Προκήξυξη Διευθυντή - Υποδιευθυντή Εκπαίδευσης στο ΣΕΠ Ηρακλείου Κρήτης 2017-2020

Εκτύπωση  

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017-2020

Αρ.Πρωτ.Φ.32/6544/08-06-201

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & B/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πληροφορίες: Σταυρακάκης Εμμ.
Τηλ.: 2810-302442
Fax.: 2810-302444
E-mail : mail(AT)kritis.pde.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντή Π/θμιας και Υποδιευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3376/05 (ΦΕΚ 191/2-8-05 τ.Α') «Ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας» όπως αντικαταστάθηκε με το Ν3577 /07 (ΦΕΚ130/8-6-2007).
2. Τις διατάξεις της με αριθμ 82335/Ζ2/22-8-2005 Υ.Α (ΦΕΚ 1173 τ.Β'/ 24-8-05). «Τυπικά και ειδικά προσόντα του Δ/ντή και Υποδ/ντών του Σ.Ε.Π .......... των οργάνων διοίκησής του», όπως τροποποιήθηκε με την Α.Σ. 791α/86674/Ζ2/16-7-2010 Υ.Α (ΦΕΚ 1261 τ.Β' 6-8-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθ.6 της με αριθμ. 82521/Ζ2/23-8-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 1173 τ.Β'/ 24-8-05) «Έναρξη και λήξη σχολικού έτους στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας ........... και Πρωτοβάθμιας εκπ/σης του ΣΕΠ».
4. Τις διατάξεις της 179/84525/Ζ2/27-6-2008 Υ.Α (ΦΕΚ1444, τ. Β'/23-7-2008) «Έναρξη και λήξη σχολικού έτους στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας, εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών και άλλα οργανωτικά θέματα του κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Σ.Ε.Π».
5. Τη με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δl/16-10-2002 Υ. Α. (ΦΕΚ 1340/τ.Β'-16-10-02), άρθρο 3 (παρ.2, εδαφ. ε), με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π.Ε. & Δ.Ε ..... », όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την υπ. αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υπουργική Απόφαση, με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4473/30-05-2017 (ΦΕΚ 78/τ.Α/30-05-2017) "Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης".
8. Τη με αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/τ.Β/31-05-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων".
9. Τη με αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.
10. Τη με αριθμ. Φ.350/34/65636/Ε3/21-04-2017 (ΑΔΑ:Ω1ΓΙ4653ΠΣ-ΧΣΠ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: "Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κρήτης".
11. Τη με αριθμ.Φ.350/12/7185/Ε3/16-01-2017 (ΑΔΑ:7ΘΧΜ4653ΠΣ-Κ61) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: "Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κρήτης".
12. Την άμεση ανάγκη στελέχωσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, λόγω λήξης της θητείας του Δ/ντή και των Υπ/ντών Π.Ε και Δ.Ε. με τη λήξη του σχολικού έτους, στις 31-8-2017.

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση με απόσπαση των παρακάτω θέσεων του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π) αρμοδιότητας Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης:

Α) Διευθυντή ΣΕΠ

Β) Υποδιευθυντή Κύκλου Π/θμιας Εκπ/σης ΣΕΠ

Γ) Υποδιευθυντή κύκλου Δ/θμιας Εκπ/σης ΣΕΠ.

Η απόσπαση έχει ισχύ τριών (3) σχολικών ετών, από την ημερομηνία ορισμού τους 01-09-2017 έως και 31-08-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή και για μια (1) από τις θέσεις του Υποδιευθυντή Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπ/σης, εφόσον έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές.

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει ταυτόχρονα και θέση αίτησης απόσπασης, στην περίπτωση επιλογής για οποιαδήποτε από τις τρεις θέσεις δηλωθεί υποψηφιότητα.

Ειδικότερα προσόντα:

Α) Για τη θέση του Διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π), οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, κλάδων ΠΕ60 ή ΠΕ70 ή ΠΕΟl μέχρι και ΠΕ20 της Δημόσιας Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, που έχουν δεκαετή {10) τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία οκτώ (8) έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, να έχουν ασκήσει για πέντε (5) τουλάχιστον σχολικά έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολείο Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης και να γνωρίζουν πολύ καλά μια τουλάχιστον από τις τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά.

Β) Για τη θέση του Υποδιευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ), οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, κλάδων ΠΕ60 ή ΠΕ70 της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, που έχουν οκταετή (8) τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση μονίμου εκπαιδευτικού, έχουν ασκήσει για πέντε (5) τουλάχιστον σχολικά έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και γνωρίζουν καλά μια τουλάχιστον από τις τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά.

Γ) Για τη θέση του Υποδιευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ), οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, των κλάδων ΠΕΟl μέχρι και ΠΕ20 της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, που έχουν οκταετή (8) τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε θέση μονίμου εκπαιδευτικού, έχουν ασκήσει για πέντε (5) τουλάχιστον σχολικά έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γνωρίζουν καλά μια τουλάχιστον από τις τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά.

Διαδικασία και όργανα επιλογής του Δ/ντή και των Υποδ/ντών Π.Ε. ή Δ.Ε. του ΣΕΠ

1) Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντή ΣΕΠ θα γίνει με βάση τη με αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/τ.Β/31-05-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων" καθώς και τη με αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 1 και παρ 4 του αρθ. 2 της με αριθμ 82335/Ζ2/22-8-2005 (ΦΕΚ 1173 τ.Β'/ 24-8-05) Υ.Α. σε ότι αφορά τα τυπικά και ειδικά προσόντα. Όργανο επιλογής του Δ/ντή του ΣΕΠ αποτελεί ειδικό εννεαμελές συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου και από τα μέλη των εδαφίων β, γ, δ των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 1/03 (ΦΕΚ 1 Α') τα οποία συγκροτούν τα δύο Ανώτερα Περιφερειακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε).

2) Η επιλογή των υποψηφίων για τις θέσεις των Υποδιευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του ΣΕΠ θα γίνει με βάση τη με αριθμ.Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1890/τ.Β/31-05-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων" καθώς και τη με αριθμ.Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθ. 1 και της παρ 3 και 4 του αρθ. 2 της με αριθμ.82335/Ζ2/22-8-2005 (ΦΕΚ 1173 τ.Β'/ 24-8-05) Υ.Α., σε ότι αφορά τα Τυπικά και ειδικά προσόντα. Όργανο επιλογής των Υποδ/ντών Π.Ε ή Δ.Ε του ΣΕΠ αποτελεί το οικείο κατά περίπτωση Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν στις Δ/νσεις που υπάγονται σχετική αίτηση για τις θέσεις που με την παρούσα προκηρύσσονται από 09 Ιουνίου έως και 14 Ιουνίου 2017.

Με τις αιτήσεις πρέπει να συνυποβάλλονται:

1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης

4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

6. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος

7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

8. Παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται:

α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26)

β) ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327 /2015 καθώς ότι δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.3848/2010 και

γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα των Περιφερειακών Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης όλης της χώρας, των κατά τόπους Δ/νσεων Π.Ε και Δ.Ε και να κοινοποιηθεί σε όλους τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ


Εκτύπωση