edu.klimaka.gr

Προκήρυξη θέσεων Υποδιευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ 2023 (Συμπληρωματικές)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ 2023

Αρ.Πρωτ.Κ5/42029/10-04-2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μαρούσι, 10-04-2023
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: Κ5/42029

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Καλεί

μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμους εκπαιδευτικούς των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της αριθ. πρωτ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το υπόλοιπο της θητείας από 01-09-2023 μέχρι και 31-08-2025:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
2 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
3 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
5 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
6 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
7 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
8 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
10 ΜΕΓΑΡΩΝ
11 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
12 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ
13 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
14 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

15 ΛΗΜΝΟΥ
16 ΣΑΜΟΥ
17 ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

18 ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
19 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
21 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
22 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
23 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

24 ΖΙΤΣΑΣ
25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26 ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

27 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
28 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
29 ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

30 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
31 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
32 ΕΠΑΝΟΜΗΣ
33 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
34 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
35 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

36 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
37 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
38 1ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
39 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
40 ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

41 ΝΑΞΟΥ
42 ΡΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

43 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
44 ΣΠΑΡΤΗΣ
45 ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ
46 ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση, είτε για θέση Διευθυντή είτε για θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ., επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και πέντε (5) δημόσια Ι.Ε.Κ..

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 31, του ν. 4763/2020 είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ι.Ε.Κ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον:

  1. πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής,
  2. τεσσάρων (4) ετών εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Κωλύματα επιλογής:

1.Δεν επιλέγονται ως Υποδιευθυντές δημοσίου Ι.Ε.Κ. μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή

β) έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή

γ) τους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν.3528/2007 ή

δ) έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την περ. β) της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 (Α’ 136) και για τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής ή

ε) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4823/2021 ή

στ) η επίδοση των οποίων έχει χαρακτηρισθεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4823/2021 κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής ή

ζ) των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων και αντικειμενικών αξιολογικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή έχουν υποβάλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, μεταξύ άλλων και για τον χαρακτηρισμό της επίδοσής τους σε εκθέσεις αξιολόγησης που τους αφορούν.

2. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ..

3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

4.Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την παρ.8, του άρθρου 31 του ν. 4763/2020.

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Εξαίρεση από το δικαίωμα υποβολής αίτησης:

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80),

β) είναι στελέχη εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2023 ακόμα και αν ασκούν τα καθήκοντά τους μετά από παράταση θητείας,

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2023, ακόμα και αν υπηρετούν μετά από παράταση θητείας,

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης,

ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και όσον αφορά σε αυτούς έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από σοβαρό λόγο υγείας ή λόγο σχετικά με την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

Αιτήσεις που τυχόν υποβληθούν από υποψηφίους που υπάγονται σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εξετάζονται.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΔΙΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι.Ε.Κ. - ΘΗΤΕΙΑ

1. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή του Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 9, του άρθρου 31, του ν. 4763/2020 (Α’ 254) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 25 της υπό στοιχεία Κ5/160259/08-12-2021 (Β΄ 5837) απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)» ή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η θητεία των Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι τριετής. Η υπηρεσία στη θέση του Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ. ως προς την οργανική θέση που κατείχε θεωρείται συνεχής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων εφόσον πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης καθηκόντων υποδιευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, μετά δε τη λήξη της θητείας του αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα που υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. (παρ. 11, του άρθρου 31, του ν. 4763/2020 (Α’ 254)) και λήγει την 31η Αυγούστου του 2025.

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τα κριτήρια μοριοδότησης και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με την με αριθ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) υπουργική απόφαση:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22

 

 

11

Διδακτορικό Δίπλωμα

 

 

7

12

Απόφοιτος ΕΣΣΔΑ

 

 

5

13

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

 

 

4

14

Δεύτερο Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης)

 

 

2

15

Δεύτερο Διδακτορικό Δίπλωμα

 

 

3

16

Δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος

 

 

1

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

23

 

 

21

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
-Ένα μόριο ανά έτος διδακτικού έργου με μέγιστο αριθμό μονάδων τις 13
-εμπειρία που αποκτάται από ωρομίσθια διδακτική απασχόληση σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης η οποία υπολογίζεται με βάση ότι οι 650 ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος.
-Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.
-Δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα

 

 

13

22

ΕΚΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/ Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) (δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα)
-Ένα μόριο ανά έτος διδακτικού έργου με μέγιστο αριθμό μονάδων τις 10
-Εμπειρία που αποκτάται ως ωρομίσθια διδακτική προϋπηρεσία σε δομές εκτός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπολογίζεται με βάση ότι οι 650 ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος.

 

 

10

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

25

 

 

31

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ., ΕΠΑΛ, Σ.Ε.Κ., ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ) (Διευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

 

 

7

32

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ., ΕΠΑΛ, Σ.Ε.Κ., ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ) (Αναπληρωτής Διευθυντής- Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

 

 

6

33

Στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή ΣΔΕ (Διευθυντής - Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

 

 

7

34

Διοικητική Υπηρεσία στην Επαγγελματική Κατάρτιση (Ι.Ε.Κ.) (αποσπασμένος εκπαιδευτικός για διοικητικό έργο στα Ι.Ε.Κ.) (0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

·   Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.
·   Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.
·   Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

5

 

 

41

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

411

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

412

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

413

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

·    Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ
·    Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
·    Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν

42

ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

3

 

421

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

 

3

5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

25

 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 100

Δ.. ΔΙΙΑΔΙΙΚΑΣΙΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

1. Συνέντευξη

1. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων Υποδιευθυντών διενεργούνται από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 8 της αριθ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) υπουργικής απόφασης.

2. Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική πρόοδος, η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου και οι ικανότητες του υποψηφίου, όπως η ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης διδακτικών προβλημάτων, δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος.
Ειδικότερα με τη συνέντευξη αξιολογούνται: α) η γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) η γνώση και εμπειρία σε θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, γ) η εμπειρία σε θέματα εποπτείας εκπαιδευτικής διαδικασίας, δ) η εμπειρία στον συντονισμό της διαδικασίας αξιολόγησης, ε) η δυνατότητα καθοδήγησης ομάδας, στ) η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

3. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) παρουσίαση του βιογραφικού κάθε υποψηφίου από κάποιο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής και β) ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου προς τον υποψήφιο.

4. Στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό σημείωμά του, τα οποία δεν προβλέπεται να μοριοδοτηθούν, όπως άλλες σπουδές, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, εφαρμογή καινοτομιών, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων και επίσημες διακρίσεις συνεκτιμώνται κατά την κρίση της επιτροπής.

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Υποδιευθυντή δημοσίου Ι.Ε.Κ.

2. Ηχογράφηση και διαδικασία αξιολόγησης της συνέντευξης

1. Η συνέντευξη ηχογραφείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, σύστημα ηχογράφησης. Με την παρουσία του υποψηφίου στον χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.

2. Για την αξιολόγηση της συνέντευξης χρησιμοποιούνται έντυπα αξιολόγησης, ξεχωριστό για κάθε υποψήφιο και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής καταγράφει ξεχωριστά και συνοπτικά αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η αξιολόγηση των υποψηφίων.

3. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

4. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

5. Ενστάσεις κατά της αξιολόγησης της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

6. Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας, καθώς δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

3. Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο/η γραμματέας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο.

Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η αξιολόγηση κάθε μέλους της επιτροπής και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Τέλος στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., η παρουσία των υποψηφίων, με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και η λήξη των εργασιών.

Ε. ΔΙΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων, η διενέργεια συνεντεύξεων και η επιλογή των Υποδιευθυντών σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 31 του ν. 4763/2020.

2. Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, αναλαμβάνει τη μελέτη και τον έλεγχο συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων που του ανατίθενται από την Πρόεδρο και εισηγείται συνοπτικά στην Επιτροπή για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των αιτήσεων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής καθώς και οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, εγγράφονται σε πίνακα μη δεκτών υποψηφίων. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

4. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει πίνακα των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 της παρούσας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί τον πίνακα στο Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τον αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής από την επομένη της ανάρτησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.

6. Το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ. πίνακα με το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη της διαδικασίας.

7. Μετά από το τέλος της διαδικασίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής. Μετά από το τέλος της συνέντευξης των υποψηφίων η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 και τη βαθμολογία της συνέντευξης, τον τελικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες των υποψηφίων.

