Κριτήρια Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Pin It

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3494/2014)

Αρ.Πρωτ.Φ.821/3418Κ/210121/Η2/23-12-2014/ΥΠΑΙΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Emaıl : dipode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Φ. Καλαματιανού
Τηλέφωνο : 210-344.3093
Fax : 210-344.2299

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού»

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14,15 και 16 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/τ.Α΄ /04.11.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 8 παρ. 10 του ν. 4076/12 (ΦΕΚ 159 Α’) και το αρ.35, παρ.3 του ν.4186/13 (ΦΕΚ 193 Α’)
2. Τις διατάξεις των 13, 14 και 16 παρ. 9 κεφ. Γ΄ του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ. Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ τ. Α’ 233/04.11.2011), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013, τ.Α’) και της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του αρ.1, παρ.2 του ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186/99, τ. Α’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/2003, τ.Α’)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 152/13 (ΦΕΚ 240/τ. Α’/5-11-2013) Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Τις διατάξεις του αρ.28 του Π.Δ.50/2001« Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 347/03 (ΦΕΚ315 Α’) και τροποποιήθηκε με το αρ.1 του Π.Δ. 146/07 (ΦΕΚ 185 Α’) και το αρ.1 του Π.Δ. 116/06 (ΦΕΚ 115 Α’)
6. Την υπ’ αριθ. Φ.821/3401 Κ/207807/Η2/19-12-2014 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός έδρας και περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του Εξωτερικού»
7. Τις διατάξεις του Π.Δ 85/2012, άρθρο 3 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-06-2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 118/2013, άρθρο 2 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/25-06-2013), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 162/2014 «Διορισμός Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 177769/Υ1/04-11-2014 (ΦΕΚ 2991Β’) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 192654/Υ1/27-11-2014 (ΦΕΚ 3196Β’) όμοιά της περί καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Τις διατάξεις του υπ’αριθμ. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Καθορίζουμε τη διαδικασία, τα προσόντα, τους όρους, τα κριτήρια, τον τρόπο επιλογής των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, ως εξής:

Άρθρο 1
Προσόντα

Για την επιλογή Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης που εκδίδει η ΔΙ.ΠΟ.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. (Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων) και έχει χαρακτήρα πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η επιλογή γίνεται κατόπιν σύνταξης πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Υποψήφιοι για τις θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού είναι κατά τις διατάξεις του αρ.14 παρ.6 του Ν.4027/2011, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:

α) Δωδεκαετή (12ετή) τουλάχιστον αναγνωρισμένη υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία τα δέκα (10) έτη αφορούν σε δημόσια (ή αναγνωρισμένη αντίστοιχη προϋπηρεσία) σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

β) Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της χώρας απόσπασης ή της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ισπανικής, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.

Άρθρο 2
Κριτήρια επιλογής

1. Τα κριτήρια επιλογής, όπως προβλέπονται στο αρ.14, παρ.7 του ν.4027/2011 αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

1) Υπηρεσιακή κατάσταση: εκπαιδευτική υπηρεσία πέραν από την απαιτούμενη για τη συμμετοχή στην επιλογή, μισό μόριο (0,5) για κάθε έτος και μέχρι τέσσερα (4) μόρια έως τα οκτώ (8) έτη.

2) Διδακτορικό δίπλωμα: μόρια είκοσι (20).

3) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: μόρια οκτώ (8). Στην περίπτωση που συνυπάρχει Διδακτορικό Δίπλωμα και Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master κ.λ.π.) στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό και στην περίπτωση που συνυπάρχουν δύο Διδακτορικά μοριοδοτείται το ένα. Ομοίως και για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους, μοριοδοτείται μόνο ο ένας, όταν ο υποψήφιος κατέχει τουλάχιστον δύο.

4) α) Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται ως εξής:
i) Άριστη γνώση (C2/Γ2), μόρια τέσσερα (4)
ii) Πολύ καλή γνώση (C1/Γ1), μόρια τρία (3)
iii) Καλή γνώση (Β2/Β2), μόρια δύο (2)

β) Η γνώση τρίτης ξένης γλώσσας από το επίπεδο Β2 και άνω μοριοδοτείται με δύο (2) μόρια.
Το κριτήριο αυτό αξιολογείται κατ’ανώτατο όριο με έξι (6) μόρια

Τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που πιστοποιούν την άριστη γνώση και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄/05-03-2001) « Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως τροποποιείται και ισχύει.

ΛΟΙΠΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
Τίτλοι επιπέδου Γ2, όπως αυτοί ορίζονται από τις οικείες διπλωματικές αρχές στην Ελλάδα.

