜΟΥ
  • Β΄ ΣΑΜΟΥ

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες εκ των ανωτέρω περιοχών επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν και διορίζονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ και τις δηλώσεις προτίμησής τους (επισυνάπτεται σχετικό Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

I. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας [π.χ. Σειρά Προτίμησης: 1η, Λεκτικό Περιοχής: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ].

II. Στο έντυπο Αίτησης-Δήλωσης δεν περιλαμβάνεται η επιλογή «ΝΑΙ σε όλα» και οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν ονομαστικά τις περιοχές, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.

III. Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλάβει αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης.

IV. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα εγκύκλιο προθεσμιών.

V. Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων.

3. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή ή/και μόνιμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 ή/και 2013-2014, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν περαιτέρω δικαιολογητικά. Αντίθετα, όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή ή/και μόνιμου εκπαιδευτικού κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014, οφείλουν να προσκομίσουν το σύνολο των δικαιολογητικών που μνημονεύονται στην υποενότητα ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (σελ. 20-23) του ΚΕΦ. Δ΄ «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» της αριθμ. 111192/Δ1/09-08-2014 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Κατά τα λοιπά, ισχύει το νομικό πλαίσιο που έχει παρατεθεί στην αριθμ. 11547/Δ1/ 28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) σχετική εγκύκλιο.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και οι υπεύθυνοι για την καταχώρισή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα να έχουν τη φροντίδα της σωστής συμπλήρωσης και τον αυστηρό και ενδελεχή έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων διορισμού κατά τη διαδικασία αυτή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


Αρ.Πρωτ.13754/Δ1/31-01-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφ. – Τηλ. Α/θμιας Εκπ/σης :
Δ. Αβραντίνης 210 344 3327
Α. Αραγιώργη 210 344 2279
Ε. Γώρου 210 344 3316
Χ. Καλτσά 210 344 3304
Μ. Κρόμπα 210 344 3327
E-mail : t09ppe1a(ΑΤ)minedu.gov.gr
Fax: 210 344 2582

Θέμα: Διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών / Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11547/Δ1/28-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΔ) εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%) ή/και β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%)».

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

1) Η περιοχή διορισμού «Β΄ Ανατολικής Αττικής» δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές διορισμού εκπ/κών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, όπως ανακοινώθηκε εκ παραδρομής στο Παράρτημα ΙΙ της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, και ως εκ τούτου οι υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να το περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις εκπ/κών των εν λόγω κλάδων που έχουν ήδη καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, θεωρούνται έγκυρες ως προς τις λοιπές προτιμήσεις, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από πλευράς των εκπαιδευτικών.

Σε περίπτωση που οι εκπ/κοί επιθυμούν να τροποποιήσουν τις περιοχές προτίμησης ή να αλλάξουν την αύξουσα σειρά επιλογής αυτών, οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας (βλ. παρ.3 του παρόντος).

2) Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της Κεφαλονιάς και οι οποίες καθιστούν αδύνατη την εμφάνιση των ενδιαφερομένων στην οικεία Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μόνιμου διορισμού, κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, που διαμένουν στην εν λόγω περιοχή, να αποστέλλουν, μέχρι το πέρας της σχετικής προθεσμίας (βλ. παρ.3 του παρόντος), με τηλεομοιοτυπία (fax) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου το έντυπο της Αίτησης/Δήλωσης (όπως περιέχεται στο Παράρτημα Ι των ανωτέρω εγκυκλίων) συμπληρωμένο με τα στοιχεία και τις περιοχές προτίμησής τους, κατά σειρά προτεραιότητας, και υπογεγραμμένο από τους ίδιους, συνοδευόμενο με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα εν λόγω έγγραφα θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στην Υπηρεσία μας [Τμήμα Α΄ της Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης (fax: 210 344.2582)] συνοδευόμενα υποχρεωτικά από υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι Κεφαλονιάς.

3) Προκειμένου να ολοκληρωθούν ομαλά οι διαδικασίες υποβολής και καταχώρισης αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014, παρατείνεται η προθεσμία μέχρι και τη Δευτέρα 03-02-2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ. Πρωτ.11547/Δ1/28-01-2014/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α

Πληροφορίες-Τηλέφωνα :
Α. Αραγιώργη 210 344 2279
Δ. Αβραντίνης 210 344 3327
Ε. Γώρου 210 344 2115
Χ. Καλτσά 210 344 3304
Μ. Κρόμπα 210 344 3327
E-mail : t09ppe1a(ΑΤ)minedu.gov.gr
Fax: 210 344 2582

Θέμα: Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%) ή/και β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2013-2014 , στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από την Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 πιστώσεων, προσκαλεί τους υποψηφίους των εν λόγω κλάδων που είναι εγγεγραμμένοι

α) στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της παρ.2ββ' του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ποσοστό πλήρωσης 40% επί των κενών οργανικών θέσεων) ή/και

β) στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 [ποσοστό πλήρωσης 60% επί των κενών οργανικών θέσεων, σχετικές οι aριθμ. 2Π/2008 (ΦΕΚ 515/08.10.2008) και 3Π/2008 (ΦΕΚ 516/08.10.2008) προκηρύξεις της Ανεξάρτητης Αρχής]

να εκδηλώσουν το ενδιαΦέρον τους υποβάλλοντας αίτηση συμπληρωμένη με τις περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 29.01.2014 μέχρι 31.01.2014 .

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

(...) (σ.σ. βλέπε το πρωτότυπο κείμενο στο τέλος του άρθρου )

ΜΕΡΟΣ Β': ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑlΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι:

α) στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ενιαίος πίνακας διορισμών) σχολ. έτους 2013-2014 κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και έχουν πραγματική προϋπηρεσία 19 μόρια και άνω (βλέπε ονόματα στο Παράρτημα 111 Α),

β) στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ενιαίος πίνακας διορισμών) κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών και έχουν πραγματική προϋπηρεσία 25.9 μόρια και άνω (βλέπε ονόματα στο Παράρτημα 111 Β) και

γ) είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων ή /και ΠΕ60-Νηπιαγωγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Με την παρούσα εγκύκλιο καλείται το σύνολο των εναπομεινάντων αδιόριστων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί στη δημόσια εκπαίδευση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη απορρόφησής τους κατά την τρέχουσα διαδικασία διορισμών σχολ. έτους 2013-2014, λόγω μη εμφάνισής τους ή υποβολής περιορισμένου αριθμού προτιμήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα απολέσουν οριστικά το κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση μέσω του πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ.

Κατά τη διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών αρχικά θα απορροφηθούν οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (ποσοστό 40%) και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%) (βλέπε Μέρος Α' - ΚεΦ. Α'- παρ.1γ2)

Ειδικότερα:
• Για τον κλάδο των ΠΕ70-Δασκάλων θα απορροφηθούν κατά σειρά:
- 7 υποψήφιοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%)
- 10 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).

• Για τον κλάδο των ΠΕ60-Νηπιαγωγών θα απορροφηθούν κατά σειρά:
- 38 υποψήφιοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ποσοστό 40%)
- 57 υποψήφιοι από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (ποσοστό 60%).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
I. Ο αριθμός των καλουμένων να υποβάλουν αίτηση από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία [περιπτώσεις (α) και (β)] είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διοριζομένων προκειμένου να εξασφαλισθεί η κάλυψη του συνόλου των προς πλήρωση θέσεων.
ΙΙ. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις των διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 οι εναπομένουσες θέσεις συμπληρώνονται:
- για τον κλάδο ΠΕ70-Δασκάλων από υποψηφίους του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επιτυχόντες του διαγωνισμού και
- για τον κλάδο ΠΕ60-Νηπιαγωγών από υποψηφίους-επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, κατά την αύξουσα σειρά επιτυχίας τους.
ΙΙΙ. Αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 και στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία σχολικού έτους 2013-2014, εξετάζονται κατά προτεραιότητα κατά τη ροή του προγράμματος διορισμών από την κατηγορία του ενιαίου και μετά από την κατηγορία του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση, δε, διορισμού τους από τον ενιαίο πίνακα δεν θα εξετάζεται n υποΨnΦιότnτά τους από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (βλέπε σχετικά και την Επισήμανση 111 του κεφ. Β' που ακολουθεί).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν από τους συνημμένους πίνακες των περιοχών των κενών οργανικών θέσεων (βλέπε Παράρτημα ΙΙ) και διορίζονται, κατά την προαναφερθείσα διαδικασία, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες που είναι εγγεγραμμένοι και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

I. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνεται η περιοχή διορισμού με τη σειρά προτεραιότητας [π.χ. Σειρά Προτίμησης: lη, Λεκτικό Περιοχής: ΗΡΑΚΛΕΙΟ] .

ΙΙ. Στο έντυπο Αίτησης-Δήλωσης δεν περιλαμβάνεται η επιλογή «ΝΑΙ σε όλα» και οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν ονομαστικά τις περιοχές, στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν.

ΙΙΙ. Κατά τη συμπλήρωση/ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας εμφανίζεται προεπιλεγμένο, για έκαστο εκπαιδευτικό, το πεδίο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ» ανάλογα με τον πίνακα στον οποίο είναι ενταγμένος και υποψήφιος προς διορισμό.Ειδικά για τους υποψήφιους οι οποίοι περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008 και στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία σχολικού έτους 2013-2014 του ιδίου κλάδου το σχετικό πεδίο είναι προεπιλεγμένο και με τους δύο πίνακες (βλ. Επισήμανση 111 του κεφ. Α' του Μέρους Β' του παρόντος).
Σε περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω υποψήφιοι επιθυμούν να διοριστούν αποκλειστικά από τον ένα εκ των δύο πινάκων οφείλουν να τροποποιήσουν το εν λόγω προεπιλεγμένο πεδίο και να το συμπληρώσουν εκ νέου μόνο με τον πίνακα από τον οποίο επιθυμούν να διοριστούν .

