Πρόσκληση Συμμετοχής στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων ΚΕΕ Λυκείων 2019

Εκτύπωση  
Pin It

Πρόσκληση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΕ) Γενικών Λυκείων 2019

Αρ.Πρωτ.Φ.253.3/59912/A5/16-04-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Πληροφορίες: Κ. Ντούτσου, Θ. Νικητοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3442684, 2703
FAX: 210-3442098
email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2019.

Καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 5 και 6 του άρθρου 42 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164-Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65-Α΄), καθώς και παρ.16 του άρθρου 20 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102-Α΄)). Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων θα διεξαχθούν από 7 έως 18 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη καθορισθεί με τη με αριθμ.πρωτ.Φ253.2/46377/Α5/26-3-2019 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΝΩΝ4653ΠΣ-8Ψ6).

Οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να έχουν σύζυγο ή κώλυμα συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που μετέχει στις παραπάνω Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν βαθμό κατά προτίμηση Α΄ και να έχουν διδακτική εμπειρία στο οικείο μάθημα για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 42, του Ν. 4351/2015.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γενικής Παιδείας 

Ομάδα Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Θετικών Σπουδών

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Νέα Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά

Μαθηματικά

Βιολογία

Λατινικά

 Βιολογία

 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

 

Ιστορία

Φυσική

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον

   

Χημεία

 

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικούς Δ.Ε. πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και να την καταθέσουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Διεύθυνση Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, το αργότερο έως 19 Απριλίου 2019.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται θα ελεγχθούν για τους εκπαιδευτικούς με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε. σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε., ενώ για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά περίπτωση, συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν καταλόγους με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου αντίστοιχα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Pin It

Εκτύπωση