Εφημερίες Εκπαιδευτικών : Απαλλαγή Εκπαιδευτικών από Εφημερία

Εκτύπωση  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

Αρ.Πρωτ.21442/Δ3/07-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Email : t08dea1(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο : 210 3443797
FAX : 210 344 2193

Θέμα: «Απαλλαγή από εφημερία»

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση άσκησης της εφημερίας στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας, στα οποία έχει συσταθεί ΕΔΕΑΥ με βάση την υπ΄Αριθμ. 17812/Γ6/07-02-2014 (ΦΕΚ315/12-02-2014 τ.Β) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ότι:

Άρθρο 2
Νόμιμη Σύσταση− Πρωτόκολλο Συνεργασίας

«3. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των ΕΔΕΑΥ ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα τους που παρεμποδίζουν το έργο τους στην ΕΔΕΑΥ.»

Επιπλέον στο άρθρο 12 του ΠΔ 79/2017, (ΦΕΚ 109Α) ορίζεται ότι:

Άρθρο 12
Εφημερία

«4. Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής καθώς και ο Υποδιευθυντής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει λόγος που δικαιολογεί την αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών εκ μέρους του εκπαιδευτικού.»

Σύμφωνα με τα ως άνω περιγραφόμενα ο/η εκπαιδευτικός του Τ.Ε ως μέλος της ΕΔΕΑΥ, δεν απαλλάσσεται από τις εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα του, παρά μόνο αν παρεμποδίζεται το έργο του στην ΕΔΕΑΥ και μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και του Διευθυντή /ντριας της σχολικής μονάδας.

Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η απαλλαγή από την υποχρέωση των εφημεριών των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης της Ειδικής Αγωγής
Κασσιανός Παναγιώτης


Αρ.Πρωτ.203876/Δ1/23-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ. Δημητρακόπουλος, Σ. Λαπατά
Τηλέφωνο : 210 344 2248, : 210 344 3318

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή από εφημερία»

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση άσκησης της εφημερίας στα δημοτικά και νηπιαγωγεία της χώρας σας γνωρίζουμε ότι η εφημερία εφαρμόζεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α).

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση άσκησης της εφημερίας ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του σχολείου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να απαλλάσσει εκπαιδευτικό από την εφημερία (πχ για λόγους υγείας), όταν αυτοί οι λόγοι δικαιολογούν την αδυναμία εκτέλεσης του καθήκοντος της εφημερίας εκ μέρους του εκπαιδευτικού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.155175/Ε1/19-09-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Χ. Μυλωνά
Τηλέφωνο: 210- 344 3131
FAX: 210-344 2909
e-mail: t09ppe2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εφημερίες πολυτέκνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων, που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την απαλλαγή των πολυτέκνων εκπαιδευτικών από τις εφημερίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α’/01.08.2017), «Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής καθώς και ο Υποδιευθυντής.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει λόγος που δικαιολογεί την αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών εκ μέρους του εκπαιδευτικού».

Επιπλέον, στην αριθ. Φ.7/ΦΜ/143016/Δ1/31.08.2017 (ΑΔΑ: 7Α484653ΠΣ-850), εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018», αναφέρεται ότι «για τα θέματα της επιτήρησης των μαθητών τηρούνται χωρίς καμία παρέκκλιση όσα αναφέρονται στα άρθρα 12 και 18Β του ΠΔ 79/2017, (ΦΕΚ 109Α) και στην παράγραφο 18 του άρθρου 36 της με αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340Β) Υ.Α.» και ότι «από την υποχρέωση άσκησης της εφημερίας απαλλάσσονται ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΥ.


Εκτύπωση