Προσδιορισμός Κενών Θέσεων - Πλεονασμάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Εκτύπωση  
Pin It

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018-2019

Αρ.Πρωτ.27069/Ε2/15-02-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Πληροφορίες:
Γενική Αγωγή: Π. Λυροπούλου - 210 3442126
Ε. Μπακιρτζή - 210 3442126
Ε. Μπιγέρη - 210 3442280
Ειδική Αγωγή: Ε. Κόκκορα - 210 3442256
Ν. Φιλιππόπουλος - 210 3443292
e-mail : dprb(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στη κατάρτιση των πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες Α΄, Β΄ και Γ΄, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.

Ο πίνακας Α΄ θα υπογραφεί από τον Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην οικεία Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ενώ οι πίνακες Β΄ και Γ΄ θα συνταχθούν - αφού ελεχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΔΕ. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 4 του Π.Δ. 50/96 και άρθρα 5 και 7 του Ν.3848/2010).

Επισημαίνεται ότι με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης όσον αφορά στην ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων, πρέπει έως 26 Φεβρουαρίου 2018 να καταχωρισθεί στο σύστημα e-DataCenter από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο ο πίνακας Γ΄. Επισημαίνεται ότι ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.

Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης και εφόσον ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε. του ΥΠΠΕΘ - είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά - για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων.

Θα πρέπει όμως να κοινοποιηθούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία θα καταχωρίσουν την πρότασή τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, στην αντίστοιχη στήλη («Πρόταση περιφερειακού διευθυντή ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)») στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter, έως 28 Φεβρουαρίου 2018.

Εφιστούμε την προσοχή σας για την αυστηρή τήρηση των προθεσμιών.

Η καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα των κενών θα γίνει ανά κατηγορία από την επιλογή «Μεταθέσεις»  → «Διαχείριση οργανικών κενών» → «Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης» στις σχετικές ανά κατηγορία καρτέλες επιλέγοντας:
α) για τα κενά των σχολείων Γενικής Αγωγής: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού από περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001-001.ΔΕ001)»
β) για τα κενά των ΣΜΕΑΕ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ ή ΕΕΕΕΚ [001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]» και
γ) τα κενά για ΣΜΕΑΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς τα ΣΜΕΑΕ Κωφών/Τυφλών [001.ΣΜΕΑ003-001.ΔΕΚΤ]»

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Ο πίνακας A΄ αφορά τα γενικά σχολεία και τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, και όχι τα πειραματικά, μουσικά, καλλιτεχνικά, διαπολιτισμικά σχολεία.

Όσον αφορά στις ΣΜΕΑΕ, σε όποια σχολική μονάδα έχει συσταθεί Τμήμα Ένταξης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα ληφθεί υπόψη για τη δήλωση των οργανικών θέσεων.
Για πληροφορίες σχετικά με τα Τμήματα Ένταξης, παρακαλούμε να απευθύνεστε αρμοδίως στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.

Συγκεκριμένα θα καταγραφεί:

- Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη και των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα. Τα τμήματα κατά τάξη καθώς και τα τμήματα κατευθύνσεων πρέπει να λειτουργούν με αριθμό μαθητών εντός των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ορίων. Όπου αυτό δεν συμβαίνει, ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνει με βάση τη διόρθωση που επιβάλλεται να γίνει κατά την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους..

- Στη στήλη 1 ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων στην κάθε σχολική μονάδα με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων.

- Στη στήλη 2 (2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε) ο αριθμός όλων των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το ωράριό τους, χωρίς να ληφθεί υπόψη μείωση ωραρίου (π.χ. λόγω ανατροφής τέκνων ή λόγω άσκησης καθηκόντων) κατά κλάδο και ειδικότητα που ανήκουν οργανικά ή με προσωποπαγή θέση, καθώς και όσοι είναι προσωρινά τοποθετημένοι, όσοι βρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, και οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παρακάτω (§4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 και §2 του άρθρου 35 §2 του Ν.4186/2013).

Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα και υπηρετούν σε αυτή ως διευθυντές δεν θα συνυπολογισθούν.

Δε θα υπολογιστούν επίσης οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά σχολεία.

Στους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς δεν θα υπολογιστούν οι εκπαιδευτικοί που θα αποχωρήσουν αυτοδίκαια από την υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2018 (άρθρο 4 Π.Δ. 50/1996).

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της §4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (159τΑ’), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ’ §9 του Ν.1566/1985 (Α’ 167). Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-18 και στο εξής, δεν διατηρούν την οργανική τους θέση.

Όσοι αποσπάστηκαν σε ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού μέχρι και το σχολικό έτος 2016-17, σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 35 του Ν.4186/2013 (Α’ 193) με την οποία αντικαταστάθηκε η §4 του άρθρου 18 του Ν.4027/2011, «…εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτήν μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε ετών, για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους και όχι λόγω υπηρεσιακών αναγκών, τότε η οργανική θέση που κατέχουν θα θεωρείται κενή με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης με τις συνέπειες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 16 παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)».

Με βάση τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό λογίζονται στους οργανικά ανήκοντες στην περιοχή μετάθεσης, ενώ η οργανική τους θέση σε σχολείο θα θεωρείται κενή ή μη, ανάλογα με όσα αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.

- Στη στήλη 3 ο αριθμός συνολικά ανά κλάδο και ειδικότητα των ωρών του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου των εν λόγω εκπαιδευτικών.

- Η διαφορά της στήλης 3 από τη στήλη 1 (στήλη 1 - στήλη 3), εφόσον είναι θετική, αναγράφεται στη στήλη 4α με αρνητικό πρόσημο. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική θα αναγράφεται στη στήλη 4β με θετικό πρόσημο (δηλαδή κατά απόλυτη τιμή). Για παράδειγμα εάν οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας είναι 74 και οι συνολικές ώρες των οργανικά ανηκόντων είναι 71, σημειώνουμε στη στήλη 4α έλλειμμα ωρών -3.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄

Στα σχετικά πεδία του πίνακα Β΄ θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός και το όνομα των σχολείων της ομάδας σχολείων, ο αριθμός των τμημάτων των σχολείων αυτών, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανά ομάδα σχολείων της περιοχής μετάθεσης.

Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά ομάδα σχολείων τα οποία και μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Β΄.

Τα αλγεβρικά αθροίσματα των στηλών 4α και 4β του πίνακα Β΄ θα διαιρεθούν με το είκοσι (20) και το πηλίκο θα γραφεί αντίστοιχα στο 5α ή 5β. Υπόλοιπο ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου κάτω του δώδεκα (12) δε λαμβάνεται υπόψη. Στη στήλη 6 θα καταχωρηθεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

Στα σχετικά πεδία του πίνακα Γ΄ θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό σχολείων, τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων αυτών, καθώς και το συνολικό αριθμό των μαθητών ανά περιοχή μετάθεσης.

Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά περιοχή μετάθεσης τα οποία και μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Γ΄.

Τα στοιχεία των στηλών 5α και 5β των πινάκων Β΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία για το έλλειμμα ή πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη στήλη 8 (ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ / ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ) του πίνακα Γ΄. Η στήλη για τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται. Για παράδειγμα, εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού (3), τότε στη στήλη 8 σημειώνουμε 3. Εάν το αποτέλεσμα του αλγεβρικού αθροίσματος μας δίνει τρία ελλείμματα (-3), τότε στη στήλη 8 σημειώνουμε -3.

Στη στήλη 6 του πίνακα Γ΄ θα καταχωρισθεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Στη στήλη 7 του πίνακα Γ΄ θα καταχωρισθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και των οποίων η θητεία λήγει το τρέχον σχολικό έτος. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θεωρείται ότι ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης όπου ανήκει χωροταξικά το ΠΠΣ (υπ΄ αριθμ. πρωτ. 201238/Ε2/20.11.2017 εγκύκλιος Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Επισημαίνεται εκ νέου ότι τα στοιχεία του Πίνακα Γ΄ θα καταχωρισθούν στο σύστημα e-DataCenter αρμοδίως από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν την πρότασή τους στη στήλη «Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα(-) /Πλεονάσματα(+)», με το ανάλογο πρόσημο, καθώς η στήλη είναι ενιαία και το έλλειμμα ή πλεόνασμα φαίνεται από το πρόσημο του αριθμού που σημειώνεται.

Διευκρινίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέονται και να αθροίζονται τα κενά/πλεονάσματα της ειδικής αγωγής με εκείνα της γενικής παιδείας και αντίστροφα. Η τελική καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Datacenter γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω

Κατά τη συμπλήρωση της στήλης «ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» στο e-Datacenter θα πρέπει να δηλωθούν κενά/πλεονάσματα σε όλες τις ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει συμπληρωμένη πληροφορία στη στήλη «ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», ακόμα κι αν η πρόταση του Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώριση της ΔΔΕ.

Εφιστούμε την προσοχή σας στον υπολογισμό των οργανικών κενών σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α., εγκυκλίους και οδηγίες αναθέσεων μαθημάτων και ωρολογίων προγραμμάτων που εκδίδονται αρμοδίως από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.

Επισημαίνεται ότι τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων, τότε η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα πρέπει να κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Παρακαλούμε να αποτυπωθούν σωστά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την αποφυγή πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων στις περιοχές μετάθεσης.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση