Περικοπή Αποδοχών Λόγω Συμμετοχής σε Απεργία

Εκτύπωση  
Pin It

Περικοπή Αποδοχών σε Επαιδευτικούς Λόγω Συμμετοχής σε Απεργία

Αρ.Πρωτ.2/94131/0022/25-10-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Σ. Ζαϊρη
Τηλέφωνο: 210-33 38 418
Fax: 210-33 38 2008

ΘΕΜΑ: Περικοπή απεργίας σε εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδωτικού δικαίου
Σχετ. Το αριθμ.17478/21/10/2013 έγγραφό σας (σ.σ. του ΥΠΑΙΘ)

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας πληροφορούμε ότι σύυμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 2/78400/0022/14-11-2011 και επί του άρθρου 23 του Ν.4024/2011 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ερφαρμογή του δεύτερου κεφαλαίου του Ν.4024/2011, στην περίπτωση απεργίας στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή για κάθε ημέρα του 1/25 των μεικτών μηνιαίων αποδοχών.

Επειδή το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, σε περίπτωση απεργίας περικόπτεται το 1/25 για κάθε ημέρα αυτής και οι κρατήσεις γίνονται επί των μειωμένων ακαθάριστων αποδοχών, γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό του ΙΚΑ η απεργία δεν θεωρείται συντάξιμος χρόνος, παρά μόνο με εξαγορά συμφωνα με την αριθμ.78/13-10-2011 εγκύκλιό του.

Ο Διευθυντής

Θ. Κελαδίτης


Αρ.Πρωτ.2/70588/0022/5-12-2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ
Τηλέφωνα:
Τμήμα Α: 210 3338 401 – 404, 210 3338 478, 210 2238 218, 210 3338 415, 210 3338 422
Τμημα Β: 210 3338 391,  210 3338 392, 210 3338 477, 210 3338 474, 210 3338 418, 210 3338 419, 210 3338 227
Τμημα Γ: 210 3338 350, 210 3338 351, 210 3338 237
Fax: 210 3338208

ΘΕΜΑ: «Περικοπή αποδοχών σε περίπτωση απεργίας».

Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με την περικοπή αποδοχών των συμμετεχόντων, σε απεργία ή στάση εργασίας, υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες, στα πλαίσια της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των μισθολογικών διατάξεων, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των αποδοχών όσων απέχουν από την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν να μεριμνούν ιδιαιτέρως για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του ν.3205/2003 και των κατά καιρούς οδηγιών και σχετικών εγκυκλίων μας.

Κατ’ εφαρμογή, λοιπόν, των ανωτέρω διατάξεων, τα ποσά από περικοπή αποδοχών που αντιστοιχούν στις ημέρες απεργίας ή ώρες στάσης εργασίας των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου , των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. , θα αφαιρούνται , με πράξη του αρμόδιου εκκαθαριστή, κατά την πρώτη εκκαθάριση αποδοχών που ακολουθεί αμέσως μετά την έναρξη της απεργίας. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή της πράξης ή βεβαίωσης των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών των απεργούντων υπαλλήλων και λειτουργών, για τη συμμετοχή των ανωτέρω στην απεργία ή στάση εργασίας, η περικοπή των αποδοχών τους θα γίνεται κατά τη δεύτερη εκκαθάριση, που ακολουθεί αμέσως μετά την έναρξη της απεργίας και πάντως μέσα στον επόμενο μήνα, το αργότερο.

Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή για κάθε ημέρα, του 1/25 του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τους μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, πλην φόρου και δανείων.

Για τις στάσεις εργασίας θα περικόπτονται τόσα ωρομίσθια όσες είναι οι ώρες στάσης εργασίας.

Επισημαίνεται ότι, η κατά τα ανωτέρω περικοπή των αποδοχών λαμβάνεται υπόψη και κατά τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Τα ποσά από την περικοπή αποδοχών αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισμούς, από τους οποίους εκταμιεύτηκαν.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω και μη περικοπής των αποδοχών των απεργούντων υπαλλήλων και λειτουργών, ο αρμόδιος εκκαθαριστής υπέχει ευθύνη για παράβαση καθήκοντος και σε βάρος αυτού και των υπαλλήλων ή λειτουργών που απήργησαν καταλογίζεται αλληλέγγυα το ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως.

Η κατά τα ανωτέρω περικοπή, πραγματοποιείται και σε κάθε περίπτωση αποχής από τα καθήκοντα των υπαλλήλων ή λειτουργών, ανεξάρτητα από τυχόν μερική άσκηση δραστηριότητάς τους, δεδομένου ότι ως άσκηση καθηκόντων για την οποία δικαιολογείται η καταβολή μισθού, νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων που είναι συνυφασμένες με τη θέση που κατέχει ο εργαζόμενος και όχι μέρος αυτών.

Οι αρμόδιοι Οικονομικοί Επιθεωρητές και η 50η Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., προς τις οποίες αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται, σε κάθε έλεγχο που πραγματοποιούν να εξετάζουν και την πιστή ή όχι εφαρμογή αυτής και να κάνουν ειδική αναφορά στο σχετικό πόρισμά τους.

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών

Π. Δούκας

Pin It

Εκτύπωση