Προκήρυξη για Θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιήσεις)

Εκτύπωση  
Pin It

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.353.1/11/53733/Ε3/05-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
---------
Πληροφορίες: Α. Γκαρίλα - Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210 3442333 , 210-3442952
Mail: dppe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ (ΟΠΣΥΔ) »
ΣΧΕΤ: 1. Η αριθμ. Φ.353.1/6/50177/Ε3/1-4-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1096 Β΄) Τροποποίηση της Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4940 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
2. Η αριθμ. Φ.353.1/8/51919/Ε3/03-04-2019 (ΑΔΑ: 99624653ΠΣ-2ΔΤ) Τροποποίηση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Η αριθμ. Φ.353.1/9/51927/Ε3/03-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ83Δ4653ΠΣ-8ΒΜ) Τροποποίηση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης έως την 19η Απριλίου 2019, σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) θα δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους που έχουν οριστικοποιήσει την ηλεκτρονική τους αίτησή και επιθυμούν να κάνουν τροποποιήσεις σε αυτήν, να την επαναφέρουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.Φ.353.1/8/51919/Ε3/03-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
----------
E-mail: stelexi(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Φ. Αθανασοπούλου
Τηλ: 210-3442268

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ του ν. 4547/2018 (Α΄102), και ιδίως της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου αυτού,
β) της περίπτ. 11) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112),
γ) την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4572/2018 ( Α΄ 188 ) και
δ) του π.δ. 125/2016 (A΄210).
2. Την αριθμ. Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 Υ.Α. (Β΄4940) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
3. Την αριθμ. Φ.353.1/6/50177/Ε3/1-4-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1096 Β΄) Τροποποίηση της Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4940 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
4. Την αριθμ. Φ.353.1/3/41552/Ε3/18-3-2019 Υ.Α. «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: ΩΖΖΙ4653ΠΣ-ΖΓ0).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το δέκατο εδάφιο του Κεφαλαίου 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ της αριθμ. Φ.353.1/3/41552/Ε3/18-3-2019 Υ.Α. «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: ΩΖΖΙ4653ΠΣ-ΖΓ0), το οποίο έχει ως εξής: «Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της παρούσας.», αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας.»

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να διαβιβασθεί στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.Φ.353.1/7/50723/Ε3/02-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
---------
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442952
Mail: dppe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ενόψει της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αριθμ. Φ.353.1/6/50177/Ε3/1-4-2019 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 Υ.Α. (Β΄4940) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω απόφαση παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 22 του ν.4547/2018 ( Α΄102 ), οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

 


Αρ.Πρωτ. Φ.353.1/03/41552/Ε3/18-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
----------
E-mail: stelexi(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Γ. Λιαμπότης
Τηλ: 210-3442952, 210-3442268

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ του ν. 4547/2018 (Α΄102), και ιδίως της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου αυτού,
β) της περίπτ. 11) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112),
γ) την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4572/2018 ( Α΄ 188 ) και
δ) του π.δ. 125/2016 (A΄210).
2. Την αριθμ. Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 Υ.Α. (Β΄4940) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

2) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

3) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

4) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

5) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

7) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας

8) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας

9) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας

10) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής

11) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

12) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

13) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

14) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

15) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

17) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας

18) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

20) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

21) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

22) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

23) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας

24) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

25) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

26) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

27) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

28) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

29) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

30) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

31) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

32) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας

33) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

34) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

36) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

37) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

38) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

39) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

40) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

41) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

42) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

43) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

44) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης

45) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

46) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

47) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

48) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

49) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

50) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

51) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας

52) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

53) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

54) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

55) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας

56) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

57) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

58) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Οι πίνακες των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα καταρτιστούν θα ισχύσουν από την κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄, δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, καθώς και με πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης:

  1. εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
  2. εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4547/2018, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και γ) εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι, θα πρέπει να εγγραφούν στο ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του. Οδηγίες για την εγγραφή περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στην ίδια διεύθυνση.

Τις αιτήσεις τις αποστέλλουν μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση. Οι υποψήφιοι που κατέχουν οργανική θέση σε Κ.Ε.Σ.Υ. τις αποστέλλουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις δύο κατ’ ανώτατο όριο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης καθώς και η Διεύθυνση ή οι δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις οποίες ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για δύο (2) Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά την κύρωση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, να υποβάλουν, εντός δύο (2) ημερών, δήλωση με τη σειρά προτίμησής τους για τοποθέτηση. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση διαγράφονται από τον πίνακα.
Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της παρούσας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 15.00 της καταληκτικής ημέρας υποβολής. Με δεδομένο ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την υποβολή του φακέλου στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, υποβολής της αίτησης.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κατά περίπτωση είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση των αιτήσεων και των φακέλων υποψηφιότητας των υποψηφίων. Κατά την κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας, πέραν της έκδοσης του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των δηλούμενων στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων που τηρεί η Υπηρεσία, καλούνται να προβούν και σε έλεγχο πληρότητας του φακέλου σε ό,τι αφορά τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Για το λόγο αυτό, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, θα συντάσσει πίνακα στον οποίο θα καταγράφονται με ενιαία αρίθμηση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον υποψήφιο στο φάκελο της υποψηφιότητας του. Αντίστοιχη με τον πίνακα αρίθμηση θα σημειώνεται και στα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας. Ο πίνακας αυτός θα υπογράφεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και τον υποψήφιο. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, υποβολής και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και τον πίνακα καταγραφής δικαιολογητικών, διαβιβάζονται στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρούνται στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

δ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

ε) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης) και, προκειμένου για βιβλία που έχουν εκδοθεί με διεθνή πρότυπο αριθμό βιβλίου (ISBN), στο βιογραφικό σημείωμα αναφέρεται και ο αριθμός αυτός για κάθε βιβλίο. Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.

στ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό έργο καθώς και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του.

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26),

ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και με το Τμήμα Δ΄ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (τηλ. 210-3442125, 210-3442268, 210-3442952, 210-3442895).

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να διαβιβασθεί στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση