edu.klimaka.gr

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων

Εκτύπωση  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ.351.1/3/19075/Δ1/15-02-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΦΕΚ 247/Β/15-02-2011
ΑΔΑ: 4ΑΛΑ9-0

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄ & Δ΄
Πληροφορίες:
Α/θμια: Τμ. Ε’: 210 344-2462, 210 344-2462, 210 344-2125, 210 344-2462
Β/θμια: Τμ. Δ’: 210 344-3464, 210 344-3308, 210 344-2268, 210 344-23533
Fax: Α/θμια: 210 344-2897, Β/θμια: 210 344-3194, 210 344-2266
Mail: dppe(ΑΤ)minedu.gov.gr & stelexi(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των  άρθρων 10 έως 25 και 29 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ αρ. 71/19-5-2010 τ.Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

αποφασίζουμε

Ορίζουμε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων μοριοδότησης ως εξής:  

Άρθρο 1 - Χρόνος και διαδικασία δημοσίευσης των προκηρύξεων

Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων καθορίζονται με προκήρυξη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και στο διαδίκτυο, έως 28 Φεβρουαρίου 2011.

Άρθρο 2 - Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη του άρθρου 1 της παρούσας, ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, ως εξής:

i. των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης που υπηρετούν στο εσωτερικό, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης όπου τηρείται ο υπηρεσιακός τους φάκελος

ii. των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των συντονιστών εκπαίδευσης, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκαν οι υποψήφιοι πριν την απόσπαση.

Οι υποψήφιοι σχολικοί σύμβουλοι υποβάλλουν αιτήσεις για τις θέσεις μέχρι δύο (2) Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3 - Προϋποθέσεις υποψηφιότητας

Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  με βαθμό Α΄ και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους προς την κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.  

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ16 μπορεί να ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς δεν ισχύει ο περιορισμός της πενταετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα.

Άρθρο 4 - Υποβλητέα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο ενδεικτικό βιογραφικό σημείωμα και περιλαμβάνουν:

i.Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

ii. Βιογραφικό σημείωμα.

iii. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης

iv. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

v. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ αρ. 26/Α’) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα.

vii. Το συγγραφικό έργο των υποψηφίων σχολικών συμβούλων υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή (cdή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης), και αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN: INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

viii. Τα άρθρα και οι έρευνες που έχουν δημοσιευτεί υποβάλλονται σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (cd, αφαιρούμενος δίσκος, δισκέτα) ή αναφέρονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επίσημων φορέων ή των έγκυρων επιστημονικών περιοδικών όπου έγινε ανάρτηση της δημοσίευσης, καθώς και η διαδρομή για την εύρεση της ανάρτησης και δεν υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται  σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, προκειμένου δε για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Οι βεβαιώσεις και τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά:
α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και
β) οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.

Άρθρο 5 - Ρύθμιση θεμάτων μοριοδότησης

Τα χρονικά διαστήματα που μοριοδοτούνται ή που απαιτούνται ως προσόν για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.

Γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται πιστοποιητικά γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα οποία έχουν εκδοθεί από φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

Το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος που αποκτήθηκε μετά από κατατακτήριες εξετάσεις μοριοδοτείται, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Το πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ τ.Α αρ.52/6-4-1990) δεν μοριοδοτείται.

Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας όταν συντρέχει με εξομοίωση και υποβάλλεται από υποψήφιο που υπηρετεί ως εκπαιδευτικός διαφορετικού κλάδου, μοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.

Η συμμετοχή των αναπληρωματικών μελών σε υπηρεσιακά συμβούλια και συμβούλια επιλογής στελεχών, η οποία αποδεικνύεται από τα πρακτικά συνεδριάσεων, μοριοδοτείται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις κατ’ έτος.

Όπου στις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3848/2010 που αφορούν στην αποτίμηση κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης, αναφέρεται η φράση «..θεωρείται ότι τα καθήκοντα ασκήθηκαν στην ίδια θέση», το υποψήφιο στέλεχος μοριοδοτείται μόνο για μια θέση από τις αναφερόμενες στις σχετικές διατάξεις και μάλιστα για εκείνη η οποία αποτιμάται με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετράται και η υπηρεσία που έχει προσφερθεί από τη θέση του σχολικού συμβούλου και αυτή που έχει διανυθεί σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τα εξής διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα ως ακολούθως:

· οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ.6 του άρθρου 53, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007)

· οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 &18 του ν.1264/1982, του άρθρου 6 του ν.2224/1994 και του άρθρου 11 του ν.2336/1995

· οι άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 5, και 182 παρ.2,3 & 4 εφόσον χορηγούνται τμηματικά και του άρθρου 183 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’),

· οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.665/1997.

Ο χρόνος της άδειας μητρότητας και ανατροφής τέκνου δεν προσμετράται στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση