Ανάληψη Υπηρεσίας Νοεδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών

Εκτύπωση  

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2019

Αρ.Πρωτ.80509/Ε1/21-05-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
------------
Email: t09pde1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφ.: Παπαπαναγιώτου Δ., Καραγιαννάκης Σπ.
Τηλ.: 210-3443426, 210-3443373)

Θέμα: «Διευκόλυνση ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Σχετ.: Οι αριθμ. 65172/Ε1/23-4-2019 (ΦΕΚ 813/τ.Γ΄/20-5-2019, ΑΔΑ: 6ΛΖ94653ΠΣ-ΒΥΚ) και 65185/Ε1/23-4-2019 (ΦΕΚ 814/τ.Γ΄/20-5-2019, ΑΔΑ: ΩΘΟΟ4653ΠΣ-ΟΨΘ) υ.α. με θέμα «Διορισμός εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)»

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου και διορίζονται ως μόνιμοι με τις ανωτέρω σχετικές υ.α., βάσει των οποίων παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (ή του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας), παρακαλούμε όπως η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας αυτών πραγματοποιηθεί στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναλαμβάνει την ευθύνη της διαβίβασης όλων των σχετικών εγγράφων στην Διεύθυνση μόνιμου διορισμού.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, μετά τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (ή του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας), οφείλουν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση μόνιμου διορισμού τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Εκτύπωση