Ορισμός Διευθυντών- Υποδιευθυντών σε Σχολεία Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5566/2018)

Αρ.Πρωτ.212213/Ν1/07-12-2018/ΥΠΔΒΜΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνο: 210.3443022
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Διευθυντών(-ντριών), και Υποδιευθυντών(-ντριών) για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 4/1936 (Α’ 47/24.1.1936) «Περί των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας»,
β) των άρθρων 34 και 37 του ν.682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων»,
γ) των άρθρων 14 και 62 παρ. 7 του ν.1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) του άρθρου 30, παρ. 4, του ν.2009/1992 (Α’ 18), «Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις»,
ε) των άρθρων 22, παρ. 1, 6, 7, 9, 10 και 11, και 30, παρ. 4 έως 6, του ν.4547/2018 (Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
στ) των αριθμών Δ5/4995/1983 (Β’ 629), Δ5/710/1997 (Β’ 489) και 383/65814/Δ5/2007 (Β’ 1074) υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες καθορίζεται η οργανική σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,
ζ) του π.δ/τος 125/2016 (Α’ 210), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
η) του π.δ/τος 18/2018 (Α’31), «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τα με αριθμό 16124/17-07-2018, 16999/04-09-2018 και 19625β΄/11-10-2018 έγγραφα της ΔΔΕ Β΄ Αθήνας με τα οποία διαβιβάστηκαν τα με αριθμό 2465/17-07-2018 και 16666/04-09-2018 έγγραφα της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Φ.Ε.) και οι συνημμένες σε αυτά Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά.
3. Τα με αριθμό 128361/23-07-2018, 17072/10-10-2018 και 17506/18-10-2018 έγγραφα της ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής με τα οποία διαβιβάστηκαν τα με αριθμό 2464/16-06-2018 και 3524/11-10-2018 έγγραφα της Φ.Ε. και οι συνημμένες σε αυτά Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά.
4. Τα με αριθμό Φ.17.2_Α/1170/30-08-2018, Φ.17/15060-1/10-10-2018 έγγραφα της ΔΔΕ Αχαΐας με τα οποία διαβιβάστηκαν τα με αριθμό 2463/16-07-2018 έγγραφο της Φ.Ε. και οι Βεβαιώσεις –Πιστοποιητικά των προτεινομένων εκπαιδευτικών.
5. Τα με αριθμό 11744/19-07-2018, 14087/13-09-2018, 1667/10-10-2018 και 17342/15-10-2018 Θεσσαλονίκης με τα οποία διαβιβάστηκαν τα με αριθμό 2461/16-07-2018 και 2895/10-09-2018 έγγραφα της Φ.Ε, όπως και το με αριθμό 1383/15-10-2018 έγγραφο του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης . και οι Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά.
6. Τις με αριθμό 25/26-9-2018 και 28/16-11-2018 Πράξεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε ως Διευθυντές/-ντριες και Υποδιευθυντές/-ντριες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για το σχολικό έτος 2018-2019 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

1. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής στο Α΄ Αρσάκειο- Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.

2. ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.

3. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια στο Β΄ Αρσάκειο- Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης,

4. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια στο Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.

5. ΜΠΙΤΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Διευθυντής στο Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.

6. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών.

7. ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΝΝΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια στο Β΄ Αρσάκειο- Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.

2. ΓΡΑΤΣΙΑ–ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

3. ΝΕΥΡΟΚΟΠΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, Διευθυντής στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

4. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

5. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης

Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

1. ΔΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Υποδιευθύντρια στο Α’ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.

2. ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Υποδιευθυντής στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.

3. ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, Υποδιευθυντής στο Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.

4. ΡΑΠΤΑΚΗ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Υποδιευθύντρια στο Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.

5. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Υποδιευθυντής στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.

Δ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, Υποδιευθυντής στο Β΄ Αρσάκειο- Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.

2. ΒΟΛΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, Υποδιευθυντής στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

3. ΓΡΑΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Υποδιευθυντής στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

4. ΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Υποδιευθύντρια στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.

5. ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, Υποδιευθύντρια στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση