Προκήρυξη για Θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.353.1/102266/Ε3/30-07-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.
E-mail: dppe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Τηλ: 210-3442333, 210-3442366,210-3442952

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
τις διατάξεις:
α) του άρθρου 30 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147) « Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
β) της περίπτ. 11 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112),
γ) του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
δ) του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) « Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
στ) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ) του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) « Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
2) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας
3) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
4) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης
5) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
7) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας
8) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας
9) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας
10) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής
11) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής
12) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

13) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου
14) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου
15) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
17) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
18) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

19) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
20) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
21) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
22) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

23) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας
24) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
25) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
26) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

27) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
28) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
29) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
30) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

31) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας
32) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
33) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας
34) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
36) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης
37) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
38) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας
39) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
40) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
41) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
42) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

43) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
44) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης
45) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
46) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

47) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
48) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

49) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
50) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
51) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
52) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
53) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

54) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας
55) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας
56) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
57) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας
58) Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Οι προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και πάντως για θητεία που δεν θα πρέπει να υπερβεί την 31η Αυγούστου 2021.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν βαθμό Α΄, δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη δημόσια πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και έχουν ασκήσει καθήκοντα για δύο (2) τουλάχιστον έτη, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Σχολικού Συμβούλου, Προϊστάμενου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εκπαιδευτικοί που υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εφόσον, πριν υπαχθούν στην ΠΔΕ η τελευταία οργανική τους θέση ήταν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Δεν επιλέγεται προσωρινός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

  1. εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́ 26),
  2. εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και
  3. εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4547/2018 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση προσωρινού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα διενεργήσει πενταμελές Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., από έναν Σύμβουλο Α΄ του Αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τους αναπληρωτές τους. Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Αν. Παπανδρέου αριθμ. 37), οποιαδήποτε ημέρα και ώρα αποφασίσουν τα μέλη του.

Για την αξιολόγηση των υποψήφιων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης συνεκτιμώνται ιδίως η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική σε συνδυασμό με τη διοικητική εμπειρία, για την οποία συνεκτιμάται και η ενεργός συμμετοχή του υποψήφιου ως τακτικού μέλους υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τουλάχιστον μία (1) πλήρη θητεία, η ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών και συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Teachersapp (ηλεκτρονική διεύθυνση: https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/) στην οποία εισέρχονται με τη χρήση των κωδικών ΤΑΧΙSΝΕΤ.

Η αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία υποψηφίου
  2. Λίστα επιλεγμένων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κατά σειρά προτίμησης
  3. Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου
  4. Στοιχεία επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια
  5. Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων και περί μη ύπαρξης κωλύματος συμμετοχής κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147) .

• Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν υποχρεωτικά βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικό υπηρεσιακό μεταβολών. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, είναι αρμόδιες για την άμεση και κατά προτεραιότητα έκδοση του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών που θα τους ζητηθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα 1 και υποχρεούνται στη χορήγησή του εντός της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω αιτήσεων – δηλώσεων υποψηφιότητας. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεών τους οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την ηλεκτρονική αίτηση, την υπογράφουν και την καταθέτουν μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι ) το αργότερο έως και την επομένη εργάσιμη ημέρα εκείνης που θα λήξει η προθεσμία υποβολής τους, κατά προτίμηση ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς), ή ιδιοχείρως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ώρες 9.00 - 15.00, άλλως δεν γίνονται δεκτές. Η υποχρέωση για εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου από το Υ.ΠΑΙ.Θ., ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως, βαρύνει τον υποψήφιο.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από 31-07-2020 έως 06-08-2020 και ώρα 18:00. Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της. Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στο Κεντρικό Κτήριο ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος μέχρι και τις 07-08-2020 και ώρα 15.00.

4. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις – δηλώσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Βιογραφικό σημείωμα.

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό –επιμορφωτικό έργο καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή του υποψήφιου ως τακτικού μέλους υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τουλάχιστον μία (1) πλήρη θητεία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τους αρμόδιους φορείς. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Το Συμβούλιο Επιλογής, κατά την κρίση του, δύναται να ζητά για τον/την υποψήφιο/α συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τον/την ίδιο/ίδια ή από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται.

Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας τηρούνται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι αμετακλήτου των δικαστικών αποφάσεων, εφόσον ασκηθεί ένδικο βοήθημα κατά πράξης τοποθέτησης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να κοινοποιηθεί σε όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, προς περαιτέρω ενημέρωση των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς τους.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση