edu.klimaka.gr

Πρόσκληση για θέσεις Συμβούλων Τετραετούς Θητείας στο ΙΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΕΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β' ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α.Π.4255/10-05-2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α' και Συμβούλων Β' τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης

Το Ινστιτούτο Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
(...)

προτίθεται να επιλέξει μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης ώστε να αποσπαστούν και να καταλάβουν θέσεις Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ με τετραετή θητεία.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Οι αποσπασμένοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους σε συνδυασμό με το άρθρο 63 παρ. 11 του ν.4547/2018.

Α. Περιγραφή θέσεων

Οι θέσεις των Συμβούλων Α’ και Β’ κατανέμονται ως εξής:

α/α Βαθμίδα Αντικείμενο Αριθμός
θέσεων
1 Σύμβουλος Α' Ιστορία 1
2 Σύμβουλος Α' Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες 1
3 Σύμβουλος Α' Πληροφορική 1
4 Σύμβουλος Α' Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με ειδίκευση στην ενταξιακή εκπαίδευση 1
5 Σύμβουλος Α' Σχολική Δημοκρατία 1
6 Σύμβουλος Α' Φυσικές Επιστήμες ( Φυσική ή Χημεία ή Βιολογία ή Γεωλογία) 2
7 Σύμβουλος Β' Αγγλική Γλώσσα 1
8 Σύμβουλος Β' Γεωπονία, Διατροφή και Περιβάλλον - ΠΕ 88 (τομέας ΕΠΑΛ) 1
9 Σύμβουλος Β' Διεθνής και Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική 1
10 Σύμβουλος Β' Ελληνική Γλώσσα με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1
11 Σύμβουλος Β' Ερευνητική Μεθοδολογία 1
12 Σύμβουλος Β' Μαθηματικά με έμφαση στη διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 1
13 Σύμβουλος Β' Μαθηματικά Ειδικής Αγωγής με έμφαση στη Διδακτική των Μαθηματικών 1
14 Σύμβουλος Β' Μηχανολογία - ΠΕ 82 (τομέας ΕΠΑΛ) 1
15 Σύμβουλος Β' Μουσική 1
16 Σύμβουλος Β' Οπτικοακουστική Παιδεία ή/και Κινηματογράφος 1
17 Σύμβουλος Β' Προγραμματισμός και Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου 1
18 Σύμβουλος Β' Προσχολική Εκπαίδευση 2
19 Σύμβουλος Β' Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με ειδίκευση στην εκπαιδευτική καινοτομία 1
20 Σύμβουλος Β' Σχολική Διοίκηση 1
21 Σύμβουλος Β' Υγεία-Πρόνοια Ευεξία - ΠΕ 87 (τομέας ΕΠΑΛ) 1
22 Σύμβουλος Β' Φιλολογία 1
23 Σύμβουλος Β' Φιλολογία  Ειδικής Αγωγής, με έμφαση στη Συμβουλευτική 1
24 Σύμβουλος Β' Φυσικές Επιστήμες (Φυσική ή Χημεία ή Βιολογία ή Γεωλογία) 2
Σύνολο 27

Β. Κριτήρια & Διαδικασία Επιλογής .

Για την επιλογή υποψηφίων σε θέσεις Συμβούλου Α’ και Β’ θα ληφθούν υπόψη προαπαιτούμενα και επιθυμητά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι για τις ως άνω ως άνω θέσεις θα κριθούν βάσει των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται ως υποχρεωτικά,  από τον ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και είναι τα εξής: είναι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΤΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Σύμβουλος Α’ 

 1. διδακτορικός τίτλος σπουδών,
 2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
 3. τουλάχιστον εξαετής διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία.

 Σύμβουλος Β ’

 1. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
 2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
 3. τουλάχιστον οκταετής διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Επίσης, για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α΄ και Συμβούλων Β’, πλην των ως άνω προαπαιτούμενων κριτηρίων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων: Α. Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα. Β. Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Γ. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης.

Ειδικότερα, η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ, σύμφωνα με το αντικείμενο της θέσης. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα ως άνω τυπικά  –   προ απαιτο ύμενα προ σό ντα και σε αυτήν θα αξιολογηθεί το επιστημονικό προφίλ τους με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Η επιλογή θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης: α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης και β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή, η οποία θα συντάξει και θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά.

Γ. Δικαίωμα/ κώλυμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας απόσπασης, έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου (ενδεικτικά αναφέρονται: θέση ευθύνης ή υπηρέτηση με θητεία, κλπ).

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί σε θέση Συμβούλου Α’ και Β’:

 1. εκπαιδευτικός στον/στην οποίον/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
 2. εκπαιδευτικός του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, όπως ορίζονται στην παρούσα, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και
 3. εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018.

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση Συμβούλου Α’ και Β’ εκπαιδευτικοί που αποχωρούν αυτοδικαίως/ υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Δ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν πλήρως και με τον προσήκοντα τρόπο το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Το παράρτημα αναφέρει το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των  επικαλούμενων προσόντων,  η υποψηφιότητά  τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Καθώς η υποβολή των φακέλων των υποψηφιοτήτων θα γίνει ηλεκτρονικά, δύναται η Επιτροπή να ζητά από τους/τις υποψηφίους/ες να προσκομίσουν, έως και τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε έντυπη μορφή, στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 15/05/2019 και ώρα 13:00 έως τις 31/05/2019 και ώρα 13:00

Ε. Διαδικασία αποσπάσεων

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ για απόσπαση, που πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Επίσης, σε περίπτωση ανάκλησης της υποψηφιότητας επιλεχθέντος ή και αποχώρησης αποσπασμένου εκπαιδευτικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον/την επόμενο/η υποψήφιο/α από τον πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά. Επιπλέον, το ΔΣ του ΙΕΠ αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, δύναται να μην προβεί σε πλήρωση της θέσης και να επαναπροκηρύξει αυτή.

ΣΤ. Ενστάσεις

Επί του πίνακα με αξιολογική σειρά για την κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου, έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις, ενδεικτικά, κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο ΙΕΠ, Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: «Για την υπ’ αριθ. πρωτ. 4255/10-05-2019 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α’ και Συμβούλων Β’ τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης, και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου – και ώρα 15:00 – η οποία αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της παραλαβής και καταχώρησής της και όχι από την ημερομηνία αποστολής, μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών ή ιδιόχειρης κατάθεσης. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής τους είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

Ζ. Δημοσίευση, Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πρόσκληση, όπως και οι λοιπές σχετικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων – προσωρινών και οριστικών – θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr) στις κατηγορίες (Ανακοινώσεις – Τελευταία Νέα).

Η νομική βάση επί της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων αιτούντων είναι η υπ΄ αριθμ. 6 παρ. 1 εδ. ε’ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Οι υποψήφιοι, αιτούντες στο πλαίσιο της παρούσας, αποδέχονται τα παρακάτω:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - αρχεία, τα οποία θα μεταφορτώσουν και αφορούν στην υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκευτούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της παρούσης.
 • κατά τη διάρκεια επισκόπησης και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως και της συνέντευξης του υποψηφίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. προσωρινός και οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων ως εξής:
   α) οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη με χρήση του ονοματεπώνυμου τους,
   β) οι απορριφθείσες αιτήσεις θα δημοσιευθούν με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης και την αιτιολογία της απόρριψης τους και
   γ) ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά θα δημοσιευθεί με χρήση του ονοματεπώνυμου των υποψηφίων και του/των οριστικώς επιλεγέντα/ων για απόσπαση σε θέσεις Συμβούλων Α’ και Β’.

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών ΙΕΠ, «Δικτυακή Πύλη - e-IEP » (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

 Ο Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Γεράσιμος Κουζέλης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αποδεικτικά έγγραφα- Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Η προηγούμενη εμπειρία/προϋπηρεσία/εξειδίκευση αποδεικνύεται γενικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στις διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, και συγκεκριμένα, όσον αφορά στο δημόσιο με βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης ή/και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών ή/και βεβαίωση με αποτύπωση καθηκόντων. Τα εν λόγω αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την λήξη υποβολής των αιτήσεων.
 Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική νια όλους/ες τους/τις υποψηφίους/υποψήφιες η υποβολή δημόσιου εγγράφου που αποδεικνύει την ιδιότητα είτε μονίμου/ης εκπαιδευτικού δημόσιας εκπαίδευσης είτε μέλους προσωπικού του φορέα.

2. Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στις διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, ή με Βεβαίωση Πιστοποίησης Α' ή Β' επιπέδου Τ.Π.Ε. (μόνο για εκπαιδευτικούς) ή με ειδική βεβαίωση απασχόλησης.

3. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στις διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ.

4. Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής είναι απαραίτητη συνυποβολή αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο όργανο.

5. Υπάρχει δυνατότητα οι υποψήφιοι/ες να καταθέσουν ένα σύντομο κείμενο (έως 600 λέξεις), ως ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους.

6. Για τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php).

7. Όσον αφορά στις δημοσιεύσεις (μονογραφία, άρθρο, κεφάλαιο σε βιβλίο, εισήγηση συνεδρίου) και εν γένει στο επιστημονικό έργο, όταν πρόκειται για ηλεκτρονική δημοσίευση μπορεί να αναγραφεί στο σχετικό πεδίο η σχετική υπερσύνδεση, όταν πρόκειται για έντυπη δημοσίευση μπορεί να αναγράφεται το ISBN - ISSN - ISMN. Εάν η επιτροπή το κρίνει, μπορεί να ζητήσει να προσκομιστούν δημοσιεύσεις σε έντυπη μορφή πριν τη συνέντευξη. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ανεβαίνει στο συγκεκριμένο πεδίο, αρχείο με μια συνοπτική παρουσίαση- περίληψη του εν λόγω έργου (πχ περίληψη άρθρου).

 

 


Α.Π.7176/29-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α' και Συμβούλων Β' τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη:
ί. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ ΑΊ18): «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 και του άρθρου 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α' 102)
ίί. τις υπ' αριθμ. 185705/Γ1/18-11-2015 (ΦΕΚ 843/τ. ΥΟΔΔ), και 192182/Γ1/26-11-2015 (ΦΕΚ 872/τ. ΥΟΔΔ), όπως η τελευταία διορθώθηκε (ΦΕΚ 894ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την υπ' αριθμ. 2157/Γ1/11-1-2016 (ΦΕΚ 15/τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και την υπ' αριθμ. 226403/Γl/21-12-2017 (ΦΕΚ 13/τ.ΥΟΔΔ/16-1-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
ίίί. τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112): «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ίν. τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ' του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α' 224): «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α' 78): «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»,
ν. τις διατάξεις της περ. β' §6 του άρθρου 6 του ν. 2740/99 (ΦΕΚ Α' 186): «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»,
νί. την υπ' αριθμ. 29/21-06-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί προκήρυξης θέσεων ευθύνης σε οργανικές μονάδες του φορέα θητεία τετραετούς διάρκειας και περί έγκρισης των κριτηρίων επιλογής,
νίί. την υπ' αριθμ. 30/28-6-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί έγκρισης της παρούσας,

προτίθεται να αποσπάσει μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης για να καταλάβουν θέσεις Συμβούλων Α' και Συμβούλων Β' με τετραετή θητεία.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Οι αποσπασμένοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους σε συνδυασμό με το άρθρο 63 παρ. 11 του ν.4547/2018.

Α. Περιγραφή θέσεων και προσόντων/ κριτηρίων επιλογής

Για την επιλογή του/της υποψηφίου/ας σε θέση Συμβούλου Α' και Β' θα ληφθούν υπόψη προαπαιτούμενα και επιθυμητά κριτήρια, όπως επίσης και η βαθμολογία από τη διαδικασία της συνέντευξης.

Σύμβουλος Α'​

Α/Α

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

1

Σύμβουλος Α'

Μαθηματικά

1

2

Φυσική, με ειδίκευση στην καινοτομία στις φυσικές επιστήμες

1

3

Αγγλικά, με ειδίκευση στην ευρωπαϊκή και διεθνή εκπαιδευτική πολιτική

1

4

Εκπαιδευτική καινοτομία, με ειδίκευση στην ευρωπαϊκή και διεθνή εκπαιδευτική πολιτική

1

5

Βιολογία

1

6

Χημεία

1

7

Εκπαίδευση Προσφύγων

1

8

Φιλοσοφία

1

9

Κοινωνικές επιστήμες με ειδίκευση στην έρευνα

1

10

Προσχολική Εκπαίδευση

1

11

Κοινωνικές Επιστήμες ή Ιστορία, με ειδίκευση στη δημοκρατία ή/και την ισότητα φύλων

1

   

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

11

 

Α/Α

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

Σύμβουλος Β'

Αξιολόγηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

1

2

Αξιολόγηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1

3

Ειδική Αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

1

4

Ειδική Αγωγή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά προτίμηση με ειδίκευση στη Φυσική Αγωγή

1

5

Εκπαιδευτική Καινοτομία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Νέα Εκπαιδευτικά Υλικά

1

6

Σχολική Διοίκηση

1

7

Κοινωνικές Επιστήμες ή Ιστορία, με ειδίκευση στη Δημοκρατία ή/και την Ισότητα Φύλων

1

8

Ε κπαίδευση προσφύγων

1

9

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

1

10

Προσχολική Εκπαίδευση, με ειδίκευση στην πρώιμη παιδική ηλικία

1

11

Γλωσσολογία

1

12

Ψυχολογία

1

13

Ανθρωπιστικές επιστήμες, με ειδίκευση στην επιμόρφωση

1

14

Φυσικές επιστήμες, με ειδίκευση στην επιμόρφωση

1

15

Κοινωνικές επιστήμες, με ειδίκευση στην επιμόρφωση

1

16

Κοινωνικές επιστήμες με ειδίκευση στην έρευνα

2

17

Μουσική

1

18

Μηχανολογία (Τομέας ΕΠΑΛ)

1

19

Υγεία, Πρόνοια & Ευεξία (Τομέας Ε ΠΑΛ)

1

20

Γεωπονία, Τρόφιμα & Περιβάλλον (Τομέας ΕΠΑΛ)

1

21

Διοίκηση και Οικονομία (Τομέας ΕΠΑΛ)

1

22

ΣΕΠ και Θέματα Μαθητείας ΕΠΑΛ

1

 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

23

 Α. Κριτήρια & Διαδικασία Επιλογής

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Συμβούλου Α' και Συμβούλου Β' θα κριθούν βάσει των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται ως υποχρεωτικά, από τον Ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και είναι τα εξής:

Σύμβουλος Α'

1. διδακτορικός τίτλος σπουδών,

2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,

3. τουλάχιστον εξαετής διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Σύμβουλος Β'

1. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,

2. πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής),

3. τουλάχιστον οκταετής διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α' και Συμβούλων Β, πλην των ως άνω προσόντων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ, σύμφωνα με το αντικείμενο της θέσης.

Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα ως άνω τυπικά προσόντα και σε αυτήν θα αξιολογηθεί το επιστημονικό προφίλ τους με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Η επιλογή θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης: α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης και β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή, η οποία θα συντάξει και θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά.

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας απόσπασης, έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου (ενδεικτικά αναφέρονται: θέση ευθύνης με θητεία, τοποθέτηση σε πρότυπο/πειραματικό σχολείο κλπ). Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Γ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν πλήρως και προσηκόντως το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Το παράρτημα αναφέρει το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Καθώς η υποβολή των φακέλων των υποψηφιοτήτων θα γίνει ηλεκτρονικά, δύναται η Επιτροπή να ζητά από τους/τις υποψηφίους/ες να προσκομίσουν, έως και τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε έντυπη μορφή, στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 9/7 /2018 και ώρα 13:00 έως τις 27 /7 /2018 και ώρα 13:00.

Δ. Διαδικασία αποσπάσεων

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ για απόσπαση, που πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επίσης, σε περίπτωση ανάκλησης της υποψηφιότητας επιλεχθέντος ή και αποχώρησης αποσπασμένου εκπαιδευτικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον/την επόμενο/η υποψήφιο/α από τον πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά. Επιπλέον, το ΔΣ του ΙΕΠ αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, δύναται να μην προβεί σε πλήρωση της θέσης και να επαναπροκηρύξει αυτή.

Ε. Ενστάσεις

Επί του πίνακα με αξιολογική σειρά για την κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου, έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις, ενδεικτικά, κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο ΙΕΠ, Γραφείο Πρωτοκόλλου (Ίος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: «Για την υπ' αριθ. πρωτ.7176/29-6-2018 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Συμβούλων Α' και Συμβούλων Β' τετραετούς θητείας με αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης, και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου - και ώρα 15:00 - η οποία αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της παραλαβής και καταχώρησής της και όχι από την ημερομηνία αποστολής, μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών ή ιδιόχειρης κατάθεσης. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής τους είναι πριν της καταληκτικής και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 17 /2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

ΣΤ. Δημοσίευση

Η παρούσα Πρόσκληση, όπως και οι λοιπές σχετικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων - προσωρινών και οριστικών - θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr). Οι υποψήφιοι, αιτούμενοι στο πλαίσιο της παρούσας, αποδέχονται το γεγονός ότι το όνομα και επίθετό τους θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του φορέα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ως προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και απόσπασης των εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού του ΙΕΠ.

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών ΙΕΠ, «Δικτυακή Πύλη - e-IEP » (https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php).

Ο Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Γεράσιμος Κουζέλης

Σχετικά Άρθρα