Πρόσκληση Συμμετοχής στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ΚΕΕ Λυκείων 2020

Εκτύπωση  

Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ΚΕΕ Γενικών Λυκείων 2020

Αρ.Πρωτ.Φ.253.3/49003/A5/27-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου, Θ. Νικητοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442684, 2703
FAX: 210-3442098
email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2020.

Καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 22 και 30 της αριθμ.Φ251/25089/Α5/2020 (ΦΕΚ 643 Β΄) Υπουργικής Απόφασης). Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων θα διεξαχθούν σύμφωνα με πρόγραμμα που θα καθορισθεί το προσεχές διάστημα.

Για τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικούς σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 της ως άνω ΥΑ ισχύει ότι: «Δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο ή είναι σύζυγος υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ.
Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος, το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα και όποιος (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων».

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν βαθμό Α΄ και:

  1. να έχουν διδάξει το οικείο μάθημα το σχολικό έτος 2019-20, αν πρόκειται για μάθημα του νέου συστήματος
  2. να έχουν διδάξει το οικείο μάθημα κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας του, δηλαδή το σχολικό έτος 2018-19, αν πρόκειται για μάθημα του παλαιού συστήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Γενικής Παιδείας

Ομάδας Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σπουδών Υγείας

Θετικών Σπουδών

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Αρχαία Ελληνικά

Βιολογία

Μαθηματικά 

 

Ιστορία

Φυσική

Οικονομία

 

Κοινωνιολογία

Χημεία

Πληροφορική

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Γενικής Παιδείας

Ομάδας Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Θετικών Σπουδών

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά

Μαθηματικά

Βιολογία

Λατινικά

Βιολογία

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

Ιστορία

Φυσική

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

 

 

Χημεία

 

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Διεύθυνση Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, το αργότερο έως 4 Μαΐου 2020. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται θα ελεγχθούν για τους εκπαιδευτικούς με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε. σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε., ενώ για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά περίπτωση, συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν καταλόγους με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου αντίστοιχα.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση