edu.klimaka.gr

Πρόσκληση για Σύμβουλους / Συντονιστές Εκπαίδευσης σε Κέντρα Κράτησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.Κ1/11553/25-01-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
καλεί
δημόσιους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της με αριθ. Κ1/202098/2018 (Β΄ 5497) υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση τριάντα τριών (33) θέσεων Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης με θητεία τριών (3) σχολικών ετών, στα ακόλουθα Καταστήματα Κράτησης, Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων και Ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αττικής

Κορυδαλλού Ι

ΝΑΙ

Κορυδαλλού ΙΙ

ΝΑΙ

Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.)

Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού

ΝΑΙ

Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού

Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα

ΝΑΙ

Στερεάς Ελλάδας

Χαλκίδας

ΝΑΙ

Άμφισσας

ΝΑΙ

Δομοκού

ΝΑΙ

 

Μαλανδρίνου

ΝΑΙ

Γυναικών Ελεώνα Θηβών

ΝΑΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ - Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών (Κ.Α.Τ.Κ.Ε.Θ)

ΝΑΙ

Θεσσαλίας

Λάρισας

ΝΑΙ

Τρικάλων

ΝΑΙ

Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου

ΝΑΙ

Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας

ΝΑΙ

Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου

ΝΑΙ

Δυτικής Ελλάδας

Πάτρας

ΝΑΙ

Ηπείρου

Ιωαννίνων

ΝΑΙ

Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσσαλονίκης

ΝΑΙ

Νιγρίτας Σερρών

ΝΑΙ

Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας

ΝΑΙ

Δυτικής Μακεδονίας

Γρεβενών

ΝΑΙ

Ανατολικής Μακ/νίας - Θράκης

Κομοτηνής

ΝΑΙ

Πελοποννήσου

Τρίπολης

ΝΑΙ

Ναυπλίου

ΝΑΙ

Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας

ΝΑΙ

Κορίνθου

ΝΑΙ

Ιονίων Νήσων

Κέρκυρας

ΝΑΙ

Βορείου Αιγαίου

Χίου

ΝΑΙ

Νοτίου Αιγαίου

Κω

ΝΑΙ

Κρήτης

Χανίων

ΝΑΙ

Αλικαρνασσού

ΝΑΙ

Νεάπολης

ΝΑΙ

Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς

ΝΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) Καταστήματα Κράτησης.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4521/2018 είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν:

 1. δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε μία ή και στις δύο βαθμίδες, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή /και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά,
 2. τα τρία (3) τουλάχιστον έτη από τη δεκαετή εκπαιδευτική τους υπηρεσία θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
 3. πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

Κωλύματα επιλογής:

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

 1. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της.
 2. Δεν επιλέγεται ως Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει.
 3. Δεν επιλέγεται ως Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 40 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).
 4. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης.
 5. Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο (ν. 4250/2014, Α΄ 74).

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης ασκεί τα καθήκοντα του διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί, καθώς και κάθε προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης που υλοποιείται, εντός κάθε καταστήματος κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, όπως ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

2. Ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουμένων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης της ΓΓΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, καθώς και με τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους διεύθυνσης των καταστημάτων κράτησης,

β) συμμετέχει στο Συμβούλιο Εργασίας του καταστήματος κράτησης ως εξειδικευμένος επιστήμονας της παρ. 3 του άρθρου 41 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α΄ 291), στις περιπτώσεις που εξετάζονται θέματα εκπαίδευσης κρατουμένων,

γ) μεριμνά για τη δυνατότητα εύρεσης, δημιουργίας, χρήσης και επέκτασης των αναγκαίων χώρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους διεύθυνσης των καταστημάτων κράτησης,

δ) υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση, στην οποία καταγράφεται και η σχετική πρόταση του συμβουλίου του καταστήματος κράτησης, προς τα αρμόδια Τμήματα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων των απαραίτητων βαθμίδων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουμένων,

ε) μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, και ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 68 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), σε συνεργασία με το Τμήμα Στ΄ Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Τμήμα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, καθώς και το κατάστημα κράτησης,

στ) καταγράφει τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες των καταστημάτων κράτησης και στα Δ.Ι.Ε.Κ., βάσει του αριθμού των μαθητών και του ωρολογίου προγράμματος, καταχωρίζει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο πληροφοριακό σύστημα My School και ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

ζ) καταθέτει ετήσιο απολογισμό δράσης προς το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΓΓΔΒΜ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Στους χώρους λειτουργίας των σχολικών μονάδων μπορεί να αναπτύσσονται οι δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α΄ 291) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του καταστήματος κράτησης για το σύνολο των κρατουμένων.

3. Ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης μπορεί να τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται ή που τοποθετούνται σε Καταστήματα Κράτησης ή στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων ή Ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και σε άλλη εκπαιδευτική μονάδα που λειτουργεί εντός των ανωτέρω καταστημάτων κράτησης για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και τη συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.

4. Οι Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης, επιπλέον, διδάσκουν έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως.

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ καιι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Τα κριτήρια μοριοδότησης και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με την με αριθ. Κ1/202098/2018 (Β΄ 5497) υπουργική απόφαση:

1.   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

14

 

 

11

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (κατ’ ανώτατο όριο)

 

9

 

1.1.Α

Διδακτορικό Δίπλωμα

 

 

6

1.1.Β

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

 

 

4

1.1.Γ

Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (μόνο για στελέχη

 

 

3

 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

 

 

 

1.1.Δ

Δεύτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι.

(δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης)

 

 

3

91.1.Ε

Δεύτερος Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

 

 

2

 

Η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των υποπεριπτώσεων 1.1.Β΄ έως και 1.1.Ε΄ αξιολογείται με 7 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες.

1.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης

(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

 

2,5

 

1.2.Α

Σε θέματα Εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1,5)

 

 

1,5

1.2.Β

Στις αρχές εκπαίδευσης Ενηλίκων

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1)

 

 

1

1.3 ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

1,5

 

1.3.Α  ΠΡΩΤΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 

 

1.3.Α.α

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0,8

1.3.Α.β

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο ανώτερο του Β2)

 

 

1

1.3.Β ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 

 

1.3.Β.α

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0,4

1.3.Β.β

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο ανώτερο του Β2)

 

 

0,5

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ και το Παράρτημα Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

 

 

 

1.4 ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

1

 

1.4.Α

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. (Β΄ Επίπεδο) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

 

1

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013)

10

 

 

21

Σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Ανηλίκων, Καταστημάτων Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής

Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8, πέραν της τριετίας, η οποία θεωρείται προαπαιτούμενο προσόν, εφόσον δεν επαναπροκηρυχθεί η θέση)

 

 

8

22

Στην τυπική εκπαίδευση (διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση),  σε ΣΔΕ και ΔΙΕΚ εκτός Καταστημάτων Κράτησης

(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

 

 

2

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

7

 

 

31

Σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Ανηλίκων, Καταστημάτων Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου ως Διευθυντής, ή Προϊστάμενος.

(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 2,5).

 

 

2,5

32

Σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων και Ανηλίκων, Καταστημάτων Κράτησης  και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου,  ως Υποδιευθυντής

(0,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων

 

 

2

 

2).

 

 

 

33

Στην τυπική εκπαίδευση εκτός Καταστημάτων Κράτησης ως Διευθυντής (0,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 1,5).

 

 

1,5

34

Στην τυπική εκπαίδευση εκτός Καταστημάτων Κράτησης ως Υποδιευθυντής

(0,25 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 1).

 

 

1

4.  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

15

 

 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας της συνέντευξης παρουσιάζεται το βιογραφικό κάθε υποψηφίου από κάποιο μέλος του Συμβουλίου Επιλογής.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και η επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου. Η συνέντευξη περιλαμβάνει παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος που σχετίζεται με την εκπαίδευση στα καταστήματα κράτησης και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Στο σχετικό πρακτικό του συμβουλίου επιλογής αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του σχεδίου προβληματισμού και δράσης, καθώς των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου.

Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Το συμβούλιο επιλογής μπορεί, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης.

ΣΥΝΟΛΟ: 46

2. Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.

3. Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (Β2/Β2) γνώση της ξένης γλώσσας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ορίζονται στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ, υποβάλλονται από τον υποψήφιο.

4. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, στον αξιολογικό πίνακα για την τοποθέτησή τους κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στον πίνακα μοριοδότησης.

5. Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει δύο (2) συνεχόμενες θητείες δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Προθεσμία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 25/1 ημέρα Παρασκευή και λήγει 5/2 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησή τους, διαφορετικά δεν θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από 25/1 ημέρα Παρασκευή. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 8/2 ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν με δική τους ευθύνη να μεριμνήσουν για το εμπρόθεσμο της υποβολής των αιτήσεων τους, μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών, εντός της ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας, το οποίο αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (γραφείο 103).

Οι αιτήσεις και ο φάκελος με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ήτοι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 8/2 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΩΡΕΣ
(σε περίπτωση υποβολής με
ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως)
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης / Κ1
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι
Από
25/1
έως
8/2
Γραφείο 103
(Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.)
Από 9:00 έως 15:00

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Τίθενται εκτός διαδικασίας επιλογής:

 • Μη ηλεκτρονικά καταχωρημένες αιτήσεις
 • Εκπρόθεσμοι φάκελοι δικαιολογητικών
 • Ηλεκτρονικά υποβληθείσες αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από εκτυπωμένο, υπογεγραμμένο αντίγραφο και φάκελο δικαιολογητικών
 • Φάκελος ο οποίος δεν περιλαμβάνει την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση
 • Φάκελος ο οποίος δεν εμπεριέχει τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά της παρ. 3.α
 • Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση που δεν φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου

Δεν θα ληφθούν υπόψη:

 • Οποιαδήποτε εκπρόθεσμη μεταβολή στην αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και εκπρόθεσμη αλλαγή στα δικαιολογητικά ή εκπρόθεσμα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
 • Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

2. Αίτηση

1. Η αίτηση υποψηφιότητας καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://directors.it.minedu.gov.gr.

2. Αντίγραφο της ολοκληρωμένης αίτησης εκτυπώνεται από τον υποψήφιο, με τον αριθμό πρωτοκόλλου που δίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, υπογράφεται και αποστέλλεται μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφεται στην παρ. Δ1.

3. Η αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης επέχει τη θέση δήλωσης αποδοχής απόσπασης.

4. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων.

5. Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα ότι, σύμφωνα με τον από 2016/679 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), ο οποίος έχει τεθεί υποχρεωτικά σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2018 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αποδέχονται τη διατήρηση, επεξεργασία, ανάρτηση και κατά συνέπεια δημοσιοποίηση ΜOΝΟΝ εκείνων από τα προσωπικά τους δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των υποψηφίων, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. Ε΄.

6. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους υποψήφιους.

7. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση που δεν φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου θέτουν τον ενδιαφερόμενο εκτός διαδικασίας επιλογής.

8. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από το Συμβούλιο Επιλογής του άρθρου 4 της με αριθ. Κ1/202098/2018 (Β΄ 5497) υπουργικής απόφασης, πριν την κύρωση των αξιολογικών πινάκων.

9. Εφόσον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος υποψήφιος επιλεγεί σε άλλη θέση θητείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

10. Οι υποψήφιοι θα πρέπει ταυτόχρονα να κοινοποιήσουν μόνο την αίτησή τους (χωρίς τα συνημμένα δικαιολογητικά) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά, προς ενημέρωση.

3. Συνοδευτικά Αίτησης – Δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά με την ακόλουθη σειρά :

3.α Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά

3.α.1 Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (ημερομηνία έκδοσης έως και ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας), στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι υπηρετήσεις του υποψηφίου πριν και μετά τον διορισμό του, ο ακριβής χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας, διδακτικής υπηρεσίας, διοικητικής υπηρεσίας, η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, υπηρετήσεις σε θέσεις ευθύνης, μακροχρόνιες άδειες. Διευκρινίζεται ότι αναγνωρισμένη διδακτική προϋπηρεσία των υποψηφίων δεν μοριοδοτείται, καθώς αυτή ήδη περιλαμβάνεται στη συνολική διδακτική υπηρεσία τους.

3.α.2 Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

3.α.3 Βιογραφικό σημείωμα
Το βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιγράφονται τυχόν πρόσθετα προσόντα, θα ληφθεί υπόψη στο στάδιο της συνέντευξης του υποψηφίου, συνεκτιμώντας τα δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν σε κανένα πεδίο μοριοδότησης.
Σε καμία περίπτωση δεν θα ληφθούν υπόψη προσόντα-επιμορφώσεις κ.λ.π. που αναγράφονται μεν στο βιογραφικό αλλά δεν συνοδεύονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά.

