Αναθέσεις Μαθημάτων σε Ειδικό Γυμνάσιο - Ειδικό Λύκειο

Εκτύπωση  
Pin It

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2515/2018)

Αριθμ. 105116/Δ3
Αναθέσεις μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1β και της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/2-10-2008) «Σχολικές μονάδες» όπου ορίζεται ότι: «Τα ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 2α και 42 παρ. 2 περ.ζ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (ΦΕΚ 1227/τ.Β΄/02-04-2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις».
8. Την με αριθμ. 147356 /Δ3 /13-09-2016 (Β΄ 3011) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
10. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]».
11. Την με αριθμ. 23 /24-05-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
12. Την με αριθμ. 76099/Δ2/11-05-2018 (ΦΕΚ 1704 /Β΄/16-05-2018) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου».
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/116/77447/Β1/14-05-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

ΕΙΔΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

ΠΕ02

 

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά

ΠΕ03

ΠΕ04.01
ΠΕ86

(με πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής)

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ03,
ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

ΠΕ81

Χημεία

ΠΕ04.02
ΠΕ85

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

ΠΕ88.01

Βιολογία

ΠΕ04(03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)
ΠΕ87.01,
ΠΕ88.01

 

Γεωλογία-Γεωγραφία

ΠΕ04 (03, 05)

ΠΕ04 (01, 02, 04)

ΠΕ85

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08) ΠΕ03, ΠΕ88.01

Οικιακή Οικονομία

ΠΕ80

(Κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ15)

ΠΕ78, ΠΕ88.01

ΠΕ11,
ΠΕ87.01,
ΠΕ87.02

Ιστορία

ΠΕ02,
ΠΕ33

ΠΕ05,
ΠΕ06,
ΠΕ07,
ΠΕ34,
ΠΕ78

ΠΕ01

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

ΠΕ78

ΠΕ01,
ΠΕ02,
ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15)

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

ΠΕ02

Αγγλικά

ΠΕ06

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

Τεχνολογία και Πληροφορική

Τεχνολογία

ΠΕ81,
ΠΕ82,
ΠΕ83,
ΠΕ84,
ΠΕ85,
ΠΕ88,
ΠΕ89

 

 

Πληροφορική

ΠΕ86

 

 

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

Μουσική

ΠΕ79.01

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01)

ΤΕ16

 

Καλλιτεχνικά

ΠΕ08

 

ΠΕ89.01

 

ΕΙΔΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Α΄ Τάξη

Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας)

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04
(02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02
ΠΕ85

(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04
(01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)
ΠΕ87.01,
ΠΕ88.01

 

Ιστορία

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ05,
ΠΕ06,
ΠΕ07,
ΠΕ78

 

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ78,
ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

ΠΕ02

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/project)1

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

ΠΕ06

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

Μαθήματα επιλογής:

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΠΕ86

 

 

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΠΕ04 (03, 05),
ΠΕ81,
ΠΕ85
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08),
ΠΕ88.01

ΠΕ04 (01, 02, 04)

 

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΠΕ02,
ΠΕ05,
ΠΕ06,
ΠΕ07,
ΠΕ08,
ΠΕ33,
ΠΕ41,
ΠΕ78

 

 

Καλλιτεχνική Παιδεία

Εικαστικά

ΠΕ08

 

 

Μουσική

ΠΕ79.01

 

 

Στοιχεία Θεατρολογίας

ΠΕ91.01

ΠΕ02

 

Β΄ Τάξη

Μαθήματα κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας)

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα

ΠΕ03

 

 

Γεωμετρία

ΠΕ03

 

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04
(02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02
ΠΕ85
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04
(01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)
ΠΕ87.01,
ΠΕ88.01

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΠΕ86

 

 

Ιστορία

ΠΕ02,
ΠΕ33

ΠΕ78

 

Φιλοσοφία

ΠΕ02,
ΠΕ33

ΠΕ01

 

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ78,
ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

ΠΕ02

 

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/ project)1

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά )

ΠΕ06

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

1. Το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό και ανατίθεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο. Οι εκπαιδευτικοί των κλά- δων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας ανά τετράμηνο, εφόσον:
 α. απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου και
 β. δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των Τμημάτων Ερευνητικής Εργασίας που μπορεί να αναλάβει κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

ΠΕ02

 

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

ΠΕ78,
ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Γ΄ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Θρησκευτικά

ΠΕ01

 

 

Νέα Ελληνικά

Νεοελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

 

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

ΠΕ03

 

 

Βιολογία

ΠΕ04(03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ33,
ΠΕ78

ΠΕ02,
ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 ή ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

 

Φυσική Αγωγή

ΠΕ11

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

ΠΕ02

 

Ιστορία

ΠΕ02

 

Λατινικά

ΠΕ02

 

Λογοτεχνία

ΠΕ02

 

Κοινωνιολογία

ΠΕ78 (κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ10)

ΠΕ02,
ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

 

Φυσική

ΠΕ04.01

ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)

 

Χημεία

ΠΕ04.02
ΠΕ85 |
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08)

ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Βιολογία

ΠΕ04 (03, 04)

ΠΕ04 (01, 02, 05)

ΠΕ87.01

Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΠΕ86

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μαθηματικά

ΠΕ03

 

Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78

Ιστορία

ΠΕ02

 

Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

ΠΕ86

 

Κοινωνιολογία

ΠΕ78 (κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ10)

ΠΕ02,
ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

ΠΕ06 ή ΠΕ05 ή ΠΕ07

 

 

Ελεύθερο Σχέδιο

ΠΕ08

ΠΕ81
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.02)

 

Γραμμικό Σχέδιο

ΠΕ81
(κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.01, 12.02, 17.01, 17.05)

ΠΕ08

ΠΕ89.01
[κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)]

Ιστορία της Τέχνης

ΠΕ08,
ΠΕ33,
ΠΕ41

ΠΕ02,
ΠΕ05,
ΠΕ06,
ΠΕ07,
ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.02)

ΠΕ89.01
[κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ18 (01, 26, 27, 28)]

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.)

ΠΕ80
(κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)

ΠΕ78
(κατά προτεραιότη τα πρώην ΠΕ13)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Ιουνίου 2018

Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Pin It

Εκτύπωση