8.Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κοινοποιεί τον τελικό πίνακα στο Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..

9. Στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής γίνονται με φυσική παρουσία των μελών της ή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Αίτηση και Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 12/04/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 και λήγει 03/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

 Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, θα κάνουν είσοδο μέσω του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. θα κάνουν δημιουργία λογαριασμού με το email τους.

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload), σύμφωνα με τις οδηγίες, σε ειδική φόρμα που εμφανίζεται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα συμπιεσμένο αρχείο με κατάληξη .zip ή .rar ή .7z για κάθε κατηγορία κριτηρίων με συγκεκριμένη ονομασία που θα τους υποδεικνύει το σύστημα. Κάθε συμπιεσμένο αρχείο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δικαιολογητικά σε μορφή pdf ή jpg ή png. Ο μέγιστος αποδεκτός όγκος κάθε συμπιεσμένου αρχείου είναι 2.44 ΜΒ.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησή τους, διαφορετικά δεν θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση.

Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της και θα φέρει ημερομηνία και αριθμό αίτησης.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

2. Συνοδευτικά δικαιολογητικά Αίτησης

Στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

2.α Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά

2.α.1 Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας), στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι υπηρετήσεις του υποψηφίου πριν και μετά τον διορισμό του, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας, διοικητικής υπηρεσίας, η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, υπηρετήσεις σε θέσεις ευθύνης, μακροχρόνιες άδειες. Διευκρινίζεται ότι η αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία των υποψηφίων δεν μοριοδοτείται, καθώς αυτή ήδη περιλαμβάνεται στη συνολική διδακτική υπηρεσία τους.

2.α.2 Ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι:

α) δεν έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

β) δεν του έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν.3528/2007

γ) δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β) της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 (Α’ 136) και για τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής

δ) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4823/2021

ε) η επίδοσή του δεν έχει χαρακτηρισθεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4823/2021 κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Η έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης γίνεται από: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

2.α.3 Βιογραφικό σημείωμα

Προτείνεται η χρήση του Βιογραφικού σημειώματος EUROPASS.
https://europass.cedefop.europa.eu/el/home

Ελλείψει ενός εκ των ανωτέρω (2.α.1, 2.α.2, 2.α.3), ο ηλεκτρονικός φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.

2.β Δικαιολογητικά που αναφέρονται στα πεδία της μοριοδότησης

  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία, ΕΣΔΔΑ, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι).
  • Αποδεικτικά διοικητικής, εκπαιδευτικής και διδακτικής εμπειρίας.
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
  • Αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν μοριοδοτούνται.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μοριοδοτούνται τίτλοι σπουδών και επιμορφώσεις που αποτέλεσαν ειδικά προσόντα διορισμού.

Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν).

Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (Β2/Β2) γνώση της ξένης γλώσσας, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας και στο Παράρτημα Η/Υ, σύμφωνα με ΑΣΕΠ.

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.

3. Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων

1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων Υποδιευθυντών, διενεργείται από την Επιτροπή της αριθ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) υπουργικής απόφασης.

2. Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Υποδιευθυντή δημόσιων Ι.Ε.Κ. επέχει και θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης.

3. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation-GDPR). Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

4. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους. Οι ενδιαφερόμενοι με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις διαδικασίες της παρούσας.

5. Ανάκληση της αίτησης υποψηφιότητας δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο υποψήφιος έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

7. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση ευθύνης και θητείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

8. Ενστάσεις κατά της παρούσας διαδικασίας ή του τρόπου αξιολόγησης δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο επί των πινάκων των παραγράφων 4 και 6, του άρθρου 8 της αριθ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) υπουργικής απόφασης και δεν μπορεί να αφορούν στην αξιολόγηση και μοριοδότηση της συνέντευξης.

9. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής. Ενστάσεις που αφορούν σε πεδία τα οποία απαντώνται ευθέως από τα οριζόμενα στην παρούσα δεν εξετάζονται. Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων αξιολόγησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από πρόσθετα δικαιολογητικά. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως αόριστες και ατεκμηρίωτες, ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

10. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, στον αξιολογικό πίνακα για την τοποθέτησή τους κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στη συνέντευξη.

11. Μετά την ανάρτηση του τελικού πίνακα δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές, τυχόν δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει ταυτόχρονα να κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά μόνο την αίτησή τους (χωρίς τα συνημμένα δικαιολογητικά) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή στην Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., προς ενημέρωση.

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους.,

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο ΣΤ της παρούσας.

2. Ανάρτηση Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Ο πίνακας μη δεκτών υποψηφίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. (www.gsae.edu.gr) με τον αριθμό αίτησης του κάθε υποψηφίου.

3. Ενστάσεις κατά του Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων – εξέταση ενστάσεων.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, από την επόμενη της ανάρτησης του πίνακα μη αποδεκτών υποψηφίων στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ) προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, η οποία αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή.

Κατά συνέπεια, ενστάσεις που περιέρχονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής ή στην Υπηρεσία μας μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

4. Διοικητικός έλεγχος ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων – μοριοδότηση.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

5. Ανάρτηση αξιολογικού πίνακα.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Ο αξιολογικός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. (www.gsae.edu.gr).

6. Ενστάσεις κατά του αξιολογικού πίνακα – εξέταση ενστάσεων.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής μόνο μία φορά μέσα στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, από την επόμενη της ανάρτησης του αξιολογικού πίνακα στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ) προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, η οποία αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
Κατά συνέπεια, ενστάσεις που περιέρχονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής ή στην Υπηρεσία μας μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

7. Συνεντεύξεις υποψηφίων.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Η παρουσία στην συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Υποψήφιος του οποίου το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας καθώς δεν πληροί τους όρους της παρούσας.

Το Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. θα ανακοινώσει στον ιστότοπό της (www.gsae.edu.gr), τον τρόπο διεξαγωγής (διά ζώσης ή διαδικτυακά) και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημείωση:
Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής από τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ και της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

8. Ανακοίνωση τελικού Πίνακα.

Λεπτομέρειες στην παράγραφο Ε της παρούσας.

Ο τελικός πίνακας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. (www.gsae.edu.gr).
Μετά την ανάρτηση του τελικού πίνακα δεν γίνονται δεκτές διοικητικές προσφυγές, τυχόν δε κατατιθέμενες δεν εξετάζονται.

9. Δικαίωμα εξαίρεσης από τον τελικό Πίνακα.

Μετά την ανακοίνωση του τελικού Πίνακα, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν, έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωσή του, να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους, εάν επιθυμούν να εξαιρεθούν από τον τελικό Πίνακα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προς τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Όσοι υποψήφιοι δεν αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση, οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, αφού προκύψει κενούμενη θέση στα Ι.Ε.Κ επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του τελικού Πίνακα.
Επίσης, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τυχόν ανάληψη θέσης ευθύνης - θητείας σε άλλη υπηρεσία κατά τη διάρκεια ισχύος του τελικού Πίνακα.

10. Επιλογή Υποδιευθυντών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199), σε συνεδρίασή της που πραγματοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (αξιολόγηση αιτήσεων και διαδικασία συνεντεύξεων) επιλέγει τους Υποδιευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόσπαση και τοποθέτηση των Υποδιευθυντών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. οι οποίοι έχουν επιλεγεί, πραγματοποιείται από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

11. Τοποθέτηση Υποδιευθυντών.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι υποψήφιοι που επιλέγονται ως Υποδιευθυντές τοποθετούνται στα δημόσια Ι.Ε.Κ. για το υπόλοιπο της θητείας.

Οι επιλεγέντες Υποδιευθυντές οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή.

12. Ανάκληση Απόσπασης.

Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων Υποδιευθυντών κατά τη διάρκεια της θητείας τους είναι δυνατή μόνο για απολύτως σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται από αντίστοιχα έγγραφα δημόσιου νοσοκομείου ή για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν και πραγματοποιείται από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Θ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τμήμα Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τηλέφωνα: 2103442176, 2103442004, 2103442274, 2103442515 και ώρες 9:00 - 15:00.

Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παράρτημα της παρούσας αποτελεί η ιστοσελίδα http://directors.it.minedu.gov.gr για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, η Απόδειξη Γλωσσομάθειας (Παράρτημα Α) και η Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ (Παράρτημα Β).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Σχετικά Άρθρα