IV. Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης-δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων.

2. Επισυνάπτονται :

Για τον κλάδο Δασκάλων
• Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης (Παράρτημα 1).
• Πίνακας περιοχών για διορισμό (Παράρτημα 11 Α).
• Ενιαίος Πίνακας των εκπαιδευτικών του κλάδου που έχουν τουλάχιστον 19 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας (Παράρτημα 111 Α).

Για τον κλάδο Νηπιαγωγών
• Έντυπο Αίτησης-Δήλωσης (Παράρτημα 1).
• Πίνακες περιοχών για διορισμό (Παράρτημα 11 Β).
• Ενιαίος Πίνακας των εκπαιδευτικών του κλάδου που έχουν τουλάχιστον 25,9 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας (Παράρτημα 111 Β).

Σημειώνεται ότι:

1. Οι οριστικοί ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (ενιαίοι πίνακες διορισμών) κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νnπιαγωγών έχουν ήδη αναρτηθεί στον ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου ΠλnροΦοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.
http :// e-aitisi .sch .gr.

2. Οι πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 των ανωτέρω κλάδων είναι αναρτημένοι στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού www.asep.gr και ειδικότερα στη διαδρομή:
Διαγωνισμοί / Γραπτοί / Αριθμός Προκ. 2Π/2008 (ΦΕΚ 515/08-10-2008 /Δελτία τύπου / Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009: «2Π/2008 και 3Π/2008: Οριστικά αποτελέσματα κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ04.05 Γεωλόγων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας»
(σχετικό link: http://www.asep.qr/portalfiles/dvnamic/c370456/attachfile/5/2p2008 pe 70 daskalon orist el GR.zip)
ή
Διαγωνισμοί / Γραπτοί / Αριθμός Προκ. 3Π/2008 (ΦΕΚ 516/08-10-2008} / Δελτία τύπου / Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009: «2Π/2008 και 3Π/2008 : Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ03 Μαθηματικών» .
(σχετικό link: http://www.asep.qr/portalfiles/ dvnamic/c370492/attachfile/2/3p2008 pe 60 nipiag orist el GR.zip)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το έντυπο της αίτησης-δήλωσης είναι κοινό και για τους υποψηφίους από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2013-2014 και για τους υποψηφίους του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008. Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλάβει αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης.

Εφιστάται n προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα εγκύκλιο προθεσμιών.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης και οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και οι υπεύθυνοι για την καταχώρισή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα να έχουν τη φροντίδα της σωστής συμπλήρωσης και τον αυστηρό και ενδελεχή έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων διορισμού κατά τη διαδικασία αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού:

1. Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης [αφορά μόνο την υποψηφιότητα διορισμού από πίνακες αναπληρωτών (παρ.13 του άρθρου 6 του 3255/2004 όπως αυτή εισήχθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005)].

2. Όσοι απολύθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο (άρθρο 9 του Ν. 3528/2007).

3. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν αποδεχθεί μόνιμο διορισμό, καθώς και όσοι ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους από τη θέση μόνιμου εκπαιδευτικού.
Απαλλάσσονται των ανωτέρω κυρώσεων οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό τους πριν την 10-06-2003, οπότε και άρχισε η ισχύς του σχετικού νόμου. [παρ. 4 5 περιπτ. β' του άρθρου 13 του Ν. 314 9 /2003 (ΦΕΚ 141/10.06.2003 τ.Α') σε συνδυασμό με την aριθμ. 329 /2005 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.].

4 . Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού στην αλλοδαπή [περιπτ. α' παρ. 9 και περιπτ. β' παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 1566/19 85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τ.Α')].

5 . Οι άρρενες εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές [άρθρο 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/09.02.2007 τ.Α')-Υπαλληλικός Κώδικας] .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
ί. Οι υποψήφιοι προς διορισμό πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
ίί. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι άρρενες εκπαιδευτικοί προκειμένου να υποβάλουν αίτηση διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων [με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3687 /2008 για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες του ΑΣΕΠ (βλέπε Μέρος Α'- ΚεΦ. Β'- παρ.l)].

6. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία και έχουν διορισθεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού [αφορά μόνο την υποψηφιότητα διορισμού από πίνακες αναπληρωτών, (παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004)].

7. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν κατέχουν τα κατά τις κείμενες διατάξεις απαραίτητα τυπικά προσόντα σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 111192/Δ1/09.08.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΛ9-9=Ρ) εγκύκλιο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συνοδευτικά αρχεία.

α. Πρωτότυπο έγγραφο διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δάσκαλοι - Νηπιαγωγοί) 2013-2014 με τους αλφαβητικούς πίνακες δικαιούχων υποψηφίων για υποβολή αίτησης


Εκτύπωση