3.α.4 Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
Ελλείψει ενός εκ των ανωτέρω (3.α.1, 3.α.2, 3.α.3, 3.α.4), ο φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.

3.β Δικαιολογητικά που αναφέρονται στα πεδία της μοριοδότησης

 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, (πτυχία, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι), πιστοποιητικών μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Αποδεικτικό πιστοποιημένης επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών Τ.Π.Ε. (Β΄Επίπεδο)

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν μοριοδοτούνται.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μοριοδοτούνται τίτλοι σπουδών και επιμορφώσεις που αποτέλεσαν ειδικά προσόντα διορισμού.

Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α..

Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

3.γ Σειρά ταξινόμησης δικαιολογητικών

Κάθε σελίδα δικαιολογητικού οφείλει να φέρει αρίθμηση επάνω δεξιά. Επίσης στο ίδιο σημείο (επάνω δεξιά) θα αναγράφεται ένδειξη σε ποιο πεδίο μοριοδότησης αναφέρεται το συγκεκριμένο δικαιολογητικό.

Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά με την ακόλουθη σειρά :

 1. Αίτηση (εκτυπωμένη από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων και υπογεγραμμένη με τον αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος)
 2. Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά (σύμφωνα με την παρ. 3.α)
 3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στα πεδία της μοριοδότησης (παρ. 3.β)

Επισημαίνεται ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, θα γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθ. Κ1/202098/2018 υπουργικής απόφασης συγκροτείται Συμβούλιο Επιλογής με απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έργο του οποίου είναι ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, η απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της παρούσας, η διενέργεια συνεντεύξεων, η σύνταξη πινάκων επιλογής κατά φθίνουσα σειρά, ανά θέση και σειρά προτίμησης, καθώς και ο έλεγχος και η απόφαση επί των ενστάσεων.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης

α) Το Συμβούλιο Επιλογής του άρθρου 4 της εν λόγω υπουργικής απόφασης σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες ανά θέση, πριν τη συνέντευξη. Το Τμήμα Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της ΓΓΔΒΜ τον πίνακα.

β) Κατά του πίνακα αυτού, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της ΓΓΔΒΜ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων, οι οποίες τίθενται ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής και διεκπεραιώνονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών.

γ) Μετά την εξέταση των ενστάσεων, συντάσσονται αξιολογικοί πίνακες κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης των αξιολογικών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 3, οι οποίοι αναρτώνται, από το Τμήμα Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Π.Ε.Θ. και της ΓΓΔΒΜ.

δ) Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης κάθε μέλος του Συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 3 είναι, για κάθε κριτήριο, ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

ε) Μετά το τέλος της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακες επιλογής ανά προτίμηση, με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου. Για την επιλογή Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες επιλογής ανά Κατάστημα Κράτησης. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

στ) Οι τελικοί πίνακες κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά την κύρωσή τους αναρτώνται από το Τμήμα Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της ΓΓΔΒΜ και ισχύουν για τρία (3) σχολικά έτη.

Σημείωση:
Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) και της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (www.gsae.edu.gr). Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την πορεία της διαδικασίας επιλογής από τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Π.Ε.Θ και της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

1. Σε περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών του κυρωμένου αξιολογικού πίνακα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της με αριθ. Κ1/202098/2018) υπουργικής απόφασης, τα εναπομείναντα κενά επαναπροκυρήσσονται με έκδοση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων ή με λιγότερα χρόνια σε εκπαιδευτικές δομές εντός Καταστημάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων ή Ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, αθροιστικά και των δύο (2) κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 3 της ανωτέρω Υ.Α. με φθίνουσα σειρά.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των τυχόν υφιστάμενων κενών ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της υπό παρ. 1 διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της εν λόγω Υ.Α., καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση και να τοποθετηθούν στο υπάρχον κενό. Σε περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τις περισσότερες μονάδες. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, στον αξιολογικό πίνακα για την τοποθέτησή τους κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω Υ.Α.

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

Τηλέφωνα: 213-1311635, 636, 633, 619, 696, 639 και ώρες 9:00 - 15:00.

Παράρτημα της παρούσας αποτελεί η ιστοσελίδα http://directors.it.minedu.gov.gr για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σχετικά Άρθρα