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον ο υποψήφιος συνυποβάλει μαζί με το πιστοποιητικό:
 (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή
 (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της ξένης γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. Επισημαίνεται ότι χωρίς τις ανωτέρω, κατά περίπτωση (i) ή (ii), βεβαιώσεις τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

5) Δεύτερο Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος: μόρια (6) έξι. Εάν έχουν χορηγηθεί τίτλοι από Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ του εξωτερικού, απαιτείται η αναγνώρισή τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ ΔΙ.ΚΑ.Τ.ΣΑ ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) 

6) Παιδαγωγική ικανότητα και εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο που προκύπτει από την άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή Σχολικού Συμβούλου, δύο (2) μόρια για κάθε έτος και μέχρι δύο (2 ) έτη συνολικά.

7) Πείρα στη διοίκηση Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : για την άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ΔΠΕ και ΔΔΕ, δύο (2) μόρια για κάθε έτος μέχρι δύο (2) έτη συνολικά.

8) Πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα: για την άσκηση καθηκόντων Διευθυντή σχολικής μονάδας ένα (1) μόριο για κάθε έτος και για την άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή μισό μόριο (0,5) για κάθε έτος, μέχρι δύο (2) έτη συνολικά.

9) Εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ως εκπαιδευτικός του δημοσίου αποσπασμένος σε σχολικές μονάδες ή γραφεία εκπαίδευσης, εκτός καθηκόντων Συντονιστή Εκπαίδευσης, μισό (0,5) μόριο για κάθε έτος και μέχρι έξι (6) έτη συνολικά.

10) Ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας στον προφορικό λόγο, η οποία θα διαπιστωθεί κατά τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής από επιτροπή που θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς ξένων γλωσσών και θα ορίζεται με υπουργική απόφαση. Προϋπόθεση συμμετοχής για τους υποψηφίους στη συνέντευξη είναι η κατοχή τίτλων που οδηγούν στη διαπίστωση της άριστης γνώσης μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών, κατά τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης. Η εξέταση ικανότητας στον προφορικό λόγο γίνεται ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής στην οποία συμμετέχουν δύο τουλάχιστον μέλη που προέρχονται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας ξένων γλωσσών, ή Σχολικούς Συμβούλους των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 ή εκπροσώπους ξένων Διπλωματικών Αρχών στην Ελλάδα ή ελλείψει αυτών, ιδιώτες, μονάδες μέχρι δεκαέξι (16) σε ακέραιους αριθμούς. Τελικός βαθμός στην ικανότητα χρήσης της ξένης γλώσσας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών με συντελεστή ένα (1) εάν πρόκειται για τη γλώσσα υποδοχής και με συντελεστή μισό (0,5), εάν πρόκειται για ξένη γλώσσα από τις λοιπές προβλεπόμενες στο αρ.1 της παρούσας απόφασης. Για την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου σε όλα τα κριτήρια, υπολογίζεται η επίδοση σε μία μόνο γλώσσα από τις εξετασθείσες.

Για την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου για κάθε πίνακα στον οποίο κατατάσσεται, σύμφωνα με τις δηλωθείσες στην αρχή προτιμήσεις του και την βαθμολογία του σε όλα τα κριτήρια, όπως προσδιορίζεται και στο αρ.4 παρ.3 της παρούσας, υπολογίζεται η επίδοση σε μία μόνο γλώσσα από τις εξετασθείσες. Αυτή είναι αποκλειστικά η γλώσσα της χώρας υποδοχής εφόσον τη διαθέτει, αλλιώς στον ίδιο πίνακα κατατάσσεται με την μια εκ των τεσσάρων άλλων γλωσσών του αρ.1, παρ.β’ (αυτή με τη μεγαλύτερη επίδοση του), εφόσον τις διαθέτει. Σε όποια από τις δύο περιπτώσεις εμπίπτει μια υποψηφιότητα και για τον ίδιο πίνακα εφαρμόζεται ο ως άνω αντίστοιχος συντελεστής.

Επιτυχής θεωρείται η εξέταση της ξένης γλώσσας κατά την οποία ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει οκτώ (8) μονάδες σε δεκαεξάβαθμη κλίμακα και συνεπώς δικαιούται να εγγραφεί στους πίνακες κατάταξης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται.

Οι εξεταστές λαμβάνουν έντυπα αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο αρ.2 της παρούσας, στα οποία οφείλουν να τεκμηριώνουν τους λόγους για τους οποίους δίδεται η εν λόγω βαθμολογία.

11) Ικανότητα συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, ικανότητα καθοδήγησης των εκπαιδευτικών, ικανότητα καθοδήγησης για την ανάληψη πολιτιστικών και μορφωτικών πρωτοβουλιών, γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού, ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και κοινοτικές αρχές και με κοινωνικούς φορείς και η αξιόλογη συγγραφική εργασία. Εμπειρία σε θέματα οργάνωσης γραφείων, διαχείριση ιστοσελίδας και λειτουργίας ιστολογίου, τήρησης αρχείων και μηχανοργάνωσης θα ληφθεί υπόψη. Τα παραπάνω συνεκτιμώνται από το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων και τα συνοδεύοντα αυτό στοιχεία και με προσωπική συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής και συνολικά αποτυπώνονται στη μοριοδότηση της συνέντευξης αυτής, μόρια συνολικά μέχρι είκοσι (20).

Κατά την προφορική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής αξιολογείται συνολικά το επιστημονικό, διδακτικό και συγγραφικό του έργο, η κοινωνική του δραστηριότητα και καταξίωση, η συνολική του προσωπικότητα και συγκρότησή του.

12) i) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου Α’ : ένα (1) μόριο.
ii) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου B’ : ένα (1) μόριο.

13) Πιστοποίηση Διοικητικής Επάρκειας από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή πιστοποίηση Καθοδηγητικής Επάρκειας από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ, πέντε (5) μόρια.
Πιστοποίηση Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων από το ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ : τρία (3) μόρια.
Το κριτήριο αυτό αξιολογείται κατ’ ανώτατο όριο με πέντε (5) μόρια.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με προκήρυξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται σε ηλεκτρονικά έντυπα και μέσα επικοινωνίας, η ΔΙ.ΠΟ.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. ορίζει τη διαδικασία με την οποία καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , που πληρούν τα προσόντα της παρούσας, να υποβάλουν στοιχεία και αίτηση συμμετοχής για τη διαδικασία επιλογής. Την προκήρυξη συνοδεύει πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση και τοποθέτηση, προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες, ικανοποιούνται, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές ανάγκες. Κατά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι υποβάλλουν κατά προτεραιότητα τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης εξωτερικού που τους ενδιαφέρουν. Πέραν αυτής της αρχικής δήλωσης προτίμησης, υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προτιμήσεων δεν γίνονται δεκτές.

Στη σχετική προκήρυξη καθορίζονται ο τρόπος υποβολής της αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η προθεσμία υποβολής τους. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία που ενδεχομένως ζητηθούν από την Υπηρεσία.

3. Όσα εκ των προβλεπόμενων παραστατικών στοιχείων προέρχονται από Αρχές του εξωτερικού θα είναι απαραίτητα μεταφρασμένα και επικυρωμένα. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσης θα πρέπει τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας να είναι επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή και μεταφρασμένα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

4. Οι Προϊστάμενοι στις οικείες Διευθύνσεις όπου υπάγονται οργανικά οι υποψήφιοι, συμπληρώνουν, θεωρούν και αποστέλλουν στη ΔΙ.ΠΟ.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, Φύλλα Μητρώου Ποιότητας και Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών των υποψηφίων, μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Επίσης αποστέλλουν όποιο άλλο έγγραφο προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη ή τους ζητηθεί απευθείας από τη ΔΙ.ΠΟ.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.
 Εφιστούμε την προσοχή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων στον έλεγχο της ακρίβειας και πληρότητας των δηλουμένων στοιχείων.

5. Η αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων:
 α) συγκεντρώνει τις παραπάνω αιτήσεις και τις διαβιβάζει στη Γραμματεία του αρμόδιου συμβουλίου μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου.
 β) μεριμνά για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί του καθορισμού των εξεταστών- βαθμολογητών για την προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα της προτίμησης των υποψηφίων και για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού του αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων ή εκπαιδευτικών για την υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου Επιλογής.

Άρθρο 4
Κρίση, επιλογή και τοποθέτηση

1. Το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού της παρ.1 του αρ.14 του ν.4027/11, σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5, περ. α΄ του προηγούμενου άρθρου:

α) Αποφασίζει ποιοί από τους υποψηφίους έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, ποιοι αποκλείονται και καταρτίζει σχετικούς πίνακες, τους οποίους κοινοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση ΠΟ.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ

β) Καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, στους οποίους παραθέτει το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων.

γ) Αναρτά στη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ το σύνολο των αξιολογικών μονάδων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων και ορίζει σε αυτούς πενθήμερη προθεσμία για την υποβολή τυχόν γραπτών ενστάσεων τους. Εξετάζει τις τυχόν αντιρρήσεις για τη μοριοδότηση ή την απόρριψη των κριτηρίων και αποφασίζει για την αποδοχή ή μη αυτών.

δ) Ορίζει, μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής τις ημερομηνίες για συμμετοχή των υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη και τον τρόπο πραγματοποίησης της, η οποία ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 2. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κάθε υποψηφίου καταγράφεται η συνολική βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου επιλογής στα κριτήρια της παραγράφου 11 του άρθρου 2 της παρούσας.

Τελική βαθμολογία για τα κριτήρια της παραγράφου 11 αποτελεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών του συμβουλίου. Αν διαπιστωθεί διαφορά μεταξύ ανώτερης και κατώτερης βαθμολογίας, από τα μέλη του συμβουλίου πάνω από οκτώ (8) μονάδες, από το μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μελών, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του, που βαθμολόγησαν κατά τον τρόπο αυτό, να επανεξετάσουν την απόκλιση της βαθμολογίας με δυνατότητα επαναπροσδιορισμού της ατομικής βαθμολόγησης. Εάν προκύψει εκ νέου η ανωτέρω διαφορά, κάθε μέλος του συμβουλίου υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ειδική και πλήρη αιτιολόγηση.

3. Μετά το πέρας της προφορικής συνέντευξης όλων των υποψηφίων το Συμβούλιο καταγράφει την αποτίμηση σε αξιολογικές μονάδες των κριτηρίων συνολικά, αποφασίζει ποιοι από τους υποψηφίους θεωρούνται ικανοί για την άσκηση καθηκόντων και ύστερα από σύγκριση του συνόλου των αξιολογικών μονάδων κάθε υποψηφίου καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακες επιλογής για αγγλόφωνες, γαλλόφωνες, γερμανόφωνες, ισπανόφωνες και λοιπές χώρες, ανάλογα με τις δηλωθείσες στην αρχή προτιμήσεις. Κατά τη σύνταξη του τελικού πίνακα επιλογής μετέχουν στις συνεδριάσεις του συμβουλίου όλα τα τακτικά μέλη του, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης που προέρχονται.

4. Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία του άρθρου 2 προηγείται στον πίνακα επιλογής ο έχων τις περισσότερες μονάδες στα κριτήρια της παρ.11 του άρθρου 2 και σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων τις περισσότερες μονάδες στα κριτήρια της παρ.10 του άρθρου 2. Στην περίπτωση που υπάρχει νέα ισοβαθμία στα κριτήρια αυτά προηγείται ο υποψήφιος που δηλώνει τη συγκεκριμένη θέση Συντονιστή με καλύτερη σειρά προτίμησης.

6. Οι πίνακες της τελικής επιλογής υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου δια της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. Ξ.Μ.Σ., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε πέντε ημέρες από την κατάρτισή τους.

7. Οι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ισχύουν για μια τριετία από την ημερομηνία κύρωσής τους.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών, Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών τοποθετούνται σε κενές θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής.
 Σε περίπτωση, κατά την οποία αρνηθεί ο επιλεγείς να τοποθετηθεί, δηλώνει έγγραφα την άρνησή του και τοποθετείται ο επόμενος για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας.
 Οι υπηρετούντες σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης του εσωτερικού, εφόσον επιλεγούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης του εξωτερικού και τοποθετηθούν, θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντες από την προηγούμενη ιδιότητά τους με την ανάληψη των νέων καθηκόντων τους.

9. Στην περίπτωση εξάντλησης του σχετικού πίνακα επιλογής πριν από την παρέλευση της τριετίας είναι δυνατή η έκδοση προκήρυξης για την κατάρτιση νέου πίνακα επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης ή/και η αναπλήρωσή τους κατά το αρθ.15 του ν.4027/2011.

Άρθρο 5
Διάρκεια και άλλα ζητήματα απόσπασης

1. Οι υποψήφιοι αποσπώνται για τρία (3) έτη και η απόσπασή τους μπορεί να παραταθεί, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης για μια επιπλέον διετία, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν αίτησης τους, αφού επανακριθούν από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.

2. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση είναι ανεξάρτητη αυτής της απόσπασης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού. Επομένως τα έτη απόσπασης των δύο διαδικασιών δεν συνυπολογίζονται.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Επιλογής του άρθρου 14, παρ.1, του Ν.4027/2011, μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκπαίδευσης πριν τη συμπλήρωση τριετίας , στις περιπτώσεις:
 α) σοβαρών προσωπικών ή οικογενειακών λόγων, ή λόγων υγείας ύστερα από αίτησή τους.
 β) σοβαρών λόγων αναγόμενων σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ιδίως για αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητης επιείκειας ή μεροληψίας κατά τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης, μη προσήκουσας συμπεριφοράς προς τους 9 πολίτες, ευθυνοφοβίας, απροθυμίας εφαρμογής νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακής συνεργασίας με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης και της εκπαίδευσης και μειωμένης ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης, δυνάμει του Π.Δ. 152/2013 και των διευκρινιστικών αυτού εγκυκλίων.

4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

Άρθρο 6
Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η υπ’αριθμ. Φ.821/ 738 Κ/56661/Ζ1 (ΦΕΚ 1767/τ.Β’/31-05-12) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Pin It

Εκτύπωση