Ορισμός Διευθυντών- Υποδιευθυντών σε Σχολεία Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Pin It

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3944/2017)

Αρ.Πρωτ.Φ.151/50021/Β6/03-05-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνο: 210.3442208 -3304
E-mail: protocol(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Δ/ντών και Υπδ/ντών για τα σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 4/1936 (Α’47/24.1.1936) «Περί των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας»,
β) των άρθρων 34 και 37 του ν.682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων»,
γ) των άρθρων 14 και 62 παρ. 7 του ν.1566/1977 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
δ) του άρθρου 30, παρ. 4, του ν.2009/1992, «Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις»,
ε) των αριθμ. Δ5/4995/1983 (Β’ 629), Δ5/710/1997 (Β’ 489) και 383/65814/Δ5/2007 (Β’ 1074), υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες καθορίζεται η οργανική σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,
στ) του π.δ/τος 114/2014 (Α’ 181), «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) του π.δ/τος 70/2015 (Α’ 114), «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μεταφορών και Δικτύων… Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων …»
ζ) του π.δ/τος 125/2016 (Α’ 210), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το αριθμ. 128422/Ν1/27-7-2017 έγγραφο της ΔΔΕ Ανατ. Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε το αριθμ. 2137/4-7-2017 έγγραφο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Φ.Ε.).
3. Το αριθμ. 118403/Ν1/12-7-2017 έγγραφο της ΔΔΕ Β’ Αθήνας με το οποίο διαβιβάστηκε το αριθμ. 2136/4-7-2017 έγγραφο της Φ.Ε.
4. Το αριθμ. 136158/Ν1/11-8-2017 έγγραφο της ΔΔΕ Αχαΐας με το οποίο διαβιβάστηκε το αριθμ. 2139/4-7-2017 έγγραφο της Φ.Ε.
5. Το αριθμ. 137987/Ν1/18-8-2017 έγγραφο της ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης με το οποίο διαβιβάστηκε το αριθμ. 2138/4-7-2017 έγγραφο της Φ.Ε.
6. Την αριθμ. 21/5-10-2017 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε Διευθυντές και Υποδιευθυντές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για το σχολικό έτος 2017-2018 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως ακολούθως:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

1) Μαυροειδή Αμαλία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), Διευθύντρια στο Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.

2) Θεοδωρέλου Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), Διευθύντρια στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.

3) Κυριαζοπούλου Ευγενία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), Διευθύντρια στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.

4) Μπίτσης Επαμεινώνδας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών), Διευθυντής στο Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.

5) Βακαλόπουλος Ιωάννης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών), Διευθυντής στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.

6) Πετράκης Εμμανουήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 (Φυσικών), Διευθυντής στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών.

7) Σγουρού Άννα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), Διευθύντρια στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1) Ταμπακάκη Ευθαλία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), Διευθύντρια στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

2) Φαφαλιού Μαρία-Άννα, εκπαιδευτικός ΠΕ02 (Φιλολόγων), Διευθύντρια στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.

3) Γρατσία – Ορφανού Σοφία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων Διευθύντρια στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

4) Γιαννικοπούλου Ευδοκία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), Διευθύντρια στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.

5) Νευροκοπλής Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), Διευθυντής στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Γ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

1) Κατσιαδράμης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων), Υποδιευθυντής στο Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.

2) Δοδοπούλου Ευγενία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), Υποδιευθύντρια στο Α’ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.

3) Ραπτάκη-Σακελλαρίου Σοφία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), Υποδιευθύντρια στο Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού.

4) Χρονόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών Υποδιευθυντής στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.

Δ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1) Γραικός Χαρίτωνας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών), Υποδιευθυντής στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

2) Σούλη Αγγελική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών), Υποδιευθύντρια στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.

3) Ανδριανός Θωμάς, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 (Χημικών), Υποδιευθυντής στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.

4) Καζολέα Γαρυφαλιά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.04 (Βιολόγων), Υποδιευθύντρια στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

5) Φωτίου Μαρία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων), Υποδιευθύντρια στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση