edu.klimaka.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΕΩΝ (ΣΣΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΝΕΩΝ (ΣΣΝ)

Αρ.Πρωτ.93007/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : Τασία Ξυλόκοτα
Ιωάννα Γκούλη
Τηλέφωνο : 210-3442205
Fax : 210-3443013
e-mail: t05sde1(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους ως Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη συμμετοχή τους στην οικεία διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

1. Οι θέσεις Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. είναι, πανελλαδικά, πενήντα εννέα (59), μία (1) ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης) και μία (1) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

2. Όσοι εκπαιδευτικοί επιλεγούν τοποθετούνται για θητεία η οποία λήγει στις 31/8/2015.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 έχουν όσοι:

α) είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, όλων των κλάδων της Δευτεροβάθμιας (Δ/θμιας) Εκπαίδευσης,

β) είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης) που υπάγεται στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Περ/κή Δ/νση Εκ/σης) που υπάγεται και ο Σ.Σ.Ν. τη θέση Υπευθύνου του οποίου διεκδικούν και

δ) έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3), τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία.

4. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της τριετούς θητείας.

5. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Υπευθύνου Σ.Σ.Ν. από 13/08/2012 μέχρι και 23/08/2012 στο Κατάστημα (Γραφεία) της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκουν οργανικά.

6. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν επιθυμία για τοποθέτηση σε θέση Υπευθύνου Σ.Σ.Ν. και σε άλλη μία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης που υπάγεται στην ίδια Περ/κή Δ/νση Εκ/σης, καταθέτοντας τη σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 την Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης της οργανικής τους θέσης.

7. Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης οφείλουν να τις διαβιβάσουν αμελλητί προς τα οικεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

8. Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνιστά ως προς τα δηλούμενα στοιχεία υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, καθώς και τα αναγκαία δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη συνδρομή των επικαλούμενων κριτηρίων. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ή ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα με υπεύθυνη δήλωση περί αλήθειας του περιεχομένου τους.

9. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των Υπευθύνων Σ.Σ.Ν. είναι το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Αρμόδιο όργανο για την τοποθέτηση είναι ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

10. Τα κριτήρια αξιολόγησης και η αποτίμησή τους προβλέπονται στο άρθρο 3 της 93008/Γ7/10-8-2012 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού (υπό δημοσίευση).

11. Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

12. Κατά τη σύνταξη των οριστικών και τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, έχουν οργανική θέση στη Δ/νση Δ/θμιας Εκ/σης που υπάγεται ο Σ.Σ.Ν. που επιθυμούν να τοποθετηθούν και συγκεντρώνουν εικοσιπέντε (25), τουλάχιστον, μονάδες.

13. Τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλουν να καταρτίσουν του οριστικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής μέχρι τις 5/9/2012 και οι Περ/κοι Δ/ντες Εκ/σης να εκδώσουν τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής και να τοποθετήσουν τους επιλεγέντες το αργότερο μέχρι τις 7/9/2012.

14. Οι Υπεύθυνοι των Σ.Σ.Ν. μπορούν ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μετατίθενται ως εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα μετά τη μετάθεσή τους θέση μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους. Λοιπά θέματα μονάδων μετάθεσης ρυθμίζονται στα άρθρα 30 και 31 στο Ν. 3848/2010.

15. Η υπηρεσία των Υπευθύνων προσμετράται ως διοικητική, καθοδηγητική και διδακτική.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, να δημοσιοποιηθεί μέσω του Διαδικτύου στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.minedu.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://www.sch.gr/) και παράλληλα να αποσταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σχετικά Άρθρα